Account: Guest Login as user
Clan - KKND.
Name Use time Last Login Class  
1 RU 57d. 23h. 2019-Mar-01 Shillien Saint -
2 Renamedt94388 47d. 6h. 2019-Mar-01 Cardinal -
3 Alleria 47d. 5h. 2019-Mar-01 Sword Muse -
4 Morrigan 51d. 16h. 2019-Mar-01 Spectral Dancer -
5 Anubis 71d. 10h. 2019-Mar-01 Doomcryer -
6 THT 38d. 16h. 2019-Mar-01 Shillien Templar -
7 Gnomik 35d. 3h. 2020-Jul-13 Fortune Seeker -
8 Tron 30d. 5h. 2019-Mar-01 Hierophant -
9 CaMka 34d. 12h. 2019-Mar-10 Adventurer -
10 MVP 43d. 19h. 2019-Dec-26 Doombringer -
11 iVixen 34d. 22h. 2019-Apr-21 Spectral Dancer -
12 Protector 78d. 7h. 2020-Dec-08 Titan -
13 KPblCAB4uK 12d. 23h. 2019-Feb-19 Soultaker -
14 PeaceDuke0ffKa 17d. 22h. 2019-Feb-27 Dreadnought -
15 Renamed111591 21d. 5h. 2019-Apr-22 Shillien Saint -
16 Renamed173213 27d. 4h. 2019-Mar-02 Shillien Elder -
17 KOTOLuZaTOP 12d. 5h. 2019-Feb-17 Soultaker -
18 Wiolleta 8d. 0h. 2019-Feb-27 Soultaker -
19 Renamed107761 14d. 4h. 2019-Apr-21 Doomcryer -
20 spoilZBS 58d. 1h. 2021-Feb-22 Warsmith -
21 Confer 12d. 16h. 2019-Feb-16 Warcryer -
22 Renamed187552 1d. 11h. 2019-Mar-02 Phantom Summoner -
23 Renamedt95762 36d. 7h. 2019-Mar-05 Bounty Hunter -
24 MyPort 0d. 8h. 2019-Feb-17 Elemental Summoner -
25 iLeila 0d. 23h. 2019-Feb-18 Bounty Hunter -
26 kokobomja 0d. 1h. 2019-Feb-19 Sorcerer -
27 Magesty 0d. 9h. 2019-Feb-20 Phantom Summoner -
28 DenPetux 0d. 3h. 2019-Feb-14 Necromancer -
29 Renamed182086 0d. 3h. 2019-Feb-20 Phantom Summoner -
30 Carrea 0d. 2h. 2019-Feb-27 Spellhowler -
31 Renamed180896 0d. 4h. 2019-Feb-27 Necromancer -
32 moiDrugPetux 0d. 1h. 2019-Feb-14 Necromancer -
33 District11 0d. 7h. 2019-Feb-20 Spellsinger -
34 District12 0d. 3h. 2019-Feb-20 Spellsinger -
35 akadem9 0d. 2h. 2019-Feb-14 Sorcerer -
36 rerecc 0d. 3h. 2019-Feb-20 Elemental Summoner -
37 Renamed180057 0d. 2h. 2019-Feb-27 Spellhowler -
38 PAMpetuchara 0d. 2h. 2019-Feb-19 Sorcerer -
39 Renamede180329 0d. 5h. 2019-Feb-27 Spellsinger -
40 Renamed107758 0d. 3h. 2019-Feb-28 Elven Knight -
41 Renamed188379 0d. 3h. 2019-Feb-28 Orc Shaman -
42 reccca 0d. 2h. 2019-Feb-20 Elven Wizard -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KKND Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG

Players:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 Wiedzmin
  • 06 Greddys
  • 07 Astettyq
  • 08 iOm
  • 09 iDemokrit
  • 10 isi1337

Ssq:
Dawn   36.87%
Dusk   63.13%
Day