પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 x7 HF Part5 🍖 Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

કુળ - Goliathus.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 MIOR 92D. 13H. 2020-Mar-13 Evas Saint -
2 Клубничка 87D. 6H. 2020-Oct-29 Doombringer -
3 Fru1ty 87D. 18H. 2021-Jan-23 Dominator -
4 PAPAZOGLA 148D. 6H. 2021-Jan-10 Mystic Muse -
5 w0Rd 19D. 2H. 2021-Jan-24 Duelist +
6 Karsons 277D. 17H. 2020-Mar-13 Soul hound -
7 L 72D. 14H. 2020-May-30 Mystic Muse -
8 Gop163 112D. 0H. 2020-Dec-24 Grand Khavatari -
9 syndicate 21D. 6H. 2021-Jan-21 Hell Knight -
10 GatsuX10 157D. 4H. 2020-May-17 Soul hound -
11 EinLITR 109D. 10H. 2021-Jan-22 Archmage -
12 BigShow 31D. 12H. 2020-Dec-24 Doombringer -
13 PornoSatr 161D. 18H. 2020-Nov-16 Storm Screamer -
14 xxxMarkusxxx 106D. 16H. 2021-Jan-23 Storm Screamer -
15 xMegaZlo 433D. 17H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
16 BlazoBeatz 34D. 23H. 2020-Apr-21 Soul hound -
17 turbokrzak 65D. 2H. 2019-May-31 Wind Rider -
18 Radamanthys 440D. 17H. 2021-Jan-21 Doombringer -
19 ВеликийВоин 100D. 11H. 2016-Sep-25 Duelist -
20 ArthurCurry 445D. 13H. 2021-Jan-21 Mystic Muse -
21 biscuit 56D. 14H. 2017-Sep-04 Archmage -
22 Альпачино 49D. 17H. 2018-Oct-10 Ghost Sentinel -
23 Скобарь 245D. 21H. 2020-Apr-14 Adventurer -
24 zzzBPKzzz 314D. 5H. 2020-Apr-14 Doombringer -
25 LeameK 121D. 19H. 2017-Jul-31 Doombringer -
26 B1gShow 128D. 13H. 2020-Dec-24 Doombringer -
27 hypnotic 61D. 1H. 2017-Sep-04 Grand Khavatari -
28 lTonyMontanal 158D. 23H. 2018-Nov-12 Adventurer -
29 Dustun 89D. 14H. 2021-Jan-14 Doombringer -
30 LittleMiracle 58D. 1H. 2020-Mar-01 Cardinal -
31 Tisei 160D. 2H. 2021-Jan-24 Duelist -
32 KissMyCrusher 93D. 15H. 2019-Nov-14 Titan -
33 ZzZMagBeerZzZ 16D. 6H. 2020-Jul-07 Cardinal -
34 zKreative 141D. 2H. 2021-Jan-22 Storm Screamer -
35 Люциферчик 125D. 16H. 2021-Jan-16 Doombringer -
36 Банши 64D. 22H. 2021-Jan-09 Spectral Master -
37 innnnocent 116D. 14H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari -
38 Джанго 60D. 15H. 2019-Jan-16 Soultaker -
39 DemonsWing 35D. 8H. 2021-Jan-15 Soul hound -
40 iHanSolo 314D. 12H. 2020-Dec-31 Grand Khavatari -
41 Anq 32D. 21H. 2020-Apr-02 Mystic Muse -
42 GirllTX 20D. 11H. 2021-Jan-19 Adventurer -
43 T0CTEP 44D. 14H. 2020-Dec-21 Evas Templar -
44 CorteZ 287D. 9H. 2021-Jan-24 Duelist +
45 Derial 13D. 6H. 2020-Mar-17 Cardinal -
46 Barbarry 27D. 15H. 2021-Jan-10 Duelist -
47 Fr0sT 307D. 14H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari +
