પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 upgrade stone High Five 🏁 H5 la2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

કુળ - 13thBand.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 ABATAP 41D. 13H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
2 TheTelka 49D. 6H. 2021-Jan-22 Doomcryer +
3 Moreno 35D. 12H. 2021-Jan-22 Adventurer -
4 Jesus 34D. 7H. 2021-Jan-05 Evas Saint -
5 Up1 24D. 23H. 2021-Jan-21 Shillien Saint -
6 NightDream 48D. 20H. 2021-Jan-22 Shillien Templar +
7 YourDaddySuqa 26D. 7H. 2021-Jan-07 Sword Muse -
8 albanec 32D. 14H. 2021-Jan-17 Shillien Saint -
9 Kefir4ik 57D. 0H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
10 Fur4ik 12D. 18H. 2021-Jan-09 Arcana Lord -
11 waterd 34D. 9H. 2021-Jan-23 Archmage -
12 JustJeronimO 18D. 15H. 2020-Dec-24 Duelist -
13 Krusovi 9D. 23H. 2020-Dec-20 Warlock -
14 RedMist 12D. 0H. 2020-Dec-06 Bladedancer -
15 a1ternative 14D. 19H. 2021-Jan-16 Sagittarius -
16 DeuZ 6D. 7H. 2021-Jan-17 Swordsinger -
17 SAMURAIZDES 10D. 8H. 2020-Dec-21 Gladiator -
18 ZutkiyVampire 4D. 13H. 2021-Jan-23 Phantom Summoner +
19 LeahGotti 10D. 22H. 2021-Jan-23 Berserker -
20 xLife 56D. 20H. 2021-Jan-21 Elder +
21 Spina 18D. 12H. 2021-Jan-12 Abyss Walker -
22 KycokOv4apku 18D. 4H. 2021-Jan-19 Gladiator -
23 xWATERx 24D. 15H. 2021-Jan-10 Prophet -
24 dyrachyo 12D. 9H. 2021-Jan-23 Elder -
25 SORKAQAQ 4D. 20H. 2021-Jan-05 Sorcerer -
26 WATER 26D. 8H. 2021-Jan-12 Warlock -
27 WTSGnom 6D. 17H. 2021-Jan-22 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб 13thBand Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG Lineage2 top servers lineage2 pvp

ખેલાડીઓ:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Werdandy
  • 04 Lelick
  • 05 Espion
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 TonyStark
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 YaBOGINYA

Ssq:
પરો.   95.39%
સાંજ   4.61%
દિવસ