પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 map HighFive 🚓 Server L2 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - Ramsheart.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 iKetrin 67D. 16H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
2 iParovoz 22D. 18H. 2021-Feb-25 Dreadnought -
3 iIIeIIelllka 99D. 23H. 2021-Feb-27 Hierophant -
4 BeIIIka 59D. 16H. 2021-Feb-21 Spectral Dancer -
5 oOFaKe 98D. 13H. 2021-Feb-27 Arcana Lord +
6 AupmuD 206D. 16H. 2021-Feb-27 Cardinal -
7 DaqpHa 151D. 20H. 2021-Feb-27 Wind Rider -
8 KAMKOM 44D. 2H. 2021-Feb-19 Doombringer -
9 MannayaKaiiia 36D. 8H. 2021-Feb-27 Evas Saint +
10 BDchva 204D. 19H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
11 TAJIENA 96D. 3H. 2021-Feb-27 Storm Screamer +
12 KJlEPA 247D. 7H. 2021-Feb-27 Duelist +
13 XAMASI 13D. 2H. 2021-Feb-25 Dominator -
14 SexyBitch 178D. 12H. 2021-Feb-23 Adventurer -
15 Usiel 77D. 18H. 2021-Feb-27 Doombringer -
16 Januunni 28D. 12H. 2021-Feb-20 Titan -
17 airwave 146D. 17H. 2021-Feb-24 Duelist -
18 IaVarkx15 30D. 6H. 2021-Feb-21 Doomcryer -
19 EMERC0M 210D. 21H. 2021-Feb-27 Phoenix Knight -
20 CaproH 335D. 6H. 2021-Feb-26 Adventurer -
21 xZITZx 33D. 3H. 2021-Feb-27 Titan -
22 Jaklin 419D. 0H. 2021-Jan-12 Evas Saint -
23 Aaax 513D. 10H. 2021-Feb-25 Soultaker -
24 Kilfire 51D. 21H. 2021-Feb-25 Archmage -
25 rtjjuy 68D. 4H. 2021-Feb-25 Titan -
26 TegeraN 15D. 4H. 2021-Feb-27 Titan -
27 Promag 45D. 23H. 2021-Feb-24 Soultaker -
28 BabyDens 198D. 13H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer +
29 BaBySongi 195D. 19H. 2021-Feb-27 Sword Muse +
30 IIroroK 117D. 12H. 2021-Feb-26 Dominator -
31 Konfetos 78D. 15H. 2021-Feb-24 Cardinal -
32 TipoTank 56D. 3H. 2021-Feb-27 Shillien Templar -
33 BaJIbIIypru9I 24D. 0H. 2021-Feb-15 Ghost Sentinel -
34 TpotiL 129D. 16H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
35 LockyT 106D. 23H. 2021-Feb-25 Titan -
36 Elrongil 132D. 11H. 2021-Feb-23 Phoenix Knight -
37 LockyT2 16D. 17H. 2021-Feb-25 Titan -
38 Souren 38D. 7H. 2021-Feb-26 Hell Knight -
39 xDonPokemonx 29D. 7H. 2021-Feb-26 Titan -
40 LycTpa 28D. 0H. 2021-Feb-25 Titan -
41 BlekTy4kA 36D. 10H. 2021-Feb-27 Cardinal -
42 SOVA2020 41D. 14H. 2021-Jan-19 Spectral Dancer -
43 xDarkFisheRx 6D. 14H. 2021-Feb-21 Spectral Dancer -
44 PAFEGO 40D. 12H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
45 Varkylila 60D. 21H. 2021-Feb-27 Doomcryer -
46 medik 23D. 16H. 2020-Jul-09 Cardinal -
47 blyako 20D. 3H. 2021-Jan-16 Titan -
48 Sapoon 8D. 9H. 2021-Feb-21 Dreadnought -
49 UharaDestr 9D. 9H. 2021-Feb-27 Titan -
50 LockYT3 4D. 5H. 2021-Feb-25 Titan -
51 altod 5D. 23H. 2021-Feb-24 Shillien Templar -
52 GaJla 5D. 10H. 2021-Feb-27 Fortune Seeker -
53 Karellina 167D. 2H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
54 yasdafa 26D. 3H. 2021-Feb-24 Shillien Templar -
