Account: Guest Login as user
Clan - GolDeN.
Name Use time Last Login Class  
1 Skady 345d. 11h. 2021-Oct-24 Wynn Elemental Master -
2 Bazi4ka 492d. 21h. 2021-Oct-24 Aeore Shilien Saint -
3 PaCTaFaP9HuH 293d. 20h. 2021-Sep-24 Iss Spectral Dancer -
4 Avendila 322d. 6h. 2021-Sep-24 Aeore Eva's Saint -
5 MiMiMishka 79d. 17h. 2021-Apr-19 Othell Ghost Hunter -
6 KotiKotik 397d. 19h. 2021-Oct-24 Eviscerator -
7 DestrIsMyLife 121d. 18h. 2021-Aug-01 Tyrr Titan -
8 Beerka 448d. 7h. 2021-Oct-24 Aeore Cardinal -
9 RavenHeart 514d. 11h. 2021-Oct-23 Tyrr Titan -
10 NZ 457d. 9h. 2021-Oct-22 Wynn Spectral Master -
11 NZ1 449d. 4h. 2021-Oct-22 Iss Doomcryer -
12 FarathAidid 137d. 13h. 2021-Oct-03 Othell Wind Rider -
13 NZ4 443d. 5h. 2021-Oct-22 Aeore Shilien Saint -
14 NZ5 274d. 16h. 2021-Oct-22 Sigel Shillien Templar -
15 KuJlbKA 40d. 11h. 2021-Oct-22 Feoh Archmage -
16 NZ6 295d. 11h. 2021-Oct-22 Tyrr Titan -
17 TheDiversant 240d. 21h. 2021-Sep-24 Othell Fortune Seeker -
18 KaPaMeJIbKa 285d. 2h. 2021-Oct-24 Yul Trickster -
19 Nansy 194d. 1h. 2021-Oct-16 Tyrr Grand Khavatari -
20 FoxMulder 301d. 18h. 2021-Oct-24 Sigel Shillien Templar -
21 NZ10 250d. 12h. 2021-Oct-22 Othell Ghost Hunter -
22 4epeMyxa 50d. 5h. 2021-Sep-23 Iss Dominator -
23 AdriaCat 173d. 23h. 2021-Oct-17 Eviscerator -
24 NoBoobs 141d. 10h. 2021-Oct-03 Sigel Eva's Templar -
25 Skatinka 169d. 15h. 2021-Oct-03 Wynn Arcana Lord -
26 Geisha 145d. 1h. 2021-Oct-16 Iss Sword Muse -
27 Scarlett 130d. 0h. 2021-Oct-03 Aeore Eva's Saint -
28 NZ37 74d. 23h. 2021-Oct-09 Feoh Storm Screamer -
29 Naglens 139d. 11h. 2021-Oct-23 Sigel Shillien Templar -
30 NZ11 292d. 1h. 2021-Oct-22 Yul Moonlight Sentinel -
31 XelikS 80d. 11h. 2021-Sep-23 Feoh Storm Screamer -
32 3JIou4oIIuk 126d. 19h. 2021-Oct-22 Feoh Storm Screamer -
33 KoTee4ka 300d. 22h. 2021-Sep-24 Wynn Arcana Lord -
34 Marchao 181d. 23h. 2021-Oct-03 Iss Dominator -
35 isteria 113d. 4h. 2021-Oct-08 Eviscerator -
36 TutiFruti 64d. 1h. 2021-Jul-24 Iss Hierophant -
37 MukpoOpk 28d. 9h. 2021-Oct-20 Othell Fortune Seeker -
38 6ykaxa 219d. 1h. 2021-Oct-22 Tyrr Maestro -
39 XATOP 28d. 17h. 2021-Aug-11 Feoh Storm Screamer -
40 miniBobo 123d. 7h. 2021-Oct-22 Sayha's Seer -
41 Miaw 45d. 4h. 2021-Oct-23 Feoh Mystic Muse -
42 IIIKaFF 325d. 18h. 2021-Sep-24 Yul Ghost Sentinel -
43 Miwo 15d. 1h. 2021-Oct-15 Sigel Eva's Templar -
44 Kutyzov 16d. 17h. 2021-Oct-15 Feoh Archmage -
45 MishMalish 48d. 20h. 2021-Jun-06 Wynn Elemental Master -
46 RoMeoMustDie 31d. 19h. 2021-Oct-22 Othell Adventurer -
