Page Title: Lineage 2 3rd class transfer Ertheia l2 server Evolution x1

Account: Guest Login as user
Clan - GolDeN.
Name Use time Last Login Class  
1 xSauroNx 404d. 11h. 2020-Jan-17 Tyrr Titan -
2 Skady 147d. 2h. 2020-Jan-15 Wynn Elemental Master -
3 Vee 260d. 11h. 2020-Jan-17 Iss Hierophant -
4 6ykaxa 148d. 2h. 2020-Jan-17 Iss Spectral Dancer -
5 Bazi4ka 265d. 20h. 2020-Jan-17 Aeore Shilien Saint -
6 PaCTaFaP9HuH 74d. 7h. 2020-Jan-18 Iss Spectral Dancer +
7 Avendila 50d. 17h. 2020-Jan-18 Aeore Eva's Saint +
8 KoTee4ka 70d. 22h. 2020-Jan-18 Wynn Arcana Lord +
9 KotiKotik 199d. 13h. 2020-Jan-17 Eviscerator -
10 xWKx 172d. 6h. 2020-Jan-17 Sigel Shillien Templar -
11 ShootIsMyLife 200d. 12h. 2020-Jan-12 Yul Ghost Sentinel -
12 Beerka 218d. 17h. 2020-Jan-15 Aeore Cardinal -
13 UdarVSpinu 170d. 8h. 2020-Jan-17 Othell Ghost Hunter -
14 RavenHeart 237d. 7h. 2020-Jan-15 Tyrr Titan -
15 3JIou4oIIuk 58d. 12h. 2020-Jan-17 Feoh Storm Screamer -
16 NZ 158d. 16h. 2019-Dec-25 Wynn Spectral Master -
17 NZ1 155d. 7h. 2019-Dec-25 Iss Doomcryer -
18 IIIKaFF 71d. 18h. 2020-Jan-18 Tyrr Titan +
19 NZ4 148d. 16h. 2019-Dec-25 Aeore Shilien Saint -
20 NZ5 124d. 17h. 2019-Dec-25 Sigel Shillien Templar -
21 NZ6 114d. 15h. 2019-Dec-25 Tyrr Titan -
22 TheDiversant 60d. 13h. 2020-Jan-18 Yul Sagittarius +
23 Masturta 38d. 18h. 2020-Jan-18 Iss Hierophant +
24 DanaScully 141d. 3h. 2020-Jan-16 Othell Ghost Hunter -
25 FoxMulder 115d. 17h. 2020-Jan-15 Sigel Shillien Templar -
26 NZ10 98d. 1h. 2019-Dec-25 Othell Ghost Hunter -
27 NZ11 94d. 9h. 2019-Dec-25 Yul Moonlight Sentinel -
28 MiMiMishka 76d. 20h. 2019-Nov-29 Othell Ghost Hunter -
29 SingingGirl 97d. 15h. 2020-Jan-18 Iss Sword Muse +
30 KaPaMeJIbKa 108d. 13h. 2020-Jan-15 Yul Trickster -
31 DestrIsMyLife 116d. 5h. 2019-Dec-04 Tyrr Titan -
32 6yka 133d. 11h. 2020-Jan-12 Iss Hierophant -
33 TheOnix 27d. 6h. 2020-Jan-18 Sigel Shillien Templar +
34 Meloni 51d. 7h. 2020-Jan-05 Sigel Eva's Templar -
35 miniBobo 88d. 0h. 2020-Jan-12 Sayha's Seer -
36 fastgame 91d. 16h. 2020-Jan-17 Othell Wind Rider -
37 Elis 122d. 16h. 2020-Jan-17 Eviscerator -
38 CyTeNeR 110d. 1h. 2020-Jan-17 Iss Doomcryer -
39 MishMalish 46d. 20h. 2019-Nov-29 Wynn Elemental Master -
40 Erika 90d. 1h. 2020-Jan-17 Wynn Spectral Master -
41 FishBarracuda 40d. 21h. 2019-Aug-08 Sayha's Seer -
42 OceanOfFantasy 15d. 18h. 2020-Jan-09 Sayha's Seer -
43 Sofiya 79d. 12h. 2020-Jan-17 Aeore Cardinal -
44 NZ2 50d. 12h. 2019-Dec-22 Tyrr Maestro -
45 Nariko 52d. 13h. 2020-Jan-17 Sigel Shillien Templar -
46 TutiFruti 37d. 0h. 2019-Nov-29 Iss Hierophant -
47 budun 54d. 5h. 2020-Jan-18 Tyrr Titan -
48 Alisa 96d. 19h. 2020-Jan-17 Tyrr Maestro -
49 ILovePunch 57d. 15h. 2019-Nov-29 Aeore Cardinal -
