પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 queen ant drop HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - ImmortalUnits.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Astrelle 42D. 21H. 2021-Jul-11 Sword Muse -
2 Karesz 110D. 0H. 2021-Mar-24 Grand Khavatari -
3 orccovorc 90D. 9H. 2021-Jul-28 Doomcryer -
4 Mengz 26D. 19H. 2021-Jul-26 Shillien Templar -
5 Slicer 75D. 0H. 2021-Jul-27 Spectral Dancer -
6 Smoother 86D. 15H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
7 Swistun 75D. 7H. 2021-Jul-27 Sword Muse -
8 Iasonas 214D. 9H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
9 Stratocaster 131D. 16H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
10 BiteFight 402D. 10H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
11 Apachetomcat 125D. 19H. 2021-Jul-30 Shillien Saint -
12 SaDiablo 62D. 6H. 2021-Jun-15 Doomcryer -
13 IvSk 113D. 9H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
14 Siuan 26D. 12H. 2021-Jul-25 Spectral Dancer -
15 Darkmage 92D. 8H. 2021-Jul-30 Soultaker -
16 Tipakos 72D. 2H. 2021-Jul-30 Ghost Hunter -
17 BackFromHeaven 137D. 5H. 2021-Jul-30 Cardinal -
18 HolySapphire 22D. 5H. 2021-Jul-02 Hierophant -
19 ImmortalUnit 183D. 12H. 2021-Jul-30 Hierophant -
20 TsoglanaraS 236D. 11H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
21 Lakuna 17D. 5H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
22 IceClaw 51D. 17H. 2021-Jul-25 Grand Khavatari -
23 ShadowPlayer 321D. 0H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
24 wcorciwc 276D. 12H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
25 dancerblader 215D. 3H. 2021-Jul-28 Spectral Dancer -
26 Titanorcidi 289D. 20H. 2021-Jul-30 Titan -
27 MitBusster 53D. 2H. 2021-Jul-25 Soul hound -
28 BAFSUP 272D. 19H. 2021-Jul-26 Hierophant -
29 BAFFSUP 135D. 2H. 2021-Jul-27 Shillien Saint -
30 merged156787 203D. 5H. 2021-Jul-29 Soultaker -
31 DBLADEDANCER 354D. 11H. 2021-Jul-27 Spectral Dancer -
32 Dirtur 134D. 18H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
33 IlIlseren1tyIllI 406D. 13H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
34 Axinte 126D. 11H. 2021-Jul-30 Titan -
35 KingMast3r 469D. 11H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
36 ABCDEFGHIJKLMNOP 176D. 14H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
37 TheCovenantSd 61D. 22H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
38 dodlaba 69D. 12H. 2021-Jul-28 Soultaker -
39 iorcidi 59D. 1H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
40 swmlaba 118D. 10H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
41 orcii 43D. 1H. 2021-Jul-28 Dominator -
42 SoulScreamer 29D. 23H. 2021-May-24 Grand Khavatari -
43 iereia 46D. 21H. 2021-Jul-30 Hierophant -
44 cubetank 22D. 12H. 2021-Jul-27 Sword Muse -
45 Nekromantis 35D. 20H. 2021-Jul-30 Soultaker -
46 GreyFox 37D. 21H. 2021-May-24 Spectral Dancer -
47 Nake 37D. 18H. 2021-May-29 Shillien Templar -
48 SoyFea 14D. 2H. 2021-May-30 Dominator -
49 Soywapa 18D. 8H. 2021-May-29 Evas Saint -
50 Rp1 19D. 2H. 2021-Jul-26 Evas Saint -
51 xStampa 40D. 15H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
