પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 f keys HighFive ❌ Server L2 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - KkLlAaNn.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 chuaru 203D. 16H. 2021-Jul-31 Cardinal +
2 xXKeHIIa4uXx 8D. 10H. 2021-Jul-22 Grand Khavatari -
3 yyyTBAPb 204D. 16H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
4 napoBAPKa 82D. 16H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
5 XH9lIIIAX 154D. 4H. 2021-Jul-30 Titan -
6 skladKRAFT 557D. 12H. 2021-Jul-30 Maestro -
7 lNancyl 87D. 7H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
8 MikroOrc 280D. 3H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
9 MACTEPkey 129D. 3H. 2021-Jul-30 Adventurer -
10 Neoppa 314D. 12H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
11 xH9lIIIKAx 70D. 8H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
12 GGQQ2 130D. 17H. 2021-Jul-30 Soultaker -
13 Mypeno4ek 116D. 10H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
14 Naina 210D. 18H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
15 Okpuk 59D. 1H. 2021-Jul-30 Mystic Muse -
16 XIL7 31D. 10H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
17 Epka 39D. 2H. 2021-Jul-30 Titan -
18 Kardio 55D. 13H. 2021-Jul-30 Cardinal -
19 r0ee 149D. 7H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
20 Skripa4ka 52D. 18H. 2021-Jul-30 Soultaker -
21 Monsaro 71D. 22H. 2021-Jul-30 Hierophant -
22 tankU4 122D. 11H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
23 KynoJl 52D. 14H. 2021-Jul-30 Soultaker -
24 MpMppp 100D. 18H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
25 lATOCl 119D. 12H. 2021-Jul-30 Hierophant -
26 Dalyda 107D. 9H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
27 u6HXaTa6 47D. 8H. 2021-Jul-30 Doombringer -
28 xZAZAx 70D. 4H. 2021-Jul-30 Titan -
29 MrBluz 117D. 15H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
30 MpMp 31D. 10H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
31 MssMaTuJlbDa 111D. 6H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
32 4epHoTa 31D. 10H. 2021-Jul-30 Soultaker -
33 6ecToJlo4b 41D. 8H. 2021-Jul-30 Hierophant -
34 6oBapu 18D. 12H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
35 x6ereMoTx 17D. 5H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
36 DoHHaPo3a 32D. 12H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
37 દિવસHepuc 23D. 0H. 2021-Jul-30 Titan -
38 KxaJlDporo 6D. 18H. 2021-Jul-30 Titan -
39 lBluzl 29D. 5H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
40 PuoPuTa 29D. 20H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
41 raJlka 9D. 13H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
42 EBreHu9l 14D. 8H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
43 Cepce9l 7D. 1H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
44 CaHDoP 12D. 18H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
45 EllaRiya 4D. 1H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
46 WJuK 6D. 16H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
47 CMuTT 6D. 22H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
48 raJladpueJlb 3D. 19H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
49 HukuTTa 4D. 7H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
50 AeJluTa 40D. 6H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
51 Deedl 34D. 11H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
52 BoJlaHg 4D. 5H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
53 A3a3eJlJlo 4D. 10H. 2021-Jul-30 Shillien Saint -
54 6a9lDepka 37D. 14H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
55 SuzyWong 27D. 2H. 2021-Jul-30 Hierophant -
56 Energ1zerR 14D. 19H. 2021-Jul-30 Shillien Saint -
57 Zulfiya 19D. 7H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
58 CuBuJlJla 22D. 1H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
59 DeCaD 17D. 19H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
60 KoJloM6uHa 15D. 8H. 2021-Jul-30 Soultaker -
61 DoHryaH 11D. 3H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
62 Pla41Do 38D. 11H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
63 K1auDia 32D. 20H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
64 4eJleHTaHo 17D. 17H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