50 IIIauTan 6d. 5h. 2020-Jan-17 Tyrr Doombringer -
51 npo100opk 10d. 16h. 2020-Jan-18 Tyrr Titan -
52 OldKon 20d. 15h. 2019-Nov-19 Wynn Elemental Master -
53 NZ19 5d. 5h. 2019-Dec-13 Eviscerator -
54 AcidBurn 28d. 14h. 2020-Jan-17 Tyrr Titan -
55 DrDooM 26d. 21h. 2020-Jan-05 Othell Ghost Hunter -
56 TheTruth 28d. 7h. 2020-Jan-05 Wynn Spectral Master -
57 Woman 2d. 22h. 2019-Dec-17 Shillien Templar -
58 Man 2d. 23h. 2019-Dec-17 Shillien Templar -
59 LordNikoN 22d. 2h. 2020-Jan-16 Iss Hierophant -
60 CrashOverdrive 29d. 14h. 2020-Jan-16 Aeore Cardinal -
61 Spelllcaster 86d. 17h. 2019-Sep-20 Iss Hierophant -
62 BlackDancer 7d. 0h. 2020-Jan-15 Iss Spectral Dancer -
63 BlackHelpFist 3d. 23h. 2020-Jan-17 Eviscerator -
64 BlackKnight 5d. 16h. 2020-Jan-15 Sigel Shillien Templar -
65 BlackRecovery 5d. 6h. 2020-Jan-15 Aeore Eva's Saint -
66 BlackBlow 5d. 5h. 2020-Jan-15 Othell Wind Rider -
67 TurboGenerator 87d. 21h. 2019-Sep-20 Tyrr Titan -
68 BlackShot 5d. 4h. 2020-Jan-15 Wynn Spectral Master -
69 BlackDamage 5d. 17h. 2020-Jan-17 Tyrr Grand Khavatari -
70 Try1 2d. 10h. 2019-Nov-05 Shillien Templar -
71 SevenNationArmy 16d. 19h. 2019-Dec-25 Othell Fortune Seeker -
72 Ultraviolet 16d. 1h. 2020-Jan-05 Othell Fortune Seeker -
73 Try2 2d. 12h. 2019-Nov-05 Shillien Templar -
74 IIIkeT 4d. 17h. 2020-Jan-01 Feoh Mystic Muse -
75 IIIef 4d. 0h. 2020-Jan-01 Sigel Hell Knight -
76 npo100TAHK 8d. 12h. 2020-Jan-18 Sigel Phoenix Knight -
77 Raet 9d. 20h. 2020-Jan-06 Iss Spectral Dancer -
78 Saeka 7d. 2h. 2020-Jan-05 Othell Ghost Hunter -
79 Taali 9d. 2h. 2020-Jan-05 Aeore Shilien Saint -
80 npo100nn 10d. 10h. 2020-Jan-18 Iss Sword Muse +
81 VAZA 6d. 20h. 2020-Jan-13 Iss Doomcryer -
82 Aheora 10d. 18h. 2020-Jan-05 Eviscerator -
83 npo100ee 7d. 23h. 2020-Jan-18 Aeore Cardinal +
84 Satik 29d. 4h. 2019-Nov-11 Iss Doomcryer -
85 npo100XABK 5d. 20h. 2020-Jan-18 Tyrr Titan +
86 NZ7 8d. 12h. 2019-Nov-15 Wynn Spectral Master -
87 npo100eLf 7d. 14h. 2020-Jan-18 Wynn Elemental Master +
88 y6uBaLLlka 31d. 23h. 2020-Jan-18 Shillien Templar +
89 Aheond 5d. 9h. 2020-Jan-06 Shillien Templar -
90 npo100TX 8d. 8h. 2020-Jan-18 Othell Ghost Hunter +
91 npo100shk 32d. 7h. 2020-Jan-18 Shillien Templar +
92 JIoIIIagka 9d. 5h. 2019-Dec-07 Wynn Elemental Master -
93 Dextromethorphan 15d. 9h. 2019-Oct-06 Tyrr Titan -
94 NZ18 8d. 12h. 2019-Dec-11 Aeore Shilien Saint -
95 KJIu3MA 4d. 14h. 2020-Jan-07 Iss Dominator -
96 Barstates 2d. 6h. 2019-Dec-03 Wynn Spectral Master -
97 Preacher 12d. 8h. 2019-Sep-08 Iss Hierophant -
98 partorg 8d. 4h. 2019-Nov-11 Iss Dominator -
99 MentalColdline 5d. 17h. 2019-Dec-28 Iss Spectral Dancer -
100 Beginer 2d. 10h. 2019-Nov-25 Wynn Spectral Master -
101 Kulema 1d. 16h. 2019-Jul-23 Iss Hierophant -
