New server 2020 VOTE!
Account: Guest Login as user
Clan - Blizzard.
โ„– Name Use time Last Login Class  
1 M0LLlKA 151d. 2h. 2020-Oct-24 Evas Saint -
2 DarkSwordsman 38d. 12h. 2020-Oct-24 Titan -
3 6opMeHTaJlb 102d. 3h. 2020-Oct-24 Cardinal -
4 3aPogblLLl 158d. 23h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
5 TyLLlKa 180d. 21h. 2020-Oct-24 Spectral Dancer -
6 M9lcKo 188d. 22h. 2020-Oct-24 Sword Muse -
7 yLLlJlenoK 184d. 2h. 2020-Oct-24 Hierophant -
8 Lutiu 38d. 1h. 2020-Oct-24 Soultaker -
9 Ulka 43d. 22h. 2020-Oct-24 Fortune Seeker -
10 Pe3ugeHT 150d. 12h. 2020-Oct-24 Doomcryer -
11 ygog 10d. 4h. 2020-Oct-24 Soultaker -
12 KoLLl 153d. 7h. 2020-Oct-24 Arcana Lord -
13 yHuTa3uK 103d. 20h. 2020-Oct-24 Dreadnought -
14 TJ1 49d. 17h. 2020-Oct-25 Grand Khavatari -
15 MYK1 229d. 20h. 2020-Oct-25 Doomcryer +
16 XAPBu1 136d. 4h. 2020-Oct-25 Spectral Dancer +
17 3APA3A1 142d. 12h. 2020-Oct-25 Sword Muse +
18 u3HAHKA1 117d. 18h. 2020-Oct-25 Evas Saint +
19 TEO1 160d. 9h. 2020-Oct-25 Arcana Lord +
20 BuTaMuHkA1 163d. 5h. 2020-Oct-25 Hierophant +
21 BouH1 137d. 15h. 2020-Oct-25 Shillien Templar +
22 rpbl3yTaHku 13d. 11h. 2020-Oct-24 Sword Muse -
23 runHo3ag 15d. 14h. 2020-Oct-24 Soultaker -
24 6ax6a6ax 13d. 17h. 2020-Oct-24 Titan -
25 4pokmen 61d. 11h. 2020-Oct-24 Hierophant -
26 rpbl3yBaroHbl 14d. 17h. 2020-Oct-24 Spectral Dancer -
27 qpegop 14d. 17h. 2020-Oct-24 Arcana Lord -
28 MaTuJlbga 13d. 4h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
29 MamyJI9l 113d. 7h. 2020-Oct-23 Spectral Dancer -
30 Dyn9l 107d. 15h. 2020-Oct-23 Sword Muse -
31 Crimka 92d. 11h. 2020-Oct-23 Arcana Lord -
32 Syrja 104d. 6h. 2020-Oct-23 Hierophant -
33 Dys9l 76d. 4h. 2020-Oct-23 Shillien Templar -
34 CriminalDod 53d. 18h. 2020-Oct-23 Soultaker -
35 xZORIKx 9d. 21h. 2020-Oct-24 Titan -
36 Kporap 12d. 5h. 2020-Oct-24 Titan -
37 LLlunoKJl9lK 13d. 13h. 2020-Oct-24 Shillien Saint -
38 BnyKJla9l 13d. 7h. 2020-Oct-24 Sword Muse -
39 BblnyKJla9l 13d. 17h. 2020-Oct-24 Spectral Dancer -
40 nyxJla9l 14d. 2h. 2020-Oct-24 Arcana Lord -
41 rHuga 13d. 7h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
42 X3kakouTo 12d. 16h. 2020-Oct-24 Evas Saint -
43 npe3ugeHT 14d. 20h. 2020-Oct-24 Doomcryer -
44 gunJloMaT 17d. 14h. 2020-Oct-24 Doomcryer -
45 nonaEcTb 8d. 4h. 2020-Oct-24 Soultaker -
46 LoveMee 23d. 1h. 2020-Oct-23 Doomcryer -
47 rHugogaB 28d. 8h. 2020-Oct-24 Shillien Saint -
48 ExugHa 31d. 6h. 2020-Oct-24 Doomcryer -
49 gblpo4ka 29d. 22h. 2020-Oct-24 Spectral Dancer -
50 6ypaB4ek 29d. 21h. 2020-Oct-24 Sword Muse -
51 MamkaKri 4d. 12h. 2020-Oct-23 Spectral Dancer -
52 swssKa 4d. 11h. 2020-Oct-23 Sword Muse -
53 Dyss9l 5d. 14h. 2020-Oct-23 Shillien Templar -
54 LoveMee2 5d. 5h. 2020-Oct-23 Doomcryer -
55 BabaDypa 4d. 21h. 2020-Oct-23 Hierophant -
56 JIa6ka 4d. 14h. 2020-Oct-23 Titan -
57 BabaDyra 5d. 17h. 2020-Oct-23 Soultaker -
58 gayH 30d. 4h. 2020-Oct-24 Arcana Lord -
59 PPushkin 91d. 15h. 2020-Oct-23 Hierophant -
60 TaTblIIIo 21d. 9h. 2020-Oct-24 Spectral Dancer -
61 6AkJlAlllAH 99d. 5h. 2020-Oct-24 Doomcryer -
62 IIaJIkuH 2d. 21h. 2020-Oct-07 Fortune Seeker -
