પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 lineage HighFive 🚬 Servers L2 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - SKYxLEGION.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 SilentFaith 592D. 12H. 2021-Feb-26 Spectral Master -
2 lVODKINl 106D. 10H. 2020-Oct-30 Archmage -
3 Getero 136D. 7H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
4 Beladrielith 201D. 17H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
5 Over4me 69D. 7H. 2021-Feb-07 Dominator -
6 NameBuffer 80D. 2H. 2021-Feb-07 Dominator -
7 PLANchesko 134D. 18H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
8 xXxTiIIIiNAxXx 84D. 21H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
9 Diaboliq 97D. 6H. 2021-Feb-26 Titan +
10 Murielle 162D. 17H. 2021-Feb-26 Titan -
11 Incognita 57D. 2H. 2021-Feb-26 Cardinal -
12 Renamed5344 48D. 12H. 2021-Feb-26 Storm Screamer -
13 baltazap 116D. 4H. 2021-Feb-23 Spectral Dancer -
14 Celestial 149D. 18H. 2021-Feb-19 Cardinal -
15 Generalisimus 227D. 18H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
16 SecondL1fe 102D. 5H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
17 lDonzl 157D. 1H. 2021-Feb-25 Dominator -
18 Sellix 71D. 16H. 2021-Feb-20 Ghost Hunter -
19 lSR8 239D. 12H. 2021-Feb-25 Grand Khavatari -
20 Kvilena 85D. 2H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
21 IDF 553D. 8H. 2021-Feb-26 Titan -
22 R1ba 821D. 2H. 2021-Feb-21 Dominator -
23 FOGiii 101D. 7H. 2021-Feb-26 Titan -
24 iDemokrit 124D. 10H. 2021-Feb-26 Hell Knight -
25 NeoNew 111D. 18H. 2021-Feb-25 Mystic Muse -
26 LilouZ 221D. 22H. 2021-Feb-21 Spectral Dancer -
27 4i44OJIiNA 188D. 4H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
28 Curculio 48D. 19H. 2021-Feb-20 Cardinal -
29 Mile 60D. 9H. 2021-Feb-24 Soultaker -
30 ExoTrela 188D. 10H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
31 polovass 53D. 1H. 2020-Jul-05 Fortune Seeker -
32 lMyDream 258D. 7H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
33 SwampLord 59D. 17H. 2021-Jan-09 Titan -
34 Exez 179D. 7H. 2021-Feb-26 Soultaker -
35 1llI 185D. 20H. 2021-Feb-26 Titan -
36 Wiedzmin 218D. 2H. 2021-Feb-26 Duelist -
37 zn11 82D. 1H. 2021-Feb-26 Titan -
38 Demokrit 412D. 8H. 2021-Feb-26 Phoenix Knight -
39 HEVEN1 94D. 4H. 2021-Feb-26 Titan -
40 MrA1ph 40D. 4H. 2021-Feb-25 Cardinal -
41 Lichifet 71D. 7H. 2021-Feb-26 Archmage -
42 KyJlbTiBaToP 291D. 21H. 2021-Feb-26 Duelist -
43 DarkPeper 119D. 17H. 2021-Feb-26 Shillien Templar -
44 zFakz 164D. 15H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
45 Cutler 208D. 5H. 2021-Feb-09 Grand Khavatari -
46 Hamora 61D. 13H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
47 Bumm 183D. 10H. 2021-Feb-26 Spectral Master +
48 xTheresa 161D. 8H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
49 TrafalgarD 87D. 20H. 2021-Feb-25 Cardinal -
50 ZzJokerzZ 37D. 0H. 2021-Feb-24 Doomcryer -
51 Niobefd 14D. 23H. 2021-Feb-02 Elemental Master -
52 Taxiellina 16D. 13H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
53 SelfTarget 8D. 10H. 2021-Jan-27 Dreadnought -
54 BgHa3MopeTa 84D. 23H. 2021-Feb-24 Duelist -
55 Kalla 59D. 1H. 2021-Feb-26 Titan -
56 McBurningMan 56D. 11H. 2021-Feb-26 Archmage -
57 Daeneryss 218D. 1H. 2021-Feb-25 Titan -
58 Limitos 131D. 12H. 2021-Feb-26 Titan -
59 Origen 73D. 2H. 2021-Feb-25 Phoenix Knight -
60 Otta 12D. 15H. 2020-Sep-03 Archmage -
61 ImelKonya 29D. 21H. 2021-Feb-20 Elemental Master -
62 Offi 5D. 22H. 2021-Feb-26 Archmage -
63 SniperFromGod 7D. 5H. 2021-Feb-26 Sagittarius -
64 Hilios 103D. 23H. 2020-Dec-28 Cardinal -
65 lDarkCrystall 213D. 22H. 2020-Jul-19 Spectral Dancer -
66 CapitoshkA 295D. 23H. 2021-Feb-25 Mystic Muse -
67 Mopran 62D. 3H. 2020-Dec-04 Archmage -
68 MM4eg 77D. 23H. 2021-Feb-23 Mystic Muse -
69 Hazb1n 62D. 14H. 2020-Dec-28 Evas Saint -
