પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 warcryer Top 100 High Five 🚧 H5 la2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

નામ વર્ગ .નલાઇન   કુળ  
1 Werdandy Evas Saint 97D. 15H.  WMD WMD +
2 Acme (Hero) Duelist 70D. 17H.  BarminVan BarminVan -
3 GoingToHell Duelist 68D. 16H.  pressF pressF -
4 WillRol Mystic Muse 69D. 18H.  iBlackArrow iBlackArrow -
5 Xupypr Warcryer 87D. 15H.  WMD WMD +
6 Lelick (Hero) Shillien Knight 78D. 0H.  iBlackArrow iBlackArrow +
7 Espion Dreadnought 53D. 9H.     -
8 Antaras Titan 78D. 1H.  BloodyDestroyers BloodyDestroyers +
9 AceOfSpades Titan 83D. 12H.     -
10 Mordessa Elemental Master 87D. 0H.  Pain Pain +
11 nobunaga Fortune Seeker 91D. 4H.  RetroFM RetroFM -
12 S7stemD0wn Cardinal 82D. 0H.  WMD WMD -
13 Mojahed Ghost Sentinel 66D. 15H.  NorthRemembers NorthRemembers -
14 MTH (Hero) Soul hound 85D. 18H.  BarminVan BarminVan -
15 DeathSpike (Hero) Soultaker 64D. 21H.  pressF pressF -
16 TonyStark Soultaker 49D. 15H.  iBlackArrow iBlackArrow -
17 iPOE Archmage 96D. 12H.  WMD WMD -
18 ArabesQa Mystic Muse 78D. 10H.  iBlackArrow iBlackArrow -
19 Ka Doombringer 70D. 3H.  113 113 +
20 Olyashaa Cardinal 82D. 0H.  iBlackArrow iBlackArrow +
21 fh3n Doombringer 79D. 6H.     -
22 Jude Judicator 78D. 12H.  WMD WMD -
23 StarScream Shillien Templar 86D. 15H.     +
24 Potato (Hero) Adventurer 81D. 7H.  OtakuClub OtakuClub +
25 Suguqa (Hero) trickster 89D. 6H.  FPG FPG +
26 montyano Cardinal 81D. 19H.  iBlackArrow iBlackArrow -
27 Reddoll Archmage 91D. 15H.  iBlackArrow iBlackArrow -
28 dolo Cardinal 97D. 5H.     -
29 DeGardo Ghost Hunter 40D. 11H.  SuicideSquad SuicideSquad -
30 iRiu Judicator 52D. 17H.  iBlackArrow iBlackArrow -
31 DontPmMe Shillien Saint 84D. 2H.  NorthRemembers NorthRemembers -
32 Hilyao Cardinal 89D. 14H.  BarminVan BarminVan -
33 F250 Phoenix Knight 74D. 2H.  FPG FPG -
34 Alba Judicator 79D. 23H.  WMD WMD -
35 iShi Judicator 76D. 6H.  X X -
36 YouNext Doombringer 70D. 23H.  Petrosyan Petrosyan -
37 tws Doombringer 78D. 0H.  BarminVan BarminVan -
38 ShveD Soul hound 94D. 17H.     -
39 Benka Elemental Master 88D. 6H.  FPG FPG -
40 AndrewSha Soultaker 70D. 23H.     -
41 Lana Judicator 47D. 17H.  iBlackArrow iBlackArrow -
42 MandyLane Judicator 83D. 11H.  BarminVan BarminVan +
43 Angelina Judicator 84D. 11H.  SuicideSquad SuicideSquad +
44 40vol Judicator 70D. 5H.     -
45 Baby trickster 72D. 4H.  WMD WMD -
46 Aho Soul hound 49D. 15H.  NightRiders NightRiders -
47 Monokini Fortune Seeker 65D. 18H.  peepoClown peepoClown -
48 STONKS Dreadnought 78D. 9H.  peepoClown peepoClown +
49 TvoyOtchim Titan 85D. 20H.  OVOSHI OVOSHI -
50 Asuna Sword Muse 74D. 1H.     -
51 4ak Grand Khavatari 82D. 8H.  BloodyDestroyers BloodyDestroyers -
