પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 kartia solo Top 100 Enchanters HF Part5 🍒 Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

ટોચના મોહક પોશાક પહેર્યો મોહિત રકમ મહત્તમ મોહિત પોશાક પહેર્યો

મોહક મહત્તમ પર ટોચ.
નામ વર્ગ આઇટમ +   કુળ  
1 Stratocaster Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+20 BlackBird BlackBird -
2 Fr0sT Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+17 Goliathus Goliathus -
3 Runy Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+17   -
4 Fr0sT1337 Молот Берестира
Contristo Hammer
+17 NightGroup NightGroup -
5 EinLITR Меч Архангела
Archangel Sword
+16 Goliathus Goliathus -
6 Fr0sT228 Меч Архангела
Archangel Sword
+16 Goliathus Goliathus -
7 iHutch Молот Берестира
Contristo Hammer
+16 naggibatori naggibatori -
8 Chunya Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+16 Goliathus Goliathus -
9 Еж Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
10 Бабай Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
11 w0Rd Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
12 HarleyQuinny Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16   -
13 CorteZ Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
14 CorteZ Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
15 RamJam Меч Очарования - PvP
Periel Sword {PvP}
+16 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
16 Chunya Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
17 MegaOrk Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
18 RamJam Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
19 Barbarry Парные Мечи Венеры - Разрушение - PvP
Vesper Dual Sword - Destruction {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
20 Fr0 Дробитель
Eversor Mace
+16   -
21 Tisei Трезубец Икара - Молния - PvP
Icarus Trident - Thunder {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
22 MegaOrk Трезубец Икара - Молния - PvP
Icarus Trident - Thunder {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
23 finik Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+16 Yggdrasill Yggdrasill -
24 iCephei Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+16 Goliathus Goliathus -
25 Ky3bKa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+16 Shadow Shadow -
26 Kurgan Эспадон Венеры - Великая Буря
Vesper Slasher - Gale
+16 FreeForFun FreeForFun -
27 RamJam Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+16 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
28 MegaOrk Клинок Пера
Feather Eye Blade
+16 Goliathus Goliathus -
29 PiuHutch Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+16 4ikiPiki 4ikiPiki -
30 Usagi Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+16 Goliathus Goliathus -
31 LionHearted Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
32 ipiupiu Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
33 Zuy Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Yggdrasill Yggdrasill -
34 Ri Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
35 innnnocent Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
36 AZAROV Цветной Вольг - Гром
none
+16   -
37 Radamanthys Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
38 Hutchik Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+16 YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
39 iHutch Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+16 naggibatori naggibatori -
40 Chunya Пылающая Пила
Lava Saw
+16 Goliathus Goliathus -
41 Radamanthys Оскал Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Nagen - Gail {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
42 Fru1ty Молот Икара - Земля - PvP
Icarus Hammer - Earth {PvP}
+16 Goliathus Goliathus -
43 iHutch Пылающая Пила
Lava Saw
+16 naggibatori naggibatori -
44 Monstro Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+16 BlackBird BlackBird -
45 XuKaPu Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 Goliathus Goliathus -
