પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 drop cal Top 100 by PVP,PK HF Part5 🎥 L2 Server Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

કુળ પીવીપી / પી.કે. વર્ગ   કુળ  
1 Босяк 9684/2 Soul hound Бродяги Бродяги -
2 CorteZ 8554/0 Duelist Goliathus Goliathus -
3 RuNi 4702/107 Adventurer Goliathus Goliathus +
4 Usagi 4625/477 Soul hound Goliathus Goliathus -
5 Бабай 4251/237 Duelist Goliathus Goliathus -
6 PAPAZOGLA 3622/10 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
7 Chunya 3578/0 Titan Goliathus Goliathus -
8 LionHearted 2679/41 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
9 30HT 2638/162 Soul hound Goliathus Goliathus -
10 GranDz 2211/25 Storm Screamer Goliathus Goliathus -
11 Fr0sT 2185/171 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
12 Radamanthys 2127/1431 Doombringer Goliathus Goliathus -
13 Еж 2036/102 Duelist Goliathus Goliathus -
14 6a6a 1885/0 Soul hound Shturmoviki Shturmoviki -
15 Ri 1718/2 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
16 Dixis 1685/31 Soul hound Goliathus Goliathus -
17 Karlito 1675/57 Archmage Goliathus Goliathus -
18 Aurelisa 1621/4 Soul hound Goliathus Goliathus -
19 girdyaj 1266/2 Titan Shturmoviki Shturmoviki -
20 KyCbKuHaMaTb 1241/0 Soul hound Goliathus Goliathus -
21 Oame 1239/99 Soul hound   -
22 Люциферчик 1134/99 Doombringer Goliathus Goliathus -
23 iHanSolo 1133/170 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
24 Runy 1106/45 Grand Khavatari   -
25 Hena 1022/2 Soul hound Goliathus Goliathus -
26 ДД 1010/0 Titan Titans Titans -
27 Лис 988/18 Mystic Muse BlackBird BlackBird -
28 DemonsWing 852/54 Soul hound Goliathus Goliathus -
29 KosteL 824/76 Titan   -
30 Kan 780/3 Phoenix Knight Shturmoviki Shturmoviki -
31 EHuCEu 768/189 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
32 Twilight 756/3 Hell Knight   -
33 ipiupiu 744/0 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
34 Gartarein 742/101 Soul hound   -
35 Owned 731/21 Soul hound   -
36 Бес 717/17 Mystic Muse BlackBird BlackBird -
37 Eventide 672/23 Phoenix Knight   -
38 KavarnayA 656/145 Soul hound Самозванцы Самозванцы -
39 Меланхолия 630/49 Archmage Goliathus Goliathus -
40 dzidzo 624/82 Archmage Goliathus Goliathus -
41 Kurgan 624/0 Titan FreeForFun FreeForFun -
42 Dustun 611/3 Doombringer Goliathus Goliathus -
43 BlackAdam 592/247 Soul hound Goliathus Goliathus -
44 Nag 588/31 Adventurer   -
45 Люциан 579/28 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
46 SANTIN0 578/6 Archmage Goliathus Goliathus -
47 EinLITR 517/115 Archmage Goliathus Goliathus -
48 Karelina 506/11 Mystic Muse Goliathus Goliathus -
49 Pariah 504/4 Moonlight Sentinel   -
50 PoTRiK 498/9 Doombringer Viktory Viktory -
51 NagibbatoR 493/46 Grand Khavatari   -
52 AburG 477/55 Grand Khavatari Viktory Viktory -
53 VasyaDestroyer 473/118 Titan   -
54 LifeeThieves 455/95 Grand Khavatari   -
55 AIRdeFF 424/60 Soul hound Goliathus Goliathus -
56 E6aJIBcexCMocTa 424/0 Storm Screamer Shturmoviki Shturmoviki -
57 iMalTy 410/89 Archmage Goliathus Goliathus -
58 TheEyeless 394/55 Soul hound   -
59 Fr05T 388/16 Mystic Muse Shadow Shadow -
60 Fr0sT1337 387/60 Titan NightGroup NightGroup -
61 Суслик 373/4 Fortune Seeker Goliathus Goliathus -
62 VABUM 372/36 Soul hound   -
63 CARL0S 369/14 Ghost Hunter Goliathus Goliathus -
64 Skaramanga 361/4 Ghost Hunter   -
65 Orcarius 358/57 Titan Viktory Viktory -
66 Сережка 339/5 Mystic Muse Yggdrasill Yggdrasill -
67 Scourge 338/39 Soul hound   -
68 Tuareg 330/1 Shillien Templar Yggdrasill Yggdrasill -
69 ChanneL 329/5 Doombringer   -
70 DODIGAGO 314/17 Grand Khavatari Goliathus Goliathus -
71 Mattatron 310/4 Soul hound Yggdrasill Yggdrasill -
72 LegendInClass 301/10 Duelist   -
73 LEPMOHTOB 293/9 Mystic Muse   -
74 zKreative 288/0 Storm Screamer Goliathus Goliathus +
75 StillerKa 286/0 Soul hound Goliathus Goliathus -
76 Zuy 276/2 Grand Khavatari Yggdrasill Yggdrasill -
77 Lufa 270/0 Mystic Muse Yggdrasill Yggdrasill -
78 Hutchik 259/2 Mystic Muse YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
79 Caskax10 242/35 Soul hound   -
80 WOoOoOW 235/6 Doombringer   -
81 Monoka 227/5 Ghost Hunter   -
82 Covenant 222/13 trickster   -
83 Maneco2 214/15 Adventurer MyRkI MyRkI -
84 Взрывной 210/57 Soul hound   -
85 BlackLeady 202/38 Ghost Hunter Goliathus Goliathus -
86 Вор 195/0 Spectral Master Бродяги Бродяги -
87 sumGALAXIA 193/0 Dominator   -
88 Monstro 192/4 Titan BlackBird BlackBird -
89 Fionika 192/1 Soul hound   -
90 RamJam 190/8 Shillien Templar CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
91 Rhynn 188/30 Soul hound   -
92 Alejandro 188/10 Shillien Saint   -
93 VerteX 186/21 Soul hound   -
94 Tethys 184/8 Soultaker Goliathus Goliathus -
95 Baabai 183/33 Duelist   -
96 XPEHOBO 176/0 Soul hound Бродяги Бродяги -
97 CoBpeMeHHuK 175/6 Arcana Lord   -
98 byh 174/2 Doombringer   -
99 SierraLeone 172/27 Shillien Templar InControl InControl -
100 Demetra 172/1 Soul hound Goliathus Goliathus -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Top 100 by PVP,PK HF Part5 🎥 L2 Server Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS Mmorpg

RPG Lineage 2 lvl 95 quests l2 high five fortune seeker pvp

ખેલાડીઓ:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Зевс
  • 06 Люциан
  • 07 Chunya
  • 08 CorteZ
  • 09 ReebooK
  • 10 Disguise

Ssq:
પરો.   99.8%
સાંજ   0%
День  11