Page Title: Lineage 2 50+ leveling HighFive l2 server Federation x15

Account: Guest Login as user
Clan - HeXagon.
Name Use time Last Login Class  
1 ProdigalSon 16d. 18h. 2018-Jun-24 Doomcryer -
2 Bogersky 29d. 7h. 2018-Jun-04 Phoenix Knight -
3 xBeaTTraXx 14d. 15h. 2018-Jun-21 Duelist -
4 Szpadyzoreczka 40d. 1h. 2018-Jun-24 Evas Saint -
5 Renamed527210 39d. 4h. 2018-Jun-04 Cardinal -
6 Thevenin 17d. 6h. 2018-Jun-23 Hell Knight -
7 Renamed594631 16d. 3h. 2018-Jun-21 Shillien Saint -
8 Kaniura 37d. 13h. 2018-Jun-04 Doomcryer -
9 Dupciorator 10d. 6h. 2018-Jun-21 Spellhowler -
10 DonCogito 3d. 23h. 2018-Jun-04 Bounty Hunter -
11 ExpresiA 17d. 10h. 2018-Jun-23 Inspector -
12 Renamedx882030 2d. 3h. 2020-Mar-26 Spellsinger -
13 BeaTTraXx5 1d. 3h. 2018-Jun-24 Phantom Summoner -

RPG

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 Divine
  • 06 Demokrit
  • 07 Greddys
  • 08 Ozix
  • 09 SilentFaith
  • 10 st1cs

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day