46 SturmMashin Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 Goliathus Goliathus -
47 SonikBlaster Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16 Goliathus Goliathus -
48 WaKaJI Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+16   -
49 Киса Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Бродяги Бродяги -
50 Hypatia Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Yggdrasill Yggdrasill -
51 accurate Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Yggdrasill Yggdrasill -
52 Gunnhild Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Goliathus Goliathus -
53 StillerKa Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
54 Fru1ty Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
55 Usagi Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
56 Босяк Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+15 Бродяги Бродяги -
57 accurate Призрачный Жнец
Demitelum
+15 Yggdrasill Yggdrasill -
58 CAHbI4 Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 Viktory Viktory -
59 Боец Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 Бродяги Бродяги -
60 Mattatron Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+15 Yggdrasill Yggdrasill -
61 Босяк Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+15 Бродяги Бродяги -
62 Affinity Меч Архангела
Archangel Sword
+15 NightGroup NightGroup -
63 ZloeZlo Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15 Goliathus Goliathus -
64 BgoXHoBeHuE Молот Берестира
Contristo Hammer
+14 OKHA OKHA +
65 Lopata Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+14 Goliathus Goliathus -
66 Dixis Трость Могущества - PvP
Cyclic Cane {PvP}
+14 Goliathus Goliathus -
67 legalaz Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+14 Goliathus Goliathus -
68 Urd Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+14 Yggdrasill Yggdrasill -
69 jlob Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+14 BlackBird BlackBird -
70 CorteZ Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+14 Goliathus Goliathus -
71 w0Rd Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+13 Goliathus Goliathus -
72 byh Жало Икара
Icarus Stinger
+13   -
73 100etOdino4ecTBa Зуб Мамбы
Mamba Edge
+13 Goliathus Goliathus -
74 СОЛНЫШКО Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+13 Viktory Viktory -
75 Люциан Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+13 Goliathus Goliathus -
76 LukaBrazi Воитель Венеры - Великая Буря
Vesper Fighter - Gale
+13   -
77 XoKu Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+13 Goliathus Goliathus +
78 Bijou Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+12 Viktory Viktory +
79 viktor123 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+12   -
80 Pomogaika Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12   -
81 ZloeZlo Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 Goliathus Goliathus -
82 KnoR Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 Viktory Viktory -
83 atton Молот Икара - Земля
Icarus Hammer - Earth
+12   -
84 postoy Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+12 Yggdrasill Yggdrasill -
85 Markuss Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+12 Goliathus Goliathus -
86 Abdula Рука Икара - Разрушение - PvP
Icarus Hand - Destruction {PvP}
+12 Viktory Viktory -
87 Grok Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 Shadow Shadow -
88 Tisei Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 Goliathus Goliathus -
89 SonikBlaster Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 Goliathus Goliathus -
90 Or4ik Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 Goliathus Goliathus -
91 Hypatia Призрачный Жнец
Demitelum
+12 Yggdrasill Yggdrasill -
92 APASHE Пылающая Пила
Lava Saw
+12 Summer Summer -
93 iLoki Молот Икара
Icarus Hammer
+12   -
94 Bukem Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 Viktory Viktory +