65 Mopu 13D. 0H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
66 CaMMeP 16D. 0H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
67 JlaePT 27D. 3H. 2021-Jul-30 Hierophant -
68 ShaNgRi1a 14D. 17H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
69 Extazzi 5D. 12H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
70 DuMuyPr 35D. 20H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
71 Jlyu3a 31D. 1H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
72 EJlu3a6eT 40D. 18H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
73 HageR 28D. 16H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
74 E1MiRa 14D. 19H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
75 CoJlbBeyr 18D. 13H. 2021-Jul-30 Hierophant -
76 DuoHa 24D. 5H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
77 Dodoop 7D. 12H. 2021-Jun-28 Soultaker -
78 KrezyLedy 12D. 12H. 2021-Jul-30 Soultaker -
79 Dporo 11D. 12H. 2021-Jul-30 Titan -
80 Chado 8D. 20H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
81 DaHueJlb 9D. 3H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
82 BlueHearT 6D. 6H. 2021-Jul-30 Hierophant -
83 4iguk 5D. 4H. 2021-Jul-30 Hierophant -
84 IIaoJlo 4D. 9H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
85 A6dyJla 7D. 16H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
86 6upoH 4D. 16H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
87 KuNzO 4D. 13H. 2021-Jul-30 Hierophant -
88 AdB0kaT 6D. 9H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
89 PyX 5D. 22H. 2021-Jul-30 Soultaker -
90 Mer3oTa 8D. 1H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
91 He0pK 7D. 1H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
92 raBpoIII 9D. 5H. 2021-Jul-30 Hierophant -
93 FuR1ya 3D. 4H. 2021-Jul-30 Arcana Lord -
94 Saute 1D. 11H. 2021-Jul-29 Doombringer -
95 DyPuMaP 16D. 7H. 2021-Jul-30 Soultaker -
96 KaTaJla 6D. 22H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
97 lvluO 21D. 1H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
98 xxHALKxx 69D. 8H. 2021-Mar-29 Grand Khavatari -
99 HalfTiger 200D. 21H. 2021-Jul-31 Sword Muse +
100 INancyI 171D. 1H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer +
101 boeee 260D. 4H. 2021-Jul-31 Fortune Seeker +
102 lSidl 236D. 20H. 2021-Jul-31 Sword Muse +
103 Swsinka 44D. 3H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
104 2pa3aKy 7D. 6H. 2021-Jul-30 Dominator -
105 KOIIEYKA 93D. 17H. 2021-Jul-30 Dreadnought -
106 DoHPe6a 5D. 17H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
107 DoHaJlbD 1D. 14H. 2021-Jul-29 Soul hound -
108 62Rus 184D. 21H. 2021-Jul-31 Soultaker +
109 uroroIIIa 3D. 13H. 2021-Jul-30 Elemental Master -
110 ISidI 173D. 21H. 2021-Jul-31 Sword Muse +
111 SBlir 35D. 15H. 2021-Apr-19 Soul hound -
112 Tayna 33D. 20H. 2021-Jul-30 Dominator -
113 G1issade 1D. 8H. 2021-Jul-29 Soul hound -
114 BeTpa 132D. 1H. 2021-Jul-26 Storm Screamer -
115 Br1se 1D. 13H. 2021-Jul-29 Trickster -
116 Fuk0 3D. 19H. 2021-Jul-30 Soultaker -
117 SKLADxNxDx 17D. 15H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
118 iAPJlEkuH 5D. 19H. 2021-Jul-30 Soultaker -
119 TANK66 35D. 13H. 2021-Jul-31 Hell Knight -
120 sklad51 80D. 17H. 2021-Jul-30 Maestro -
121 obamastylex 196D. 14H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer +
122 xKAKAIIIKAx 171D. 20H. 2021-Jul-31 Titan +
123 gg222 80D. 7H. 2021-Jul-30 Elemental Master -
124 MuHuCmP 218D. 12H. 2021-Jul-31 Fortune Seeker +
125 kyk6 146D. 0H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
126 lvlaHbKa 1D. 1H. 2021-Jul-29 Adventurer -
127 CoJloxa 1D. 19H. 2021-Jul-29 Dominator -
128 A65 21D. 13H. 2021-Jul-30 Cardinal -
129 A60 35D. 23H. 2021-Jul-30 Cardinal -
130 Katt6 9D. 11H. 2021-Jul-30 Cardinal -
131 A66 32D. 10H. 2021-Jul-30 Cardinal -
132 4izaRe 1D. 11H. 2021-Jul-29 Sagittarius -
133 Ha3ryJl 2D. 22H. 2021-Jul-30 Ghost Sentinel -
134 1eGo1as 2D. 0H. 2021-Jul-29 Moonlight Sentinel -
135 Pu4apD 1D. 16H. 2021-Jul-29 Dominator -
136 oBoo 11D. 5H. 2019-Feb-26 Evas Saint -
137 NanoGnomx7 98D. 20H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
138 9lHuC 1D. 1H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
139 CHOXAewreya 32D. 7H. 2021-May-31 Titan -
140 sklad65 90D. 9H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
