પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 not working game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Gujarati Classic PTS

2021/03/03 20:19:27 LethalMaster: wtb green 14
2021/03/03 20:18:49 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 20:18:43 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 20:18:40 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 20:14:16 LethalMaster: wtb green 14
2021/03/03 20:13:42 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 20:13:36 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 20:13:32 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 20:11:40 LethalMaster: wtb sa green 14
2021/03/03 20:08:13 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 20:07:10 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 20:07:06 CIBC:  WTB LS TOP LVL 76 80 82 84(35kk mail)
2021/03/03 20:07:04 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 20:07:01 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 20:03:51 Kraftell: Vesp bow+11 sa 300/cutter+11 sa 300 wts
2021/03/03 20:03:50 Kraftell: DISTINO MW H SET+6 1800 WTT/WTS
2021/03/03 20:03:49 Kraftell: WTB ELEGIA R SET
2021/03/03 20:03:49 Kraftell: WTB WM R SET +6
2021/03/03 20:02:27 h1Bro: S Jade Claw Focus +15
2021/03/03 20:00:57 MBMN:  wts Barakiel's Axe PieceCabrio's Hand Head
2021/03/03 20:00:40 MBMN:  wts Naga Storm PieceSirra's Blade Edge
2021/03/03 19:59:54 sonex: WTT rising start+5+acu+300 wind+some adena to same+300 fire
2021/03/03 19:57:27 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 19:57:21 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 19:57:17 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 19:53:08 Bumm: wts Обоюдоострое КопьеЛик Тьмы
2021/03/03 19:47:07 gnomx1:  wtb ворпал хеви части +6-1.8б
2021/03/03 19:43:09 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 19:43:07 Gintama: wtb neolithic 84
2021/03/03 19:34:33 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 19:34:27 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 19:34:24 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 19:33:23 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 19:28:15 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 19:28:09 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 19:28:04 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 19:17:44 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 19:17:38 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 19:17:35 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 19:11:34 LadyDii: wtb dynast blade
2021/03/03 19:10:26 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 19:06:39 Bumm: WTS RPG CLOAK +6 A GRADE
2021/03/03 19:06:33 Bumm: WTS ENCH STONE S WEAPON +10%
2021/03/03 19:06:30 Bumm: WTS C SHIELD +8
2021/03/03 19:06:20 PPzzPP: куплю комбо бафы на ПП
2021/03/03 19:01:42 PPzzPP: Куплю комбо бафы на пп
2021/03/03 19:01:29 JoyLuck:  куплю буря наги
2021/03/03 19:00:18 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 18:56:41 LadyDii: wtb dynasty blade
2021/03/03 18:54:29 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 18:53:44 PPzzPP: Куплю комбо бафы на ПП
2021/03/03 18:50:55 Reloader: log
2021/03/03 18:46:23 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 18:41:26 SniperFromGod: WTB Mithril Alloy for 600k
2021/03/03 18:34:59 AngelsOnDeath: HK 15/30 WTT/WTS
2021/03/03 18:34:25 AngelsOnDeath: HK 15/30 WTT/WTS

RPG-CLUB.com

10 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Gujarati Classic PTS Game server

RPG Lineage 2 d grade duals

ખેલાડીઓ:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 SilentFaith
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Greddys
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 iOm

Ssq:
પરો.   36.87%
સાંજ   63.13%
દિવસ