પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 windows 8 High Five 🚀 Servers L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

કુળ - NightRiders.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 No13 59D. 13H. 2021-Jan-23 Titan +
2 RamiR 56D. 1H. 2021-Jan-23 Archmage +
3 LAVRYSHKA 57D. 7H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
4 Baron 51D. 17H. 2021-Jan-23 Archmage +
5 Benka 59D. 21H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
6 SaDistka 50D. 12H. 2021-Jan-23 Ghost Hunter +
7 NerV 43D. 12H. 2021-Jan-23 Dominator +
8 DarkTimes 59D. 11H. 2021-Jan-23 Hell Knight +
9 IRBIS 24D. 15H. 2021-Jan-17 Duelist -
10 AreS 59D. 10H. 2021-Jan-23 Spectral Master +
11 3AKOH 42D. 5H. 2021-Jan-21 Grand Khavatari -
12 MoMoNGa 60D. 22H. 2021-Jan-23 Doombringer +
13 Deividuosius 59D. 10H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
14 RIGANINA 40D. 12H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer -
15 Moldik 58D. 22H. 2021-Jan-23 Spectral Master +
16 Dorogo 53D. 13H. 2021-Jan-23 Archmage +
17 Melisandra 56D. 15H. 2021-Jan-22 Storm Screamer +
18 Bekara 54D. 12H. 2021-Jan-20 Elemental Master -
19 Cazanova 43D. 7H. 2021-Jan-21 Sword Muse +
20 K0BiD19 52D. 0H. 2021-Jan-19 Cardinal +
21 GreenDaay 42D. 23H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
22 Irony 41D. 8H. 2021-Jan-22 Evas Saint -
23 EJIO4KA 51D. 6H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
24 suka 57D. 11H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
25 LuckyDevil 58D. 10H. 2021-Jan-23 Adventurer +
26 6a6yHKoHb 35D. 4H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
27 UnSun 44D. 9H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
28 Fart 48D. 11H. 2021-Jan-23 Cardinal +
29 mi 56D. 18H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
30 Chakraborty 48D. 7H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer -
31 Visma 47D. 4H. 2021-Jan-21 Spectral Master +
32 Mea 62D. 9H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
33 hella 57D. 6H. 2021-Jan-19 Archmage -
34 ghostmxne 33D. 4H. 2021-Jan-22 Elemental Master -
35 Gemopou 52D. 2H. 2021-Jan-23 Shillien Templar +
36 Marsh 50D. 14H. 2021-Jan-23 Dominator +
37 Asa 34D. 21H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer -
38 MrBaaaaad 57D. 4H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
39 Shaxa 27D. 23H. 2021-Jan-20 Dominator +
40 QX 56D. 22H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
41 Frozen 52D. 22H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
42 kpi31c2020 52D. 10H. 2021-Jan-23 Dominator -
43 Butterfly 36D. 19H. 2021-Jan-19 Soul hound -
44 MoToR 48D. 4H. 2021-Jan-23 Arcana Lord +
45 Dago 38D. 21H. 2021-Jan-22 Shillien Templar +
46 psixzzz 49D. 12H. 2021-Jan-22 Soultaker -
47 llllllllllllllll 59D. 1H. 2021-Jan-23 Cardinal +
48 Brunnis 26D. 3H. 2021-Jan-23 Cardinal -
49 Leo 35D. 13H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker +
50 Wh1tePower 19D. 14H. 2021-Jan-23 Sword Muse -
51 BantikQQ 52D. 3H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
52 Equlite 43D. 2H. 2021-Jan-23 Cardinal -
53 Sin4i 28D. 21H. 2021-Jan-19 Sword Muse -
54 BaguM 59D. 11H. 2021-Jan-22 Fortune Seeker +
55 Jackal 43D. 1H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
56 Elff 33D. 17H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
57 casttoyourface 26D. 2H. 2021-Jan-23 Archmage -
58 Nataly 34D. 15H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
59 Alishka 39D. 19H. 2021-Jan-23 Shillien Templar +
