પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 Clan crest High Five 🚭 L2 Servers ARK x1 Gujarati Classic PTS

કુળ - WMD.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Say 60D. 2H. 2021-Jan-23 Cardinal +
2 Sorceress 61D. 0H. 2021-Jan-23 Archmage +
3 meh 46D. 17H. 2021-Jan-23 Dominator +
4 iPOE 64D. 15H. 2021-Jan-23 Archmage +
5 GoToHell 56D. 10H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
6 jghphhhf 59D. 6H. 2021-Jan-23 Archmage +
7 TOMOA 55D. 8H. 2021-Jan-23 Dominator +
8 GG 56D. 18H. 2021-Jan-23 Archmage +
9 Aquarii 41D. 9H. 2021-Jan-23 Archmage +
10 XaugaP 42D. 19H. 2021-Jan-23 Archmage +
11 Damkee 59D. 5H. 2021-Jan-23 Grand Khavatari +
12 MusE 51D. 12H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
13 MicuTzu 61D. 6H. 2021-Jan-23 Cardinal +
14 Bystrc 42D. 18H. 2021-Jan-23 Cardinal +
15 Dallas 56D. 8H. 2021-Jan-23 Archmage +
16 ixLpina 54D. 2H. 2021-Jan-23 Archmage +
17 AZ 41D. 5H. 2021-Jan-23 Archmage +
18 Bellmere 59D. 12H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
19 Felot 61D. 0H. 2021-Jan-23 Dominator +
20 beeGOODie 44D. 6H. 2021-Jan-23 Dominator +
21 P 43D. 21H. 2021-Jan-23 Elemental Master -
22 radostbomja 55D. 5H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
23 TOPzaSVOIdengi 59D. 15H. 2021-Jan-23 Dominator +
24 Danpir 61D. 13H. 2021-Jan-23 Archmage +
25 Jptr 60D. 18H. 2021-Jan-23 Dominator +
26 rAPE 55D. 21H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
27 WEGA 39D. 7H. 2021-Jan-23 Cardinal +
28 di 54D. 13H. 2021-Jan-23 Archmage +
29 7s 57D. 1H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
30 gelino 52D. 14H. 2021-Jan-23 Cardinal +
31 RiseAgainst 56D. 8H. 2021-Jan-23 Archmage +
32 Hekate 57D. 4H. 2021-Jan-23 Titan +
33 Cike 52D. 11H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
34 ShowMaker 63D. 16H. 2021-Jan-23 Cardinal +
35 iBelphegor 48D. 5H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
36 Bulava 61D. 3H. 2021-Jan-23 Cardinal +
37 MrZz 38D. 0H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
38 CarbonSkin 63D. 0H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
39 VladKuvalda 53D. 10H. 2021-Jan-23 Cardinal +
40 Dudikof 60D. 12H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
41 Lelick 51D. 16H. 2021-Jan-23 Cardinal +
42 Alesana 45D. 19H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
43 IOI 58D. 20H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
44 Kunitsa 55D. 19H. 2021-Jan-23 Archmage +
45 Zayka 59D. 8H. 2021-Jan-23 Cardinal -
46 Miyoko 53D. 11H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
47 Mafucalife 51D. 22H. 2021-Jan-23 Shillien Templar +
48 llllillillililll 60D. 18H. 2021-Jan-23 trickster +
49 ShK 55D. 20H. 2021-Jan-23 Cardinal +
50 AWERT 58D. 21H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
51 Gatto 44D. 13H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
52 Sing4B1tches 36D. 1H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
53 lllillililllilll 61D. 0H. 2021-Jan-23 Moonlight Sentinel +
54 S7stemD0wn 60D. 2H. 2021-Jan-23 Cardinal +
55 100Vol 54D. 11H. 2021-Jan-23 Archmage +
56 Padusk 48D. 18H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
57 Baby 55D. 3H. 2021-Jan-23 trickster +
58 Hawk 52D. 18H. 2021-Jan-23 Ghost Hunter +
59 Vivi 38D. 2H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
60 lllilllillililll 58D. 0H. 2021-Jan-23 Sagittarius +
61 LizzyW 47D. 0H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
62 TITANO 47D. 11H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
63 KauJIuHa 57D. 17H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
64 Maslinka 56D. 18H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
65 niggercom 53D. 6H. 2021-Jan-23 Cardinal +
66 llllilillillilll 60D. 19H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
67 Raz 53D. 16H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
68 DedeDraggo 50D. 19H. 2021-Jan-23 Cardinal +
69 KaTaP 60D. 11H. 2021-Jan-23 Titan +
