પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 epilogue PVP server HighFive 🎥 lineage 2 servers Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - HeroesOfTemplex.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Razzia 101D. 13H. 2021-Feb-24 Hell Knight -
2 HoTzU 107D. 9H. 2021-Feb-21 Doomcryer -
3 Maxix7 80D. 6H. 2021-Feb-27 Soultaker +
4 Mistugan 145D. 5H. 2021-Feb-09 Sword Muse -
5 Analog 40D. 12H. 2020-Dec-26 Shillien Templar -
6 Promil 110D. 21H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
7 Brandy 104D. 5H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
8 DanceW1thMe 63D. 12H. 2017-Nov-19 Spectral Dancer -
9 Erathaol 91D. 3H. 2021-Feb-24 Sword Muse -
10 Vypitekx7 19D. 12H. 2021-Feb-24 Titan -
11 Cone 49D. 14H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
12 OzixDC 219D. 2H. 2021-Feb-27 Doomcryer -
13 DarkRosy 47D. 8H. 2021-Feb-25 Cardinal -
14 Ushii 247D. 19H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
15 MlREX 326D. 13H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
16 MepJIuH 321D. 3H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
17 Rayken 144D. 9H. 2021-Feb-24 Shillien Templar -
18 HeraklE 40D. 3H. 2021-Feb-25 Cardinal -
19 IToffy 192D. 13H. 2021-Feb-27 Fortune Seeker -
20 xBuffMaster 169D. 21H. 2021-Feb-24 Hierophant -
21 xCarlitos 75D. 13H. 2021-Feb-20 Evas Templar -
22 Saborita 19D. 18H. 2021-Feb-25 Elemental Master -
23 Lercus 141D. 22H. 2021-Feb-27 Doomcryer +
24 brzdek 511D. 14H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer +
25 propekx3 801D. 12H. 2021-Feb-27 Hierophant +
26 MIREXx3 823D. 22H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari +
27 Skanky 441D. 2H. 2021-Feb-27 Sword Muse +
28 OzixBD 293D. 19H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
29 DZIUMBASEK 317D. 17H. 2021-Feb-27 Hierophant -
30 Urkelrik 94D. 22H. 2021-Feb-27 Dreadnought -
31 Haqim 89D. 14H. 2021-Feb-27 Dominator -
32 oMgl1ght 68D. 12H. 2021-Feb-27 Cardinal -
33 Saladrex 199D. 18H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
34 Soutzoukaki 95D. 9H. 2021-Feb-27 Titan -
35 lBeretta 114D. 16H. 2021-Feb-27 Hell Knight +
36 lechx3 95D. 21H. 2021-Feb-27 Cardinal -
37 DarkazZ 212D. 1H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
38 GusteruL 60D. 1H. 2021-Feb-25 Titan -
39 xsagan 163D. 23H. 2021-Feb-27 Doomcryer +
40 azrl 128D. 7H. 2021-Feb-16 Trickster -
41 Gorki 328D. 8H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer +
42 Erathaolx7 45D. 7H. 2021-Feb-15 Shillien Templar -
43 Adaaser 75D. 23H. 2021-Feb-24 Spectral Dancer -
44 zaba1 150D. 5H. 2021-Feb-27 Arcana Lord +
45 Faja 282D. 23H. 2021-Feb-27 Sword Muse +
46 Maddie 182D. 1H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
47 CristiH 72D. 6H. 2021-Feb-21 Phoenix Knight -
48 iRaduK 161D. 8H. 2021-Feb-26 Hierophant -
49 Kittys 167D. 2H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
50 Balzamon 22D. 6H. 2021-Jan-23 Duelist -
51 fur1a 186D. 18H. 2021-Feb-22 Grand Khavatari -
52 LyannaMM 67D. 2H. 2021-Feb-09 Dominator -
53 RaduKz 178D. 20H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
54 Razz0r 139D. 20H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
55 Arabela 154D. 7H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