52 MicuTzu Cardinal 93D. 10H.     -
53 aaCaJlaMaJleuKyM Titan 78D. 12H.  113 113 +
54 Viraen Doombringer 95D. 18H.  Карнавал Карнавал +
55 Kriet Archmage 80D. 8H.  iBlackArrow iBlackArrow -
56 Fiore Spectral Dancer 96D. 5H.  WMD WMD -
57 Amp92 Shillien Templar 94D. 11H.  NightRiders NightRiders +
58 Pirotess Shillien Saint 85D. 19H.  BarminVan BarminVan -
59 Gau4ka Judicator 45D. 18H.  SuicideSquad SuicideSquad -
60 TheSatan Evas Saint 88D. 5H.  iBlackArrow iBlackArrow -
61 Atlanaa Grand Khavatari 71D. 9H.  ThePeople ThePeople +
62 Figure09 (Hero) Titan 79D. 4H.  pressF pressF -
63 Dementor (Hero) Phoenix Knight 84D. 2H.  NorthRemembers NorthRemembers -
64 Yuna Mystic Muse 66D. 0H.  iBlackArrow iBlackArrow -
65 StarButterfly Judicator 56D. 13H.  iBlackArrow iBlackArrow -
66 ShowMaker Cardinal 83D. 19H.  WMD WMD -
67 Pchelka Sword Muse 77D. 22H.  WMD WMD +
68 Oculus Grand Khavatari 66D. 17H.  FPG FPG -
69 Schwed Titan 94D. 0H.  OPG OPG +
70 Fugo Adventurer 89D. 6H.  NightRiders NightRiders -
71 You Titan 96D. 1H.  ArtOfWar ArtOfWar +
72 SoBoS Doomcryer 89D. 22H.  NorthRemembers NorthRemembers -
73 remover Judicator 53D. 11H.  113 113 -
74 DgekVopobey Doombringer 53D. 4H.  NightRiders NightRiders -
75 ovik Elemental Master 75D. 1H.  WinTM WinTM +
76 LaoSS Titan 40D. 11H.  HF HF -
77 ixLpina (Hero) Bladedancer 76D. 19H.  WMD WMD +
78 Michonne Grand Khavatari 77D. 18H.     -
79 rosomak Spectral Master 66D. 17H.     -
80 ZywOo Dominator 85D. 5H.  iBlackArrow iBlackArrow -
81 Aquarii Archmage 57D. 0H.  WMD WMD -
82 muteD Doombringer 75D. 7H.  NorthRemembers NorthRemembers -
83 AJS Archmage 88D. 19H.  iBlackArrow iBlackArrow -
84 WilDFire Grand Khavatari 91D. 0H.  BloodyDestroyers BloodyDestroyers -
85 Nuola Mystic Muse 73D. 21H.     -
86 kriet1 Archmage 72D. 13H.     -
87 P4tr3 Grand Khavatari 80D. 8H.  F F -
88 Hajecan Spectral Master 88D. 6H.  BrothersInArms BrothersInArms +
89 rukav Ghost Hunter 47D. 10H.  try try +
90 Bunde Grand Khavatari 88D. 3H.  Bejausmiai Bejausmiai -
91 Geamdrak Elemental Master 85D. 7H.  NorthRemembers NorthRemembers -
92 No13 Titan 88D. 3H.  NightRiders NightRiders +
93 Aurum Duelist 72D. 14H.  WMD WMD -
94 TITANO Spectral Dancer 73D. 9H.  WMD WMD +
95 xFLAMERx Spectral Master 93D. 20H.     +
96 RazvY Duelist 64D. 13H.  FPG FPG -
97 AWERT Evas Saint 84D. 21H.     +
98 Nustra Shillien Templar 90D. 1H.  Bejausmiai Bejausmiai +
99 3JIO Shillien Saint 43D. 10H.     -
100 iEvE (Hero) Shillien Saint 72D. 6H.  BarminVan BarminVan -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Top 100 High Five 🚧 H5 la2 ARK x1 Gujarati Classic PTS L2 server

RPG Lineage 2 news l2 phoenix

ખેલાડીઓ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