પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 pvp High Five 🚨 Servers L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

કુળ - iBlackArrow.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Shepii 50D. 4H. 2021-Jan-22 Shillien Saint -
2 Frost 54D. 11H. 2021-Jan-22 Archmage +
3 ZombiaQ 64D. 8H. 2021-Jan-23 Archmage +
4 Kriet 54D. 6H. 2021-Jan-22 Archmage +
5 hashtag 47D. 5H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
6 Xtazy 59D. 18H. 2021-Jan-22 Sword Muse -
7 iFFFFFFFFFFFFFF 50D. 13H. 2021-Jan-22 Cardinal -
8 TonyStark 39D. 18H. 2021-Jan-23 Soultaker +
9 miouHERE 64D. 11H. 2021-Jan-23 Dominator +
10 TheFound 58D. 21H. 2021-Jan-23 Archmage +
11 Yuna 47D. 4H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
12 v 57D. 9H. 2021-Jan-23 Archmage +
13 RabiNOVi4 37D. 8H. 2021-Jan-21 Dominator +
14 ne2 51D. 14H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
15 nufa 52D. 13H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
16 Bea 61D. 6H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
17 WillRol 55D. 6H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
18 AJS 61D. 21H. 2021-Jan-23 Archmage +
19 Elvithralith 59D. 9H. 2021-Jan-23 Dominator +
20 ArabesQa 61D. 5H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
21 Asuna 64D. 2H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
22 SmokeFC 47D. 0H. 2021-Jan-23 Archmage -
23 Setico 46D. 0H. 2021-Jan-23 Dominator -
24 Roman1ch 46D. 22H. 2021-Jan-23 Cardinal +
25 Raket4ica 60D. 12H. 2021-Jan-22 Evas Saint +
26 HalfSATANA 37D. 9H. 2021-Jan-22 Elemental Master -
27 SBSN 59D. 4H. 2021-Jan-23 Archmage +
28 Blade4ever 50D. 1H. 2021-Jan-23 Cardinal +
29 Madborn 55D. 23H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer -
30 Yakuzaaa 58D. 4H. 2021-Jan-23 Archmage +
31 GoOZI 60D. 7H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
32 Dissident 53D. 6H. 2021-Jan-23 Cardinal +
33 Johna 54D. 22H. 2021-Jan-22 Sword Muse -
34 ZywOo 52D. 11H. 2021-Jan-23 Dominator +
35 Redempitorr 43D. 1H. 2021-Jan-22 Cardinal +
36 Overok 57D. 8H. 2021-Jan-23 Dominator +
37 Buka 53D. 19H. 2021-Jan-23 Dreadnought +
38 Keeper 51D. 22H. 2021-Jan-23 Dominator +
39 Nastik 62D. 3H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
40 DedBaraded 46D. 10H. 2021-Jan-22 Fortune Seeker -
41 Serseya 63D. 22H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
42 Belmondo85 55D. 12H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
43 Shizophrenia 56D. 7H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
44 Endzik 48D. 15H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer -
45 Loky 46D. 2H. 2021-Jan-23 Dominator +
46 BlooD 62D. 1H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
47 Alaskalll 60D. 2H. 2021-Jan-23 Mystic Muse +
48 Rokaly 43D. 15H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
49 Sibir9k 32D. 2H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
50 Melistar 61D. 17H. 2021-Jan-23 Cardinal +
51 Byka 62D. 16H. 2021-Jan-23 Archmage -
52 Mawerick 53D. 4H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
53 Kazuha 53D. 0H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
54 Sin 55D. 15H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
55 M4xell 54D. 1H. 2021-Jan-23 Storm Screamer +
56 Nicell 54D. 4H. 2021-Jan-22 Cardinal -
57 Wizzard 55D. 22H. 2021-Jan-23 Cardinal -
58 DeadSoul 57D. 0H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
59 IronLady 41D. 18H. 2021-Jan-23 Cardinal +
60 BINANCE 50D. 14H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker +
61 Singtree 57D. 20H. 2021-Jan-20 Mystic Muse -
62 Eulogy 58D. 1H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
63 Winchester 61D. 20H. 2021-Jan-22 Cardinal +