60 Salvia 47D. 13H. 2021-Jan-23 Sword Muse -
61 C0M 57D. 18H. 2021-Jan-23 Grand Khavatari +
62 Rusty 16D. 7H. 2021-Jan-11 Shillien Saint -
63 Kill 40D. 12H. 2021-Jan-22 Doombringer -
64 Bondor 32D. 2H. 2021-Jan-23 Doomcryer -
65 HIP11832A 20D. 1H. 2021-Jan-22 trickster -
66 Varker 22D. 20H. 2021-Jan-23 Doomcryer -
67 Action 37D. 15H. 2021-Jan-16 Shillien Saint -
68 oSeeRo 16D. 15H. 2021-Jan-22 Sagittarius -
69 Hulinado 17D. 7H. 2021-Jan-22 Shillien Knight +
70 HaJluBaJlo4Ka 41D. 20H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
71 Flo 20D. 0H. 2021-Jan-15 Sword Muse -
72 Linless 35D. 19H. 2021-Jan-21 Evas Templar +
73 recryt68 22D. 13H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari -
74 Modzilla 35D. 23H. 2021-Jan-23 Titan +
75 HubbaBubba 43D. 1H. 2021-Jan-08 trickster -
76 idk 19D. 3H. 2021-Jan-16 Warlock -
77 MigeLi 47D. 16H. 2021-Jan-23 Bladedancer +
78 Annais 54D. 4H. 2021-Jan-23 Bladedancer +
79 Ozzzyk 19D. 9H. 2021-Jan-23 Paladin +
80 Alias 36D. 7H. 2021-Jan-23 Bounty Hunter +
81 ImMe 20D. 2H. 2021-Jan-23 Warlord +
82 BolenMozak 33D. 1H. 2021-Jan-23 Bladedancer +
83 Gonkana 21D. 1H. 2021-Jan-23 Bladedancer +
84 Mister 20D. 8H. 2021-Jan-12 Destroyer -
85 BAJIEPA 5D. 19H. 2021-Jan-22 Abyss Walker -
86 Brahma 12D. 8H. 2021-Jan-22 Phantom Summoner +
87 Hotary 53D. 5H. 2021-Jan-22 Bishop +
88 MOJIb 51D. 4H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner +
89 HIP13597A 13D. 17H. 2021-Jan-19 Phantom Summoner -
90 BymBaraBym 38D. 2H. 2021-Jan-23 Elemental Summoner +
91 Sokil 39D. 6H. 2021-Jan-23 Soul breaker -
92 Sazuha 55D. 5H. 2021-Jan-22 Abyss Walker +
93 OnlyMeCanDoIt 43D. 23H. 2021-Jan-23 Spellsinger +
94 rockHARD 3D. 1H. 2021-Jan-18 Spellsinger -
95 tutumba 38D. 23H. 2021-Jan-23 Swordsinger +
96 glFlush 45D. 14H. 2021-Jan-10 Shillien Elder -
97 shilena 8D. 14H. 2021-Jan-21 Shillien Elder -
98 HomoSapiens 5D. 11H. 2021-Jan-17 Bishop -
99 3akoHBopoBckou 1D. 16H. 2021-Jan-14 Bladedancer -
100 OrGaNiK 49D. 21H. 2021-Jan-23 Warlord +
101 YOUmy 50D. 14H. 2021-Jan-23 Dark Avenger +
102 Archon 15D. 10H. 2021-Jan-23 Warcryer -
103 kyne4ka 46D. 0H. 2021-Jan-23 Elemental Summoner -
104 lllaurmen 59D. 12H. 2021-Jan-23 Shillien Knight +
105 MATPAC 52D. 4H. 2021-Jan-22 Bladedancer -
106 Ult1mate 39D. 20H. 2021-Jan-19 Soul breaker -
107 Expelliarmus 0D. 23H. 2021-Jan-19 Wizard -
108 FuriousPotato 0D. 17H. 2021-Jan-23 Oracle -
109 Manhattan 0D. 4H. 2021-Jan-23 Palus Knight +
110 ShakaFlaka 0D. 12H. 2021-Jan-23 Wizard +
111 DevilTanker 0D. 13H. 2021-Jan-22 Palus Knight -
112 ATWA 0D. 15H. 2021-Jan-22 Warrior -
113 Dagoma 0D. 6H. 2021-Jan-23 Assassin -
114 Silile 0D. 10H. 2021-Jan-22 Scavenger -
115 Colompos 0D. 9H. 2021-Jan-23 Artisan -
116 Pickle 0D. 4H. 2021-Jan-22 Warder -
117 lLepster 0D. 2H. 2021-Jan-23 Knight -
118 Aquamenti 0D. 3H. 2021-Jan-18 Elven Wizard -
119 Deadlinel 0D. 3H. 2021-Jan-22 Orc Raider -
120 BJ1 0D. 1H. 2021-Jan-19 Fighter -
121 buffplzme 0D. 2H. 2021-Jan-21 Orc Mage -
122 BASSHUNTER 0D. 0H. 2021-Jan-22 Orc Fighter -
123 OJIEHUXA 0D. 0H. 2021-Jan-19 Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб NightRiders Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. La2

RPG Lineage 2 quest scroll farming lineage 2 arena

ખેલાડીઓ:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Werdandy
  • 04 Lelick
  • 05 Espion
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 TonyStark
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 YaBOGINYA

Ssq:
પરો.   95.39%
સાંજ   4.61%
દિવસ