પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage legacy game chats HF Part5 🏁 Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

2021/01/24 19:23:52 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 18:30:24 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/24 18:05:45 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 18:05:41 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/24 18:04:27 Gunn: WTS Vesper Noble Breastplate сет 2кт
2021/01/24 18:03:12 DonCarleone:  куплю тубрики
2021/01/24 17:58:02 Gunn: WTS Vesper Noble Breastplate сет
2021/01/24 17:51:43 DonCarleone:  куплю тубрики
2021/01/24 17:45:32 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/24 17:43:42 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/24 17:40:54 DonCarleone: куплю тубрики
2021/01/24 17:33:36 Зевс: Cережка ну ты там идешь нет?
2021/01/24 17:32:40 DonCarleone: куплю Т
2021/01/24 17:24:31 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/24 17:22:01 DonCarleone: Рукавицы Элегии прдам
2021/01/24 17:18:00 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/24 17:14:15 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 16:59:36 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 16:28:24 Gunn: WTS Vesper Noble Breastplateсет
2021/01/24 15:52:05 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 15:40:35 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 15:30:19 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/24 10:42:11 legalaz: Кольцо Баюма втс
2021/01/24 10:05:31 ViuvaN3gra: algum on
2021/01/24 10:05:26 ViuvaN3gra: Eae
2021/01/24 10:03:02 ViuvaN3gra: eae algum br?
2021/01/23 21:46:50 Stratocaster: ТЕМА НАВЕРХ
2021/01/23 21:46:31 e6blpb: тема вернись
2021/01/23 21:10:14 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 20:40:42 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 20:39:03 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 20:30:14 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:59:40 Bambu4a: куплю валика
2021/01/23 19:57:33 Caducka: Призрачный Жнец
2021/01/23 19:57:26 Caducka: Парные Зубы МамбыПылающая ПилаЗуб Мамбы
2021/01/23 19:55:55 MegaDestr: WTB L set +6
2021/01/23 19:46:39 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:44:17 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:40:18 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:34:18 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:30:39 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:26:35 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:23:46 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/23 19:20:37 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/23 19:14:05 Зевс: продам венеру рар роба
2021/01/23 19:04:51 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 18:59:49 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 18:54:02 Зевс: куплю топ лук(можно без СА)\дробитель
2021/01/23 18:53:45 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 18:17:38 qMega: WTB BEAS
2021/01/23 18:12:22 Зевс: куплю топ лук(можно без СА)\дробитель
2021/01/23 18:11:15 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 18:05:03 Зевс: куплю топ лук(можно без СА)\дробитель
2021/01/23 18:04:49 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 17:42:40 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 17:35:45 Зевс: топ лук
2021/01/23 17:35:35 Зевс: ьлп лук*
2021/01/23 17:35:22 Зевс: куплю лук(можно без СА)\дробитель
2021/01/23 17:35:04 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 17:30:05 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 17:29:53 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 17:26:44 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 16:44:47 Зевс: куплю дробитель\топ лук(можно без СА)
2021/01/23 16:43:55 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/23 16:34:37 illlilllilllilll: вступлю в клан пве/пвп
2021/01/23 16:10:18 innnnocent: gde?
2021/01/23 16:10:01 ApokaliT: суки
2021/01/23 02:12:01 DonCarleone: Кольцо Баюма продам
2021/01/23 00:07:48 DonCarleone: куплю ик пику +
2021/01/22 23:57:53 snoochie: набор в клан
2021/01/22 23:38:31 DonCarleone: куплю ик пику ++++
2021/01/22 21:47:36 MasterOfPika: куплю лайт сет +6
2021/01/22 20:52:56 tasamaya4: есть кто с ГВ?
2021/01/22 20:23:11 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:52:27 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:46:57 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:46:47 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 19:44:05 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:41:57 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:40:42 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 19:33:50 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 19:33:37 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:25:46 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:24:47 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 19:17:20 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 19:09:41 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 18:54:53 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 18:54:53 eJL:  куплю вала
2021/01/22 18:54:07 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 18:53:58 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/22 18:48:50 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/22 18:44:51 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/22 18:43:22 Nazur: WTB BEWS/EWS
2021/01/22 18:38:48 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 18:34:05 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 18:33:53 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 18:13:46 Зевс: куплю топ лук\дробитель
2021/01/22 17:17:34 Зевс: продам венеру рар роба\рар хеви
2021/01/22 12:59:55 RuNi: куплю мамбу дагер
2021/01/22 12:59:43 RuNi: куплю bews ews

RPG-CLUB.com

10 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats3.htm

100 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats3.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HF Part5 🏁 Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 clan and ally crest l2 drop h5

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   99.8%
День  13