47 EXinferno 15d. 12h. 2021-Sep-21 Feoh Soultaker -
48 Davu 14d. 16h. 2021-Oct-15 Aeore Shilien Saint -
49 Belyar 14d. 1h. 2021-Oct-15 Yul Ghost Sentinel -
50 Dolgorukov 14d. 13h. 2021-Oct-15 Feoh Storm Screamer -
51 Pful 26d. 4h. 2021-Oct-15 Iss Hierophant -
52 IQ17 79d. 3h. 2021-Jul-28 Tyrr Dreadnought -
53 OceanOfFantasy 18d. 10h. 2021-Sep-01 Sayha's Seer -
54 MMelody 70d. 14h. 2021-Sep-23 Iss Spectral Dancer -
55 Woman 16d. 7h. 2021-Oct-03 Shillien Templar -
56 Man 16d. 19h. 2021-Oct-03 Shillien Templar -
57 Rostova 15d. 10h. 2021-Oct-15 Wynn Elemental Master -
58 ILovePunch 61d. 0h. 2021-Oct-14 Aeore Cardinal -
59 Moria 36d. 4h. 2021-Jan-25 Eviscerator -
60 OldKon 20d. 15h. 2019-Nov-19 Wynn Elemental Master -
61 XPOHOC 4d. 12h. 2021-Sep-19 Tyrr Maestro -
62 Morik 17d. 21h. 2021-Jan-25 Iss Dominator -
63 3DAPOBA 4d. 14h. 2021-May-15 Tyrr Maestro -
64 Spelllcaster 137d. 22h. 2020-Jul-02 Iss Spectral Dancer -
65 TurboGenerator 141d. 8h. 2020-Jul-02 Tyrr Maestro -
66 SevenNationArmy 48d. 6h. 2021-Oct-23 Othell Fortune Seeker -
67 Ultraviolet 54d. 18h. 2021-Oct-23 Othell Fortune Seeker -
68 Nortar 4d. 1h. 2021-May-15 Othell Ghost Hunter -
69 Reva 5d. 10h. 2021-Sep-07 Sigel Shillien Templar -
70 Likara 7d. 5h. 2021-Sep-07 Yul Ghost Sentinel -
71 DBCooper 6d. 0h. 2021-Sep-08 Iss Hierophant -
72 PO3ETKA 6d. 7h. 2021-May-22 Sigel Shillien Templar -
73 Sara2 13d. 9h. 2021-Sep-18 Iss Sword Muse -
74 TohCubs 7d. 4h. 2021-May-09 Shillien Templar -
75 CubsToh 7d. 14h. 2021-May-23 Shillien Templar -
76 IIIHypku 4d. 21h. 2021-May-15 Tyrr Titan -
77 Jazz 0d. 13h. 2021-Sep-18 Iss Hierophant -
78 Xenus 4d. 9h. 2021-May-15 Yul Ghost Sentinel -
79 npo100XABK 11d. 7h. 2021-Sep-03 Yul Sagittarius -
80 Tequila 5d. 18h. 2021-Sep-07 Tyrr Doombringer -
81 npo100TAHK 8d. 15h. 2021-May-20 Sigel Shillien Templar -
82 TheTruth 68d. 18h. 2021-Oct-23 Othell Fortune Seeker -
83 Detector 14d. 17h. 2021-Sep-11 Tyrr Maestro -
84 Nayaa 15d. 23h. 2020-Apr-15 Othell Adventurer -
85 npo100shk 54d. 22h. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
86 Try1 4d. 9h. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
87 Try2 4d. 13h. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
88 y6uBaLLlka 55d. 7h. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
89 npo100TX 21d. 10h. 2021-Oct-16 Othell Ghost Hunter -
90 KJIu3MA 4d. 18h. 2021-Mar-27 Iss Dominator -
91 npo100nn 27d. 12h. 2021-Oct-16 Iss Sword Muse -
92 npo100eLf 19d. 0h. 2021-Sep-25 Wynn Elemental Master -
