પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 RPG club SSQ High Five 🚑 lineage 2 server ARK x1 Gujarati Classic PTS

RPG L2 drop info L2 Top vote

ખેલાડીઓ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mojahed

Ssq:
પરો.   99.6%
સાંજ   0.4%
દિવસ  12