عنوان صفحه: L2 squad clan skills Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Persian Classic PTS

RPG Lineage 2 epilogue PVP server lineage x10

بازیکنان:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 zzMaDaMzz
  • 03 AJIBEHA
  • 04 KingMast3r
  • 05 Pensa
  • 06 OtsampaPe8ane
  • 07 Pobirushka
  • 08 miner
  • 09 CIBC
  • 10 TlHAT

Ssq:
سحر   99.8%
غروب   0.2%
روز