પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 yul archer guide HighFive 🚭 lineage 2 server Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - AngelsOfDeath.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 SoreNka 243D. 22H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
2 KiraXiruoku 89D. 16H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
3 B1ZERBA 113D. 1H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
4 Vemo 188D. 13H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
5 xSongOfWaterx 97D. 0H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
6 Shibary 121D. 7H. 2021-Feb-27 Archmage -
7 xPlayL2x 122D. 13H. 2021-Feb-26 Soultaker -
8 lllHoonklll 417D. 22H. 2021-Feb-27 Titan +
9 iTahoe 150D. 5H. 2021-Feb-27 Sword Muse +
10 MasterYi 148D. 18H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer +
11 JukeB0x 93D. 1H. 2021-Feb-24 Sword Muse -
12 Ha1adrin 101D. 20H. 2021-Feb-24 Phoenix Knight -
13 O6e3b9lHa 92D. 20H. 2021-Feb-26 Dominator -
14 XuaHuTo 95D. 14H. 2021-Feb-25 Shillien Templar -
15 BIZERBA 36D. 22H. 2021-Feb-25 Cardinal -
16 iWinterInHell 171D. 11H. 2021-Feb-26 Cardinal -
17 Dinomeat 163D. 14H. 2021-Feb-14 Dominator -
18 Heilli 194D. 2H. 2021-Feb-25 Hierophant -
19 6ped 109D. 2H. 2021-Feb-25 Doomcryer -
20 MsStorm 228D. 4H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
21 Olanamari 251D. 12H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
22 Merata 83D. 14H. 2021-Feb-09 Sword Muse -
23 Sigmer 308D. 11H. 2021-Feb-26 Dominator -
24 R0ki 66D. 23H. 2021-Feb-27 Titan -
25 Forche 124D. 0H. 2021-Feb-27 Archmage -
26 Chazee 59D. 3H. 2021-Feb-25 Phoenix Knight -
27 vypitek 84D. 3H. 2021-Feb-24 Titan -
28 Spown 212D. 6H. 2021-Feb-24 Shillien Templar -
29 st1cs 999D. 6H. 2021-Feb-27 Maestro +
30 SoreN13 306D. 1H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
31 KiraHiruoku 148D. 6H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
32 s0undsystem 544D. 9H. 2021-Feb-27 Doomcryer -
33 NanoOfTheSun 246D. 22H. 2021-Feb-27 Titan -
34 lMepJIuHl 270D. 21H. 2021-Feb-20 Titan -
35 CaHNTaPka 120D. 5H. 2021-Feb-23 Cardinal -
36 Dr0bekXXL 139D. 9H. 2021-Feb-25 Titan -
37 R3x 162D. 23H. 2021-Feb-27 Wind Rider +
38 Bulg 59D. 17H. 2021-Feb-27 Titan -
39 uSic 142D. 10H. 2021-Feb-27 Shillien Templar +
40 Shadora 62D. 8H. 2021-Feb-23 Cardinal -
41 HellFarmer 31D. 13H. 2021-Feb-27 Titan -
42 SlowlyX 12D. 1H. 2021-Feb-27 Titan -
43 RussiaII 318D. 23H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
44 Seineli 125D. 6H. 2021-Feb-27 Sword Muse +
45 povt 428D. 17H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
46 TitanStyle 67D. 2H. 2021-Feb-27 Titan -
47 lBanshe 60D. 1H. 2021-Feb-27 Soultaker -
48 AlexDestr 73D. 22H. 2021-Feb-27 Titan -
49 iShillienChild 24D. 11H. 2021-Feb-25 Shillien Templar -
50 Paaksi 94D. 13H. 2021-Feb-27 Titan -
51 BratBooma 17D. 8H. 2021-Feb-24 Grand Khavatari -
52 Bruenor 268D. 8H. 2021-Feb-24 Fortune Seeker -
53 Wardrone 89D. 16H. 2021-Feb-25 Titan -
54 RezanOrc 81D. 2H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari +
55 Ovy 134D. 21H. 2021-Feb-27 Dominator +
56 MaukBa3oBcku 28D. 23H. 2021-Feb-27 Titan -
57 Romaht1k 339D. 1H. 2021-Feb-27 Cardinal -
58 Alina 126D. 9H. 2021-Feb-26 Cardinal -
59 Cutty716 135D. 11H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
60 Philadelph1a 32D. 23H. 2021-Feb-24 Archmage -
61 Cutter 41D. 21H. 2021-Feb-22 Archmage -
