પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 armor Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

  કુળ સાથી ખેલાડીઓ Sum/Avg lvl સ્તર
1 WAGtheDOGKkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 198 16468 / 83 11
2 COHAPAngelsOfDeath AngelsOfDeath [COHAP] 189 16019 / 84 11
3 RAIDSKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 196 15976 / 81 11
4 TrifleFortPlay4GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 176 14922 / 84 11
5 TriadaHeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 171 14399 / 84 11
6 AngelsOfDeathImmortalUnits ImmortalUnits [AngelsOfDeath] 172 14215 / 82 11
7 LordOfFatemxRamsheart Ramsheart [LordOfFatemx] 159 12912 / 81 11
8 xaxol xaxol   153 12875 / 84 11
9 LordOfFateRapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 145 12265 / 84 11
10 CoalitionGearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 164 12052 / 73 11
11 GlobalIncEspadax15 Espadax15 [GlobalInc] 138 11398 / 82 11
12 COHAPBlizzard Blizzard [COHAP] 142 11328 / 79 11
13 ToTheStarsCOSMO COSMO [ToTheStars] 121 10217 / 84 11
14 COHAPBlackbusterz Blackbusterz [COHAP] 126 10174 / 80 11
15 VORONDeathSpell DeathSpell [VORON] 125 10074 / 80 11
16 Triada7HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 118 9625 / 81 11
17 FregaFantom Fantom [Frega] 122 9614 / 78 11
18 100JIbHuK3epr 3epr [100JIbHuK] 115 9366 / 81 11
19 LoyalitylTroYl lTroYl [Loyality] 98 8126 / 82 11
20 DemonesDemonsGuard DemonsGuard [Demones] 132 7921 / 60 11
21 SpartaAltair Altair [Sparta] 91 7339 / 80 11
22 TriadaCourts Courts [Triada] 86 7270 / 84 11
23 CatharsisRisingForce RisingForce [Catharsis] 81 6375 / 78 11
24 MeMainelAureole elAureole [MeMain] 73 5649 / 77 11
25 QuiethouseDarkMight DarkMight [Quiethouse] 65 5490 / 84 11
26 SynergyКапиталъ Капиталъ [Synergy] 59 4887 / 82 11
27 TheAbyssInsomians Insomians [TheAbyss] 61 4862 / 79 11
28 Syrja Syrja   55 4425 / 80 11
29 MegalopolisGodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 46 3824 / 83 11
30 SkyXEpiC EpiC [SkyX] 44 3651 / 82 11
31 Diversiya Diversiya   40 2840 / 71 11
32 NLoiNewLife NewLife [NLoi] 32 2683 / 83 11
33 TheAbyssOutSiders OutSiders [TheAbyss] 30 2459 / 81 11
34 Renamedw25271 Renamedw25271   28 2325 / 83 11
35 PulaBleagaRenamedw4773 Renamedw4773 [PulaBleaga] 27 2262 / 83 11
36 100 100   35 2017 / 57 11
37 ShadeSx7Renegade Renegade [ShadeSx7] 20 1663 / 83 11
38 HeroesOfAmberAmber Amber [HeroesOfAmber] 20 1546 / 77 11
39 IIEPLLbl IIEPLLbl   14 1174 / 83 11
40 InSoLenT9kRenamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 10 843 / 84 11
41 Horizon Horizon   10 833 / 83 11
42 AngelsAndDemonsSongOfLife SongOfLife [AngelsAndDemons] 11 819 / 74 11
43 Renamedw28605 Renamedw28605   8 662 / 82 11
44 back2warExpendables Expendables [back2war] 10 612 / 61 11
45 shadesRenamedw203 Renamedw203 [shades] 5 425 / 85 11
46 IndependenTp5TrampS TrampS [IndependenTp5] 4 334 / 83 11
47 NovaImpTroY TroY [NovaImp] 3 208 / 69 11
48 HOKAGETMP TMP [HOKAGE] 126 9640 / 76 10
49 RequiemForADream RequiemForADream   118 9147 / 77 10
