પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 subclass Top 100 HF Part5 🚓 H5 la2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

નામ વર્ગ   કુળ  
1 ReebooK (Hero) Evas Saint  Goliathus Goliathus -
2 Fr0sT (Hero) Grand Khavatari  Goliathus Goliathus +
3 Radamanthys (Hero) Doombringer  Goliathus Goliathus -
4 legalaz (Hero) Shillien Templar  Goliathus Goliathus +
5 RuNi (Hero) Adventurer  Goliathus Goliathus -
6 Disguise (Hero) Elemental Master  Goliathus Goliathus -
7 ECTECTBO (Hero) Cardinal  Goliathus Goliathus -
8 Зевс (Hero) Phoenix Knight  Goliathus Goliathus +
9 Люциан (Hero) Mystic Muse  Goliathus Goliathus -
10 GranDz (Hero) Storm Screamer  Goliathus Goliathus -
11 Банши (Hero) Spectral Master  Goliathus Goliathus -
12 Chunya (Hero) Titan  Goliathus Goliathus -
13 CorteZ (Hero) Duelist  Goliathus Goliathus +
14 KYKLA (Hero) Sagittarius  Goliathus Goliathus -
15 Shocked (Hero) Arcana Lord     -
16 CTPEJIa (Hero) Moonlight Sentinel  LatinStar LatinStar -
17 O6Jlako Sword Muse  Tortuga Tortuga -
18 zKimiz Maestro     -
19 Stiks trickster     -
20 xMegaZlo Mystic Muse  Goliathus Goliathus -
21 ДД Titan  Titans Titans -
22 MegaDestr Titan  Viktory Viktory -
23 byh Doombringer     -
24 ElizabetSwann Spectral Dancer  ElfSpirit ElfSpirit -
25 BornOfOsiris Spectral Master  InControl InControl -
26 Fionika Soul hound     -
27 AIRdeFF Soul hound  Goliathus Goliathus -
28 Valkard Maestro  Viktory Viktory +
29 M Grand Khavatari     -
30 3JIATOBJIACKA Hierophant  Viktory Viktory -
31 byhoi Adventurer     -
32 Drizafeina Shillien Saint  Traktier Traktier +
33 Meladi Judicator  Viktory Viktory -
34 SkullDeath Dominator     -
35 Konina Evas Templar     -
36 BlackGarry Storm Screamer     -
37 SonikSB Soul hound  Goliathus Goliathus -
38 Kampfengott Titan     -
39 T0HbKA Adventurer  Viktory Viktory -
40 FEHIKC Phoenix Knight  LatinStar LatinStar -
41 GK20 Grand Khavatari     -
42 C0HbKA Shillien Templar  Viktory Viktory -
43 Nalivai Evas Saint  Viktory Viktory -
44 CAHbI41 Grand Khavatari  XEX XEX -
45 w01 Doomcryer     -
46 MAPUHA Evas Saint  Viktory Viktory -
47 w04 Doomcryer     -
48 w05 Doomcryer     -
49 w02 Doomcryer     -
50 CAHbI4x3 Grand Khavatari  Viktory Viktory -
51 w03 Doomcryer     -
52 w07 Doomcryer     -
53 w06 Doomcryer     -
54 CAHbI4x2 Grand Khavatari  Viktory Viktory -
55 Supporter Sword Muse     -
56 Yeri Soul hound     -
57 w09 Doomcryer     -
58 w08 Doomcryer     -
59 SHLAPa Fortune Seeker  BlackBird BlackBird -
60 IIIauTaH Doombringer  Shturmoviki Shturmoviki -
61 lSkinhead Titan  AnotherWorld AnotherWorld -
62 xElfeNx Sword Muse  ElfSpirit ElfSpirit -
63 Бродяга Duelist  Бродяги Бродяги -
64 ArthurCurry Mystic Muse  Goliathus Goliathus -
65 Josi Mystic Muse  Хаку Хаку -
66 FrodoBaggins Fortune Seeker     -
67 GreyPilgrim Archmage  Shturmoviki Shturmoviki -
68 Boolg Duelist     -
69 KbI3bIMKA Doomcryer  Viktory Viktory -
70 kast Mystic Muse  BlackBird BlackBird -
71 Div0 trickster  Синдикат Синдикат -
72 TAH9l Doombringer  Хаку Хаку -
73 Осень Doombringer     -
74 xAmbrella Elemental Master  Бродяги Бродяги -
75 WCgreenBuff Doomcryer  saport saport -
76 IIIeri Soul hound     -
77 Ebalkakblox Duelist     -
78 Minsdrav Soul hound  YourBunnyWrote YourBunnyWrote -
79 Мрак Mystic Muse  Бродяги Бродяги -
80 TheEyeless Soul hound     -
81 XZ4TO Grand Khavatari  MoboDro4 MoboDro4 -
82 xSigmentx Duelist     -
83 TOOOOOJI Maestro  saport saport -
84 Купидон Doombringer  ArgentumStellata ArgentumStellata -
85 T0TyTToTaM Soul hound  LatinStar LatinStar -
86 666FAUST999 Doombringer     -
87 MrBOLG Grand Khavatari  Goliathus Goliathus -
88 iI0Ii Fortune Seeker  RUM RUM -
89 Mega4els Phoenix Knight     -
90 6AHOK Doombringer     -
91 FunChiken Doombringer     -
92 JohnOdekolon Grand Khavatari     -
93 Fx Phoenix Knight  Fx Fx -
94 AZAROV Phoenix Knight     -
95 DonKarlione Adventurer  Krestonoscy Krestonoscy -
96 Leti Judicator  Summer Summer -
97 Киса Dreadnought  Бродяги Бродяги -
98 Awakened Duelist     -
99 JIEGI0H Dreadnought  LatinStar LatinStar -
100 IIaCKyDA Shillien Templar  HeavenlyAngels HeavenlyAngels -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Top 100 HF Part5 🚓 H5 la2 Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS Pts high five

RPG Lineage 2 3rd class transfer lineage 2 pvp interlude server

ખેલાડીઓ:
  • 01 ReebooK
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   99.8%
День  13