55 Nek16 25D. 16H. 2021-Feb-20 Soultaker -
56 KCEHl9l 436D. 4H. 2021-Feb-27 Adventurer +
57 Women3JIO 35D. 16H. 2021-Feb-27 Soultaker -
58 Ypon 139D. 16H. 2021-Jan-23 Titan -
59 AiMai 103D. 6H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
60 irwd 108D. 3H. 2021-Feb-04 Phoenix Knight -
61 aJIawar 246D. 5H. 2021-Feb-21 Sword Muse -
62 Aptechka 259D. 18H. 2020-Nov-16 Cardinal -
63 Elllka 106D. 9H. 2021-Feb-27 Evas Saint -
64 BDora 43D. 19H. 2021-Jan-09 Spectral Dancer -
65 Nervniu 130D. 2H. 2021-Feb-27 Titan -
66 DONTKILLMVIBE 90D. 2H. 2021-Feb-27 Titan -
67 IIuH9l 22D. 2H. 2021-Feb-27 Titan -
68 TaHi4ka 22D. 4H. 2021-Feb-24 Shillien Saint -
69 FALSCH 31D. 13H. 2021-Jan-25 Titan -
70 Plentiful 21D. 17H. 2021-Feb-23 Fortune Seeker -
71 Mapa3maTu4ka 51D. 6H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
72 CatWar 91D. 18H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
73 THEB0X 13D. 7H. 2021-Jan-03 Dominator -
74 Yivoo 8D. 20H. 2020-Dec-16 Evas Saint -
75 Hilia 28D. 8H. 2021-Feb-24 Cardinal -
76 xPr1ZraKx 162D. 23H. 2021-Feb-27 Dreadnought +
77 iHonda 77D. 16H. 2021-Feb-25 Dominator -
78 KAIIyCTA 39D. 19H. 2020-Nov-29 Mystic Muse -
79 Rombelx 139D. 8H. 2021-Feb-26 Archmage -
80 BRISSA 43D. 13H. 2021-Feb-24 Evas Saint -
81 RombelNekr2 4D. 20H. 2021-Feb-20 Soultaker -
82 Nek15 6D. 21H. 2021-Feb-21 Soultaker -
83 Tyngpa 121D. 15H. 2020-Dec-25 Titan -
84 lKoss 23D. 8H. 2021-Feb-27 Cardinal -
85 ShoulderThrust 228D. 10H. 2021-Feb-26 Doombringer -
86 Monnaa 70D. 19H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
87 NoLim1t 3D. 4H. 2021-Jan-31 Archmage -
88 Rombelx7 126D. 8H. 2021-Feb-27 Mystic Muse +
89 Top4un 63D. 3H. 2021-Feb-27 Titan +
90 Sorkazy 289D. 1H. 2021-Feb-27 Mystic Muse -
91 DjOcJIuK 20D. 0H. 2021-Feb-24 Elemental Master -
92 Alesia 23D. 2H. 2020-Nov-25 Cardinal -
93 GARNiDELiA 69D. 17H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
94 Inner 79D. 6H. 2021-Feb-24 Shillien Templar -
95 Renamed149357 29D. 3H. 2021-Feb-24 Titan -
96 RombeJl 30D. 8H. 2021-Feb-26 Soultaker -
97 Nihua 35D. 17H. 2021-Jan-09 Titan -
98 Falowen 8D. 22H. 2021-Feb-27 Titan -
99 xxPETRAxx 62D. 1H. 2021-Feb-27 Cardinal -
100 Desktope 50D. 5H. 2021-Feb-26 Cardinal +
101 Ampac 48D. 8H. 2021-Feb-27 Spectral Dancer -
102 PbIIA9I 200D. 21H. 2020-Oct-04 Adventurer -
103 YPOHv2 5D. 19H. 2021-Jan-23 Titan -
104 SuperFireMan 14D. 6H. 2021-Feb-26 Archmage -
105 iAL1n 248D. 21H. 2021-Feb-24 Soultaker -
106 Santos 51D. 16H. 2021-Feb-24 Doomcryer -
107 IIoBeCTKa 39D. 0H. 2021-Feb-18 Adventurer -
108 Adventurer 47D. 19H. 2021-Feb-25 Adventurer -
109 SSonata 195D. 14H. 2020-Nov-13 Sword Muse -
110 NoobPlzDie 95D. 6H. 2021-Jan-01 Soultaker -
111 OrbitrxXx 77D. 16H. 2021-Feb-24 Soul hound -
112 xdeftx 25D. 15H. 2021-Feb-24 Adventurer -
113 IIapaBoZz 55D. 18H. 2021-Feb-20 Titan -