64 Kardok 39D. 3H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
65 Mercurial 54D. 19H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
66 Selina 56D. 9H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
67 KhanasUbigi 39D. 13H. 2021-Jan-23 Storm Screamer +
68 Dansy 47D. 11H. 2021-Jan-23 Cardinal +
69 NoName 40D. 14H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
70 Dieselboy 22D. 21H. 2021-Jan-22 Phoenix Knight -
71 Psyhopath 50D. 14H. 2021-Jan-23 Elemental Master -
72 GTX 55D. 10H. 2021-Jan-19 Archmage +
73 T1amanT 54D. 1H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer -
74 montyano 58D. 16H. 2021-Jan-23 Cardinal +
75 RG 51D. 2H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer +
76 Nimbus2000 58D. 21H. 2021-Jan-22 Sword Muse +
77 TblKOBKA 48D. 21H. 2021-Jan-23 Sword Muse +
78 Loczka 56D. 3H. 2021-Jan-23 Cardinal +
79 TraxenTaxen 53D. 11H. 2021-Jan-22 Dominator +
80 iPina4et 48D. 14H. 2021-Jan-22 Cardinal -
81 Resonance 50D. 10H. 2021-Jan-22 Cardinal +
82 taksa 46D. 8H. 2021-Jan-23 Archmage +
83 TheSatan 60D. 9H. 2021-Jan-23 Evas Saint +
84 Zaraznaya 47D. 12H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
85 MoonSi 25D. 5H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
86 per4ik 40D. 17H. 2021-Jan-22 Fortune Seeker -
87 QueenMaeve 50D. 19H. 2021-Jan-23 Elemental Master +
88 11ololo 28D. 5H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker +
89 iRiu 38D. 22H. 2021-Jan-22 Judicator +
90 KHoIIo4Ka 34D. 17H. 2021-Jan-22 Fortune Seeker -
91 Lana 40D. 19H. 2021-Jan-23 Judicator -
92 UFOnaliM 54D. 2H. 2021-Jan-22 Storm Screamer +
93 DCP 21D. 20H. 2021-Jan-23 Storm Screamer +
94 Atlantis 54D. 0H. 2021-Jan-23 Necromancer +
95 Tinder 56D. 18H. 2021-Jan-23 Necromancer +
96 VanDarkHole 42D. 2H. 2021-Jan-23 Warcryer +
97 Reddoll 64D. 10H. 2021-Jan-23 Necromancer +
98 Olyashaa 48D. 15H. 2021-Jan-23 Swordsinger +
99 Snak3 42D. 18H. 2021-Jan-23 Dark Avenger +
100 Sosnowiec 47D. 6H. 2021-Jan-23 Bladedancer -
101 ThandieNewton 44D. 0H. 2021-Jan-23 Bladedancer -
102 Feann 62D. 2H. 2021-Jan-23 Shillien Knight +
103 MillReef 54D. 12H. 2021-Jan-23 Warlord -
104 dolo 61D. 5H. 2021-Jan-23 Destroyer +
105 StarButterfly 34D. 6H. 2021-Jan-23 Arbalester +
106 DaLLIa 25D. 11H. 2021-Jan-23 Shillien Knight -
107 Escan0r 58D. 11H. 2021-Jan-23 Shillien Knight +
108 Milano 37D. 6H. 2021-Jan-23 Swordsinger -
109 Fallen 57D. 6H. 2021-Jan-23 Warlock -
110 r20 54D. 16H. 2021-Jan-23 Warcryer -
111 miouCRP 0D. 7H. 2021-Jan-23 Trooper -
112 SSB 0D. 2H. 2021-Jan-17 Warder -
113 PrzejebanyKoks 61D. 17H. 2021-Jan-23 Artisan +
114 jajajaja 0D. 1H. 2021-Jan-23 Kamael soldier -
115 crp228 0D. 2H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
116 jajaja1 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
117 sup4ik 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
118 ZakenKakahen 0D. 2H. 2021-Jan-18 Elven Fighter -
119 MALENKUIxyi 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
120 YaEbalTvinkov 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
121 SnejokBD 0D. 5H. 2021-Jan-22 Orc Shaman -
122 Zu1 0D. 1H. 2021-Jan-19 Knight -
123 KhanasDod 0D. 2H. 2021-Jan-23 Mage +
124 Daniele 0D. 7H. 2021-Jan-11 Mage -
125 Kurosaki 0D. 0H. 2021-Jan-04 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб IBlackArrow Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 classic

RPG L2 lineage lineage 2 j brasil

ખેલાડીઓ:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Werdandy
  • 04 Lelick
  • 05 Espion
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 TonyStark
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 YaBOGINYA

Ssq:
પરો.   95.39%
સાંજ   4.61%
દિવસ