પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 queen ant drop HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - ImmortalUnits.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 llillillillillil 38D. 10H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
2 Annura 107D. 22H. 2020-Aug-09 Dominator -
3 Mengz 25D. 20H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
4 tanktohelp 93D. 4H. 2021-Feb-26 Evas Templar -
5 dodtohelp 58D. 23H. 2021-Feb-26 Soultaker -
6 Renamedi342693 54D. 6H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
7 Yuga2 115D. 13H. 2020-Jun-29 Phoenix Knight -
8 Jaenelle 101D. 16H. 2021-Feb-08 Shillien Saint -
9 SuperMind 34D. 2H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
10 orccovorc 81D. 5H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
11 Darkmage 89D. 0H. 2021-Feb-26 Soultaker -
12 Iasonas 208D. 22H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
13 Stratocaster 127D. 9H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari +
14 BiteFight 383D. 8H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
15 Apachetomcat 122D. 14H. 2021-Feb-27 Shillien Saint +
16 IvSk 112D. 13H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
17 Tipakos 69D. 3H. 2021-Feb-26 Ghost Hunter -
18 Lakuna 16D. 10H. 2021-Feb-20 Arcana Lord -
19 Atheter 33D. 22H. 2021-Feb-17 Mystic Muse -
20 BackFromHeaven 133D. 17H. 2021-Feb-26 Cardinal -
21 HolySapphire 21D. 17H. 2021-Feb-26 Hierophant -
22 ImmortalUnit 173D. 2H. 2021-Feb-26 Hierophant -
23 TsoglanaraS 226D. 2H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
24 ShadowPlayer 298D. 0H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
25 wcorciwc 256D. 18H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
26 dancerblader 200D. 19H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
27 Titanorcidi 277D. 12H. 2021-Feb-26 Titan -
28 MitBusster 45D. 15H. 2021-Feb-24 Soul hound -
29 Katadikh 76D. 15H. 2021-Feb-26 Titan -
30 OneTakeOnly 432D. 21H. 2021-Feb-26 Hell Knight -
31 BAFSUP 260D. 20H. 2021-Feb-26 Hierophant -
32 BAFFSUP 132D. 23H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
33 merged156787 196D. 13H. 2021-Feb-26 Soultaker -
34 DBLADEDANCER 348D. 1H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
35 Volcanic 30D. 5H. 2021-Feb-26 Titan +
36 CesgornCZ 40D. 21H. 2021-Feb-26 Duelist -
37 IlIlseren1tyIllI 383D. 18H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
38 Axinte 86D. 3H. 2021-Feb-26 Titan +
39 KingMast3r 415D. 4H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
40 ABCDEFGHIJKLMNOP 163D. 9H. 2021-Feb-26 Phoenix Knight -
41 TheCovenantSd 49D. 21H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
42 dodlaba 66D. 23H. 2021-Feb-26 Soultaker -
43 iorcidi 50D. 8H. 2021-Feb-24 Grand Khavatari -
44 swmlaba 103D. 0H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
45 orcii 38D. 19H. 2021-Feb-26 Dominator -
46 iereia 41D. 13H. 2021-Feb-26 Hierophant -
47 HEHABUCTb 117D. 18H. 2021-Feb-25 Grand Khavatari -
48 2oSE 19D. 13H. 2021-Feb-08 Shillien Saint -
49 cubetank 15D. 4H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
50 faith 70D. 13H. 2021-Feb-26 Cardinal +
51 grace 68D. 18H. 2021-Feb-26 Cardinal -
52 noisetta 20D. 0H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
53 Xalybas 14D. 21H. 2021-Feb-26 Titan -
54 Nekromantis 32D. 9H. 2021-Feb-26 Soultaker -
55 GreyFox 30D. 20H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
56 Nake 21D. 19H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
57 BAMAMA 3D. 14H. 2021-Feb-10 Storm Screamer -
58 xStampa 33D. 18H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