141 OJlE 2D. 0H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
142 gnomU3 18D. 8H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
143 ECTbxxxxxBCE 477D. 17H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
144 xXOTcTyiiHukXx 1D. 15H. 2021-Jul-22 Dreadnought -
145 SSSxxGHPxxGCP 509D. 16H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
146 ECTbxxxBCE 489D. 7H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
147 sklad64 64D. 3H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
148 KJluraH 1D. 11H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
149 Jlykoe 2D. 12H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
150 XaBpoIIIe4ka 1D. 5H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
151 CTeJlo4ka 1D. 21H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
152 lBopo6eul 1D. 11H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
153 Apb9l 3D. 7H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
154 kyk5 56D. 12H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
155 Jl0JluTA 3D. 8H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
156 GaMgee 1D. 15H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
157 lVlaH9l6 2D. 8H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
158 Xorrapg 1D. 6H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
159 lVlaH9l5 2D. 5H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
160 6pblcb 169D. 4H. 2021-Jul-31 Fortune Seeker +
161 ruMJlu 1D. 4H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
162 TapJlu 1D. 4H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
163 Muse1nside 1D. 6H. 2021-Jul-30 Swordsinger -
164 sklad60 398D. 13H. 2021-Jul-30 Warsmith -
165 CyccaHHa 0D. 13H. 2021-Jul-30 Evas Templar -
166 YokoOna 106D. 15H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
167 ygla1 89D. 13H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
168 sklad61 64D. 13H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
169 ygla2 58D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
170 ygla3 63D. 20H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
171 skladSx7 64D. 23H. 2021-Jul-31 Bounty Hunter -
172 skladDxBxC 82D. 4H. 2021-Jul-31 Bounty Hunter -
173 ygla5 60D. 1H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
174 skladPA3HOE 59D. 2H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
175 ygor5 59D. 18H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
176 skladAx7 55D. 10H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
177 ygor3 64D. 8H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
178 sklad62 68D. 9H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
179 sklad63 60D. 9H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
180 GQQQ1 146D. 19H. 2021-Jul-30 Sorcerer -
181 ygla4 64D. 6H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
182 ygor4 64D. 14H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
183 ygla6 92D. 15H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
184 tt20 100D. 3H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
185 rr30 64D. 7H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
186 rr37 249D. 8H. 2021-Jul-31 Spellsinger -
187 YOPuK 0D. 21H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
188 ygor6 94D. 3H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
189 6pueHHa 0D. 14H. 2021-Jul-30 Dreadnought -
190 rr32 66D. 4H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
191 rr331 61D. 22H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
192 rr35 59D. 12H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
193 Okabe 51D. 21H. 2021-Jul-30 Doombringer -
194 rr38 209D. 13H. 2021-Jul-30 Spellsinger -
195 Chket 170D. 20H. 2021-Jul-31 Doombringer +
196 Avandia 45D. 22H. 2021-Jul-30 Cardinal -
197 IIeHeJlona 0D. 12H. 2021-Jul-30 Paladin -
198 TienKuan 0D. 13H. 2021-Jul-30 Treasure Hunter -
199 Pivos 44D. 2H. 2021-Jul-30 Adventurer -
200 O66 111D. 9H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG L2 drop ember l2 revolution clan adena

ખેલાડીઓ:
  • 01 ShoulderThrust
  • 02 KingMast3r
  • 03 DaqpHa
  • 04 archanqell
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Demokrit
  • 07 OpaNa
  • 08 Daimon
  • 09 ExoTrela
  • 10 Kikimicii

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