62 Spatifilum 81D. 17H. 2021-Feb-27 Mystic Muse -
63 DeMoHuK 24D. 17H. 2021-Feb-27 Titan -
64 Bessmerotnij 242D. 2H. 2021-Feb-27 Dominator -
65 KaraVeJIJIa 359D. 14H. 2021-Feb-26 Titan -
66 Groba 7D. 14H. 2021-Feb-18 Titan -
67 Pin 111D. 5H. 2021-Feb-25 Cardinal -
68 SensatioN13 26D. 22H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
69 Stormin 7D. 17H. 2021-Feb-24 Titan -
70 Blizzan 4D. 1H. 2021-Feb-23 Titan -
71 Bebbe 39D. 7H. 2021-Feb-26 Hierophant -
72 Hiddleston 102D. 18H. 2021-Feb-27 Hierophant +
73 JIa6ka 6D. 23H. 2021-Feb-26 Titan -
74 Bubica 47D. 11H. 2021-Feb-27 Titan -
75 MonAmor 26D. 16H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
76 Anilight 30D. 21H. 2021-Feb-27 Titan -
77 Tayfuna 108D. 5H. 2021-Feb-27 Evas Saint +
78 Washout 31D. 5H. 2021-Feb-27 Mystic Muse -
79 Hill4u 23D. 18H. 2021-Feb-26 Cardinal -
80 Sirini 47D. 5H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
81 D1oma 17D. 1H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
82 Tan4ulka 24D. 0H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
83 Haladr1n 133D. 0H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
84 Dork 147D. 7H. 2021-Feb-25 Shillien Templar -
85 NotCombat 94D. 10H. 2021-Feb-19 Arcana Lord -
86 IIaskaJIb 77D. 21H. 2021-Feb-23 Dominator -
87 Shandis 35D. 2H. 2021-Feb-21 Soultaker -
88 iMichaela 73D. 18H. 2021-Feb-13 Dreadnought -
89 HecuCedlo 195D. 8H. 2021-Feb-23 Elemental Master -
90 TiTiT 31D. 19H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
91 BDdark12 20D. 2H. 2021-Feb-07 Spectral Dancer -
92 OoItsMe 7D. 11H. 2021-Feb-21 Dominator -
93 DOLF1US 219D. 9H. 2021-Feb-27 Titan +
94 4epToBo4ka 188D. 15H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
95 PlayL2 72D. 1H. 2021-Feb-26 Titan -
96 SleepWolker 58D. 10H. 2021-Feb-25 Dominator -
97 gn0mik 99D. 10H. 2021-Feb-14 Titan -
98 zSHADOWOLKz 14D. 23H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
99 Lessen 2D. 13H. 2021-Feb-22 Hell Knight -
100 Hemsworth 128D. 1H. 2021-Feb-27 Arcana Lord +
101 6poJIJIep 38D. 7H. 2021-Feb-18 Titan -
102 Skillmann 16D. 3H. 2021-Feb-27 Titan -
103 NevermoRe13 4D. 12H. 2021-Feb-23 Shillien Saint -
104 xMagnix 4D. 1H. 2021-Feb-26 Sagittarius -
105 PerfectHarmony 41D. 21H. 2021-Feb-25 Archmage -
106 AKyLLIEP 124D. 3H. 2021-Feb-23 Cardinal -
107 intensity 150D. 0H. 2021-Jan-21 Cardinal -
108 merged2512301 4D. 6H. 2021-Feb-26 Cardinal -
109 OKTOH 172D. 19H. 2021-Feb-27 Titan -
110 Hordy 78D. 8H. 2021-Feb-24 Elemental Master -
111 xMaJIuHKAx 119D. 23H. 2021-Feb-26 Titan -
112 Tempra 21D. 6H. 2021-Feb-23 Storm Screamer -
113 HecuSedlo 246D. 12H. 2021-Feb-22 Elemental Master -
114 Blizzar 3D. 21H. 2021-Feb-24 Titan -
115 TetiaGrysha 180D. 7H. 2021-Feb-27 Doomcryer +
116 lAbro 205D. 0H. 2021-Feb-25 Titan -
117 Verdati 151D. 12H. 2021-Feb-26 Dominator -
118 Altariel 142D. 22H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
119 Aquariu5 61D. 14H. 2021-Feb-27 Mystic Muse +
120 APOFIOZZ 38D. 11H. 2021-Feb-27 Soultaker -
121 lPerfecto 172D. 23H. 2021-Feb-27 Mystic Muse +
122 Zar14e 22D. 22H. 2021-Feb-07 Phoenix Knight -
123 sonex 407D. 21H. 2021-Feb-27 Dreadnought +
124 iLoveFear 165D. 20H. 2021-Feb-27 Mystic Muse +
125 ManaFlash 127D. 15H. 2021-Feb-07 Evas Saint -
126 lGabriel 172D. 21H. 2021-Feb-21 Cardinal -
127 PonikKonik 50D. 19H. 2021-Feb-25 Elemental Master -
128 zSkif 195D. 6H. 2021-Feb-27 Evas Saint +