95 zastanyu Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 BlackBird BlackBird -
96 Stanlies Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+12 YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
97 7ankis7 Цветной Вольг - Гром
none
+12 BlackBird BlackBird -
98 byhoi Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11   -
99 Суслик Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 Goliathus Goliathus -
100 roventa Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 RUM RUM -
101 roventa Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 RUM RUM -
102 СОЛНЫШКО Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+11 Viktory Viktory -
103 DenisKI Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+11 MyRkI MyRkI -
104 ArtaJerJeS Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+11 LatinStar LatinStar -
105 byh Рука Икара
Icarus Hand
+11   -
106 A3a3EJIb Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+11 HeavenlyAngels HeavenlyAngels -
107 ALiTTA Пылающая Пила
Lava Saw
+11 Summer Summer -
108 Kristana Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+11   -
109 WindFury Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+11 Goliathus Goliathus -
110 Alpina Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 Viktory Viktory +
111 byh Зазубренный Меч Икара
Icarus Sawsword
+11   -
112 ElfPain Лук Икара
Icarus Spitter
+11 LatinStar LatinStar -
113 Eletheia Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 Goliathus Goliathus -
114 Warkas Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 Shadow Shadow -
115 Зевс Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11 Goliathus Goliathus -
116 LeoHard Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+11 LatinStar LatinStar -
117 oXoTHuK Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+11 Goliathus Goliathus -
118 146 Клинок Плавника - PvP
Finale Blade {PvP}
+11 Viktory Viktory -
119 7ankis7 Дробитель
Eversor Mace
+11 BlackBird BlackBird -
120 ABAPA Дробитель
Eversor Mace
+11   -
121 ZloeZlo Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
122 DeRaTizacia Дробитель
Eversor Mace
+10 REDISKI REDISKI -
123 Eletheia Дробитель
Eversor Mace
+10 Goliathus Goliathus -
124 Боец Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Бродяги Бродяги -
125 Kan Дробитель
Eversor Mace
+10 Shturmoviki Shturmoviki -
126 Kan Дробитель
Eversor Mace
+10 Shturmoviki Shturmoviki -
127 Зевс Дробитель
Eversor Mace
+10 Goliathus Goliathus -
128 Dzy Молот Икара - Земля
Icarus Hammer - Earth
+10 Yggdrasill Yggdrasill -
129 SturmMashin Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+10 Goliathus Goliathus -
130 OverSonik Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+10 Goliathus Goliathus -
131 Chunya Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
132 Kadzuma Крылатый Клинок Икара
Icarus Wingblade
+10 Summer Summer -
133 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 RUM RUM -
134 Dzy Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Yggdrasill Yggdrasill -
135 MrBOLG Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Goliathus Goliathus -
136 iHanSolo Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+10 Goliathus Goliathus -
137 KY3bMA Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+10 Viktory Viktory -
138 Киса Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+10 Бродяги Бродяги -
139 Or4ik Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 Goliathus Goliathus -
140 Reivan Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 Viktory Viktory -
141 Ma5uxa Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 BlackBird BlackBird -
142 Balrok Клинок Плавника
Finale Blade
+10   -
143 0X0TA Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+10 Tortuga Tortuga -
144 635124 Трезубец Икара
Icarus Trident
+10 Viktory Viktory -
145 Tull Молот Икара - Земля
Icarus Hammer - Earth
+10   -
146 XPEHOBO Трость Могущества