102 IYA 3d. 8h. 2019-Jul-23 Tyrr Titan -
103 Marchao 121d. 11h. 2020-Jan-17 Tyrr Titan -
104 ToIII 19d. 7h. 2020-Jan-17 Shillien Templar -
105 GreenBuff 3d. 12h. 2019-Dec-08 Iss Hierophant -
106 T0III 19d. 6h. 2020-Jan-17 Shillien Templar -
107 PeIIIaLa 4d. 5h. 2019-Dec-06 Tyrr Titan -
108 3aTo4Ka 13d. 10h. 2020-Jan-17 Othell Adventurer -
109 FitoN9wa 7d. 16h. 2020-Jan-17 Aeore Shilien Saint -
110 Dau3akypuTb 6d. 21h. 2020-Jan-11 Othell Adventurer -
111 BuTaMuHKa 4d. 3h. 2020-Jan-11 Aeore Eva's Saint -
112 iKoTuK 3d. 21h. 2019-Nov-26 Wynn Arcana Lord -
113 npo100uca 12d. 12h. 2019-Nov-28 Iss Hierophant -
114 Ernesto 3d. 15h. 2020-Jan-17 Iss Hierophant -
115 Mirady 31d. 15h. 2020-Jan-11 Iss Hierophant -
116 Luviagelita 3d. 3h. 2020-Jan-01 Sigel Hell Knight -
117 BlackKitty 0d. 23h. 2019-Nov-29 Wynn Spectral Master -
118 TiroN9we4ka 48d. 0h. 2019-Dec-03 Iss Spectral Dancer -
119 patapaiko 4d. 3h. 2019-Dec-20 Eviscerator -
120 ser 1d. 22h. 2019-Dec-28 Wynn Arcana Lord -
121 MaRiaNa 10d. 11h. 2019-Dec-14 Feoh Storm Screamer -
122 patapaika 5d. 15h. 2019-Dec-20 Tyrr Titan -
123 GreenHeal 3d. 0h. 2019-Dec-17 Aeore Eva's Saint -
124 NoPainNoGains 4d. 7h. 2019-Dec-18 Aeore Cardinal -
125 Bazik 89d. 22h. 2020-Jan-17 Tyrr Titan -
126 GreenLethal 3d. 0h. 2019-Dec-20 Othell Adventurer -
127 KuJlbKA 8d. 15h. 2020-Jan-11 Tyrr Titan -
128 Tor1 0d. 18h. 2020-Jan-11 Shillien Templar -
129 Sempai 2d. 19h. 2020-Jan-12 Wynn Elemental Master -
130 EXinferno 9d. 1h. 2020-Jan-01 Tyrr Titan -
131 PBCH 6d. 16h. 2019-Dec-20 Wynn Elemental Master -
132 Guk 1d. 16h. 2018-Aug-29 Wynn Arcana Lord -
133 Korpikl 1d. 3h. 2018-Aug-29 Iss Spectral Dancer -
134 AeoreAeore 0d. 20h. 2019-Dec-28 Aeore Shilien Saint -
135 Tor2 0d. 18h. 2020-Jan-11 Shillien Templar -
136 MrBlackKing 1d. 20h. 2019-Dec-28 Tyrr Maestro -
137 Torch 29d. 17h. 2019-Oct-06 Iss Spectral Dancer -
138 NZ9 6d. 10h. 2019-Dec-12 Tyrr Grand Khavatari -
139 GGAllin 10d. 17h. 2019-Sep-08 Wynn Spectral Master -
140 Chika 22d. 12h. 2019-Nov-01 Eviscerator -
141 Minara 8d. 20h. 2019-Sep-08 Tyrr Titan -
142 LittleBig 2d. 18h. 2019-Sep-08 Eviscerator -
143 NonStop 4d. 14h. 2020-Jan-14 Tyrr Titan -
144 Kalampotsokalo 1d. 3h. 2019-Jun-12 Eviscerator -
145 IIIkypaBTeJIe 1d. 5h. 2019-Nov-17 Iss Doomcryer -
146 IIITbIPb 1d. 14h. 2019-Nov-16 Othell Ghost Hunter -
147 BuFFeRIss 9d. 20h. 2019-Dec-14 Iss Spectral Dancer -
148 Rin 2d. 6h. 2019-Dec-22 Iss Sword Muse -
149 ToIIIKy6 6d. 23h. 2019-Nov-18 Shillien Templar -
150 MoreBlack 10d. 2h. 2019-Sep-08 Aeore Shilien Saint -
151 NZ13 2d. 4h. 2019-Dec-11 Wynn Elemental Master -
152 NZ14 2d. 3h. 2019-Dec-11 Wynn Elemental Master -
153 NZ16 2d. 2h. 2019-Dec-11 Wynn Elemental Master -