93 TheBESToJIo4 7d. 9h. 2021-Oct-15 Othell Fortune Seeker -
94 npo6ka 0d. 22h. 2021-Sep-08 Othell Fortune Seeker -
95 Ky6ToIII 7d. 12h. 2021-May-22 Shillien Templar -
96 Dau3akypuTb 8d. 19h. 2021-Oct-10 Othell Adventurer -
97 Mirady 33d. 14h. 2021-Sep-08 Iss Hierophant -
98 npo100uca 13d. 8h. 2021-Oct-16 Iss Hierophant -
99 ser 2d. 12h. 2021-Oct-10 Wynn Arcana Lord -
100 3aTo4Ka 27d. 21h. 2021-Oct-22 Othell Adventurer -
101 Bazik 111d. 17h. 2021-Oct-22 Tyrr Titan -
102 FitoN9wa 13d. 20h. 2021-Oct-22 Aeore Shilien Saint -
103 ToIII 28d. 1h. 2021-Oct-22 Shillien Templar -
104 ToIIIKy6 7d. 0h. 2020-Feb-23 Shillien Templar -
105 T0III 28d. 0h. 2021-Oct-22 Shillien Templar -
106 Masturta 291d. 2h. 2021-Oct-22 Tyrr Titan -
107 npo100opk 30d. 2h. 2021-Sep-25 Yul Sagittarius -
108 NoPainNoGains 5d. 6h. 2021-Oct-16 Aeore Cardinal -
109 Tor1 2d. 11h. 2021-Jun-03 Shillien Templar -
110 Tor2 2d. 11h. 2021-Jun-03 Shillien Templar -
111 Guk 1d. 16h. 2018-Aug-29 Wynn Arcana Lord -
112 NZ22 14d. 4h. 2021-Oct-19 Tyrr Titan -
113 npo100ee 19d. 7h. 2021-Oct-19 Aeore Cardinal -
114 IIblJIECOC 0d. 7h. 2021-Sep-19 Dwarven Fighter -
115 MOCbKA 0d. 9h. 2021-Sep-19 Eviscerator -
116 Morpeh 5d. 7h. 2021-Jan-20 Shillien Templar -
117 IIIoDaKaK 2d. 21h. 2021-Apr-09 Aeore Eva's Saint -
118 IIIkypaBTeJIe 2d. 20h. 2021-Oct-10 Wynn Spectral Master -
119 IIITbIPb 3d. 14h. 2021-Oct-10 Othell Ghost Hunter -
120 BuFFeRIss 9d. 20h. 2019-Dec-14 Iss Spectral Dancer -
121 TiroN9we4ka 49d. 13h. 2021-Apr-06 Iss Spectral Dancer -
122 IIIK 1d. 3h. 2021-May-26 Shillien Templar -
123 N9wkaMilawka 38d. 16h. 2021-Feb-23 Eviscerator -
124 JIOIIyX 1d. 10h. 2021-Apr-01 Tyrr Doombringer -
125 IIIuIIIak 2d. 21h. 2021-Oct-10 Tyrr Titan -
126 SeksiFrau 1d. 10h. 2021-Feb-23 Sayha's Seer -
127 Tovarisch 1d. 6h. 2021-Jan-09 Aeore Cardinal -
128 Clyde 8d. 6h. 2021-May-23 Shillien Templar -
129 Bonnie 8d. 7h. 2021-May-23 Shillien Templar -
130 Type2 5d. 12h. 2021-Oct-24 Shillien Templar +
131 Type1 5d. 16h. 2021-Oct-24 Shillien Templar +
132 Tru2 6d. 12h. 2021-Feb-23 Shillien Templar -
133 Tru1 6d. 4h. 2021-Feb-07 Shillien Templar -
134 MopkoBka 1d. 13h. 2020-Sep-05 Soultaker -
135 DanaScully 335d. 23h. 2021-Oct-24 trickster +
136 OTBEPTKA 36d. 13h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
137 ShootIsMyLife 447d. 11h. 2021-Oct-24 Titan +
138 DO3AnPABKA 74d. 15h. 2021-Oct-24 Soultaker +
139 UdarVSpinu 389d. 17h. 2021-Oct-24 Titan +
140 xSauroNx 756d. 8h. 2021-Oct-23 Grand Khavatari +
141 darkMooN 16d. 6h. 2021-Oct-24 Spectral Master +