Cyclic Cane
+10 Бродяги Бродяги -
147 Ri Щит Венеры
Vesper Shield
+10 Goliathus Goliathus -
148 PARIS Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+10 Summer Summer -
149 APASHE Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 Summer Summer -
150 Az0N Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 BlackBird BlackBird -
151 Kukubara Меч Архангела
Archangel Sword
+10   -
152 Hena Меч Архангела
Archangel Sword
+10 Goliathus Goliathus -
153 PAPAZOGLA Меч Архангела
Archangel Sword
+10 Goliathus Goliathus -
154 StillerKa Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
155 girdyaj Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 Shturmoviki Shturmoviki -
156 Radamanthys Оскал Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Nagen - Gail {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
157 Malakoka Молот Берестира
Contristo Hammer
+10 WatchYourself WatchYourself -
158 VIKULKA Резак Венеры - Гром
Vesper Cutter - Thunder
+10   -
159 Dreatnought Молот Икара
Icarus Hammer
+10   +
160 PodCat1K Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10 Pride Pride -
161 Mega4els Молот Икара
Icarus Hammer
+10   -
162 HavayTortik Острие Венеры - Великая Буря
Vesper Shaper - Gale
+10 Goliathus Goliathus -
163 Зевс Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+10 Goliathus Goliathus -
164 Sileana Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+10 Summer Summer -
165 Radamanthys Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
166 Kurgan Призрачный Жнец
Demitelum
+10 FreeForFun FreeForFun -
167 Lopata Призрачный Жнец
Demitelum
+10 Goliathus Goliathus -
168 legalaz Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+10 Goliathus Goliathus -
169 Radamanthys Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
170 Gunn Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+10 Yggdrasill Yggdrasill -
171 100etOdino4ecTBa Парные Зубы Мамбы - PvP
Mamba Edge Dual Daggers {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
172 Kristana Рапира Вознесения
Heavenstare Rapier
+10   -
173 HurryFury Арбалет Шипов
Thorne Crossbow
+10 Goliathus Goliathus -
174 Neptuno Распылитель Икара
Icarus Disperser
+10 LatinStar LatinStar -
175 Зевс Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+10 Goliathus Goliathus -
176 LO55 Воитель Венеры - Великая Буря
Vesper Fighter - Gale
+10 RUM RUM -
177 MegaDestr Пылающая Пила
Lava Saw
+10 Viktory Viktory -
178 Grok Пылающая Пила
Lava Saw
+10 Shadow Shadow -
179 Naminuke Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Goliathus Goliathus -
180 ycuk Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Yggdrasill Yggdrasill -
181 Monstro Призрачный Жнец
Demitelum
+10 BlackBird BlackBird -
182 BlackAdam Клещи Венеры - Гром
Vesper Pincer - Thunder
+10 Goliathus Goliathus -
183 APASHE Призрачный Жнец
Demitelum
+10 Summer Summer -
184 Tarzanas Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Goliathus Goliathus -
185 Зевс Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Goliathus Goliathus -
186 Shpaga Жало Икара
Icarus Stinger
+10 XP XP -
187 Shalera Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 Yggdrasill Yggdrasill -
188 Napa1m Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10 BlackBird BlackBird -
189 Radamanthys Арбалет Икара - Концентрация
Icarus Shooter - Concentration
+10 Goliathus Goliathus -
190 Eroina Зуб Мамбы
Mamba Edge
+10 Summer Summer -
191 WaKaJI Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10   -
192 IIIAIIILIK Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+10   -
193 Вор Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10 Бродяги Бродяги -
194 Eroina Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 Summer Summer -
195 Chunya Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+10 Goliathus Goliathus -
196 AZAROV Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10   -
