પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage ru HF Part5 ❌ Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

કુળ - Viktory.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Packmen 33D. 10H. 2020-Nov-28 Grand Khavatari -
2 AburG 50D. 14H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari +
3 wrlrd 1D. 22H. 2020-Dec-08 Dreadnought -
4 schmuck 3D. 9H. 2021-Jan-22 Elemental Master -
5 Elisica1 91D. 13H. 2020-Dec-18 Fortune Seeker -
6 DonCarleone 0D. 13H. 2021-Jan-24 Dreadnought +
7 T0HbKA 3D. 1H. 2021-Jan-19 Adventurer -
8 Sanja 6D. 1H. 2021-Jan-09 Soultaker -
9 wxwxwx 0D. 10H. 2020-Nov-04 Cardinal -
10 Am6aJI 114D. 2H. 2021-Jan-22 Grand Khavatari -
11 AndrewSha 37D. 10H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari +
12 Galvatron 6D. 5H. 2020-Nov-16 Duelist -
13 COHb 2D. 23H. 2021-Jan-09 Fortune Seeker -
14 TAHbKA 13D. 21H. 2021-Jan-18 Spectral Dancer -
15 12354 385D. 17H. 2021-Jan-23 Maestro -
16 FireDragon 0D. 19H. 2021-Jan-09 Arcana Lord -
17 Anatas 32D. 16H. 2020-Sep-03 Mystic Muse -
18 Abdula 103D. 13H. 2021-Jan-04 Grand Khavatari -
19 CAHbI4 41D. 3H. 2021-Jan-19 Grand Khavatari -
20 BERBA 20D. 6H. 2021-Jan-22 Cardinal -
21 СОЛНЫШКО 64D. 1H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
22 4Su 0D. 9H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner -
23 6Su 0D. 9H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner -
24 7Su 0D. 11H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner -
25 ToxaSc 75D. 13H. 2020-Dec-10 Titan -
26 02Su 0D. 7H. 2021-Jan-20 Spectral Master -
27 04Su 0D. 4H. 2021-Jan-09 Spectral Master -
28 MegaDestr 77D. 4H. 2021-Jan-24 Titan -
29 SpoilRUN 5D. 21H. 2021-Jan-21 Fortune Seeker -
30 MasterOfPika 6D. 16H. 2021-Jan-24 Dreadnought -
31 Blueberry 1D. 4H. 2020-Dec-31 Dreadnought -
32 Bambelbi 1D. 3H. 2020-Dec-24 Duelist -
33 Guillaume 3D. 8H. 2021-Jan-08 Spectral Dancer -
34 CAHbI4x2 0D. 10H. 2021-Jan-09 Grand Khavatari -
35 Akilez 3D. 3H. 2021-Jan-14 Duelist -
36 C0HbKA 2D. 3H. 2021-Jan-22 Shillien Templar -
37 CAHbI4x3 0D. 11H. 2021-Jan-09 Grand Khavatari -
38 3JIATOBJIACKAx1 0D. 11H. 2021-Jan-09 Hierophant -
39 3JIATOBJIACKAx2 0D. 9H. 2021-Jan-09 Hierophant -
40 3JIATOBJIACKAx3 0D. 7H. 2021-Jan-09 Hierophant -
41 MAPUHA 1D. 9H. 2021-Jan-09 Evas Saint -
42 Alpina 54D. 6H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari -
43 asdasd1 13D. 1H. 2021-Jan-24 Cardinal -
44 DREDik 9D. 6H. 2021-Jan-24 Dreadnought -
45 Bijou 12D. 18H. 2021-Jan-24 Spectral Master -
46 373373 1D. 12H. 2021-Jan-15 Storm Screamer -
47 TRAKA 5D. 15H. 2020-Nov-16 Grand Khavatari -
48 Reivan 3D. 23H. 2021-Jan-09 Dreadnought -
49 Greenaby 32D. 6H. 2020-Dec-27 Grand Khavatari -
50 filim 26D. 13H. 2021-Jan-01 Mystic Muse -
51 5668 39D. 1H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari -
52 ODLO 10D. 5H. 2021-Jan-02 Grand Khavatari -
53 TAIIAK 3D. 3H. 2021-Jan-01 Cardinal -
54 146 6D. 1H. 2021-Jan-24 Doombringer -
55 NGR 3D. 10H. 2021-Jan-24 Soultaker -
56 DeadEnd 10D. 3H. 2020-Dec-19 Grand Khavatari -
57 ilililli 19D. 1H. 2020-Dec-23 Fortune Seeker -
58 KRISATEHA 0D. 21H. 2021-Jan-01 Adventurer -
59 SanDiego 25D. 12H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
60 Bukem 13D. 21H. 2021-Jan-24 Titan -
61 JayWeinberg 64D. 9H. 2021-Jan-17 Shillien Templar -
62 zDark 2D. 21H. 2021-Jan-24 Spectral Master +
63 KnoR 4D. 19H. 2021-Jan-24 Fortune Seeker -
64 xxMAWRxx 1D. 0H. 2020-Dec-31 Fortune Seeker -
65 Nalivai 2D. 2H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
66 AspekT 0D. 2H. 2020-Nov-10 Evas Saint -
67 AmayFV 0D. 12H. 2020-Dec-19 Spectral Master -
68 ooo0OZZ 0D. 4H. 2020-Dec-05 Grand Khavatari -
69 Valkard 17D. 21H. 2021-Jan-24 Maestro +
70 Phadalmare 1D. 16H. 2021-Jan-24 Shillien Templar -
71 Majestic13 0D. 1H. 2020-Dec-20 Grand Khavatari -
72 Zacard 0D. 1H. 2020-Dec-12 Dreadnought -