56 Czapan 16D. 21H. 2021-Feb-25 Hierophant -
57 dolorres 316D. 5H. 2021-Feb-27 Hierophant +
58 Kotow 11D. 7H. 2021-Feb-25 Arcana Lord -
59 SILKE2 262D. 13H. 2021-Feb-27 Shillien Templar +
60 B1rdy 154D. 16H. 2021-Feb-27 Phoenix Knight -
61 IKosta 33D. 5H. 2021-Feb-25 Archmage -
62 Jalin 41D. 0H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
63 menda3 230D. 2H. 2021-Feb-27 Doomcryer +
64 Zuzulina 81D. 17H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
65 oheal 12D. 2H. 2021-Feb-27 Cardinal -
66 Titanis 11D. 10H. 2021-Feb-27 Titan -
67 Gaja 40D. 8H. 2021-Feb-27 Titan -
68 Gusteru 7D. 5H. 2021-Feb-25 Titan -
69 Arino 72D. 2H. 2020-Dec-23 Shillien Templar -
70 MissPenrose 117D. 18H. 2021-Feb-27 Mystic Muse -
71 Biznesmenka 238D. 7H. 2021-Feb-27 Fortune Seeker -
72 Dangerous 31D. 16H. 2021-Feb-27 Titan -
73 ohayo 117D. 15H. 2021-Feb-16 Grand Khavatari -
74 Bubisharba 5D. 13H. 2020-Nov-23 Phoenix Knight -
75 Arsenic 2D. 7H. 2021-Feb-25 Cardinal -
76 BegMeForHP 6D. 5H. 2021-Jan-23 Cardinal -
77 BishMaxi 6D. 14H. 2021-Feb-26 Cardinal -
78 WhiteChoco 4D. 11H. 2021-Feb-27 Elemental Master +
79 BadMax 191D. 11H. 2021-Feb-24 Grand Khavatari -
80 R0zax15 224D. 6H. 2021-Feb-07 Fortune Seeker -
81 MayriGata 62D. 12H. 2021-Feb-24 Arcana Lord -
82 Anci 56D. 19H. 2021-Feb-25 Soultaker -
83 XioMei 18D. 23H. 2021-Feb-24 Cardinal -
84 Ragonrig 93D. 17H. 2021-Feb-25 Titan -
85 Garmit 51D. 7H. 2021-Feb-25 Sagittarius -
86 Laukine 158D. 6H. 2021-Feb-27 Titan +
87 Stasiek 14D. 23H. 2021-Feb-21 Sagittarius -
88 SekaAleksic 38D. 11H. 2021-Feb-24 Titan -
89 DeathQueen 22D. 0H. 2020-Dec-27 Fortune Seeker -
90 Letis 61D. 22H. 2021-Feb-07 Phoenix Knight -
91 Dlugoreki 16D. 11H. 2021-Feb-27 Dreadnought -
92 Ownya 23D. 3H. 2020-Dec-02 Titan -
93 Arandil 42D. 20H. 2021-Feb-25 Elemental Master -
94 Khalisa 153D. 10H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
95 DamnTheLuck 127D. 2H. 2021-Feb-20 Spectral Dancer -
96 RebornKnight 128D. 18H. 2021-Feb-18 Hell Knight -
97 Jarila 48D. 20H. 2021-Feb-24 Sagittarius -
98 Henry 150D. 1H. 2021-Feb-27 Titan -
99 Eilie 63D. 2H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
100 Candlemass 76D. 4H. 2021-Feb-26 Titan -
101 Kha0s 88D. 5H. 2021-Feb-25 Soul hound -
102 Colle 149D. 13H. 2021-Feb-27 Hell Knight +
103 NeverWanteD 84D. 9H. 2021-Feb-25 Titan -
104 1Anakim 21D. 23H. 2021-Feb-26 Storm Screamer -
105 Pazaka 113D. 8H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
106 xBasu 94D. 13H. 2021-Feb-26 Soultaker -
107 R0za 129D. 11H. 2021-Feb-07 Grand Khavatari -
108 Diero 51D. 3H. 2021-Feb-27 Titan -
109 Cukr 83D. 19H. 2021-Feb-25 Soul hound -
110 IVeselin 87D. 8H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
111 Mhtsos 67D. 9H. 2021-Feb-25 Titan -
112 Celerewen 55D. 13H. 2021-Feb-26 Adventurer -
113 BuffPuf 127D. 4H. 2021-Feb-27 Soul hound +
114 Wennes 74D. 5H. 2021-Feb-25 Titan -
115 Aeris 68D. 21H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
116 bazylika 61D. 15H. 2021-Feb-27 Titan -
117 MmmMadonna 50D. 23H. 2021-Feb-25 Titan -
118 Wigo 141D. 14H. 2021-Feb-20 Cardinal -
119 aladdinas 143D. 2H. 2021-Feb-25 Cardinal -
120 Ywona 55D. 7H. 2021-Feb-25 Cardinal -