197 Fru1ty Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+10 Goliathus Goliathus -
198 MrIpkis Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 NuNu NuNu -
199 Fr0sT Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+10 Goliathus Goliathus -
200 Киса Кухонный Нож Хабу - PvP
none
+10 Бродяги Бродяги -
201 Fr0 Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10   -
202 Аферист Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+10 BlackBird BlackBird -
203 Asso Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+10 HeavenlyAngels HeavenlyAngels -
204 Fr0sT228 Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+9 Goliathus Goliathus -
205 RamJam Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+9 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
206 СОЛНЫШКО Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+9 Viktory Viktory -
207 Tarzanas Призрачный Жнец
Demitelum
+9 Goliathus Goliathus -
208 PyBbIJI Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+9   -
209 Sirakuz Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+9 LatinStar LatinStar -
210 Kurvis Рука Икара
Icarus Hand
+9   -
211 i314 Молот Икара
Icarus Hammer
+9 Yggdrasill Yggdrasill -
212 Radamanthys Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+9 Goliathus Goliathus -
213 Цунами Сакредюмор
Sacredium
+9 Yggdrasill Yggdrasill -
214 Appo1on Сакредюмор
Sacredium
+9 BlackBird BlackBird -
215 Skylane Сакредюмор
Sacredium
+9 Goliathus Goliathus -
216 Maneco2 Парные Зубы Мамбы - PvP
Mamba Edge Dual Daggers {PvP}
+9 MyRkI MyRkI -
217 Usagi Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+9 Goliathus Goliathus -
218 DavyJones Молот Берестира
Contristo Hammer
+9 Tortuga Tortuga -
219 Karlito Меч Архангела
Archangel Sword
+9 Goliathus Goliathus -
220 MalinaEva Меч Архангела
Archangel Sword
+9 BlackBird BlackBird -
221 DeRaTizacia Молот Берестира
Contristo Hammer
+9 REDISKI REDISKI -
222 Fru1ty Красивая Диадема Венеры
Vesper Noble Circlet
+9 Goliathus Goliathus -
223 Harpija Трезубец Икара
Icarus Trident
+9   -
224 KYKLA Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+9 Goliathus Goliathus -
225 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+9 RUM RUM -
226 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+9 RUM RUM -
227 Radamanthys Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+9 Goliathus Goliathus -
228 Monstro Кожаный Шлем Элегии
Elegia Leather Helmet
+9 BlackBird BlackBird -
229 uoio Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+9 BlackBird BlackBird -
230 GalGadot Резак Венеры - Гром
Vesper Cutter - Thunder
+9 LatinStar LatinStar -
231 Boolg Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+9   -
232 LO55 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+9 RUM RUM -
233 СОЛНЫШКО Дробитель
Eversor Mace
+9 Viktory Viktory -
234 Gunn Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+9 Yggdrasill Yggdrasill -
235 Boolg Кольцо Ядра
Ring of Core
+8   -
236 EinLITR Ботинки Элегии
Elegia Shoes
+8 Goliathus Goliathus -
237 EinLITR Символ Элегии
Elegia Sigil
+8 Goliathus Goliathus -
238 Меланхолия Ботинки Элегии
Elegia Shoes
+8 Goliathus Goliathus -
239 Меланхолия Кольцо Ядра
Ring of Core
+8 Goliathus Goliathus -
240 iHutch Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+8 naggibatori naggibatori -
241 RamJam Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+8 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
242 Chunya Молот Икара - Земля
Icarus Hammer - Earth
+8 Goliathus Goliathus -
243 Valkard Дробитель
Eversor Mace
+8 Viktory Viktory +
244 SarcasticSaint Символ Венеры
Vesper Sigil
+8 NightGroup NightGroup -
245 Monstro Кожаные Брюки Элегии
Elegia Leather Legging
+8 BlackBird BlackBird -
246 Босяк Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+8 Бродяги Бродяги -
247 Ri Кожаный Шлем Элегии
Elegia Leather Helmet
+8 Goliathus Goliathus -
