Account: Guest Login as user
Clan - elAureole.
Name Use time Last Login Class  
1 softmoon 140d. 22h. 2021-Aug-09 Sword Muse -
2 Renamed805109 159d. 3h. 2021-Mar-31 Doomcryer -
3 IVEYNI 193d. 17h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
4 BabeEE 268d. 10h. 2021-Aug-10 Evas Saint -
5 TPYTAHK 109d. 10h. 2021-Oct-24 Shillien Templar -
6 Seineli 136d. 6h. 2021-Oct-24 Sword Muse -
7 XpeHoMar 253d. 15h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
8 cheripaha 54d. 13h. 2021-Oct-24 Storm Screamer -
9 DjDoktor 59d. 12h. 2021-Oct-24 Evas Saint -
10 AHTOLLIKA 236d. 19h. 2021-Oct-24 Grand Khavatari -
11 LLIyPa 180d. 2h. 2021-Oct-24 Hierophant -
12 Kanmuri 96d. 20h. 2021-Oct-17 Doomcryer -
13 XO4yCBEPXy 26d. 12h. 2021-Oct-24 Soultaker -
14 LLIKBAPKA 179d. 4h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
15 Truny 27d. 17h. 2021-Oct-17 Fortune Seeker -
16 MoonLightDens 142d. 4h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
17 LLIyLLIy 117d. 20h. 2021-Oct-24 Shillien Templar -
18 Kykpu 91d. 23h. 2021-Oct-24 Adventurer -
19 ValkoksRich 45d. 14h. 2021-Jun-23 Cardinal -
20 AXyexAJI 120d. 13h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
21 Gink 58d. 23h. 2021-Oct-24 Fortune Seeker -
22 LLIHyPOB 48d. 8h. 2021-Oct-24 Sword Muse -
23 yLLIu 31d. 19h. 2021-Oct-24 Moonlight Sentinel -
24 YkPf 30d. 4h. 2021-Oct-17 Shillien Templar -
25 iMichaela 79d. 6h. 2021-Oct-18 Dreadnought -
26 MYK2 137d. 5h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
27 XAPBu2 105d. 6h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
28 XAPBu5 3d. 10h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
29 XAPBu6 2d. 16h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
30 XAPBu7 5d. 2h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
31 3APA3A2 120d. 4h. 2021-Oct-24 Sword Muse -
32 CubeAMS 19d. 15h. 2021-Oct-17 Sword Muse -
33 MYK7 1d. 14h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
34 TEO2 105d. 5h. 2021-Oct-24 Arcana Lord -
35 LLIAXuD 2d. 16h. 2021-Oct-24 Soultaker -
36 BratBooma 18d. 16h. 2021-Oct-17 Grand Khavatari -
37 BouH2 87d. 17h. 2021-Oct-24 Shillien Templar -
38 BuTaMuHkA2 109d. 21h. 2021-Oct-24 Hierophant -
39 TommyKairaPP 18d. 8h. 2021-Oct-17 Hierophant -
40 DjSoska 31d. 20h. 2021-Aug-09 Hierophant -
41 DDHA 21d. 1h. 2021-Aug-09 Titan -
42 stzak05 21d. 21h. 2021-Oct-23 Titan -
43 BFcat1 13d. 18h. 2021-Oct-24 Arcana Lord -
44 TwarKing 3d. 11h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
45 HeTroJIocA 2d. 23h. 2021-Oct-24 Sword Muse -
46 HecyLLIka 5d. 6h. 2021-Oct-24 Soul hound -
47 MYK11 7d. 13h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
48 MYK22 6d. 6h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
49 MYK33 4d. 10h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
50 MYK44 2d. 4h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
51 MYK55 1d. 21h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