52 sostohelp 20D. 22H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
53 melode 19D. 4H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
54 MsNoBoobs 26D. 10H. 2021-Jul-29 Mystic Muse -
55 Cataleya 138D. 0H. 2021-Jul-31 Shillien Saint -
56 RechargeMeh 63D. 15H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
57 BdDance 71D. 11H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
58 NymphetamineGirl 45D. 14H. 2021-Jul-30 Cardinal -
59 Reloader 40D. 21H. 2021-Jul-30 Titan -
60 WL1 9D. 7H. 2021-Jul-30 Dreadnought -
61 CenapaTucT 15D. 3H. 2021-Jun-03 Dreadnought -
62 Renamed64580 84D. 9H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
63 VlaskoKolo 223D. 13H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
64 chantel 29D. 19H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
65 ICONAMAN 33D. 13H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
66 TheXFactor 36D. 8H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
67 PyKaJIuTcO 21D. 12H. 2021-Jun-21 Phoenix Knight -
68 FancyPants 31D. 0H. 2021-May-11 Evas Saint -
69 BANANA 31D. 16H. 2021-Jun-27 Mystic Muse -
70 Kristanako 13D. 21H. 2021-Jun-12 Shillien Saint -
71 dodolici 17D. 5H. 2021-Jul-30 Soultaker -
72 SealMySausage 21D. 23H. 2021-Jul-11 Dominator -
73 DanteSwS 15D. 19H. 2021-May-24 Sword Muse -
74 DanteBD 21D. 15H. 2021-May-24 Spectral Dancer -
75 Romiki 28D. 5H. 2021-Jul-30 Hierophant -
76 MezarCZ 8D. 22H. 2021-Jul-12 Phoenix Knight -
77 SuMucheng 65D. 18H. 2021-Jul-29 Mystic Muse -
78 noisetta 26D. 12H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
79 perlanegra 13D. 14H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
80 Subject1 5D. 1H. 2021-Mar-23 Dreadnought -
81 Vpi 32D. 14H. 2021-Jul-30 Titan -
82 Renamed2227 55D. 2H. 2021-Jul-30 Duelist -
83 Micutzu9 64D. 3H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
84 Blondutza 31D. 16H. 2021-Jul-30 Storm Screamer -
85 Katadikh 79D. 1H. 2021-Jul-30 Titan -
86 Jaenelle 101D. 20H. 2021-May-15 Shillien Saint -
87 Lucifina 36D. 22H. 2021-Jul-26 Arcana Lord -
88 Mengs 25D. 19H. 2021-Jul-30 Mystic Muse -
89 OneTakeOnly 464D. 10H. 2021-Jul-30 Hell Knight -
90 Volcanic 48D. 4H. 2021-Jul-28 Titan -
91 Ebert 57D. 18H. 2021-Jul-10 Mystic Muse -
92 SnakEyes 18D. 9H. 2021-May-30 Ghost Sentinel -
93 faith 92D. 20H. 2021-Jul-30 Cardinal -
94 h1Bro 290D. 2H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
95 NastenkaEE 23D. 6H. 2021-Apr-01 Evas Saint -
96 CesgornCZ 72D. 11H. 2021-Jul-28 Duelist -
97 HeyYouCmon 63D. 19H. 2021-Jul-30 Adventurer -
98 Coriolis 77D. 10H. 2021-Jul-25 Evas Saint -
99 HEHABUCTb 127D. 21H. 2021-Jul-04 Grand Khavatari -
100 Polemos 474D. 1H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
101 NoD0Dpls 5D. 19H. 2021-Jul-30 Soultaker -
102 EscortPPLady 4D. 20H. 2021-Jul-30 Hierophant -
103 tanktohelp 110D. 12H. 2021-Jul-30 Evas Templar -
104 SoS012 6D. 5H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
105 CTPACTb 59D. 1H. 2021-Jun-14 Adventurer -
106 MyLittlePoney 21D. 20H. 2021-May-30 Elemental Master -
107 Tyolka 14D. 21H. 2021-Jun-15 Shillien Templar -
108 Dreamsprite 152D. 6H. 2021-Jul-26 Archmage -
109 Stekakias 178D. 3H. 2021-Jul-30 Hell Knight -