248 Меланхолия Штаны Элегии
Elegia Stockings
+8 Goliathus Goliathus -
249 Gunn Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
250 EinLITR Штаны Элегии
Elegia Stockings
+8 Goliathus Goliathus -
251 Цунами Плащ Зелени
Cloak of Greenery
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
252 Abdula Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+8 Viktory Viktory -
253 5668 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+8 Viktory Viktory -
254 SanDiego Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+8 Viktory Viktory -
255 Usagi Заклинатель Венеры
Vesper Caster
+8 Goliathus Goliathus -
256 Comou Трезубец Икара
Icarus Trident
+8 Sosni Sosni -
257 Fru1ty Красивые Ботинки Венеры
Vesper Noble Shoes
+8 Goliathus Goliathus -
258 SHLAPa Трезубец Икара
Icarus Trident
+8 BlackBird BlackBird -
259 VABUM Трезубец Икара
Icarus Trident
+8   -
260 Malakoka Трезубец Икара
Icarus Trident
+8 WatchYourself WatchYourself -
261 CorteZ Серьга Антараса
Earring of Antharas
+8 Goliathus Goliathus -
262 Usagi Сапоги Дестино
Moirai Boots
+8 Goliathus Goliathus -
263 SarcasticSaint Красивая Диадема Венеры
Vesper Noble Circlet
+8 NightGroup NightGroup -
264 Marakas Трость Могущества
Cyclic Cane
+8 MGM MGM -
265 Merlin Красивая Диадема Венеры
Vesper Noble Circlet
+8 NightGroup NightGroup -
266 turbokrzak Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
267 CorteZ Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+8 Goliathus Goliathus -
268 RamJam Рукавицы Элегии
Elegia Gauntlet
+8 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
269 Tomasina Топор Вигвика
Vigwik Axe
+8   -
270 VABUM Меч Архангела
Archangel Sword
+8   -
271 BornOfOsiris Перчатки Дестино
Moirai Gloves
+8 InControl InControl -
272 Цунами Меч Архангела
Archangel Sword
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
273 xxxMarkusxxx Меч Архангела
Archangel Sword
+8 Goliathus Goliathus -
274 Сережка Меч Архангела
Archangel Sword
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
275 Alejandro Меч Архангела
Archangel Sword
+8   -
276 Tamriel Меч Архангела
Archangel Sword
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
277 Usagi Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+8 Goliathus Goliathus -
278 Босяк Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+8 Бродяги Бродяги -
279 Ri Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+8 Goliathus Goliathus -
280 Marakas Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+8 MGM MGM -
281 Gladiatorus Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+8 Viktory Viktory -
282 Ri Усиленная Серьга Бессмертного Закена
none
+8 Goliathus Goliathus -
283 ToxaSc Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+8 Viktory Viktory -
284 AZAROV Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+8   -
285 AEZ Сакредюмор
Sacredium
+8 BlackkSky BlackkSky -
286 CorteZ Красивые Рукавицы Венеры
Vesper Noble Gauntlet
+8 Goliathus Goliathus -
287 Меланхолия Диадема Элегии
Elegia Circlet
+8 Goliathus Goliathus -
288 Меланхолия Туника Элегии - PvP
Elegia Tunic {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -
289 Foltes Жало Икара - Разрушение
Icarus Stinger - Destruction
+8 Shadow Shadow -
290 BlackAdam Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+8 Goliathus Goliathus -
291 ALiTTA Булава Злого Бога
Devilish Maul
+8 Summer Summer -
292 DREDik Призрачный Жнец
Demitelum
+8 Viktory Viktory -
293 Marakas Серьга Орфена
Earring of Orfen
+8 MGM MGM -
294 Usagi Шлем Дестино
Moirai Helmet
+8 Goliathus Goliathus -
295 Босяк Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+8 Бродяги Бродяги -
296 Ri Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+8 Goliathus Goliathus -
297 Цунами Плащ Пламени
Cloak of Fire
+8 Yggdrasill Yggdrasill -
298 Fr0sT228 Плащ Пламени
Cloak of Fire
+8 Goliathus Goliathus -
299 Fr0sT228 Плащ Пламени
Cloak of Fire
+8 Goliathus Goliathus -
