પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage2 pegasus HF Part5 🍖 H5 la2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

કુળ - Summer.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Mokota 3D. 19H. 2021-Jan-21 Storm Screamer -
2 Sileana 23D. 18H. 2021-Jan-24 Shillien Templar -
3 APASHE 43D. 17H. 2021-Jan-24 Titan -
4 Mokona 22D. 4H. 2021-Jan-23 Shillien Saint -
5 Azka 5D. 16H. 2021-Jan-23 Soul hound -
6 TEIIIA 3D. 8H. 2021-Jan-03 Soultaker -
7 gol75 0D. 21H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
8 LSLo 0D. 5H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
9 r65 0D. 18H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
10 r65t 0D. 19H. 2021-Jan-24 Phantom Summoner -
11 r0005 0D. 9H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
12 Eroina 17D. 19H. 2021-Jan-24 Ghost Hunter -
13 Caducka 164D. 19H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker +
14 marp83 0D. 13H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
15 t51 0D. 9H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
16 t52 0D. 8H. 2021-Jan-24 Warlock -
17 nek50 0D. 6H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
18 nek52 0D. 6H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
19 nek54 0D. 12H. 2021-Jan-24 Warlock -
20 nek55 0D. 9H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
21 ni97 0D. 6H. 2021-Jan-24 Phantom Summoner -
22 ni95 0D. 5H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
23 ni81 0D. 10H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
24 ni78 0D. 6H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
25 ni77 0D. 7H. 2021-Jan-24 Warlock -
26 Rize 6D. 7H. 2021-Jan-23 Shillien Templar -
27 RONIA 32D. 16H. 2021-Jan-22 Maestro -
28 Riemy 0D. 16H. 2021-Jan-23 Duelist -
29 ni32 0D. 4H. 2021-Jan-16 Abyss Walker -
30 UNA 0D. 12H. 2021-Jan-06 Soultaker -
31 Sumi4 0D. 3H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
32 Sumi10 0D. 6H. 2021-Jan-23 Spectral Master -
33 Sumi11 0D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
34 sumi6 0D. 3H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
35 sumi12 0D. 3H. 2021-Jan-23 Elemental Master -
36 sumi13 0D. 2H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
37 YUS1 0D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
38 SU1 0D. 4H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
39 SU3 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
40 SU2 0D. 5H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
41 SUZ 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
42 YUS 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
43 ZGate 0D. 5H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
44 sumi14 0D. 2H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
45 sumi15 0D. 2H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
46 sumi16 0D. 2H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
47 sumz3 0D. 4H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
48 sumi17 0D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
49 sumz4 0D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
50 GATEW 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
51 YS1 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
52 QWS2 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
53 ALiTTA 0D. 14H. 2021-Jan-16 Titan -
54 PARIS 1D. 18H. 2021-Jan-16 Ghost Sentinel -
55 QWS5 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
56 QWS6 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
57 catas2 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
58 QWS4 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
59 ni96 0D. 5H. 2021-Jan-24 Elemental Summoner -
60 r78gk 0D. 21H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
61 em80 0D. 15H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
62 fly78 1D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
63 T70 0D. 18H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
64 Ariete 17D. 6H. 2021-Jan-09 Elemental Master -
65 ZH1 0D. 4H. 2021-Jan-02 Hierophant -
66 ni33 0D. 6H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
67 Sumi1 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
68 sumi7 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
69 Sumi9 0D. 5H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
70 sumi18 0D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
71 Fiesta 8D. 12H. 2021-Jan-01 Sword Muse -
72 ni31 0D. 15H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
73 ddd111 1D. 7H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
74 Yodda 2D. 9H. 2021-Jan-03 Doomcryer -
75 Sumi3 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
76 hest78 0D. 13H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
77 sumz2 0D. 4H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
78 go73 1D. 6H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