110 BooPrince 56D. 19H. 2021-Feb-28 Titan -
111 LiMing 30D. 19H. 2021-Jul-29 Cardinal -
112 Puicuta 6D. 19H. 2021-Mar-01 Soul hound -
113 TolkinWC 38D. 7H. 2021-Jul-28 Doomcryer -
114 Diavolo 80D. 12H. 2021-Apr-20 Soul hound -
115 iSensitive 63D. 10H. 2021-Jul-30 Moonlight Sentinel -
116 iSld 7D. 5H. 2021-Jul-30 Duelist -
117 HonzaroCZ 17D. 0H. 2021-Jul-11 Cardinal -
118 Druzila 18D. 2H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
119 XeniA007 122D. 1H. 2021-Jul-28 Sagittarius -
120 ARCHERx 64D. 22H. 2021-Jul-30 Sagittarius -
121 AlexeiComrade 60D. 3H. 2021-Jul-11 Duelist -
122 ellff 19D. 5H. 2021-Jul-29 Mystic Muse -
123 Vanus 25D. 19H. 2021-Jun-21 Titan -
124 pyplot 2D. 21H. 2021-Jun-14 Cardinal -
125 Jillllll 154D. 14H. 2021-Mar-09 Evas Templar -
126 Vandoom 43D. 13H. 2021-Jul-11 Doombringer -
127 MoarSongs 33D. 22H. 2021-Jun-22 Sword Muse -
128 xGurila 35D. 16H. 2021-Jul-12 Trickster -
129 Scrier 44D. 22H. 2021-Jul-11 Doomcryer -
130 Spectical 36D. 11H. 2021-Jun-22 Spectral Dancer -
131 chickensoup 17D. 7H. 2021-Jul-26 Doombringer -
132 crispychicken 17D. 21H. 2021-Jul-26 Soul hound -
133 MoarBuffs 31D. 0H. 2021-Jul-11 Hierophant -
134 ShilenSoul 18D. 8H. 2021-Jun-21 Shillien Templar -
135 JuLaba 4D. 16H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
136 PsixoLaba 5D. 1H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
137 KatieKat 29D. 14H. 2021-Jun-21 Arcana Lord -
138 HumanNecr 1D. 14H. 2021-Jun-03 Soultaker -
139 mimosa 68D. 12H. 2021-Jul-29 Maestro -
140 DefLepard 12D. 4H. 2021-Jun-13 Doombringer -
141 Eizi 12D. 11H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
142 Steksws 10D. 7H. 2021-Jul-01 Swordsinger -
143 RichardBlade 18D. 16H. 2021-Jul-26 Titan -
144 MakeMeASandwich 48D. 18H. 2021-Jul-26 Titan -
145 Pomogaika 7D. 9H. 2021-Jun-21 Judicator -
146 DanteJ 15D. 20H. 2021-May-30 Judicator -
147 Obs1dian 30D. 7H. 2021-Apr-04 Sword Muse -
148 orkidirb 80D. 6H. 2021-Jul-24 Titan -
149 Hydruss 3D. 21H. 2021-Jun-28 Titan -
150 PoltergeistX 25D. 21H. 2021-Jun-22 Titan -
151 CopieClare 2D. 4H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
152 GRTrelas 12D. 22H. 2021-Jun-01 Fortune Seeker -
153 Leahan 56D. 4H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
154 BobKontarakis 13D. 0H. 2021-Jul-16 Dreadnought -
155 GreenChopChop 69D. 3H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
156 MrRooster 0D. 2H. 2021-Jul-30 Berserker -
157 MrsChiken 0D. 1H. 2021-Jul-30 Soul breaker -
158 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
159 Burlacita 0D. 2H. 2021-Jul-31 Spellsinger -
160 Renamed66942 2D. 17H. 2021-Jun-29 Tyrant -
161 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
162 FovosGR 0D. 6H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
163 AngelOfPower 3D. 4H. 2021-Jun-01 Arbalester -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Lineage x1200 lineage dark legacy

ખેલાડીઓ:
  • 01 ShoulderThrust
  • 02 KingMast3r
  • 03 DaqpHa
  • 04 archanqell
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Demokrit
  • 07 OpaNa
  • 08 Daimon
  • 09 ExoTrela
  • 10 Kikimicii

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