114 RombelNekr1 7D. 6H. 2021-Feb-20 Soultaker -
115 RombelNekr3 1D. 4H. 2021-Feb-24 Soultaker -
116 SebastianoPerera 27D. 19H. 2021-Feb-24 Cardinal -
117 Vigner 4D. 20H. 2021-Feb-25 Titan -
118 Sangriy 14D. 7H. 2021-Feb-07 Sagittarius -
119 Promag2 2D. 19H. 2021-Feb-24 Soultaker -
120 NeDoAngel 14D. 10H. 2021-Feb-25 Soul hound -
121 Axogor 38D. 1H. 2021-Feb-21 Titan -
122 123dod123 61D. 10H. 2021-Feb-24 Soultaker -
123 TopPiin 1D. 12H. 2021-Feb-24 Soul hound -
124 KAP3UHA 44D. 2H. 2021-Jan-23 Titan -
125 PinBers 1D. 6H. 2021-Feb-24 Doombringer -
126 Billlka2 11D. 11H. 2021-Feb-26 Cardinal -
127 Promag1 11D. 20H. 2021-Feb-24 Soultaker -
128 Promag3 1D. 0H. 2021-Feb-24 Soultaker -
129 FacelessMan 21D. 8H. 2021-Feb-22 Soultaker -
130 Challenge 20D. 15H. 2020-Nov-08 Soultaker -
131 Nebir 3D. 12H. 2021-Feb-24 Soultaker -
132 Nekirus 8D. 19H. 2021-Feb-24 Soultaker -
133 HEKuKYP 14D. 8H. 2021-Feb-24 Soultaker -
134 Billlka 7D. 6H. 2021-Feb-26 Cardinal -
135 bblDJlo 2D. 19H. 2021-Feb-24 Doombringer -
136 BepTaJIeT 3D. 0H. 2021-Jan-23 Titan -
137 HE01 5D. 7H. 2021-Feb-24 Soultaker -
138 NEK04 11D. 8H. 2021-Feb-24 Soultaker -
139 HEK001 11D. 17H. 2021-Feb-24 Soultaker -
140 Dedodik 46D. 4H. 2020-Nov-14 Soultaker -
141 Renamedh206608xx 12D. 19H. 2021-Feb-21 Shillien Templar -
142 dotka2 6D. 2H. 2021-Feb-27 Soultaker +
143 B686 34D. 2H. 2021-Feb-22 Dreadnought -
144 SorkazI 19D. 7H. 2021-Feb-24 Soultaker -
145 dotka3 5D. 8H. 2021-Feb-24 Soultaker -
146 dotka4 4D. 9H. 2021-Feb-25 Soultaker -
147 3GP 6D. 16H. 2021-Feb-26 Soultaker -
148 dotka5 4D. 8H. 2021-Feb-25 Soultaker -
149 Renamedz35864 12D. 1H. 2021-Jan-17 Soultaker -
150 Renesma 5D. 20H. 2021-Feb-26 Soultaker -
151 punkerhead 28D. 18H. 2021-Feb-19 Judicator -
152 BigBoobsSi 74D. 20H. 2021-Feb-27 Judicator -
153 DJOF 144D. 1H. 2021-Feb-27 Judicator -
154 Powermax 79D. 5H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
155 WildWilli 0D. 21H. 2021-Feb-21 Dreadnought -
156 HellWeaver 3D. 7H. 2021-Jan-31 Titan -
157 Luvr 18D. 11H. 2021-Feb-21 Titan -
158 PowerTir 60D. 17H. 2021-Feb-27 Grand Khavatari -
159 QSix 1D. 14H. 2021-Feb-16 Phantom Summoner -
160 Shalilka 34D. 12H. 2021-Feb-21 Storm Screamer -
161 O4er2 2D. 3H. 2021-Feb-23 Dominator -
162 IIcuXoZ 25D. 5H. 2021-Feb-27 Archmage -
163 RombelNekr5 2D. 9H. 2021-Feb-27 Soultaker -
164 MagickGladiator 10D. 18H. 2021-Feb-27 Archmage -
165 ddr302 0D. 0H. 2021-Feb-18 Scavenger -
166 FeraVentus 0D. 1H. 2021-Jan-04 Dark Wizard -
167 lkjohp 0D. 0H. 2021-Jan-08 Mage -
168 manof5 0D. 14H. 2021-Jan-04 Mage -
169 O4er1 4D. 8H. 2021-Feb-27 Dominator -
170 801ton 0D. 1H. 2021-Jan-15 Dark Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Ramsheart Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG Lineage 2 forgot pin ertheia l2

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   33.67%
સાંજ   66.33%
દિવસ