73 BloodElf 0D. 4H. 2020-Dec-31 Wind Rider -
74 Eraphy 0D. 17H. 2021-Jan-17 Evas Templar -
75 trrr 5D. 6H. 2021-Jan-16 Titan -
76 eJL 5D. 8H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari +
77 ezraex 0D. 8H. 2021-Jan-15 Titan -
78 Monkeris 0D. 18H. 2021-Jan-14 Grand Khavatari -
79 Cohones 3D. 2H. 2021-Jan-24 Dreadnought -
80 Tanki 3D. 1H. 2021-Jan-24 Shillien Templar -
81 EveryNight 3D. 4H. 2021-Jan-21 Shillien Templar -
82 Orcminator 5D. 0H. 2021-Jan-24 Dominator -
83 Happybringer 5D. 21H. 2021-Jan-24 Doombringer +
84 Nefolim 0D. 1H. 2021-Jan-19 Hell Knight -
85 qMega 0D. 8H. 2021-Jan-23 Doombringer +
86 sMega 0D. 1H. 2021-Jan-24 Soul hound +
87 Mitsuhashi 5D. 20H. 2021-Jan-21 Doombringer -
88 Connector 0D. 2H. 2020-Jul-02 Archmage -
89 xCOWx 0D. 22H. 2021-Jan-22 Doomcryer -
90 reep 1D. 18H. 2020-Nov-29 Grand Khavatari -
91 Artemiii 44D. 13H. 2020-May-09 Grand Khavatari -
92 KbI3bIMKA 16D. 0H. 2021-Jan-18 Doomcryer -
93 3JIATOBJIACKA 15D. 11H. 2021-Jan-18 Hierophant -
94 Арес 13D. 7H. 2021-Jan-21 Grand Khavatari -
95 KIT1 77D. 8H. 2021-Jan-22 Spectral Master -
96 MA0RI 0D. 4H. 2020-Dec-31 Storm Screamer -
97 Waagh 3D. 9H. 2020-Dec-01 Titan -
98 1Su 221D. 21H. 2021-Jan-09 Elemental Master -
99 KoJIIdBaH 673D. 20H. 2021-Jan-06 Maestro -
100 MAGA3 0D. 2H. 2021-Jan-06 Maestro -
101 NigaBoss 0D. 16H. 2021-Jan-13 Grand Khavatari -
102 Efendi 2D. 13H. 2020-Dec-16 Dominator -
103 xvxvx 0D. 13H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
104 29Su 0D. 4H. 2021-Jan-20 Arcana Lord -
105 07Su 6D. 6H. 2021-Jan-03 Soultaker -
106 14Su 0D. 3H. 2021-Jan-16 Mystic Muse -
107 635124 0D. 15H. 2021-Jan-18 Fortune Seeker -
108 klas 1D. 8H. 2021-Jan-09 Soultaker -
109 Meladi 8D. 7H. 2021-Jan-09 Judicator -
110 Lagipas 6D. 5H. 2020-Dec-27 Judicator -
111 SofiaZ 0D. 20H. 2021-Jan-09 Elemental Master -
112 Exxon 0D. 0H. 2020-Dec-11 Soul hound -
113 3BePbeIIoHaexJIb 0D. 13H. 2021-Jan-07 Fortune Seeker -
114 TaSamaya 5D. 7H. 2021-Jan-23 Spectral Master -
115 2Su 0D. 11H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner -
116 03Su 0D. 5H. 2021-Jan-19 Phantom Summoner -
117 05Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Phantom Summoner -
118 3Su 0D. 9H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner -
119 5Su 0D. 7H. 2021-Jan-22 Elemental Summoner -
120 01Su 0D. 7H. 2021-Jan-03 Phantom Summoner -
121 06Su 0D. 3H. 2020-Dec-27 Phantom Summoner -
122 08Su 0D. 0H. 2020-Dec-28 Warlock -
123 09Su 0D. 0H. 2021-Jan-23 Warlock -
124 10Su 0D. 0H. 2021-Jan-20 Warlock -
125 11Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
126 12Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
127 13Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
128 15Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
129 16Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
130 17Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
131 18Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
132 19Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
133 20Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
134 21Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
135 22Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
136 23Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
137 24Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
138 25Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
139 26Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
140 27Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
141 30Su 0D. 1H. 2021-Jan-20 Warlock -
142 31Su 0D. 2H. 2020-Dec-30 Warlock -
143 33Su 0D. 1H. 2021-Jan-20 Warlock -
144 214645 0D. 0H. 2020-Apr-16 Warsmith -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Viktory Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. La2

RPG Lineage 2 c grade swords lineage 3 2017

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   99.8%
День  13