121 Ulailla 256D. 16H. 2021-Feb-25 Titan -
122 AsxetosS 229D. 0H. 2021-Feb-25 Doomcryer -
123 Hitleris 119D. 9H. 2021-Feb-14 Soul hound -
124 ManosDePiedra 128D. 17H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
125 El1te1 215D. 3H. 2021-Feb-25 Shillien Templar -
126 MaKIT 86D. 15H. 2021-Jan-27 Storm Screamer -
127 Darkr0se666 122D. 4H. 2021-Feb-21 Shillien Saint -
128 pazakasong 38D. 14H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
129 2fat4U 42D. 7H. 2021-Feb-25 Cardinal -
130 SONGjugger 19D. 18H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
131 iDebeliDacha 103D. 2H. 2021-Feb-25 Titan -
132 Fufur 26D. 21H. 2021-Feb-25 Soultaker -
133 WeiDeR 146D. 6H. 2021-Feb-27 Hell Knight -
134 Ozix 726D. 14H. 2021-Feb-27 Maestro -
135 Piaston 86D. 12H. 2021-Feb-20 Sagittarius -
136 Severlna 82D. 0H. 2021-Feb-27 Cardinal -
137 XXL2 21D. 9H. 2021-Feb-25 Soultaker -
138 9okno 41D. 18H. 2021-Feb-25 Soultaker -
139 AspalaR 134D. 10H. 2021-Feb-25 Storm Screamer -
140 Ready2GO 373D. 16H. 2021-Feb-24 Shillien Saint -
141 Moderat 68D. 10H. 2021-Feb-25 Elemental Master -
142 StrzelecWyborowy 27D. 23H. 2021-Feb-15 Sagittarius -
143 Sunstreaker 51D. 4H. 2021-Feb-27 Adventurer -
144 CIBC 1258D. 22H. 2021-Feb-26 Soultaker +
145 StajireK 25D. 10H. 2021-Feb-20 Cardinal -
146 LCBO 237D. 12H. 2021-Feb-25 Mystic Muse -
147 Wyter 51D. 8H. 2021-Feb-27 Sagittarius +
148 GGabrielaa 14D. 4H. 2021-Feb-24 Storm Screamer -
149 Renamedi370453 62D. 22H. 2021-Feb-21 Adventurer -
150 Nooc 22D. 10H. 2021-Feb-25 Soul hound -
151 ISzeptun 9D. 12H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
152 JuggernalT 21D. 21H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
153 BDxfd 6D. 19H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
154 isla 37D. 4H. 2021-Feb-27 Cardinal -
155 jghphhhf2 95D. 5H. 2021-Feb-25 Soultaker -
156 Renamedh122605x 26D. 10H. 2016-Feb-07 Hierophant -
157 dragon33 14D. 5H. 2021-Feb-15 Titan -
158 Coletora 22D. 6H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
159 moulatsi 21D. 19H. 2021-Feb-24 Archmage -
160 Pazurek 1D. 21H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
161 zitsa1 2D. 18H. 2021-Feb-16 Hierophant -
162 DarkBuff 45D. 4H. 2021-Feb-18 Soultaker -
163 rnCiziaMizia 11D. 4H. 2021-Feb-20 Arcana Lord -
164 GurilaX 57D. 5H. 2021-Feb-25 Judicator -
165 Grinderx3 185D. 13H. 2021-Feb-27 Judicator -
166 zrywka 39D. 12H. 2021-Feb-27 Judicator +
167 VIIRION 313D. 17H. 2021-Feb-27 Titan +
168 Arienka 25D. 20H. 2021-Feb-24 Judicator -
169 renamedf55297 186D. 19H. 2021-Feb-24 Judicator -
170 bajka 12D. 9H. 2021-Feb-21 Cardinal -
171 OzixTitan 190D. 9H. 2021-Feb-21 Titan -
172 HELENA 33D. 14H. 2021-Feb-16 Prophet -
173 69er 13D. 12H. 2021-Feb-20 Titan -
174 krisvandelor 133D. 11H. 2021-Feb-27 Titan +
175 RaduK 121D. 6H. 2021-Feb-26 Titan -
176 PJan 197D. 15H. 2021-Jan-22 Titan -
177 HotOrNot 2D. 12H. 2021-Feb-27 Prophet +
178 MomakBaprac 1D. 21H. 2021-Feb-25 Dark Avenger -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб HeroesOfTemplex Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 classic

RPG Lineage 2 live stream l2 high five dupe items

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   33.67%
સાંજ   66.33%
દિવસ