142 Ernesto 22d. 23h. 2021-Oct-24 Judicator +
143 3BEPCKA9I 10d. 10h. 2021-Oct-24 Soultaker +
144 AcidBurn 132d. 4h. 2021-Oct-24 Sagittarius +
145 CrashOverdrive 94d. 1h. 2021-Oct-24 Sagittarius +
146 LordNikoN 90d. 10h. 2021-Oct-24 Cardinal +
147 DrDooM 81d. 14h. 2021-Oct-24 Sagittarius +
148 Sara1 168d. 16h. 2021-Oct-24 Soultaker +
149 e2e4 73d. 1h. 2021-Oct-24 Doomcryer +
150 Marchello 42d. 18h. 2021-Oct-24 Soultaker +
151 TOIIIHOTuK 14d. 6h. 2021-May-15 Phoenix Knight -
152 TOIIIuPAK 12d. 19h. 2021-May-15 Doombringer -
153 Manjak 223d. 10h. 2021-Oct-24 Soultaker +
154 Topc 246d. 4h. 2021-Oct-24 Soultaker +
155 N1L 248d. 18h. 2021-Oct-24 Doomcryer +
156 Air 59d. 13h. 2021-Oct-24 Soultaker +
157 Atena 229d. 14h. 2021-Oct-24 Soultaker +
158 Anatolevna 6d. 13h. 2021-Oct-24 Soultaker +
159 HAHoXPEHb 35d. 2h. 2021-Oct-24 Soultaker -
160 IIIkeT 7d. 19h. 2021-Apr-06 Soultaker -
161 BuTaMuHKa 6d. 0h. 2021-Oct-24 Soultaker -
162 SingingGirl 363d. 10h. 2021-Oct-24 Doomcryer +
163 IIIef 5d. 19h. 2021-Apr-06 Soultaker -
164 TblKBA 36d. 7h. 2021-Oct-24 Soultaker -
165 KOHCEPBA 35d. 18h. 2021-Oct-24 Soultaker -
166 MYXA 35d. 5h. 2021-Oct-24 Soultaker -
167 IIIauTan 27d. 1h. 2021-Oct-24 Soultaker -
168 TABLETKA 36d. 4h. 2021-Oct-24 Soultaker -
169 ironPAMPERS 30d. 16h. 2021-Oct-24 Soultaker -
170 TapaHbka 13d. 8h. 2021-May-09 Grand Khavatari -
171 xWKx 372d. 21h. 2021-Oct-24 Titan +
172 DedulinoItaliano 8d. 20h. 2021-Oct-24 Adventurer +
173 KO3A 1d. 14h. 2021-Mar-27 Doomcryer -
174 catty 0d. 14h. 2020-Dec-19 Titan -
175 Vee 575d. 3h. 2021-Oct-24 Doomcryer +
176 Xamu 1d. 1h. 2019-Nov-06 Sorcerer -
177 Kara 53d. 16h. 2021-Oct-24 Soultaker +
178 Pluto 48d. 7h. 2021-Oct-24 Soultaker +
179 AII4Xu 20d. 5h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
180 npocToBouH 2d. 7h. 2020-Jan-30 Temple Knight -
181 BloodMan 3d. 7h. 2020-Jan-28 Prophet -
182 XamJlo 5d. 20h. 2020-Jan-30 Swordsinger -
183 IIIok 0d. 18h. 2020-Jan-06 Temple Knight -
184 CEJIEDKA 5d. 18h. 2021-Mar-23 Shillien Elder -
185 Putin 0d. 16h. 2021-Apr-22 Warlord -
186 V12 0d. 17h. 2021-Apr-22 Prophet -
187 KOMAPuK 1d. 4h. 2021-Apr-04 Overlord -
188 4epT 3d. 1h. 2021-Sep-08 Tyrant -
189 Selectra 5d. 17h. 2021-Sep-08 Tyrant -
190 Aktemra 0d. 2h. 2021-Apr-22 Phantom Summoner -
191 Sima 0d. 2h. 2021-Apr-22 Ertheia Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GolDeN Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 server

RPG

Players:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady