પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 f keys HighFive ❌ Server L2 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - KkLlAaNn.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 xXKeHIIa4uXx 8D. 10H. 2021-Feb-25 Grand Khavatari -
2 yyyTBAPb 203D. 19H. 2021-Feb-26 Phoenix Knight -
3 XH9lIIIAX 153D. 17H. 2021-Feb-25 Titan -
4 lNancyl 87D. 7H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
5 MikroOrc 273D. 22H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
6 Neoppa 300D. 8H. 2021-Feb-27 Doomcryer -
7 xH9lIIIKAx 70D. 8H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
8 GGQQ2 130D. 0H. 2021-Feb-26 Soultaker -
9 Mypeno4ek 104D. 12H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
10 Naina 207D. 6H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
11 Okpuk 58D. 12H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
12 XIL7 30D. 11H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
13 Epka 38D. 10H. 2021-Feb-26 Titan -
14 Kardio 54D. 21H. 2021-Feb-26 Cardinal -
15 r0ee 137D. 13H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
16 Monsaro 70D. 16H. 2021-Feb-26 Hierophant -
17 tankU4 110D. 0H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
18 KynoJl 51D. 21H. 2021-Feb-26 Soultaker -
19 MpMppp 100D. 1H. 2021-Feb-27 Arcana Lord -
20 lATOCl 108D. 12H. 2021-Feb-26 Hierophant -
21 Dalyda 106D. 17H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
22 MrBluz 116D. 13H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
23 MpMp 31D. 3H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
24 MssMaTuJlbDa 110D. 9H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
25 4epHoTa 31D. 0H. 2021-Feb-26 Soultaker -
26 6ecToJlo4b 40D. 16H. 2021-Feb-27 Hierophant -
27 6oBapu 17D. 23H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
28 x6ereMoTx 16D. 17H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
29 xZAZAx 69D. 19H. 2021-Feb-26 Titan -
30 lvluO 20D. 9H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
31 DoHHaPo3a 31D. 20H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
32 દિવસHepuc 22D. 10H. 2021-Feb-26 Titan -
33 KxaJlDporo 5D. 22H. 2021-Feb-26 Titan -
34 lBluzl 28D. 18H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
35 PuoPuTa 29D. 3H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
36 raJlka 9D. 6H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
37 EBreHu9l 13D. 23H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
38 Cepce9l 6D. 20H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
39 CaHDoP 12D. 7H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
40 EllaRiya 3D. 15H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
41 WJuK 6D. 7H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
42 CMuTT 6D. 2H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
43 raJladpueJlb 3D. 12H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
44 Deedl 23D. 19H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
45 Extazzi 5D. 11H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
46 Elizabetth 4D. 22H. 2021-Jan-31 Doomcryer -
47 DuMuyPr 33D. 22H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
48 Jlyu3a 30D. 19H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
49 EJlu3a6eT 40D. 8H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
50 HageR 28D. 1H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
51 E1MiRa 14D. 3H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
52 CoJlbBeyr 17D. 20H. 2021-Feb-26 Hierophant -
53 DuoHa 23D. 19H. 2021-Feb-27 Arcana Lord -
54 DyPuMaP 15D. 14H. 2021-Feb-26 Soultaker -
55 6a9lDepka 37D. 5H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
56 SuzyWong 26D. 9H. 2021-Feb-26 Hierophant -
57 Energ1zerR 14D. 9H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
58 Zulfiya 18D. 16H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
59 CuBuJlJla 21D. 13H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
60 DeCaD 17D. 7H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
61 KoJloM6uHa 14D. 12H. 2021-Feb-26 Soultaker -
62 DoHryaH 10D. 9H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
63 Pla41Do 37D. 18H. 2021-Feb-27 Sword Muse -
64 K1auDia 32D. 8H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
