પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 ertheia mage Unban account HighFive 🌟 Top Server Federation x15 Gujarati Classic PTS

RPG L2 high five features lineage 2 ertheia facebook

ખેલાડીઓ:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
પરો.   46.41%
સાંજ   53.59%
દિવસ  12