300 Ri Кожаная Кираса Элегии - PvP
Elegia Leather Breastplate {PvP}
+8 Goliathus Goliathus -

બધી પોશાક કરેલી વસ્તુઓ મોહક રકમની ટોચ પર.
નામ Sum / Max વર્ગ   કુળ  
1 CorteZ +168 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
2 Monstro +155 \ +18 Titan BlackBird BlackBird -
3 Меланхолия +146 \ +19 Archmage Goliathus Goliathus -
4 Fr0sT228 +146 \ +16 Soultaker Goliathus Goliathus -
5 EinLITR +143 \ +16 Archmage Goliathus Goliathus -
6 Fr0sT +138 \ +17 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
7 Ri +138 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
8 Usagi +137 \ +15 Soul hound Goliathus Goliathus -
9 Босяк +130 \ +15 Soul hound Бродяги Бродяги -
10 MegaOrk +126 \ +16 Titan Goliathus Goliathus -
11 Fru1ty +126 \ +16 Dominator Goliathus Goliathus -
12 innnnocent +125 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
13 Цунами +124 \ +16 Mystic Muse Yggdrasill Yggdrasill -
14 Chunya +124 \ +16 Titan Goliathus Goliathus -
15 CaHcei +122 \ +17 Evas Saint   +
16 WindFury +122 \ +11 Storm Screamer Goliathus Goliathus -
17 StillerKa +121 \ +10 Soul hound Goliathus Goliathus -
18 ДД +120 \ +16 Titan Titans Titans -
19 ipiupiu +118 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
20 legalaz +117 \ +14 Shillien Templar Goliathus Goliathus -
21 Lopata +114 \ +14 Dreadnought Goliathus Goliathus -
22 RuNi +113 \ +17 Adventurer Goliathus Goliathus +
23 Zuy +113 \ +16 Grand Khavatari Yggdrasill Yggdrasill -
24 XoKu +111 \ +13 Duelist Goliathus Goliathus +
25 MegaZlo +110 \ +15 Cardinal Goliathus Goliathus -
26 Hutchik +109 \ +16 Mystic Muse YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
27 KyCbKuHaMaTb +109 \ +7 Soul hound Goliathus Goliathus -
28 XuKaPu +108 \ +16 Dreadnought Goliathus Goliathus -
29 Kurgan +107 \ +16 Titan FreeForFun FreeForFun -
30 SonikSork +107 \ +7 Archmage Goliathus Goliathus -
31 Fionika +107 \ +7 Soul hound   -
32 Or4ik +105 \ +12 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
33 ApokaliT +105 \ +8 Soultaker BlackBird BlackBird -
34 Суслик +104 \ +11 Fortune Seeker Goliathus Goliathus -
35 Eletheia +104 \ +10 Shillien Templar Goliathus Goliathus -
36 Lufa +104 \ +7 Mystic Muse Yggdrasill Yggdrasill -
37 PodCat1K +102 \ +7 Doombringer Pride Pride -
38 KYKLA +101 \ +9 Sagittarius Goliathus Goliathus -
39 VABUM +101 \ +8 Soul hound   -
40 LionHearted +100 \ +16 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
41 Еж +100 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
42 PAPAZOGLA +100 \ +10 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
43 Hena +99 \ +10 Soul hound Goliathus Goliathus -
44 iSatisfaction +98 \ +6 Shillien Saint Goliathus Goliathus -
45 Tisei +97 \ +12 Duelist Goliathus Goliathus -
46 Skylane +97 \ +9 Soul hound Goliathus Goliathus -
47 Dizmoral +97 \ +7 Dominator BlackBird BlackBird -
48 Fr0sT1337 +95 \ +17 Titan NightGroup NightGroup -
49 Merlin +95 \ +8 Spectral Master NightGroup NightGroup -
50 5668 +95 \ +8 Grand Khavatari Viktory Viktory -
51 GranDz +95 \ +6 Storm Screamer Goliathus Goliathus -
52 Бабай +94 \ +16 Duelist Goliathus Goliathus -
53 Alejandro +94 \ +8 Shillien Saint   -
54 Fr05T +94 \ +8 Mystic Muse Shadow Shadow -
55 SarcasticSaint +94 \ +8 Spectral Master NightGroup NightGroup -
56 Abdula +94 \ +8 Grand Khavatari Viktory Viktory -
57 SonikBlaster +94 \ +6 Duelist Goliathus Goliathus -
58 Negromancer +94 \ +6 Soultaker Goliathus Goliathus -
59 Hypatia +93 \ +15 Dreadnought Yggdrasill Yggdrasill -
60 PyBbIJI +93 \ +9 Dreadnought   -
61 CAHbI4 +92 \ +15 Grand Khavatari Viktory Viktory -
62 Kristana +91 \ +16 trickster   -
63 Karlito +91 \ +9 Archmage Goliathus Goliathus -
64 6a6a +91 \ +8 Soul hound Shturmoviki Shturmoviki -
65 xxxMarkusxxx +91 \ +8 Storm Screamer Goliathus Goliathus -
66 Люциферчик +91 \ +8 Doombringer Goliathus Goliathus -

મોહક વસ્ત્રો પહેરેલી વસ્તુઓની ટોચ પર.