65 4eJleHTaHo 17D. 4H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
66 Mopu 12D. 6H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
67 CaMMeP 15D. 5H. 2021-Feb-27 Evas Saint +
68 JlaePT 26D. 6H. 2021-Feb-26 Hierophant -
69 ShaNgRi1a 13D. 23H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
70 KrezyLedy 11D. 18H. 2021-Feb-26 Soultaker -
71 HukuTTa 3D. 11H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari +
72 AeJluTa 29D. 21H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
73 Dporo 10D. 12H. 2021-Feb-27 Titan -
74 4iguk 4D. 11H. 2021-Feb-26 Hierophant -
75 IIaoJlo 4D. 0H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
76 A6dyJla 6D. 13H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
77 6upoH 4D. 7H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
78 KuNzO 4D. 2H. 2021-Feb-26 Hierophant -
79 AdB0kaT 5D. 19H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
80 PyX 5D. 11H. 2021-Feb-26 Soultaker -
81 Mer3oTa 7D. 11H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
82 He0pK 6D. 11H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
83 raBpoIII 8D. 9H. 2021-Feb-27 Hierophant +
84 BlueHearT 5D. 9H. 2021-Feb-26 Hierophant -
85 Skripa4ka 52D. 0H. 2021-Feb-26 Soultaker -
86 skladKRAFT 544D. 14H. 2021-Feb-26 Maestro -
87 chuaru 133D. 4H. 2021-Feb-25 Cardinal +
88 MACTEPkey 128D. 23H. 2021-Feb-26 Adventurer -
89 INancyI 101D. 14H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer +
90 HalfTiger 132D. 7H. 2021-Feb-25 Sword Muse +
91 boeee 190D. 22H. 2021-Feb-25 Fortune Seeker +
92 lSidl 168D. 20H. 2021-Feb-25 Sword Muse +
93 Swsinka 44D. 0H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
94 Dodoop 6D. 7H. 2021-Feb-26 Soultaker -
95 xxHALKxx 69D. 1H. 2021-Feb-13 Grand Khavatari -
96 KaTaJla 6D. 9H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
97 A3a3eJlJlo 3D. 19H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
98 FuR1ya 2D. 15H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
99 KOIIEYKA 93D. 12H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
100 BoJlaHg 3D. 19H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
101 DaHueJlb 8D. 9H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
102 DoHaJlbD 1D. 10H. 2021-Feb-26 Soul hound -
103 62Rus 112D. 7H. 2021-Feb-25 Soultaker +
104 uroroIIIa 3D. 13H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
105 Chado 8D. 7H. 2021-Feb-26 Arcana Lord -
106 ISidI 104D. 4H. 2021-Feb-25 Sword Muse +
107 SBlir 35D. 15H. 2021-Feb-24 Soul hound -
108 Tayna 33D. 20H. 2021-Feb-26 Dominator -
109 BeTpa 132D. 1H. 2021-Jan-16 Storm Screamer -
110 DoHPe6a 5D. 7H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
111 obamastylex 126D. 17H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer +
112 xKAKAIIIKAx 101D. 1H. 2021-Feb-25 Titan +
113 iAPJlEkuH 4D. 14H. 2021-Feb-27 Soultaker +
114 Fuk0 3D. 4H. 2021-Feb-27 Soultaker -
115 kyk6 145D. 23H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
116 CoJloxa 1D. 12H. 2021-Feb-24 Dominator -
117 u6HXaTa6 47D. 0H. 2021-Feb-26 Doombringer -
118 A65 21D. 7H. 2021-Feb-26 Cardinal -
119 A60 35D. 22H. 2021-Feb-26 Cardinal -
120 Katt6 9D. 5H. 2021-Feb-26 Cardinal -
121 A66 32D. 9H. 2021-Feb-26 Cardinal -
122 oBoo 11D. 5H. 2019-Feb-26 Evas Saint -
123 Br1se 1D. 4H. 2021-Feb-26 Trickster -
124 Ha3ryJl 2D. 17H. 2021-Feb-26 Ghost Sentinel -
125 NanoGnomx7 98D. 19H. 2021-Feb-25 Fortune Seeker -
126 Pu4apD 1D. 7H. 2021-Feb-24 Dominator -
127 CHOXAewreya 32D. 6H. 2021-Feb-01 Titan -
128 sklad65 90D. 5H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
129 OJlE 1D. 22H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
130 gnomU3 18D. 8H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
131 ECTbxxxxxBCE 477D. 15H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
132 SSSxxGHPxxGCP 509D. 15H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
133 ECTbxxxBCE 488D. 21H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
134 xXOTcTyiiHukXx 1D. 13H. 2021-Feb-24 Dreadnought -
135 sklad64 64D. 3H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
136 KJluraH 1D. 11H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
137 Jlykoe 2D. 11H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