48 Нафаня 184D. 14H. 2020-Dec-03 Shillien Templar -
49 LionHearted 111D. 19H. 2021-Jan-22 Grand Khavatari -
50 Muffin 119D. 21H. 2020-Nov-28 Grand Khavatari -
51 ipiupiu 476D. 8H. 2021-Jan-23 Grand Khavatari -
52 oXoTHuK 27D. 7H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari -
53 Serenity 37D. 4H. 2016-Nov-02 Mystic Muse -
54 dvb 40D. 20H. 2020-Dec-27 Cardinal -
55 Chunya 186D. 0H. 2021-Jan-24 Titan -
56 Usagi 317D. 9H. 2021-Jan-24 Soul hound +
57 DeSeRt 50D. 1H. 2018-Oct-09 Duelist -
58 GranDz 47D. 16H. 2021-Jan-23 Storm Screamer -
59 Disable 20D. 2H. 2020-Apr-20 Mystic Muse -
60 SCARLETT 21D. 9H. 2019-Aug-22 Ghost Hunter -
61 Dixis 37D. 8H. 2021-Jan-21 Soul hound -
62 Lopata 52D. 8H. 2021-Jan-24 Dreadnought -
63 Aurelisa 43D. 17H. 2021-Jan-07 Soul hound -
64 Hena 23D. 18H. 2021-Jan-23 Soul hound -
65 Saibas 40D. 23H. 2020-Sep-30 Grand Khavatari -
66 Суслик 367D. 21H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
67 ze1enb 16D. 4H. 2021-Jan-02 Doomcryer -
68 KYKLA 27D. 16H. 2021-Jan-14 Sagittarius -
69 Molibden 75D. 11H. 2020-Jun-13 Grand Khavatari -
70 Queensun 129D. 16H. 2020-Dec-06 Soul hound -
71 Еж 127D. 20H. 2021-Jan-21 Duelist -
72 AvPro 6D. 12H. 2019-Dec-30 Ghost Hunter -
73 Ri 93D. 10H. 2021-Jan-12 Grand Khavatari -
74 HavayTortik 15D. 6H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer -
75 TAPAZ 41D. 4H. 2020-May-29 Adventurer -
76 RuNi 259D. 23H. 2021-Jan-24 Adventurer -
77 DontsStop 23D. 13H. 2020-Dec-23 Ghost Hunter -
78 topkek 19D. 3H. 2018-Mar-17 Archmage -
79 Scourge 21D. 22H. 2021-Jan-16 Soul hound -
80 ECTECTBO 31D. 6H. 2021-Jan-23 Cardinal -
81 ImBalanced 6D. 12H. 2016-Nov-04 Soul hound -
82 ReebooK 20D. 3H. 2021-Jan-22 Evas Saint -
83 MoxaH 10D. 7H. 2021-Jan-03 Maestro -
84 Skors 15D. 15H. 2020-Dec-16 Spectral Master -
85 Dumas9 50D. 17H. 2020-Nov-25 Grand Khavatari -
86 SSSR 10D. 11H. 2019-Sep-30 Soul hound -
87 JohnCena 5D. 15H. 2019-Apr-03 Soultaker -
88 Sindycate 34D. 23H. 2016-Sep-01 Titan -
89 JIeyJIa 11D. 2H. 2020-Feb-09 Soul hound -
90 Karelina 38D. 0H. 2021-Jan-17 Mystic Muse -
91 Restina 13D. 3H. 2021-Jan-17 Soul hound -
92 EHuCEu 34D. 10H. 2021-Jan-07 Mystic Muse -
93 Sen 9D. 20H. 2019-Sep-15 Grand Khavatari -
94 Shusei 13D. 19H. 2019-Sep-16 Mystic Muse -
95 Melisandra 19D. 23H. 2019-Jan-21 Adventurer -
96 DODIGAGO 71D. 7H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari -
97 100etOdino4ecTBa 31D. 11H. 2021-Jan-22 Wind Rider -
98 Бабай 112D. 13H. 2021-Jan-21 Duelist -
