પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 online HighFive 🚭 L2 Servers Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - 3epr.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 SaurenQ 69D. 1H. 2021-Feb-23 Spectral Dancer -
2 Merged076132 60D. 20H. 2021-Feb-22 Evas Saint -
3 PoLiLKa 12D. 17H. 2021-Feb-27 Arcana Lord +
4 BDshnik2 62D. 7H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
5 AnGeLPrIXoTu 52D. 18H. 2021-Feb-27 Cardinal -
6 DD7DD 27D. 23H. 2021-Feb-27 Titan -
7 mulatka 50D. 9H. 2021-Feb-22 Hierophant -
8 Eniver 23D. 3H. 2021-Feb-24 Doomcryer -
9 jzs161 19D. 6H. 2021-Feb-19 Dreadnought -
10 MaJlinka 254D. 17H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
11 4ertoBka 34D. 18H. 2021-Feb-26 Soultaker -
12 4YIIOKABPA 36D. 11H. 2021-Feb-20 Sagittarius -
13 zPPIIIKAz 10D. 11H. 2021-Feb-27 Hierophant -
14 BOOMxBOOM1 178D. 21H. 2021-Feb-26 Titan -
15 BooomXIIIK 20D. 0H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
16 BoomXKOT 14D. 12H. 2021-Feb-27 Warlock -
17 MedPers 23D. 20H. 2021-Feb-21 Cardinal -
18 4yBak001 9D. 10H. 2021-Feb-24 Titan -
19 4yBak002 14D. 13H. 2021-Feb-24 Titan -
20 4yBak003 11D. 15H. 2021-Feb-24 Titan -
21 CEEshka 8D. 6H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
22 BAP4yXA4 51D. 1H. 2021-Feb-27 Doomcryer -
23 0verLoad 50D. 13H. 2021-Jan-24 Dominator -
24 SkyHotaru 237D. 2H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
25 ro6JIuH 33D. 16H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
26 Bapcuk 15D. 3H. 2021-Feb-24 Arcana Lord -
27 SWS100500 24D. 22H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
28 DJCyDopora 32D. 14H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
29 CYB8 25D. 18H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
30 VK4 51D. 0H. 2021-Feb-27 Doomcryer -
31 PP4 48D. 22H. 2021-Feb-27 Hierophant -
32 Jyk 25D. 10H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
33 xSkyHotarUx 13D. 3H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
34 YgveY 48D. 10H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari +
35 Ko6blJIa 10D. 7H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
36 6yM6pyMruJIbda 8D. 20H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
37 3JIeKTpoBehuk 8D. 0H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
38 CT3H 3D. 5H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
39 9DpeHaBoLLIb 3D. 0H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
40 9DpEHABoLLIb1 3D. 17H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
41 pp66 5D. 15H. 2021-Feb-25 Hierophant -
42 pp777 11D. 5H. 2021-Feb-25 Hierophant -
43 Vk779 7D. 7H. 2021-Feb-25 Doomcryer -
44 69vk69 8D. 0H. 2021-Feb-25 Doomcryer -
45 BKedax 213D. 3H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
46 Ruha 91D. 1H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
47 Ziil 171D. 19H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
48 sosyn 19D. 1H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
49 TaHroHArpa6JI9X 0D. 5H. 2021-Jan-04 Bladedancer -
50 TezzaJ 15D. 6H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
51 m9y4 49D. 13H. 2021-Feb-27 Arcana Lord -
52 Say3 62D. 15H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
53 DaiHime 25D. 15H. 2021-Feb-07 Mystic Muse -
54 Varkvrag 242D. 9H. 2021-Feb-21 Doomcryer -
55 Poniiii 76D. 13H. 2021-Feb-21 Elemental Master -
56 LLlLePa 59D. 13H. 2021-Feb-27 Adventurer -
57 reMoppou 3D. 1H. 2021-Feb-21 Dreadnought -
58 BOOMxBOOM 16D. 13H. 2021-Feb-27 Titan -
59 MRELL 55D. 21H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
60 BOMMxBOOM3 16D. 3H. 2021-Feb-27 Titan -
