પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 high five vs interlude Clans toip by Level sum HF Part5 ☦ L2 Servers Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

  કુળ સાથી ખેલાડીઓ Sum/Avg lvl સ્તર
1 ChaosEmpireLatinStar LatinStar [ChaosEmpire] 150 12405 / 82 11
2 ЧЕСТЬиОТВАГАViktory Viktory [ЧЕСТЬиОТВАГА] 125 10101 / 80 11
3 FairyTailGoliathus Goliathus [FairyTail] 117 9945 / 85 11
4 PhoenixGuardianBlackBird BlackBird [PhoenixGuardian] 68 5774 / 84 11
5 KoTblMyRkI MyRkI [KoTbl] 18 1519 / 84 11
6 борзыеShturmoviki Shturmoviki [борзые] 16 1358 / 84 11
7 TheTitansTitans Titans [TheTitans] 6 510 / 85 11
8 IRSideXtrem Xtrem [IRSide] 3 210 / 70 11
9 HSGTCrueLIntentionS CrueLIntentionS [HSGT] 1 85 / 85 11
10 OLASummer Summer [OLA] 157 12683 / 80 10
11 Yggdrasill Yggdrasill   46 3795 / 82 10
12 Shadow Shadow   34 2859 / 84 10
13 БосотаБродяги Бродяги [Босота] 26 2210 / 85 10
14 HeavenlyAngels HeavenlyAngels   13 1095 / 84 10
15 xXx21 21 [xXx] 1 85 / 85 10
16 OKHA OKHA   54 4546 / 84 9
17 Dobrodushki Dobrodushki   8 653 / 81 9
18 BlackSkyDonatssKills DonatssKills [BlackSky] 7 587 / 83 9
19 ПропавшиеКоролиmicro micro [ПропавшиеКороли] 1 85 / 85 9
20 4ikiPiki 4ikiPiki   69 5806 / 84 8
21 PiratesTortuga Tortuga [Pirates] 80 4432 / 55 8
22 SpiritElfSpirit ElfSpirit [Spirit] 14 1034 / 73 8
23 Praid Praid   6 510 / 85 8
24 Pizdec Pizdec   16 436 / 27 8
25 AnotherWorldsAnotherWorld AnotherWorld [AnotherWorlds] 2 170 / 85 8
26 DeathSquadDeadlySquad DeadlySquad [DeathSquad] 1 85 / 85 8
27 ScythiansGrandTartaria GrandTartaria [Scythians] 1 85 / 85 8
28 IRSideInfraRed InfraRed [IRSide] 1 85 / 85 8
29 FateAoW AoW [Fate] 60 4424 / 73 7
30 Krestonoscy Krestonoscy   52 3653 / 70 7
31 ТОПЫмеждуТОПАМИСамозванцы Самозванцы [ТОПЫмеждуТОПАМИ] 9 765 / 85 7
32 EDUHCTBO EDUHCTBO   2 170 / 85 7
33 SagirSOGIRUN SOGIRUN [Sagir] 2 170 / 85 7
34 BlackParadise BlackParadise   1 85 / 85 7
35 ConstantFrostwolf Frostwolf [Constant] 1 85 / 85 7
36 OPGStigmata Stigmata [OPG] 1 85 / 85 7
37 ДЖУНГЛИЛЬВЫ ЛЬВЫ [ДЖУНГЛИ] 1 85 / 85 7
38 MorsDeliriumTremens DeliriumTremens [Mors] 44 2882 / 65 6
39 YourBunnyWrote YourBunnyWrote   29 2405 / 82 6
40 GodOfWarBraveHeart BraveHeart [GodOfWar] 11 930 / 84 6
41 lolBeCareful BeCareful [lol] 6 510 / 85 6
42 AnalFireInControl InControl [AnalFire] 6 510 / 85 6
43 ShieldOfFaithNightGroup NightGroup [ShieldOfFaith] 5 425 / 85 6
44 Emersion Emersion   4 340 / 85 6