99 Forward 15D. 15H. 2020-May-30 Archmage -
100 FLATRON 53D. 20H. 2021-Jan-16 Cardinal -
101 JlNK 28D. 10H. 2020-Mar-04 Grand Khavatari -
102 Ramzess 6D. 9H. 2021-Jan-24 Mystic Muse -
103 દિવસneris 14D. 13H. 2020-May-16 Mystic Muse -
104 CARL0S 43D. 13H. 2021-Jan-07 Ghost Hunter -
105 B0BKA 42D. 19H. 2020-Dec-03 Mystic Muse -
106 Кот 19D. 16H. 2021-Jan-21 Doombringer -
107 йА 31D. 6H. 2021-Jan-02 Soul hound -
108 SturmMashin 32D. 22H. 2021-Jan-21 Dreadnought -
109 Aie 9D. 9H. 2020-May-30 Grand Khavatari -
110 iMalTy 47D. 12H. 2021-Jan-21 Archmage -
111 Jerec 46D. 13H. 2019-Aug-30 Adventurer -
112 Barti 67D. 11H. 2019-Aug-01 Titan -
113 Jrck 2D. 19H. 2018-Nov-11 Soul hound -
114 Jrcek 4D. 15H. 2019-Aug-01 Duelist -
115 JoraTraktor 19D. 9H. 2019-Nov-01 Cardinal -
116 ZloeZlo 53D. 5H. 2021-Jan-24 Hell Knight -
117 Censor 4D. 7H. 2017-Jan-06 Mystic Muse -
118 aRica 13D. 17H. 2021-Jan-10 Wind Rider -
119 Odoaker 16D. 15H. 2019-Apr-13 Phoenix Knight -
120 IIIAIIILIK 23D. 2H. 2021-Jan-17 Dreadnought -
121 SuperSpoil 13D. 2H. 2021-Jan-13 Fortune Seeker -
122 SlowPoke 1D. 22H. 2017-Jul-30 Cardinal -
123 Grass 16D. 13H. 2021-Jan-21 Evas Saint -
124 ShadowsBoy 14D. 21H. 2019-Sep-24 Duelist -
125 Fr0 5D. 15H. 2021-Jan-23 Sword Muse -
126 DeathSoul 4D. 0H. 2018-Aug-25 Soul hound -
127 Disguise 5D. 10H. 2021-Jan-12 Elemental Master -
128 Зевс 35D. 21H. 2021-Jan-24 Phoenix Knight +
129 StillerKa 62D. 6H. 2021-Jan-24 Soul hound -
130 Взрывной 23D. 4H. 2021-Jan-17 Soul hound -
131 MegaOrk 120D. 20H. 2021-Jan-23 Titan -
132 Happiness 5D. 2H. 2020-Nov-28 Dreadnought -
133 StevenRogers 13D. 23H. 2019-Jun-16 Archmage -
134 Tarzanas 14D. 4H. 2021-Jan-09 Dreadnought -
135 30HT 91D. 21H. 2021-Jan-20 Soul hound -
136 BlackLeady 13D. 8H. 2021-Jan-17 Ghost Hunter -
137 WaLKiri 5D. 14H. 2020-Aug-02 Dreadnought -
138 Markuss 37D. 23H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari +
139 DTX 14D. 11H. 2020-Sep-30 Grand Khavatari -
140 iSatisfaction 4D. 21H. 2021-Jan-15 Shillien Saint -
141 legalaz 53D. 15H. 2021-Jan-24 Shillien Templar +
142 MrBOLG 3D. 10H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari -
143 Jouz 16D. 4H. 2021-Jan-19 Grand Khavatari -
144 Synthetiq 12D. 20H. 2021-Jan-24 Adventurer +
145 Eletheia 39D. 10H. 2021-Jan-11 Shillien Templar -
146 Or4ik 82D. 21H. 2021-Jan-22 Grand Khavatari -
147 Negromancer 22D. 0H. 2021-Jan-16 Soultaker -
148 SonikBlaster 40D. 23H. 2021-Jan-23 Duelist -
149 Thesun 6D. 2H. 2020-Aug-27 Shillien Templar -
150 OverSonik 11D. 10H. 2021-Jan-23 Dominator -
