પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 5000x HF Part5 🌟 Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

કુળ - BlackBird.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Дива 222D. 22H. 2020-Dec-13 Soul hound -
2 Лис 87D. 17H. 2020-Dec-29 Mystic Muse -
3 Pastore 22D. 19H. 2020-Oct-29 Storm Screamer -
4 Mizrael 13D. 23H. 2020-Dec-29 Soul hound -
5 d1v 82D. 21H. 2020-Nov-30 Soul hound -
6 GreenGold 96D. 21H. 2021-Jan-12 Dominator -
7 Jol1yRoger 21D. 18H. 2020-Dec-29 Cardinal -
8 Maybach 8D. 15H. 2021-Jan-12 Shillien Templar -
9 kast 12D. 23H. 2020-Dec-27 Mystic Muse -
10 U 7D. 17H. 2021-Jan-10 Soul hound -
11 Raydan 17D. 12H. 2020-Nov-12 Duelist -
12 didok12 10D. 14H. 2020-Dec-19 Grand Khavatari -
13 xun 33D. 5H. 2021-Jan-18 trickster -
14 Jidan 0D. 14H. 2021-Jan-07 Shillien Templar -
15 nxngfnc 20D. 7H. 2020-Dec-15 Shillien Templar -
16 shnapi 10D. 15H. 2020-Dec-31 Adventurer -
17 StanleyTweedle 17D. 17H. 2020-Nov-24 Cardinal -
18 Sinatro 4D. 22H. 2021-Jan-15 Titan -
19 7ankis7 48D. 6H. 2020-Dec-22 Phoenix Knight -
20 uoio 5D. 1H. 2020-Dec-22 Duelist -
21 MalinaEva 7D. 12H. 2021-Jan-10 Mystic Muse -
22 Ma5uxa 1D. 14H. 2020-Dec-02 Dreadnought -
23 3AKEH 6D. 18H. 2021-Jan-20 Adventurer -
24 jlob 69D. 5H. 2021-Jan-12 Dreadnought -
25 ELTHIKA 1D. 20H. 2021-Jan-10 Mystic Muse -
26 Аферист 17D. 5H. 2021-Jan-12 Dominator -
27 Az0N 3D. 5H. 2021-Jan-09 Phoenix Knight -
28 Monstro 140D. 20H. 2021-Jan-20 Titan +
29 KblX 37D. 5H. 2021-Jan-10 Grand Khavatari -
30 Euthanasia 22D. 17H. 2021-Jan-12 Cardinal -
31 SHLAPa 43D. 8H. 2021-Jan-18 Fortune Seeker -
32 KoZeRoG 5D. 14H. 2021-Jan-11 Grand Khavatari -
33 Dizmoral 29D. 22H. 2021-Jan-19 Dominator -
34 Aias 11D. 22H. 2021-Jan-13 Grand Khavatari -
35 Nelle4ka 4D. 22H. 2020-Dec-19 Soul hound -
36 Napa1m 6D. 10H. 2021-Jan-11 Fortune Seeker -
37 SumKI4 12D. 2H. 2021-Jan-07 Spectral Master -
38 D1va 21D. 16H. 2020-Nov-28 Mystic Muse -
39 Marine 8D. 17H. 2021-Jan-18 Mystic Muse -
40 CKPOMHA9l 0D. 21H. 2021-Jan-11 Soul hound -
41 VadikPaw 4D. 16H. 2021-Jan-10 Grand Khavatari -
42 Shadoow 8D. 9H. 2020-Dec-11 Grand Khavatari -
43 GabenTheGreat 7D. 23H. 2021-Jan-08 Fortune Seeker -
44 JennaBanks 3D. 5H. 2021-Jan-01 Cardinal -
45 Crabiator 7D. 19H. 2021-Jan-20 Dreadnought -
46 AdventureTime 13D. 1H. 2021-Jan-20 Soul hound -
47 Demda 1D. 8H. 2020-Dec-27 Duelist -
48 Xueputalo 3D. 18H. 2020-Dec-14 Hell Knight -
49 Farmocevt 2D. 9H. 2020-Dec-11 Cardinal -
50 Appo1on 3D. 16H. 2020-Nov-13 Mystic Muse -
51 KOtiy 3D. 1H. 2020-Nov-05 Fortune Seeker -
52 Menamen 1D. 18H. 2020-Dec-13 Grand Khavatari -
53 MissKat 0D. 16H. 2021-Jan-10 Cardinal -
54 snoochie 3D. 8H. 2021-Jan-20 Dreadnought +
55 fanthomas 0D. 18H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker -
56 ebashQQ 3D. 19H. 2021-Jan-20 Duelist -
57 Hazazel 0D. 10H. 2021-Jan-01 Duelist -
58 s63 4D. 18H. 2020-Dec-14 Phoenix Knight -
59 Stratocaster 48D. 19H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari +
60 ApokaliT 9D. 4H. 2021-Jan-18 Soultaker -
61 Labuda 4D. 18H. 2020-Dec-27 Spectral Dancer -
62 JackWres 4D. 13H. 2020-Dec-14 Soul hound -
63 DrUcHbA 0D. 10H. 2021-Jan-10 Moonlight Sentinel -
64 DenyTreHo 16D. 18H. 2020-Nov-24 Phoenix Knight -
65 zastanyu 39D. 14H. 2021-Jan-19 Dreadnought -
66 k1borgNEKR 10D. 8H. 2021-Jan-11 Soultaker -
67 Цезарь 20D. 22H. 2021-Jan-15 Soul hound -
68 Latana 9D. 21H. 2021-Jan-18 Phoenix Knight -
69 Gracias 4D. 19H. 2020-Dec-27 Sword Muse -
70 KubikNoobik 11D. 3H. 2020-Nov-29 Mystic Muse -
71 Monstr1k 0D. 3H. 2021-Jan-06 Storm Screamer -
72 INKI 2D. 9H. 2021-Jan-17 Judicator -
73 Akrobatenka 0D. 3H. 2020-Dec-25 Storm Screamer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб BlackBird Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   99.8%
День