70 Afee 55D. 16H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
71 LightToSeven 44D. 18H. 2021-Jan-22 Hell Knight -
72 lllillillllillll 62D. 17H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
73 lllilillllililll 47D. 12H. 2021-Jan-23 Cardinal +
74 3ae6y4ka 60D. 13H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer +
75 FlatWhite 33D. 19H. 2021-Jan-23 Phoenix Knight +
76 Pchelka 54D. 20H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
77 pro100klon 58D. 2H. 2021-Jan-23 Dominator +
78 Toki 33D. 8H. 2021-Jan-23 Doombringer -
79 Kompot 54D. 9H. 2021-Jan-23 Arcana Lord +
80 ValerY 47D. 23H. 2021-Jan-23 Storm Screamer +
81 lllillillillilll 50D. 17H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
82 Fiore 62D. 15H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
83 povass 54D. 7H. 2021-Jan-23 Cardinal +
84 lllillilllililll 51D. 3H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
85 IIoJIJIu 37D. 9H. 2021-Jan-21 Sword Muse -
86 nobunaga 60D. 3H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker +
87 Visitor 58D. 22H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
88 DarkKnight 56D. 14H. 2021-Jan-16 Shillien Saint -
89 Songstress 46D. 17H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
90 lllilillilllilll 59D. 12H. 2021-Jan-23 Cardinal +
91 Aslayg 32D. 19H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
92 MASSARI 58D. 16H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
93 Voodik 52D. 5H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
94 Qaa 44D. 9H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
95 Varbag 50D. 4H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
96 Vitality 43D. 9H. 2021-Jan-10 Cardinal -
97 Freddie 53D. 11H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
98 StarScream 57D. 17H. 2021-Jan-23 Shillien Templar +
99 Bubble 56D. 4H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker +
100 seWMD 44D. 19H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
101 Miu 62D. 7H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
102 Natashka 43D. 14H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
103 dpk 47D. 14H. 2021-Jan-23 Cardinal +
104 Amsterdam 51D. 20H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
105 zz 36D. 9H. 2021-Jan-23 Elemental Master -
106 SaintAlex 41D. 9H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
107 OBC 53D. 4H. 2021-Jan-23 Doomcryer +
108 SuperMario 31D. 20H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
109 DokFriemen 46D. 3H. 2021-Jan-16 Sword Muse -
110 Alba 55D. 8H. 2021-Jan-23 Judicator +
111 Jude 53D. 14H. 2021-Jan-23 Judicator +
112 WuTang 29D. 7H. 2021-Jan-23 Judicator +
113 turboscam 22D. 22H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
114 JustDurka 50D. 18H. 2021-Jan-23 Adventurer -
115 Abdicant 47D. 3H. 2021-Jan-16 Spectral Dancer -
116 ShveD 63D. 2H. 2021-Jan-23 Judicator +
117 1x 37D. 3H. 2021-Jan-22 Doomcryer -
118 WMD 12D. 4H. 2021-Jan-22 Storm Screamer -
119 40vol 55D. 14H. 2021-Jan-23 Berserker -
120 DOkFri 0D. 6H. 2021-Jan-03 Warrior -
121 lib3ro 6D. 23H. 2021-Jan-23 Elven Wizard -
122 JIEPA 0D. 20H. 2020-Dec-20 Warder -
123 Reket 0D. 15H. 2020-Dec-08 Orc Raider -
124 KRutiCOMBO 0D. 7H. 2021-Jan-23 Orc Shaman +
125 WhiteLivesMatter 0D. 7H. 2021-Jan-23 Palus Knight +
126 Topinis 0D. 10H. 2020-Dec-27 Scavenger -
127 xXxElissoNxXx 0D. 9H. 2021-Jan-23 Elven Wizard -
128 A9IHAM4uk 0D. 1H. 2020-Dec-24 Dark Mage -
129 dimooon 0D. 0H. 2021-Jan-20 Orc Mage -
130 yamorgan 0D. 0H. 2021-Jan-20 Kamael soldier -
131 DebtCollector 0D. 0H. 2021-Jan-23 Orc Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб WMD Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 classic

RPG Lineage 2 kamaloka

ખેલાડીઓ:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Werdandy
  • 04 Lelick
  • 05 Espion
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 TonyStark
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 YaBOGINYA

Ssq:
પરો.   95.39%
સાંજ   4.61%
દિવસ