63 TA9l 37d. 5h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
64 rpbl3yTanku 10d. 14h. 2020-Oct-21 Grand Khavatari -
65 HopuJlb4aHuH 218d. 0h. 2020-Oct-24 Maestro -
66 9lKoH9lLLlKo 48d. 19h. 2020-Oct-23 Elemental Master -
67 TblXA 10d. 4h. 2020-Sep-06 Adventurer -
68 ADyBAHKA 22d. 19h. 2020-Oct-24 Hierophant -
69 HeTAPAIIuC9l 21d. 21h. 2020-Oct-24 Soultaker -
70 BOHI04KA 28d. 22h. 2020-Oct-24 Maestro -
71 spdod1 7d. 12h. 2020-Oct-25 Soultaker -
72 3a3Ho6a 28d. 15h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
73 HyKeP 16d. 5h. 2020-Oct-24 Titan -
74 ALLlOKA 14d. 3h. 2020-Oct-23 Storm Screamer -
75 ypoguk 4d. 16h. 2020-Oct-24 Soultaker -
76 npokJlagka 3d. 12h. 2020-Oct-24 Hierophant -
77 ypogo4ka 3d. 15h. 2020-Oct-24 Soultaker -
78 Kiill1 2d. 6h. 2020-Oct-25 Spectral Dancer -
79 1dod1 4d. 2h. 2020-Oct-24 Soultaker -
80 Pec1 2d. 7h. 2020-Oct-25 Sword Muse -
81 KucKuHDeD 6d. 11h. 2020-Oct-24 Arcana Lord -
82 Romahtik 8d. 13h. 2020-Oct-17 Doomcryer -
83 Jlyk3 53d. 7h. 2020-Oct-23 Ghost Sentinel -
84 TECTOCTEPOH1 16d. 20h. 2020-Oct-25 Titan +
85 ypogka 2d. 13h. 2019-Dec-25 Spectral Master -
86 ge6uJlKa 4d. 1h. 2020-Oct-24 Spectral Master -
87 gepeBo 0d. 22h. 2020-Oct-24 Shillien Saint -
88 MYK11 3d. 3h. 2020-Oct-25 Doomcryer -
89 DeBuff1 3d. 6h. 2020-Oct-25 Soultaker -
90 6ycuHka1 7d. 4h. 2020-Oct-25 Soultaker -
91 MyH9l 0d. 10h. 2020-Oct-17 Mystic Muse -
92 DyLLLka 84d. 13h. 2020-Oct-23 Judicator -
93 MblMPA 12d. 13h. 2020-Oct-23 Judicator -
94 KAPA1 103d. 1h. 2020-Oct-25 Judicator +
95 WarpWarp 9d. 7h. 2020-Oct-23 Judicator -
96 reHpu 53d. 2h. 2020-Oct-24 Judicator -
97 MuPuMuCTuH 10d. 9h. 2020-Oct-24 Titan -
98 KuKuMoPa1 1d. 21h. 2020-Oct-25 Judicator -
99 MOHCTP1 46d. 16h. 2020-Oct-25 Titan -
100 KeHryry 5d. 18h. 2020-Oct-06 Grand Khavatari -
101 Renamed470361 0d. 15h. 2020-Jul-30 Sorcerer -
102 9lEELLlKO 3d. 6h. 2020-Mar-20 Elder -
103 Kop9lBKA 0d. 23h. 2020-Aug-08 Tyrant -
104 xxxEropxxx 2d. 9h. 2020-Oct-24 Elemental Summoner -
105 ry6oLLlJlen 1d. 18h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
106 gy6uHa 1d. 5h. 2020-Oct-24 Destroyer -
107 Renamedx400928x 2d. 9h. 2020-Oct-24 Cardinal -
108 1shk1 3d. 2h. 2020-Oct-24 Shillien Templar -
109 LLlaJlynoHb 4d. 18h. 2020-Oct-24 Titan -
110 qpeg9l 0d. 17h. 2020-Aug-09 Elemental Summoner -
111 KaJla6pac 0d. 20h. 2020-Aug-08 Tyrant -
112 4enyLLluJla 1d. 8h. 2020-Oct-03 Tyrant -
113 xxSUMxx 0d. 7h. 2020-Jun-24 Warlock -
114 uHcTuTyTka 0d. 8h. 2020-Jul-20 Elemental Summoner -
115 6blgJlo 0d. 8h. 2020-Oct-03 Tyrant -
116 Renamedz1466668 0d. 17h. 2020-Oct-07 Sorcerer -
117 HeKypI0 0d. 3h. 2020-Jun-12 Elemental Summoner -
118 KeHTpo 0d. 0h. 2020-Jun-12 Elemental Summoner -
119 A6pakaga6p 0d. 2h. 2020-Aug-09 Elemental Summoner -

ะ ะŸะ“ ะšะปัƒะฑ

ะ›ะฐะนัะนะดะถ2 ะ ะŸะ“ะšะปัƒะฑ Blizzard Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 iOm
  • 03 isi1337
  • 04 Elicottero
  • 05 LilouZ
  • 06 Demokrit
  • 07 WeiDeR
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 Heal100k

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day