52 MYK66 1d. 19h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
53 MYK77 2d. 8h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
54 Pec1 7d. 19h. 2021-Oct-24 Sword Muse -
55 Pec2 8d. 1h. 2021-Oct-24 Sword Muse -
56 Kiill1 7d. 19h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
57 JUH 134d. 8h. 2021-Oct-24 Shillien Templar -
58 Pobirushka 1494d. 1h. 2021-Oct-24 Fortune Seeker +
59 Remapk 15d. 19h. 2021-Oct-05 Spectral Dancer -
60 u3HAHKA2 101d. 20h. 2021-Oct-24 Evas Saint -
61 Ckazo4ka 1d. 7h. 2021-Aug-12 Fortune Seeker -
62 Eg0Est 129d. 16h. 2021-Aug-12 Cardinal -
63 C0LD 217d. 19h. 2021-Aug-09 Shillien Templar -
64 AdvPP 284d. 12h. 2021-Oct-24 Hierophant -
65 HecuSedlo 248d. 2h. 2021-May-10 Elemental Master -
66 Laurax15 89d. 15h. 2021-Jun-06 Evas Saint -
67 HEOHA 149d. 13h. 2021-Oct-24 Spectral Dancer -
68 Renamed805428 125d. 13h. 2021-Jun-23 Arcana Lord -
69 6ycuHka2 14d. 23h. 2021-Oct-24 Soultaker -
70 spdod1 12d. 10h. 2021-Oct-24 Soultaker -
71 spdod2 11d. 20h. 2021-Oct-24 Soultaker -
72 AruaD 17d. 4h. 2021-Jun-23 Phoenix Knight -
73 DeBuff1 7d. 2h. 2021-Oct-24 Soultaker -
74 DeBuff2 6d. 1h. 2021-Oct-24 Soultaker -
75 6ycuHka1 12d. 3h. 2021-Oct-24 Soultaker -
76 BOOMxBOOM2 25d. 18h. 2021-Oct-19 Titan -
77 Amedala 175d. 12h. 2021-Oct-24 Evas Saint -
78 SgDrill 28d. 13h. 2021-Jun-28 Adventurer -
79 TuCePaKT 26d. 22h. 2021-Oct-24 Dominator -
80 6aaapcuk 32d. 17h. 2021-Oct-24 Arcana Lord -
81 APOFIOZZ 39d. 6h. 2021-Oct-24 Soultaker -
82 6poJIJIep 38d. 22h. 2021-Oct-24 Titan -
83 MrKingMaster 310d. 20h. 2021-Oct-21 Soultaker -
84 GoodHight 33d. 23h. 2021-Jun-24 Duelist -
85 LordDragon 5d. 0h. 2021-Sep-25 Grand Khavatari -
86 Tvo9Lmamashka 6d. 12h. 2021-Jun-24 Elemental Master -
87 Torha 23d. 14h. 2021-Oct-17 Soultaker -
88 CoIIJIIOLLIa 6d. 7h. 2021-Oct-24 Mystic Muse -
89 DezorG 23d. 21h. 2021-Jun-23 Adventurer -
90 MeOver 17d. 0h. 2021-Oct-24 Dominator -
91 Hellsy 20d. 20h. 2021-Oct-15 Evas Saint -
92 MYK6 0d. 17h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
93 TECTOCTEPOH5 0d. 17h. 2021-Oct-24 Titan -
94 MOHCTP5 0d. 10h. 2021-Oct-24 Titan -
95 TECTOCTEPOH7 0d. 16h. 2021-Oct-24 Titan -
96 MOHCTP7 1d. 0h. 2021-Oct-24 Titan -
97 MOHCTP6 0d. 11h. 2021-Oct-24 Titan -
98 TECTOCTEPOH2 10d. 10h. 2021-Oct-24 Titan -
99 TECTOCTEPOH1 25d. 12h. 2021-Oct-24 Titan -
100 IShuravi 61d. 12h. 2021-Jun-23 Doomcryer -
101 StealDivinity 14d. 2h. 2021-Jun-24 Soul hound -
102 Layza 187d. 7h. 2021-Oct-24 Maestro -
103 XxxMikserxxX 27d. 5h. 2020-Jul-18 Doomcryer -
104 nyMnyMnuDy 14d. 3h. 2021-Oct-24 Shillien Saint -
105 Appex 23d. 15h. 2021-Oct-17 Maestro -
106 JIaIIyX 3d. 7h. 2021-Oct-24 Titan -
107 JIOLLIAPA 7d. 23h. 2021-Oct-24 Elemental Master -
108 Fesskas 8d. 23h. 2020-Oct-05 Evas Templar -
109 Olivo4ka 1d. 20h. 2021-Oct-22 Grand Khavatari -
110 Elleri 8d. 20h. 2021-Jun-23 Sagittarius -
111 NEVERFAIL 18d. 4h. 2021-Jul-05 Maestro -