154 NZ17 2d. 1h. 2019-Dec-11 Wynn Elemental Master -
155 NZ15 2d. 2h. 2019-Dec-11 Wynn Elemental Master -
156 Daga 9d. 13h. 2020-Jan-06 Wynn Spectral Master -
157 Nayaa 13d. 11h. 2019-Sep-20 Yul Ghost Sentinel -
158 N9wkaMilawka 38d. 16h. 2019-Nov-29 Eviscerator -
159 fearBith 1d. 16h. 2019-Dec-22 Sigel Eva's Templar -
160 TohCubs 3d. 12h. 2020-Jan-12 Shillien Templar -
161 Sheogorath 0d. 18h. 2019-Jul-15 Aeore Cardinal -
162 CubsToh 3d. 16h. 2020-Jan-12 Shillien Templar -
163 craftitem 10d. 7h. 2019-Sep-08 Othell Ghost Hunter -
164 end 3d. 1h. 2019-Dec-22 Othell Ghost Hunter -
165 Lani 7d. 8h. 2020-Jan-07 Iss Hierophant -
166 first 2d. 11h. 2019-Dec-22 Aeore Eva's Saint -
167 IIIuIIIak 1d. 6h. 2019-Nov-16 Tyrr Titan -
168 Bith 1d. 2h. 2019-Jul-12 Yul Trickster -
169 IIIoDaKaK 1d. 10h. 2019-Nov-16 Aeore Shilien Saint -
170 SeksiFrau 1d. 10h. 2019-Jun-21 Sayha's Seer -
171 3akycka 1d. 10h. 2019-Nov-17 Iss Hierophant -
172 SWARG 1d. 0h. 2020-Jan-13 Titan -
173 Type2 0d. 17h. 2020-Jan-12 Shillien Templar -
174 Type1 0d. 17h. 2020-Jan-12 Shillien Templar -
175 Tru1 4d. 23h. 2019-Dec-12 Shillien Templar -
176 Tru2 5d. 7h. 2019-Dec-01 Shillien Templar -
177 To4a 0d. 11h. 2020-Jan-12 Fortune Seeker -
178 Tpyc 1d. 23h. 2019-Nov-19 Soultaker -
179 MopkoBka 1d. 13h. 2018-Nov-03 Soultaker -
180 NZ8 11d. 8h. 2019-Nov-15 Soultaker -
181 HAHoXPEHb 10d. 12h. 2020-Jan-17 Soultaker -
182 TABLETKA 10d. 3h. 2020-Jan-17 Soultaker -
183 RoMeoMustDie 18d. 12h. 2019-Dec-26 Soultaker -
184 DO3AnPABKA 55d. 0h. 2020-Jan-12 Soultaker -
185 darkMooN 12d. 17h. 2020-Jan-12 Spectral Master -
186 PO3ETKA 2d. 18h. 2020-Jan-12 Judicator -
187 OTBEPTKA 10d. 17h. 2020-Jan-17 Doomcryer -
188 ironPAMPERS 11d. 4h. 2020-Jan-17 Soultaker -
189 TblKBA 10d. 4h. 2020-Jan-17 Soultaker -
190 MYXA 10d. 19h. 2020-Jan-17 Soultaker -
191 KOHCEPBA 10d. 4h. 2020-Jan-17 Soultaker -
192 Xamu 1d. 1h. 2019-Nov-06 Sorcerer -
193 AII4Xu 6d. 9h. 2020-Jan-12 Doomcryer -
194 IIIok 0d. 18h. 2020-Jan-06 Temple Knight -
195 IQ17 69d. 14h. 2020-Jan-12 Destroyer -
196 iPP 8d. 14h. 2019-Oct-20 Warcryer -
197 Astari 0d. 4h. 2019-Dec-01 Soul breaker -
198 Nisa 3d. 3h. 2020-Jan-18 Cloud Breaker -
199 KOMAPuK 0d. 20h. 2020-Jan-12 Overlord -
200 Tarit 0d. 1h. 2020-Jan-05 Bounty Hunter -
201 KAPACb 0d. 3h. 2019-Dec-25 Destroyer -
202 MAPAMAPEHA 0d. 6h. 2020-Jan-07 Shillien Knight -
203 CEJIEDKA 4d. 14h. 2019-Dec-01 Shillien Elder -
204 serj 3d. 23h. 2019-Dec-28 Gladiator -
205 Canterano 0d. 1h. 2019-Nov-27 Ertheia Wizard -
206 Bucku 0d. 1h. 2020-Jan-11 Scavenger -

RPG

Players:
  • 01 6ykaxa
  • 02 3JIou4oIIuk
  • 03 Bazi4ka
  • 04 Skady
  • 05 KaPaMeJIbKa
  • 06 IIIKaFF
  • 07 ShootIsMyLife
  • 08 Avendila
  • 09 KoTee4ka
  • 10 TheOnix