79 nek51 0D. 5H. 2021-Jan-24 Warlock -
80 n98 0D. 4H. 2021-Jan-24 Warlock -
81 GATER 0D. 1H. 2021-Jan-03 Doomcryer -
82 ni50 0D. 4H. 2021-Jan-24 Evas Templar -
83 Sumi2 0D. 4H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
84 gor65 0D. 19H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
85 QWS1 0D. 2H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
86 nek53 0D. 6H. 2021-Jan-24 Phantom Summoner -
87 sumz1 0D. 6H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
88 Shtainer 0D. 10H. 2021-Jan-02 Doomcryer -
89 ni80 0D. 4H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
90 QWS3 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
91 Catas1 0D. 2H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
92 Sumi8 0D. 2H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
93 sumiz5 0D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
94 ni34 0D. 3H. 2021-Jan-02 Elemental Master -
95 YS3 0D. 0H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
96 gregerh 0D. 0H. 2021-Jan-09 Elemental Summoner -
97 r0002 0D. 7H. 2021-Jan-03 Arcana Lord -
98 YS2 0D. 0H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
99 ni82 0D. 4H. 2021-Jan-24 Warlock -
100 t50 0D. 6H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
101 YSU4 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
102 t53 0D. 7H. 2021-Jan-24 Phantom Summoner -
103 uykyuk 0D. 0H. 2021-Jan-09 Elemental Summoner -
104 GATEZ 0D. 4H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
105 ni70 0D. 5H. 2021-Jan-24 Adventurer -
106 ni79 0D. 7H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
107 ru2 0D. 0H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
108 r0004 0D. 3H. 2021-Jan-06 Elemental Master -
109 r0006 0D. 5H. 2021-Jan-16 Spectral Master -
110 ytkml 0D. 0H. 2021-Jan-09 Spectral Master -
111 gsreg 0D. 0H. 2021-Jan-23 Spectral Master -
112 grerg 0D. 0H. 2021-Jan-09 Phantom Summoner -
113 slo2 0D. 0H. 2021-Jan-02 Doomcryer -
114 GATET 0D. 1H. 2021-Jan-16 Spectral Master -
115 r0003 0D. 5H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
116 COLOVEY 0D. 0H. 2021-Jan-16 Doombringer -
117 ru3i 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
118 ry2 0D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
119 ry1 0D. 0H. 2021-Jan-06 Spectral Master -
120 PUPZ 0D. 1H. 2021-Jan-24 Soul hound -
121 r0001 0D. 6H. 2021-Jan-16 Arcana Lord -
122 XGate 0D. 0H. 2021-Jan-03 Doomcryer -
123 KayLi 4D. 6H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari -
124 Leti 4D. 14H. 2021-Jan-10 Judicator -
125 Motoka 2D. 23H. 2021-Jan-06 Soultaker -
126 ALISE 6D. 14H. 2021-Jan-24 Soultaker -
127 Kadzuma 0D. 7H. 2021-Jan-16 Judicator -
128 Kneesosks 0D. 7H. 2021-Jan-02 Cardinal -
129 ZT1 0D. 1H. 2021-Jan-02 Phoenix Knight -
130 ZM1 0D. 3H. 2021-Jan-02 Arcana Lord -
131 n99 0D. 1H. 2021-Jan-23 Warlock -
132 ZV1 0D. 1H. 2021-Jan-02 Warlord -
133 ZK 0D. 1H. 2021-Jan-02 Overlord -
134 f2lo 0D. 2H. 2021-Jan-03 Phantom Summoner -
135 TIDA 0D. 0H. 2021-Jan-24 Orc Fighter -
136 dd1 0D. 0H. 2021-Jan-23 Fighter -
137 ssss1 0D. 0H. 2018-Jul-30 Elven Mage -
138 ssss21 0D. 0H. 2021-Jan-03 Elven Mage -
139 dd2 0D. 0H. 2021-Jan-23 Kamael soldier -
140 ssss3 0D. 0H. 2020-Dec-15 Kamael soldier -
141 dd4 0D. 0H. 2018-Jul-30 Dwarven Fighter -
142 ssses54 0D. 0H. 2020-Dec-15 Dark Mage -
143 dd5 0D. 0H. 2021-Jan-23 Elven Mage -
144 swese2 0D. 0H. 2018-Jul-30 Dark Mage -
145 sewrf 0D. 0H. 2021-Jan-23 Orc Mage -
146 swefwefg 0D. 0H. 2020-Jun-11 Dark Mage -
147 fgvrege 0D. 0H. 2021-Jan-08 Fighter -
148 kikuyy 0D. 0H. 2018-Jul-30 Elven Mage -
149 nhrtjnh 0D. 0H. 2021-Jan-06 Kamael soldier -
150 jmyhhm 0D. 0H. 2021-Jan-03 Elven Mage -
151 mhgmgh 0D. 0H. 2018-Jul-30 Elven Mage -
152 mhymghmn 0D. 0H. 2021-Jan-03 Dark Mage -
153 mhgmluil 0D. 0H. 2021-Jan-09 Dark Mage -
154 thrtjh 0D. 0H. 2018-Jul-30 Dark Mage -
155 efqwgf 0D. 0H. 2018-Jul-30 Kamael soldier -
156 rhererhb 0D. 0H. 2020-Dec-31 Dark Mage -
157 grewfw 0D. 0H. 2019-Nov-02 Dwarven Fighter -
158 34tgaeaf 0D. 0H. 2018-Jul-30 Kamael soldier -
159 3efgew 0D. 0H. 2018-Jul-30 Mage -
160 mjy 0D. 0H. 2020-May-30 Fighter -
161 mju 0D. 0H. 2020-May-30 Mage -
162 jnuhgvyh 0D. 0H. 2021-Jan-03 Mage -
163 poiu1 0D. 0H. 2021-Jan-16 Elven Mage -
164 poiu2 0D. 0H. 2020-May-30 Dark Mage -
165 poiu3 0D. 0H. 2021-Jan-03 Dark Mage -
166 Stoking 0D. 0H. 2021-Jan-01 Soul breaker -
167 poin4 0D. 0H. 2021-Jan-03 Mage -
168 YSU7 0D. 0H. 2021-Jan-03 Elven Mage -
169 GaLLY 2D. 16H. 2021-Jan-24 Destroyer -
170 MrsPaper 2D. 14H. 2021-Jan-03 Destroyer -
171 Chiri 2D. 23H. 2021-Jan-23 Destroyer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Summer Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. High five

RPG Lineage 2 ertheia dual class lineage2 game

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   99.8%
День  13