59 sostohelp 11D. 17H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
60 melode 12D. 23H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
61 dodlabadod 7D. 2H. 2021-Feb-26 Soultaker -
62 Gropar 33D. 12H. 2021-Feb-26 Titan -
63 Iriandra 31D. 16H. 2020-Oct-11 Shillien Templar -
64 FovosGR 8D. 21H. 2021-Feb-26 Mystic Muse +
65 Cataleya 101D. 22H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
66 RechargeMeh 45D. 19H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
67 Renamed64580 58D. 6H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
68 BdDance 47D. 5H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
69 WL1 6D. 15H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
70 Pitica 45D. 3H. 2021-Feb-12 Fortune Seeker -
71 MonAmourko 7D. 6H. 2021-Feb-19 Elemental Master -
72 Maledict 12D. 9H. 2021-Feb-23 Titan -
73 FancyPants 30D. 3H. 2021-Feb-23 Evas Saint -
74 BANANA 31D. 8H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
75 Poppy 47D. 8H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
76 Nathanos 12D. 0H. 2020-Nov-25 Spectral Master -
77 Kristanako 10D. 17H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
78 HeyYouCmon 19D. 14H. 2021-Feb-26 Adventurer -
79 Renamed2227 28D. 17H. 2021-Feb-26 Duelist -
80 worekNAsperme 9D. 16H. 2021-Feb-19 Wind Rider -
81 Sp0iler007 1D. 21H. 2021-Feb-18 Fortune Seeker -
82 Siuan 25D. 7H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
83 SaDiablo 61D. 17H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
84 Razvu 45D. 7H. 2021-Feb-23 Doombringer -
85 Sylvanas 13D. 19H. 2021-Jan-14 Shillien Saint -
86 Cronos1 205D. 3H. 2021-Feb-26 Titan -
87 Astrelle 41D. 18H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
88 NastenkaEE 21D. 21H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
89 chantel 17D. 21H. 2021-Feb-27 Doomcryer +
90 Subject1 3D. 21H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
91 Coriolis 62D. 23H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
92 VlaskoKolo 166D. 9H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
93 AB1GOR 243D. 10H. 2021-Feb-26 Duelist -
94 CTPACTb 55D. 19H. 2021-Feb-25 Adventurer -
95 Stekakias 118D. 8H. 2021-Feb-26 Hell Knight -
96 Mengs 24D. 17H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
97 Ingrosso 4D. 23H. 2020-Jul-26 Evas Saint -
98 Reloader 32D. 7H. 2021-Feb-26 Titan -
99 Polemos 433D. 23H. 2021-Feb-26 Sword Muse +
100 Karesz 109D. 18H. 2020-Sep-04 Grand Khavatari -
101 Blondutza 29D. 18H. 2021-Feb-26 Storm Screamer -
102 MyLittlePoney 7D. 21H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
103 BooPrince 56D. 16H. 2020-Dec-27 Titan -
104 LiMing 30D. 16H. 2021-Feb-21 Cardinal -
105 blessthewinter 1D. 8H. 2020-Dec-25 Soultaker -
106 SealMySausage 6D. 18H. 2021-Feb-21 Dominator -
107 NymphetamineGirl 42D. 5H. 2021-Feb-26 Cardinal -
108 EmperorZZ 9D. 1H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
109 Maurogata 10D. 14H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari +
110 Diavolo 80D. 12H. 2021-Jan-24 Soul hound -
111 iSensitive 63D. 8H. 2021-Feb-26 Moonlight Sentinel -
112 ARCHERx 59D. 9H. 2021-Feb-25 Sagittarius -
113 Protrek 71D. 0H. 2020-Oct-18 Sagittarius -
114 darkvelvet 4D. 22H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
115 Kaulogata 11D. 2H. 2021-Feb-25 Soultaker -
116 IceClaw 48D. 12H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
117 iTOR 50D. 14H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
118 Pomogaika 6D. 15H. 2021-Feb-22 Soul hound -
119 ellff 5D. 6H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
120 castallia 7D. 17H. 2021-Feb-23 Evas Saint -
121 Naylinn 12D. 1H. 2021-Feb-17 Wind Rider -