45 Piratas Piratas   2 159 / 79 6
46 Vivatбратаны братаны [Vivat] 1 85 / 85 6
47 ЧайВдвоем ЧайВдвоем   1 85 / 85 6
48 EbowerbI EbowerbI   1 84 / 84 6
49 BCEcBOIsaport saport [BCEcBOI] 38 3130 / 82 5
50 0rk 0rk   16 1354 / 84 5
51 BCEcBOIokeanElzu okeanElzu [BCEcBOI] 16 1227 / 76 5
52 cult cult   14 1152 / 82 5
53 Beeline Beeline   10 749 / 74 5
54 JerisFortaser Fortaser [Jeris] 8 662 / 82 5
55 Knighthood Knighthood   8 655 / 81 5
56 пузырь пузырь   8 620 / 77 5
57 ARCADIAArcad1a Arcad1a [ARCADIA] 7 595 / 85 5
58 Синдикат Синдикат   7 593 / 84 5
59 дестры дестры   6 509 / 84 5
60 PWNZWHZ WHZ [PWNZ] 6 504 / 84 5
61 z z   5 425 / 85 5
62 LegionElSpirit ElSpirit [Legion] 5 406 / 81 5
63 kolobok1 kolobok1   4 340 / 85 5
64 kolobok2 kolobok2   4 338 / 84 5
65 Murmur Murmur   4 336 / 84 5
66 DarkLegion DarkLegion   4 333 / 83 5
67 Arkhem Arkhem   3 255 / 85 5
68 LetsPlay LetsPlay   3 255 / 85 5
69 Азъ Азъ   3 255 / 85 5
70 Хаку Хаку   3 255 / 85 5
71 KrotovayaNora KrotovayaNora   3 252 / 84 5
72 XEX XEX   3 250 / 83 5
73 WatchYourself WatchYourself   3 249 / 83 5
74 CocaColaWhiskey Whiskey [CocaCola] 3 196 / 65 5
75 NemesisDeathSpelll DeathSpelll [Nemesis] 2 170 / 85 5
76 DethSpell DethSpell   2 170 / 85 5
77 Hutchiki Hutchiki   2 170 / 85 5
78 Pride Pride   2 170 / 85 5
79 Romin Romin   2 170 / 85 5
80 Screepers Screepers   2 170 / 85 5
81 sdss sdss   2 160 / 80 5
82 MGM MGM   3 158 / 52 5
83 Cocacola Cocacola   2 150 / 75 5
84 Empire5LEGION 5LEGION [Empire] 1 85 / 85 5
85 ArgentumStellata ArgentumStellata   1 85 / 85 5
86 PhoenixGuardianDavid David [PhoenixGuardian] 1 85 / 85 5
87 DeathSpell DeathSpell   1 85 / 85 5
88 ScorpionGLADiko GLADiko [Scorpion] 1 85 / 85 5
89 PhoenixGuardianGolianus Golianus [PhoenixGuardian] 1 85 / 85 5
90 Guards Guards   1 85 / 85 5
91 KillersOfGods KillersOfGods   1 85 / 85 5
92 KyJlbT KyJlbT   1 85 / 85 5
93 naggibatori naggibatori   1 85 / 85 5
94 KILLERSNaGiBaToR NaGiBaToR [KILLERS] 1 85 / 85 5
95 NewLevel NewLevel   1 85 / 85 5
96 NuNu NuNu   1 85 / 85 5
97 PiterFM PiterFM   1 85 / 85 5
98 RedSkyPKalliance PKalliance [RedSky] 1 85 / 85 5
99 RD2 RD2   1 85 / 85 5
100 RD3 RD3   1 85 / 85 5

[1][2] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Server Clans toip by Level sum HF Part5 ☦ L2 Servers Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS L2 high five

RPG L2 PVP zone interlude Lineage 2 L2 db

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   0%
День