112 XpabpayaMosbka 1d. 2h. 2021-Oct-17 Elemental Master -
113 Urabus 1d. 22h. 2021-Sep-26 Maestro -
114 NEVERFAULTER 767d. 19h. 2021-Jul-05 Maestro -
115 HuupeT 2d. 18h. 2021-Oct-24 Doomcryer -
116 KAPA2 64d. 23h. 2021-Oct-24 Judicator -
117 xCTPAYCx 18d. 0h. 2021-Oct-24 Judicator -
118 Kadawatha 5d. 3h. 2021-Oct-17 Judicator -
119 MAKAPOHA 77d. 3h. 2021-Oct-24 Judicator -
120 KuKuMoPa1 6d. 5h. 2021-Oct-24 Judicator -
121 KuKuMoPa2 6d. 14h. 2021-Oct-24 Judicator -
122 Furnikaras 0d. 19h. 2021-Jun-24 Cardinal -
123 xVICONIAx 70d. 14h. 2021-Oct-24 Storm Screamer -
124 KuKuMoPa3 1d. 13h. 2021-Oct-24 Judicator -
125 COnfideinME 3d. 9h. 2021-Oct-24 Dreadnought -
126 Ophiophagus 4d. 2h. 2020-Sep-26 Spectral Dancer -
127 CHeGyPKa 4d. 9h. 2021-Aug-30 Doomcryer -
128 Remapk2 10d. 14h. 2021-Jun-23 Spectral Dancer -
129 CTO500 84d. 11h. 2021-Oct-24 Fortune Seeker -
130 stzak03 31d. 4h. 2021-Oct-22 Titan -
131 MOHCTP2 55d. 12h. 2021-Oct-24 Titan -
132 zdestr04 0d. 18h. 2021-Feb-22 Titan -
133 Zdestr13 0d. 9h. 2021-Sep-21 Destroyer -
134 Zdestr02 6d. 23h. 2021-Sep-21 Destroyer -
135 ZBD11 1d. 9h. 2021-Apr-23 Bladedancer -
136 x4ertenok13x 18d. 13h. 2021-Jul-24 Inspector -
137 Renamedh9410x 3d. 0h. 2021-May-30 Shillien Elder -
138 Zdestr12 1d. 3h. 2021-Sep-21 Destroyer -
139 eyeswideshutx15 3d. 14h. 2021-Oct-23 Spellhowler -
140 stzak02 3d. 6h. 2021-Oct-18 Titan -
141 stzak07 27d. 9h. 2021-Oct-22 Titan -
142 ZShE11 0d. 18h. 2021-Feb-22 Shillien Elder -
143 KuKuMoPa4 0d. 2h. 2021-Oct-24 Arbalester -
144 ZSH01 1d. 16h. 2019-Aug-07 Spellhowler -
145 TheFoxI 1d. 10h. 2021-Jun-23 Spellhowler -
146 ZSH11 0d. 14h. 2021-May-30 Spellhowler -
147 Zdestr03 2d. 0h. 2021-Sep-21 Destroyer -
148 Zdestr11 1d. 9h. 2021-Sep-21 Destroyer -
149 KuKuMoPa5 0d. 2h. 2021-Oct-24 Arbalester -
150 KuKuMoPa6 0d. 2h. 2021-Oct-24 Arbalester -
151 Zdestr01 3d. 19h. 2021-Sep-21 Destroyer -
152 KuKuMoPa7 0d. 15h. 2021-Oct-24 Arbalester -
153 GreeenJelly 1d. 14h. 2021-Jun-23 Warcryer -
154 KorolSX 0d. 6h. 2020-Jul-18 Spellhowler -
155 Zoophytum 2d. 9h. 2021-Jun-23 Warlock -
156 Renamedh338103x 0d. 1h. 2021-Jun-24 Destroyer -
157 Hedrih 1d. 5h. 2021-Jun-23 Bounty Hunter -
158 Renamed145212 0d. 16h. 2020-Jul-18 Warcryer -
159 stzak06 51d. 2h. 2021-Oct-22 Titan -
160 2pp2 0d. 7h. 2020-Dec-25 Bishop -
161 MsTinka 0d. 1h. 2020-Jul-18 Tyrant -
162 4yb 0d. 16h. 2020-Jul-18 Warcryer -
163 SkyMana 0d. 4h. 2020-Jul-18 Shillien Elder -
164 MrTrAkToR 0d. 4h. 2020-Jul-18 Elder -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ElAureole Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Rpg club

RPG Lineage 2 judicator guide l2 ertheia bot

Players:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 RaidoDNO
  • 04 PastSvouStyani
  • 05 juve
  • 06 IlIlseren1tyIllI
  • 07 KingMast3r
  • 08 isi1337
  • 09 DaqpHa
  • 10 archanqell

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day