61 dodkas 24D. 9H. 2021-Feb-27 Soultaker -
62 IKtor 56D. 13H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
63 TorPP 57D. 10H. 2021-Feb-26 Hierophant -
64 9O 38D. 7H. 2021-Feb-05 Soul hound -
65 RuhaBD 61D. 8H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
66 ky0ko 68D. 21H. 2021-Feb-25 Fortune Seeker -
67 Brouz 34D. 13H. 2021-Feb-26 Soultaker -
68 COJIHbIIIIK0 22D. 2H. 2021-Feb-20 Silver Ranger -
69 6Skyhotaru6 1D. 9H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
70 EEEEska 19D. 13H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
71 4Skyhotaru4 1D. 2H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
72 Skyhotru 48D. 16H. 2021-Feb-24 Titan -
73 2Skyhotaru2 0D. 19H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
74 3Skyhotaru3 1D. 3H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
75 4yBiXa002 16D. 1H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
76 4yBiXa001 21D. 8H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
77 5Skyhotaru5 1D. 0H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari +
78 10x10 5D. 16H. 2021-Feb-20 Mystic Muse -
79 DanceForYouu 3D. 12H. 2021-Feb-22 Shillien Templar -
80 4yH9 3D. 7H. 2021-Feb-06 Mystic Muse -
81 scholaris 3D. 16H. 2021-Feb-20 Shillien Templar -
82 xHeKPoMaHTx 3D. 0H. 2021-Feb-20 Necromancer -
83 VARKR1 0D. 15H. 2021-Feb-20 Warcryer -
84 Sheogh 24D. 10H. 2018-Apr-14 Shillien Saint -
85 Vk3 0D. 11H. 2021-Feb-20 Warcryer -
86 4yBiXa005 4D. 19H. 2021-Feb-21 Tyrant -
87 LimitX 35D. 23H. 2021-Feb-27 Judicator -
88 LimitXX 17D. 15H. 2021-Feb-27 Judicator -
89 Lak0mkA 51D. 9H. 2021-Feb-27 Judicator +
90 6eccmepTHa9l 7D. 20H. 2021-Feb-27 Judicator -
91 CTPEKO3eJI 28D. 14H. 2021-Feb-26 Judicator -
92 ShblL0GoP 4D. 17H. 2021-Feb-20 Judicator -
93 LIMITxBrake 12D. 0H. 2021-Feb-26 Judicator -
94 Kaisy 25D. 5H. 2021-Feb-22 Judicator -
95 Dg0d 35D. 6H. 2021-Feb-26 Judicator -
96 Jugurda 98D. 18H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
97 xIDeathIx 29D. 5H. 2021-Feb-21 Titan -
98 DuoHuC 58D. 18H. 2021-Feb-25 Grand Khavatari -
99 4yBak005 39D. 18H. 2021-Feb-21 Titan -
100 6opecJIaBa 18D. 10H. 2021-Feb-20 Dreadnought -
101 CkaJlo4ka 0D. 22H. 2021-Feb-21 Elemental Summoner -
102 SauM0N 4D. 21H. 2021-Feb-14 Bladedancer -
103 LLlblKA 0D. 7H. 2021-Feb-14 Shillien Knight -
104 Bd1n 0D. 5H. 2021-Feb-14 Bladedancer -
105 BlaDla 0D. 9H. 2021-Feb-14 Bladedancer -
106 D1daNa 0D. 6H. 2021-Feb-20 Dark Avenger -
107 4ekal 0D. 4H. 2021-Feb-20 Destroyer -
108 4PyP4 0D. 22H. 2021-Feb-21 Bounty Hunter -
109 dud4 0D. 3H. 2021-Feb-14 Destroyer -
110 MoUrA 1D. 12H. 2021-Feb-22 Warsmith -
111 3L4L3 0D. 9H. 2021-Feb-22 Hawkeye -
112 TUTANZ 0D. 7H. 2021-Feb-14 Swordsinger -
113 HOTO4KA1 11D. 21H. 2021-Jan-04 Necromancer -
114 TiTaM1 0D. 5H. 2021-Feb-14 Swordsinger -
115 BAP4yXA6 0D. 6H. 2021-Feb-21 Warcryer -
116 HOTO4KA 2D. 7H. 2020-Dec-10 Sorcerer -
117 runnokpaT 0D. 0H. 2021-Feb-18 Orc Fighter -
118 Anoqpuo3 0D. 0H. 2020-Dec-10 Orc Fighter -
119 li3auKail 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
120 JIyHHa9KoLLIka 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
121 TaHrox 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
122 TaHroxX 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
123 zCoHru 0D. 0H. 2020-Dec-10 Elven Fighter -
124 ZzCoHru 0D. 0H. 2020-Dec-10 Elven Fighter -
125 lHekpo 0D. 0H. 2020-Dec-10 Mage -
126 iHekpo 0D. 0H. 2020-Dec-10 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб 3epr Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG Lineage top lineage 3 server

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   33.67%
સાંજ   66.33%
દિવસ