પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 p.atk game chats High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

2021/03/03 21:21:59 maverix:  reg oly "P4tr3
2021/03/03 21:21:56 GuardGate: WTB IC set (распечатанный) pm
2021/03/03 21:21:55 PinkPornStar: WTB Moirai Eearring Necklace
2021/03/03 21:21:43 LuckyDevil: Мили КП ищет Биша ЕЕ/ШЕ
2021/03/03 21:20:54 Wizzard: WTB RUR
2021/03/03 21:20:26 WildAngel: Сфера Сэрома: Ранг Автс
2021/03/03 21:20:21 BebrA:  WTB>> TALLUM HEAVY SET
2021/03/03 21:20:12 Wizzard: WTS Dynasty Mace - Earth180kk
2021/03/03 21:19:55 No13: Клинок Династии - Великая Буря 400kk
2021/03/03 21:19:45 Azma: ищу академку (39)
2021/03/03 21:19:40 v: wts Augmented Vesper Caster {PvP}300 sa
2021/03/03 21:19:39 grandhill: WTB dynasty mag
2021/03/03 21:19:33 grandhill: WTB концы и тело маг династии
2021/03/03 21:19:29 tyz: wtb Vorpl L боты/каску/ Frinteza
2021/03/03 21:19:28 tyz: wtb Vorpl L боты/каску/ Frinteza
2021/03/03 21:18:36 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/03 21:18:24 vzuux: 69 bd
2021/03/03 21:18:21 Hajecan: WTS Moirai/Vorpal SIGILs
2021/03/03 21:18:20 Hajecan: WTS MOIRAI LIGHT SET +3 600 att.
2021/03/03 21:18:20 Hajecan: WTS Moirai Robe Set 360 Att
2021/03/03 21:18:19 Hajecan: WTS Vesper Shaper +8
2021/03/03 21:18:06 BloodyBunny: спс вл)
2021/03/03 21:17:20 Shelby: zaken cardi icon dd300
2021/03/03 21:16:48 GuardGate: WTB IC set (распечатанный) pm
2021/03/03 21:16:36 WildAngel: Сфера Сэрома: Ранг Автс
2021/03/03 21:16:33 Marsh: Academy/Академия 500к+
2021/03/03 21:16:23 LuckyDevil: Мили КП ищет Биша ЕЕ/ШЕ
2021/03/03 21:15:58 grub: WTB TALLUM/DC H SET
2021/03/03 21:15:30 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/03 21:15:19 iEvE: wtb dyno H set "BorZspoil
2021/03/03 21:14:44 StoneFist: wtb zak 90kk wts ds 155 earth 35kk
2021/03/03 21:14:38 BorZspoil: Куплю Дино Хеви сет
2021/03/03 21:14:38 BorZspoil: WTB DYNO HEAVY SET
2021/03/03 21:14:33 Marsh: Academy/Академия 500к+
2021/03/03 21:13:05 iEvE: ребята го олимп
2021/03/03 21:12:26 grandhill: WTB dynasty mag
2021/03/03 21:12:20 grandhill: WTB концы и тело маг династии
2021/03/03 21:12:13 Marsh: Academy/Академия 500к+
2021/03/03 21:11:53 Mill: B> moirai r set
2021/03/03 21:11:44 BebrA:  WTB >>> TALLUM HEAVY SET
2021/03/03 21:10:40 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 21:10:39 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 21:10:03 GuardGate: WTB IC set (распечатанный) pm
2021/03/03 21:09:59 Azma: ищу академку (39)
2021/03/03 21:09:01 balrog: B< S BELT
2021/03/03 21:09:00 balrog: WTS< FRINTEZZA CLOAK
2021/03/03 21:08:59 balrog: S< VORPAL L BOOTS
2021/03/03 21:08:56 Azma: ищу академку (39)
2021/03/03 21:08:35 Marsh: Academy/Академия 500к+
2021/03/03 21:08:24 Mill: B> moirai r set
2021/03/03 21:07:49 grandhill: WTB dynasty mag
2021/03/03 21:07:43 grandhill: WTB концы и тело маг династии
2021/03/03 21:07:25 Redgard: WTS Moirai Heavy Set 126 ATT
2021/03/03 21:07:00 NPR1ne: WTS ICONA SHK
2021/03/03 21:06:39 NPR1ne: WTB BEAA
2021/03/03 21:06:39 Marsh: Academy/Академия 500к+
2021/03/03 21:06:30 Mill: B> moirai r set
2021/03/03 21:06:27 GuardGate: WTB IC set (распечатанный) pm
2021/03/03 21:05:57 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/03 21:05:36 Azma:  вступлю в академку 39
2021/03/03 21:05:21 StoneFist: wtb zak 90kk wts ds 155 earth 35kk
2021/03/03 21:04:41 LuckyDevil: Мили КП ищет Биша ЕЕ/ШЕ
2021/03/03 21:04:27 Azma:  ищу академку 39
2021/03/03 21:04:10 No13: Клинок Династии - Великая Буря +3 RAR SA 300 - 400KK
2021/03/03 21:03:47 balrog: B< S BELT
2021/03/03 21:03:43 grandhill: WTB dynasty mag
2021/03/03 21:03:36 grandhill: WTB концы и тело маг династии
2021/03/03 21:02:43 GuardGate: WTB IC set (распечатанный) pm
2021/03/03 21:02:31 French: -= ищу в кп БД ЕЕ\ШЕ Лук\Танк =-
2021/03/03 21:02:28 Redgard: WTS Moirai Heavy Set 126 ATT
2021/03/03 21:02:27 Redgard: WTS Moirai Heavy Set 126 ATT
2021/03/03 21:02:21 OrbanViktor: KAMA 56
2021/03/03 21:02:00 Paramon: WTB TALLUM H SET/ DC H SET
2021/03/03 21:01:52 French: -= ищу в кп БД ЕЕ\ШЕ Лук\Танк =-
2021/03/03 21:01:33 NPR1ne: WTB BEAA
2021/03/03 21:00:50 StoneFist: wtb zak 90kk wts ds 155 earth 35kk
2021/03/03 21:00:31 grandhill: WTB dynasty mag
2021/03/03 21:00:25 grandhill: WTB концы и тело маг династии
2021/03/03 21:00:07 GuardGate: WTB IC set (распечатанный) pm
2021/03/03 21:00:04 KJIuM: КУПЛЮ хп БАНКИ
2021/03/03 20:57:23 ixLpina: wtb vorp helmet
2021/03/03 20:57:10 Mill: B> moirai r set
2021/03/03 20:57:00 BebrA:  WTS>>> Набедренники Синего Волка
2021/03/03 20:56:55 French: -= ищу в кп БД ЕЕ\ШЕ Лук\Танк =-
2021/03/03 20:56:53 BorZspoil: Куплю Дино Хеви сет
2021/03/03 20:56:53 BorZspoil: WTB DYNO HEAVY SET
2021/03/03 20:56:52 BorZspoil: Куплю Дино Хеви сет
2021/03/03 20:56:52 BorZspoil: WTB DYNO HEAVY SET
2021/03/03 20:56:52 French: -= ищу в кп БД ЕЕ\ШЕ Лук\Танк =-
2021/03/03 20:56:07 NPR1ne: WTB BEAA

RPG-CLUB.com

10 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats1.htm

100 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats1.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 high five exp guide lineage 2 ertheia armor

ખેલાડીઓ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