પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 x10000 Unban account HighFive 🌟 Top Server Federation x15 Gujarati Classic PTS

RPG Ertheia L2

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 iDemokrit
  • 03 isi1337
  • 04 RussiaII
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Divine
  • 07 Elicottero
  • 08 SilentFaith
  • 09 Wiedzmin
  • 10 Demokrit

Ssq:
પરો.   34.87%
સાંજ   65.13%
દિવસ