50 GlobalIncSERB SERB [GlobalInc] 128 8897 / 69 10
51 WAR5mCTPAX CTPAX [WAR5m] 104 8032 / 77 10
52 HospiceNightWatch NightWatch [Hospice] 100 7934 / 79 10
53 GlobalIncBalboa Balboa [GlobalInc] 99 7674 / 77 10
54 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   98 6878 / 70 10
55 227p5RetroFM RetroFM [227p5] 68 5748 / 84 10
56 TheAbyssBarons Barons [TheAbyss] 58 4920 / 84 10
57 NoPanicNoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 55 4313 / 78 10
58 EnterPrizeMenaceIISociety MenaceIISociety [EnterPrize] 67 3942 / 58 10
59 LikeaBossAmT AmT [LikeaBoss] 40 2964 / 74 10
60 TheBestRoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 31 2488 / 80 10
61 DesperadoS DesperadoS   27 2242 / 83 10
62 VeritaS VeritaS   26 2209 / 84 10
63 BalanceKamelot Kamelot [Balance] 24 2018 / 84 10
64 Kov4eg7GOA GOA [Kov4eg7] 16 1320 / 82 10
65 MilitaryCompanyNorthWind NorthWind [MilitaryCompany] 13 1099 / 84 10
66 bbpeEnemyDown EnemyDown [bbpe] 11 934 / 84 10
67 DominionFinalHope FinalHope [Dominion] 10 850 / 85 10
68 ОПГОПГ ОПГ [ОПГ] 9 760 / 84 10
69 MyWayRenamedw29579 Renamedw29579 [MyWay] 8 672 / 84 10
70 BestFriedsTimeToDie TimeToDie [BestFrieds] 6 501 / 83 10
71 SilentOrderRenamedw22514 Renamedw22514 [SilentOrder] 5 425 / 85 10
72 rnsns96 96 [rnsns] 4 339 / 84 10
73 CondemnedRenamedw320 Renamedw320 [Condemned] 4 338 / 84 10
74 JGNRenamedw26582 Renamedw26582 [JGN] 2 170 / 85 10
75 Liberty7AdGloriam AdGloriam [Liberty7] 1 85 / 85 10
76 SpartanAegisInfectedUnits InfectedUnits [SpartanAegis] 1 85 / 85 10
77 ORGYp5Renamedw25391 Renamedw25391 [ORGYp5] 1 85 / 85 10
78 ShadowTemplarsBlackOrchidOrden BlackOrchidOrden [ShadowTemplars] 1 83 / 83 10
79 AdeptsRenamedw11589 Renamedw11589 [Adepts] 1 78 / 78 10
80 vTvoeiMamke32cm 32cm [vTvoeiMamke] 150 12396 / 82 9
81 destro destro   136 11104 / 81 9
82 DODDIva Iva [DODD] 108 8466 / 78 9
83 VINDxVINDx xVINDx [VIND] 102 8260 / 80 9
84 BigFuckingGun BigFuckingGun   93 7718 / 82 9
85 Renamed511 Renamed511   134 7542 / 56 9
86 escortRise Rise [escort] 108 7417 / 68 9
87 СлабоумиеОтвага СлабоумиеОтвага   110 7412 / 67 9
88 EscortService EscortService   75 5837 / 77 9
89 SuperDuperAllyOrzelBialyx3 OrzelBialyx3 [SuperDuperAlly] 83 5749 / 69 9
90 Elmorex7NAI NAI [Elmorex7] 68 5448 / 80 9
91 MegalopolisComplexions Complexions [Megalopolis] 69 5179 / 75 9
92 ReaNimator ReaNimator   65 4731 / 72 9
93 Renamedw16444 Renamedw16444   52 4073 / 78 9
94 BloodOrderRectifiedSpirit RectifiedSpirit [BloodOrder] 55 3906 / 71 9
95 BloodMoonForestDevils ForestDevils [BloodMoon] 47 3776 / 80 9
96 NorthWindTheTridentWar TheTridentWar [NorthWind] 50 3238 / 64 9
97 RlPBEETLES BEETLES [RlP] 39 3231 / 82 9
98 MortimerRenamedw7261 Renamedw7261 [Mortimer] 45 3135 / 69 9
99 ASUSOutOfControl OutOfControl [ASUS] 39 2693 / 69 9
100 TrifleFortPlay4SYRJAsap SYRJAsap [TrifleFortPlay4] 33 2640 / 80 9

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Gujarati Classic PTS Pts high five

RPG L2 high five hellbound quest

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   33.67%
સાંજ   66.33%
દિવસ