138 XaBpoIIIe4ka 1D. 4H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
139 lBopo6eul 1D. 7H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
140 CTeJlo4ka 1D. 20H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
141 Apb9l 3D. 6H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
142 kyk5 56D. 12H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
143 Jl0JluTA 3D. 6H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
144 GaMgee 1D. 14H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
145 lVlaH9l6 2D. 6H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
146 Xorrapg 1D. 6H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
147 lVlaH9l5 2D. 5H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
148 6pblcb 98D. 5H. 2021-Feb-25 Fortune Seeker +
149 ruMJlu 1D. 3H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
150 TapJlu 1D. 4H. 2021-Feb-26 Fortune Seeker -
151 Muse1nside 1D. 5H. 2021-Feb-26 Swordsinger -
152 kyk3 64D. 22H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
153 kyk1 254D. 23H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
154 sklad60 398D. 6H. 2021-Feb-26 Warsmith -
155 YokoOna 96D. 1H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
156 kyk2 84D. 0H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
157 TANK66 35D. 3H. 2021-Feb-26 Dark Avenger -
158 ygla1 89D. 12H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
159 sklad61 64D. 12H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
160 ygla2 57D. 23H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
161 skladSx7 64D. 17H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
162 ygor2 59D. 6H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
163 ygla3 63D. 19H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
164 skladDxBxC 82D. 4H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
165 ygor1 90D. 0H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
166 skladPA3HOE 59D. 0H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
167 skladAx7 55D. 10H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
168 ygla5 60D. 0H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
169 GQQQ1 146D. 18H. 2021-Feb-26 Sorcerer -
170 ygor5 59D. 17H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
171 ygor3 64D. 8H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
172 sklad62 68D. 9H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
173 sklad63 60D. 8H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
174 ygla4 64D. 5H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
175 sklad51 80D. 13H. 2021-Feb-26 Warsmith -
176 ygla6 92D. 10H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
177 ygor4 64D. 13H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
178 ysa1 88D. 13H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
179 tt20 100D. 2H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
180 rr30 64D. 6H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
181 rr37 248D. 21H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
182 ysa2 57D. 14H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
183 ygor6 94D. 1H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
184 ysa3 64D. 1H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
185 rr32 66D. 3H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
186 ysa7 64D. 6H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
187 kyk4 57D. 8H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
188 rr331 61D. 21H. 2021-Feb-26 Spellsinger -
189 rr35 59D. 11H. 2021-Feb-26 Elemental Summoner -
190 Okabe 51D. 21H. 2021-Feb-25 Doombringer -
191 rr38 209D. 12H. 2021-Feb-25 Spellsinger -
192 Chket 97D. 15H. 2021-Feb-25 Doombringer +
193 SKLADxNxDx 17D. 12H. 2021-Feb-26 Bounty Hunter -
194 Avandia 45D. 21H. 2021-Feb-25 Cardinal -
195 TienKuan 0D. 13H. 2021-Feb-26 Treasure Hunter -
196 Pivos 44D. 2H. 2021-Feb-25 Adventurer -
197 MuHuCmP 147D. 8H. 2021-Feb-25 Fortune Seeker +
198 Arrgg 0D. 14H. 2021-Feb-09 Grand Khavatari -
199 O66 111D. 0H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG L2 drop ember l2 revolution clan adena

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   34.87%
સાંજ   65.13%
દિવસ