70 MRipli 37D. 21H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
71 KblX 160D. 6H. 2021-Feb-25 Phoenix Knight -
72 PinkFreud 103D. 23H. 2021-Feb-06 Sword Muse -
73 SABIK 95D. 8H. 2021-Feb-22 Titan -
74 FreeWinBuff 38D. 16H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
75 AnyCost 191D. 10H. 2021-Feb-26 Cardinal -
76 ALEX16 63D. 16H. 2021-Feb-24 Archmage -
77 Clever 63D. 14H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
78 MMbotON 101D. 4H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
79 Ap6u3JIb 65D. 8H. 2021-Feb-20 Trickster -
80 SweetBoys 58D. 11H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
81 Sor4eg 91D. 21H. 2021-Feb-26 Archmage -
82 ItsShowTime 81D. 13H. 2021-Feb-26 Titan -
83 Elynnea 51D. 4H. 2021-Feb-25 Storm Screamer -
84 YoungXekc 94D. 4H. 2021-Feb-23 Dominator -
85 SABIKUS 85D. 21H. 2021-Feb-26 Titan -
86 Bluz 344D. 3H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
87 ISR8 369D. 14H. 2021-Feb-26 Grand Khavatari -
88 MALIIK 130D. 4H. 2021-Feb-25 Soultaker -
89 Kenturion 225D. 3H. 2021-Feb-26 Archmage -
90 CC1eaner 100D. 23H. 2021-Feb-20 Cardinal -
91 HeXuJI9ITop 32D. 22H. 2021-Feb-26 Cardinal -
92 WhiteVVolf 45D. 18H. 2021-Feb-25 Cardinal -
93 Rebecka 42D. 6H. 2021-Feb-25 Storm Screamer -
94 lllPikaR6lll 28D. 13H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
95 PapayaPink 94D. 9H. 2021-Feb-07 Cardinal -
96 bebetto 323D. 22H. 2021-Feb-26 Cardinal -
97 lillj 12D. 14H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
98 Ferara 63D. 7H. 2021-Feb-20 Titan -
99 lWiedzminl 143D. 22H. 2021-Feb-25 Duelist -
100 Disraptor 133D. 7H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
101 x322x 84D. 12H. 2021-Feb-16 Evas Saint -
102 NeveNero 179D. 17H. 2021-Feb-25 Dominator -
103 4qua 87D. 4H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
104 Raido 266D. 23H. 2021-Feb-24 Shillien Saint -
105 GT32 47D. 17H. 2021-Feb-26 Spectral Dancer -
106 isi1337 201D. 11H. 2021-Feb-25 Dominator -
107 LifeForce 43D. 15H. 2021-Feb-25 Cardinal -
108 Sa1via 123D. 11H. 2021-Feb-26 Sword Muse -
109 Sarcasm 42D. 2H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
110 IIeIIeJlaLL 25D. 21H. 2021-Feb-26 Dominator -
111 MainMan 195D. 7H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
112 Juden 59D. 19H. 2021-Feb-25 Archmage -
113 Silvani 8D. 15H. 2021-Jan-15 Dominator -
114 Kleriona 16D. 3H. 2021-Jan-16 Evas Saint -
115 SVHax 74D. 10H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
116 iBlakcHeart 170D. 1H. 2021-Feb-26 Cardinal -
117 xUltraviolett 77D. 1H. 2021-Feb-07 Soul hound -
118 rlyko 47D. 0H. 2021-Feb-23 Soul hound -
119 Stix 121D. 16H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
120 Daimon 177D. 19H. 2021-Feb-26 Dominator +
121 Galadriell 106D. 16H. 2021-Feb-25 Mystic Muse -
122 CkaI7lLuK 54D. 17H. 2021-Feb-24 Elemental Master -
123 Renamedx462431 193D. 20H. 2021-Feb-06 Sword Muse -
124 III0K0JIADKA 11D. 21H. 2021-Feb-24 Spectral Dancer -
125 iCarelessAngel 92D. 11H. 2021-Feb-26 Cardinal -
126 XX 65D. 22H. 2021-Jan-31 Sword Muse -
127 સાંજdawn 258D. 1H. 2021-Feb-24 Adventurer -
128 AgeHT 109D. 5H. 2021-Feb-24 Sword Muse -
129 Rif 80D. 7H. 2021-Feb-26 Cardinal -
130 xHateBastardsx 49D. 12H. 2021-Feb-24 Dominator -
131 Minnuhaha 46D. 18H. 2021-Jan-05 Cardinal -
132 GreenEvolution 151D. 22H. 2021-Feb-20 Archmage -
133 OkcaHaOroHb 8D. 13H. 2021-Feb-21 Archmage -
134 KATARIDA 27D. 4H. 2021-Jan-03 Spectral Dancer -
135 MsElissa 51D. 12H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
136 Cukorfalat 74D. 5H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
137 IMaxKaI 255D. 16H. 2021-Feb-13 Storm Screamer -
138 Moonlight 47D. 7H. 2020-Nov-15 Elemental Master -
139 iSnoB 15D. 2H. 2021-Feb-25 Hell Knight -
140 BezMozgOFF 39D. 4H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
