પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage2 facebook High Five 🍖 Server L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

કુળ - BloodLine.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 kaminkretys 47D. 23H. 2021-Jan-23 Soultaker +
2 RaEco 57D. 16H. 2021-Jan-21 Elemental Master -
3 Banditas 38D. 2H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer -
4 Nazul 59D. 6H. 2021-Jan-23 Shillien Templar +
5 Frana 56D. 10H. 2021-Jan-16 Doombringer -
6 SoloCapo 50D. 0H. 2021-Jan-22 Adventurer +
7 forgiven 59D. 22H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
8 XhohoMAN 36D. 18H. 2021-Jan-09 Titan -
9 suMMOneris 47D. 12H. 2021-Jan-11 Elemental Master -
10 xGNOMKAx 17D. 11H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer -
11 Oligarch 44D. 11H. 2021-Jan-21 Maestro -
12 iFr3ak 40D. 5H. 2021-Jan-23 Adventurer +
13 Invertus 30D. 15H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer -
14 Meska 28D. 21H. 2021-Jan-17 Spectral Master -
15 Horrow 32D. 8H. 2021-Jan-23 Shillien Templar -
16 Ferrero 34D. 2H. 2021-Jan-23 Duelist +
17 BigDaddy 36D. 21H. 2021-Jan-22 Doomcryer -
18 Any 32D. 6H. 2021-Jan-21 Evas Saint -
19 DZIABAS 34D. 11H. 2021-Jan-23 Maestro +
20 z1ro 29D. 6H. 2021-Jan-23 Hawkeye +
21 Pienius 21D. 20H. 2021-Jan-23 Dreadnought -
22 Upior 4D. 8H. 2021-Jan-23 Tyrant +
23 Dako 38D. 2H. 2021-Jan-23 Bounty Hunter -
24 CatMaster 13D. 13H. 2021-Jan-23 Warlock +
25 RaDa 14D. 18H. 2021-Jan-14 Prophet -
26 IngaValinskiene 14D. 1H. 2021-Jan-22 Shillien Elder +
27 KnavE 36D. 21H. 2021-Jan-21 Elemental Summoner -
28 Limal 33D. 11H. 2021-Jan-15 Swordsinger -
29 Gandhi 37D. 23H. 2021-Jan-19 Warlord -
30 1lusioN 10D. 12H. 2021-Jan-23 Phantom Summoner +
31 Mamulechka 6D. 22H. 2021-Jan-23 Shillien Elder -
32 mamila 6D. 18H. 2021-Jan-23 Spellhowler +
33 Spoile 36D. 7H. 2021-Jan-22 Bounty Hunter +
34 Ryu 14D. 12H. 2021-Jan-23 Swordsinger +
35 FBR 31D. 1H. 2021-Jan-23 Swordsinger -
36 Trindets 4D. 3H. 2021-Jan-23 Bounty Hunter -
37 dzordzas 23D. 21H. 2021-Jan-23 Warcryer +
38 KurTu 2D. 10H. 2021-Jan-23 Berserker +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб BloodLine Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 classic

RPG

ખેલાડીઓ:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Werdandy
  • 04 Lelick
  • 05 Espion
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 TonyStark
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 YaBOGINYA

Ssq:
પરો.   95.39%
સાંજ   4.61%
દિવસ