નામ Max / Sum વર્ગ   કુળ  
1 Stratocaster +20 \ +62 Grand Khavatari BlackBird BlackBird -
2 Меланхолия +19 \ +146 Archmage Goliathus Goliathus -
3 Monstro +18 \ +155 Titan BlackBird BlackBird -
4 Fr0sT +17 \ +138 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
5 CaHcei +17 \ +122 Evas Saint   +
6 RuNi +17 \ +113 Adventurer Goliathus Goliathus +
7 Fr0sT1337 +17 \ +95 Titan NightGroup NightGroup -
8 Marakas +17 \ +73 Destroyer MGM MGM -
9 Runy +17 \ +48 Grand Khavatari   -
10 CorteZ +16 \ +168 Duelist Goliathus Goliathus -
11 Fr0sT228 +16 \ +146 Soultaker Goliathus Goliathus -
12 EinLITR +16 \ +143 Archmage Goliathus Goliathus -
13 Ri +16 \ +138 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
14 MegaOrk +16 \ +126 Titan Goliathus Goliathus -
15 Fru1ty +16 \ +126 Dominator Goliathus Goliathus -
16 innnnocent +16 \ +125 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
17 Chunya +16 \ +124 Titan Goliathus Goliathus -
18 Цунами +16 \ +124 Mystic Muse Yggdrasill Yggdrasill -
19 ДД +16 \ +120 Titan Titans Titans -
20 ipiupiu +16 \ +118 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
21 Zuy +16 \ +113 Grand Khavatari Yggdrasill Yggdrasill -
22 Hutchik +16 \ +109 Mystic Muse YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
23 XuKaPu +16 \ +108 Dreadnought Goliathus Goliathus -
24 Kurgan +16 \ +107 Titan FreeForFun FreeForFun -
25 Еж +16 \ +100 Duelist Goliathus Goliathus -
26 LionHearted +16 \ +100 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
27 Бабай +16 \ +94 Duelist Goliathus Goliathus -
28 Kristana +16 \ +91 trickster   -
29 SturmMashin +16 \ +90 Dreadnought Goliathus Goliathus -
30 iHutch +16 \ +89 Titan naggibatori naggibatori -
31 HarleyQuinny +16 \ +85 Duelist   -
32 Covenant +16 \ +80 trickster   -
33 w0Rd +16 \ +80 Duelist Goliathus Goliathus -
34 iCephei +16 \ +73 Duelist Goliathus Goliathus -
35 Gunn +16 \ +72 Grand Khavatari Yggdrasill Yggdrasill -
36 asdasd1 +16 \ +66 Cardinal Viktory Viktory -
37 ue +16 \ +63 Bounty Hunter MGM MGM -
38 Barbarry +16 \ +58 Duelist Goliathus Goliathus -
39 Ky3bKa +16 \ +58 Maestro Shadow Shadow -
40 ikey +16 \ +53 Adventurer 4ikiPiki 4ikiPiki -
41 MissKat +16 \ +52 Cardinal BlackBird BlackBird -
42 SilentAngel +16 \ +49 trickster LatinStar LatinStar -
43 FrodoBaggins +16 \ +44 Fortune Seeker   -
44 Суперман +16 \ +43 Duelist LatinStar LatinStar -
45 finik +16 \ +40 Spectral Master Yggdrasill Yggdrasill -
46 PiuHutch +16 \ +38 Soul hound 4ikiPiki 4ikiPiki -
47 F4 +16 \ +33 Fortune Seeker   -
48 KpaFFTep +16 \ +32 Maestro Piter Piter -
49 Sanja +16 \ +31 Soultaker Viktory Viktory -
50 e6blpb +16 \ +28 Titan Yggdrasill Yggdrasill -
51 RUSS +16 \ +25 Ghost Hunter   -
52 trygold +16 \ +22 Fortune Seeker   +
53 AZAROV +16 \ +20 Phoenix Knight   -
54 Tiax +16 \ +19 Maestro CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
55 AbigaiL +16 \ +16 Maestro LatinStar LatinStar -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Top 100 Enchanters HF Part5 🍒 Server L2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS Pts high five

RPG

ખેલાડીઓ:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Зевс
  • 06 Люциан
  • 07 Chunya
  • 08 CorteZ
  • 09 ReebooK
  • 10 Disguise

Ssq:
પરો.   99.8%
સાંજ   0%
День  11