129 Myr3uk 310D. 9H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
130 etoee 141D. 19H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
131 Tit9 26D. 22H. 2021-Feb-23 Titan -
132 BishNedo 74D. 17H. 2021-Jan-26 Cardinal -
133 Basixxx 229D. 12H. 2021-Feb-27 Doomcryer +
134 xROsOMAHAx 291D. 21H. 2021-Feb-25 Titan -
135 Avenya 14D. 0H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
136 Baguk 56D. 21H. 2021-Feb-25 Titan -
137 Shuler 260D. 13H. 2021-Feb-24 Archmage -
138 Maujora 23D. 14H. 2021-Feb-25 Elemental Master -
139 Pilo 20D. 0H. 2021-Feb-21 Elemental Master -
140 lilililili 61D. 11H. 2021-Feb-21 Cardinal -
141 TommyKairaJUN 29D. 1H. 2021-Feb-21 Sagittarius -
142 Silmari 100D. 15H. 2021-Feb-25 Phoenix Knight -
143 BOOMxBOOM2 25D. 0H. 2021-Feb-23 Titan -
144 Scripka 102D. 8H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
145 InfernaISlayer 38D. 17H. 2021-Feb-24 Hell Knight -
146 Rogodast 52D. 8H. 2021-Feb-23 Evas Saint -
147 MariElena 22D. 1H. 2021-Feb-27 Cardinal -
148 Smiffy 190D. 10H. 2021-Feb-26 Titan -
149 lNoob 108D. 12H. 2021-Feb-25 Dominator -
150 ShaggyAaa 21D. 12H. 2021-Feb-27 Hell Knight -
151 pwnz 162D. 21H. 2021-Feb-27 Archmage +
152 HeroSPS 68D. 22H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
153 Paffoc 10D. 8H. 2020-Dec-18 Evas Saint -
154 Angtoria 87D. 14H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
155 JustMage 56D. 19H. 2021-Feb-16 Storm Screamer -
156 Adviser 1000D. 17H. 2021-Feb-24 Adventurer -
157 Tornadoo 27D. 1H. 2021-Feb-24 Evas Saint -
158 Brutally 39D. 13H. 2021-Feb-27 Sagittarius -
159 Citation 146D. 18H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
160 Haladrin 73D. 15H. 2021-Feb-24 Hell Knight -
161 Aleksandpa 96D. 2H. 2021-Feb-24 Spectral Dancer -
162 iSheri 313D. 3H. 2021-Feb-27 Archmage -
163 BlackScouser 29D. 6H. 2021-Feb-25 Sagittarius -
164 xDREFTx 236D. 5H. 2021-Jan-17 Sword Muse -
165 4epTeHoK13 180D. 1H. 2021-Feb-21 Cardinal -
166 Rimali 88D. 19H. 2020-Dec-26 Spectral Dancer -
167 AViCeNA 29D. 9H. 2021-Feb-23 Cardinal -
168 AcTu 18D. 2H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
169 nenecko 11D. 12H. 2021-Feb-24 Titan -
170 zBUIIIz 69D. 11H. 2021-Feb-26 Cardinal -
171 sofafestival 35D. 8H. 2021-Feb-27 Trickster +
172 NayaBurn 409D. 20H. 2021-Feb-21 Archmage -
173 Heal100k 149D. 20H. 2021-Feb-27 Cardinal -
174 Tyrael 8D. 13H. 2021-Feb-27 Elemental Master -
175 Romant1k 73D. 17H. 2021-Feb-26 Cardinal -
176 DESDE4ADO 41D. 7H. 2021-Feb-27 Adventurer -
177 CarlaDream 612D. 9H. 2021-Feb-21 Adventurer -
178 Cotos 64D. 15H. 2021-Jan-08 Titan -
179 lMchs 0D. 7H. 2021-Feb-11 Dominator -
180 DozZzorka 44D. 10H. 2021-Feb-25 Cardinal -
181 Azmus 43D. 16H. 2021-Feb-20 Dreadnought -
182 iCreat1ve 55D. 18H. 2021-Feb-07 Moonlight Sentinel -
183 Sotber 1D. 23H. 2021-Feb-27 Sword Muse +
184 Neona2 0D. 9H. 2021-Jan-30 Hierophant -
185 Renamed1034163 43D. 11H. 2021-Feb-25 Grand Khavatari -
186 Erdis 60D. 5H. 2021-Feb-26 Judicator -
187 lTahoe 125D. 14H. 2021-Feb-27 Titan -
188 iNegative 136D. 15H. 2021-Feb-25 Judicator -
189 Larson 86D. 5H. 2021-Feb-27 Judicator +
190 Joero 39D. 7H. 2021-Feb-26 Judicator -
191 S1lmari 9D. 8H. 2021-Feb-27 Paladin +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб AngelsOfDeath Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG Lineage 2 chronicle 1 server lineage arena

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   33.67%
સાંજ   66.33%
દિવસ