151 SonikSork 31D. 13H. 2021-Jan-23 Archmage -
152 SonikHawk 17D. 19H. 2021-Jan-23 Sagittarius -
153 Naminuke 9D. 3H. 2021-Jan-24 Dreadnought -
154 Gretely 2D. 13H. 2021-Jan-21 Soul hound -
155 SonikSB 3D. 9H. 2021-Jan-21 Soul hound -
156 Ishiyumi 0D. 4H. 2020-Nov-05 Soultaker -
157 Gunnhild 9D. 13H. 2021-Jan-24 Dreadnought +
158 Coach 15D. 19H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari +
159 WindFury 5D. 2H. 2021-Jan-24 Storm Screamer +
160 NasLazhદિવસSya 11D. 2H. 2017-Nov-20 Soul hound -
161 XiRyrG 9D. 13H. 2020-Dec-04 Phoenix Knight -
162 BadAngellDeath 43D. 0H. 2018-Jul-10 Mystic Muse -
163 Karoliiinka 16D. 0H. 2019-May-03 Evas Saint -
164 Hitleris 42D. 19H. 2020-Sep-30 Mystic Muse -
165 Soran 103D. 7H. 2021-Jan-12 Evas Templar -
166 BlackAdam 469D. 18H. 2021-Jan-21 Soul hound -
167 BeatHell 3D. 14H. 2020-May-31 Soul hound -
168 RM 16D. 3H. 2017-Sep-04 Duelist -
169 KyCbKuHaMaTb 35D. 21H. 2021-Jan-24 Soul hound -
170 AIRdeFF 20D. 2H. 2021-Jan-09 Soul hound -
171 Люциан 114D. 7H. 2021-Jan-21 Mystic Muse -
172 GARRY 26D. 21H. 2020-Apr-10 Phoenix Knight -
173 waszkag 49D. 18H. 2020-Oct-05 Grand Khavatari -
174 Kelim 5D. 22H. 2021-Jan-20 Wind Rider -
175 Nazur 2D. 4H. 2021-Jan-24 trickster +
176 MillCoach 3D. 20H. 2021-Jan-24 Soul hound +
177 PAMaIIIKa 76D. 9H. 2015-Jun-05 Duelist -
178 dzidzo 32D. 22H. 2021-Jan-07 Archmage -
179 J0ns 13D. 2H. 2021-Jan-08 Ghost Sentinel -
180 AmericanPsycho 9D. 8H. 2019-Nov-03 Archmage -
181 PyBbIJI 7D. 22H. 2021-Jan-07 Dreadnought -
182 XuKaPu 386D. 12H. 2021-Jan-24 Dreadnought +
183 Karlito 89D. 4H. 2021-Jan-24 Archmage +
184 Shintei 22D. 13H. 2016-Feb-19 Duelist -
185 MegaZlo 470D. 12H. 2020-Dec-13 Cardinal -
186 Кай 177D. 20H. 2016-Mar-12 Storm Screamer -
187 GesFil 7D. 0H. 2019-Apr-05 Phoenix Knight -
188 Skylane 15D. 13H. 2021-Jan-11 Soul hound -
189 Schatten 85D. 16H. 2020-Nov-15 Soul hound -
190 HapKoTuK 80D. 0H. 2017-Dec-17 Doombringer -
191 Мажор 167D. 7H. 2018-Oct-03 Adventurer -
192 Меланхолия 79D. 13H. 2021-Jan-17 Archmage -
193 Yoshiro 47D. 0H. 2019-Aug-06 Soul hound -
194 Беда 70D. 9H. 2019-Sep-10 Evas Saint -
195 Tethys 21D. 7H. 2021-Jan-12 Soultaker -
196 Supernatural3 17D. 14H. 2019-Sep-24 Grand Khavatari -
197 IamLegend 15D. 7H. 2018-Oct-05 Cardinal -
198 Demetra 15D. 18H. 2021-Jan-23 Soul hound -
199 SANTIN0 34D. 16H. 2021-Jan-20 Archmage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Goliathus Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   99.8%
День  13