122 ICONAMAN 11D. 1H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
123 xGurila 34D. 23H. 2021-Feb-08 Trickster -
124 Jillllll 153D. 1H. 2021-Feb-26 Evas Templar -
125 iSld 6D. 13H. 2021-Feb-26 Duelist -
126 Nukdown 12D. 21H. 2021-Jan-20 Soultaker -
127 perlanegra 6D. 5H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
128 Vpi 7D. 11H. 2021-Feb-26 Titan -
129 Vandoom 14D. 10H. 2021-Feb-27 Doombringer +
130 Nekrogata 8D. 5H. 2021-Feb-25 Dreadnought -
131 Micutzu9 44D. 22H. 2021-Feb-21 Fortune Seeker -
132 orcix3 15D. 5H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
133 jeeGbly 4D. 9H. 2021-Feb-10 Titan -
134 TheXFactor 12D. 4H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
135 NoD0Dpls 3D. 10H. 2021-Feb-26 Soultaker -
136 SoS012 2D. 23H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
137 Romiki 3D. 9H. 2021-Feb-26 Hierophant -
138 dodolici 5D. 17H. 2021-Feb-26 Soultaker -
139 EscortPPLady 2D. 3H. 2021-Feb-26 Hierophant -
140 FixFux 21D. 20H. 2021-Feb-11 Hierophant -
141 Shir 40D. 3H. 2021-Jan-11 Phoenix Knight -
142 Druzila 11D. 22H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
143 LightSwordSinger 11D. 0H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
144 Outta 1D. 6H. 2020-Dec-17 Adventurer -
145 crispychicken 8D. 16H. 2021-Feb-25 Judicator -
146 Obs1dian 28D. 2H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
147 MakeMeASandwich 35D. 18H. 2021-Feb-26 Titan -
148 SoyFea 10D. 14H. 2021-Feb-26 Spectral Master -
149 MylittleShooter 8D. 2H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
150 Dreamsprite 129D. 12H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
151 PyKaJIuTcO 18D. 19H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
152 RichardBlade 16D. 14H. 2021-Feb-26 Titan -
153 orkidirb 70D. 21H. 2021-Feb-25 Titan -
154 chickensoup 7D. 1H. 2021-Feb-25 Judicator -
155 orley 1D. 22H. 2021-Feb-13 Titan -
156 Spectical 8D. 18H. 2021-Feb-21 Spectral Dancer -
157 Majuni 6D. 5H. 2021-Feb-26 Doomcryer +
158 Scrier 12D. 15H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
159 CopieClare 1D. 22H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
160 Puicuta 6D. 18H. 2021-Feb-23 Judicator -
161 PsixoLaba 1D. 14H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
162 JuLaba 1D. 12H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
163 qqneFe 3D. 17H. 2021-Feb-26 Sword Muse +
164 weeGbly 3D. 21H. 2021-Feb-10 Shillien Templar -
165 HonzaroCZ 7D. 2H. 2021-Feb-26 Cardinal -
166 BobKontarakis 12D. 19H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
167 Leahan 43D. 20H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
168 GreenChopChop 15D. 0H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
169 Soywapa 14D. 5H. 2021-Feb-26 Titan -
170 Gavliara 3D. 17H. 2021-Feb-20 Shillien Elder -
171 GooDDamN 2D. 1H. 2021-Feb-06 Gladiator -
172 Vanus 4D. 9H. 2021-Feb-26 Warlord -
173 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
174 MoarSongs 4D. 15H. 2021-Feb-26 Warcryer -
175 ShilenSoul 4D. 14H. 2021-Feb-26 Bladedancer -
176 MoarBuffs 4D. 15H. 2021-Feb-26 Swordsinger -
177 KatieKat 4D. 14H. 2021-Feb-26 Prophet -
178 Krytac 0D. 3H. 2021-Feb-06 Berserker -
179 PoltergeistX 11D. 6H. 2021-Feb-22 Warlock -
180 Asprogatos 0D. 10H. 2021-Feb-08 Berserker -
181 iPepper 1D. 6H. 2020-Apr-12 Berserker -
182 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
183 GreenBow 1D. 2H. 2021-Feb-22 Silver Ranger -
184 TYRR1 0D. 5H. 2021-Feb-26 Phantom Summoner -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Lineage x1200 lineage dark legacy

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   34.87%
સાંજ   65.13%
દિવસ