141 Eskimo 69D. 8H. 2021-Feb-21 Storm Screamer -
142 xTatarstaNx 60D. 10H. 2021-Feb-21 Dominator -
143 KeSha 128D. 0H. 2021-Feb-02 Trickster -
144 GidroPonyka 31D. 11H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
145 Salindel 171D. 11H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
146 iLacky 38D. 6H. 2021-Feb-15 Elemental Master -
147 Xeena 184D. 18H. 2021-Feb-24 Spectral Dancer -
148 SpB 70D. 7H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
149 Velikolepnoko 15D. 19H. 2020-Sep-09 Moonlight Sentinel -
150 HardBasS 158D. 10H. 2021-Feb-23 Spectral Dancer -
151 HubbaBuba 37D. 6H. 2021-Feb-01 Shillien Saint -
152 Ser 52D. 1H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
153 Kristiy 244D. 11H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
154 WoWTresh 25D. 10H. 2021-Feb-24 Cardinal -
155 LethalMaster 131D. 20H. 2021-Feb-26 Ghost Hunter -
156 xElizabethx 174D. 15H. 2021-Feb-25 Storm Screamer -
157 BiZaRkA 202D. 10H. 2021-Feb-26 Cardinal -
158 RQU 35D. 19H. 2021-Feb-22 Titan -
159 Monna 83D. 19H. 2021-Jan-25 Dominator -
160 KarpOFF 12D. 17H. 2020-Dec-26 Sword Muse -
161 WestGold 24D. 22H. 2021-Feb-25 Dominator -
162 Dislikee 31D. 17H. 2021-Feb-26 Wind Rider -
163 JlU4IK 14D. 12H. 2021-Feb-20 Evas Saint -
164 Viloma 54D. 5H. 2021-Feb-20 Spectral Dancer -
165 Zyll 53D. 13H. 2021-Feb-24 Elemental Master -
166 Ned 51D. 9H. 2021-Feb-24 Cardinal -
167 Kometka 388D. 1H. 2021-Feb-26 Evas Saint -
168 GangsterOrk 20D. 16H. 2021-Feb-25 Grand Khavatari -
169 pokipsi 43D. 11H. 2021-Feb-06 Shillien Templar -
170 y3De4Ka 59D. 16H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
171 DiZaR 32D. 3H. 2021-Feb-21 Archmage -
172 JKj 35D. 13H. 2021-Feb-25 Sagittarius -
173 Cast1el 43D. 23H. 2021-Jan-19 Doombringer -
174 SwMus 76D. 0H. 2021-Feb-24 Sword Muse -
175 HiTech2 40D. 23H. 2021-Feb-26 Sagittarius -
176 lllHiTechlll 35D. 0H. 2021-Feb-26 Mystic Muse -
177 AntiMaidan 60D. 9H. 2021-Feb-26 Elemental Master -
178 Renamed615 121D. 9H. 2021-Feb-21 Trickster -
179 PeaJIucT 2D. 12H. 2021-Jan-27 Trickster -
180 Throess 204D. 21H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
181 superslab 38D. 4H. 2021-Feb-26 Sagittarius -
182 Prosvik 141D. 11H. 2021-Feb-25 Trickster -
183 ottO 19D. 22H. 2021-Feb-21 Ghost Sentinel -
184 HabbaHan 25D. 21H. 2021-Feb-22 Soultaker -
185 SnipeStyle 18D. 6H. 2021-Feb-19 Sagittarius -
186 Djeko 22D. 9H. 2021-Jan-07 Trickster -
187 iCoon 34D. 8H. 2021-Feb-07 Dominator -
188 TXlllN1K 10D. 19H. 2021-Feb-25 Adventurer -
189 Overlordblet 0D. 19H. 2021-Jan-07 Dominator -
190 BlackDancer 5D. 3H. 2021-Jan-15 Spectral Dancer -
191 Sirre 20D. 19H. 2021-Feb-26 Judicator -
192 PyiPur 68D. 23H. 2021-Feb-25 Judicator -
193 X 66D. 21H. 2021-Jan-02 Judicator -
194 CrazySquirrelx15 163D. 6H. 2021-Feb-19 Judicator -
195 xDx 49D. 22H. 2021-Jan-10 Judicator -
196 Madonnako 16D. 6H. 2021-Feb-25 Judicator -
197 DeadTeam 20D. 8H. 2021-Feb-26 Dreadnought -
198 Renamed1866511 1D. 6H. 2021-Feb-26 Arbalester -
199 14880001 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
200 WEht 0D. 0H. 2020-Dec-06 Dwarven Fighter -
201 14880057 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
202 14880050 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
203 14880008 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
204 14880015 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
205 14880022 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
206 14880029 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
207 14880036 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -
208 14880043 0D. 0H. 2021-Feb-22 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб SKYxLEGION Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage2 pvp server

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   34.87%
સાંજ   65.13%
દિવસ