પૃષ્ઠ શીર્ષક: Ertheia l2 pvp PVP, PK, Kills and Dies top HF Part5 🎠 Top Server Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

# કિલર માર્યા ગયા Time
1 GaLLIuK 8mapta Mar 5 2021 6:37AM
2 BlackLeady RuNi Mar 5 2021 12:12AM
3 BlackLeady RuNi Mar 5 2021 12:05AM
4 BlackLeady RuNi Mar 4 2021 11:59PM
5 Chunya ToxaSc Mar 4 2021 11:06PM
6 RuNi ToxaSc Mar 4 2021 11:03PM
7 Grok Zuy Mar 4 2021 10:55PM
8 Zuy Grok Mar 4 2021 10:53PM
9 GaLLIuK 8mapta Mar 4 2021 9:47PM
10 Fr0sT228 Еж Mar 4 2021 8:46PM
11 RuNi Karlito Mar 4 2021 8:15PM
12 LionHearted Alpina Mar 4 2021 5:20PM
13 LionHearted Telega Mar 4 2021 5:19PM
14 LionHearted asdgg Mar 4 2021 5:19PM
15 APASHE Bijou Mar 4 2021 4:35PM
16 APASHE NGR Mar 4 2021 4:35PM
17 APASHE Bukem Mar 4 2021 4:35PM
18 Sileana fnx Mar 4 2021 4:35PM
19 Tisei RediaKIN Mar 4 2021 2:39PM
20 Karlito RediaKIN Mar 4 2021 2:23PM
21 Karlito RediaKIN Mar 4 2021 2:04PM
22 Tisei Gladiatorus Mar 4 2021 2:03PM
23 Tisei RediaKIN Mar 4 2021 2:00PM
24 RediaKIN Karlito Mar 4 2021 1:57PM
25 Karlito RediaKIN Mar 4 2021 12:58PM
26 OPKTITAN qwefsf Mar 4 2021 11:47AM
27 OPKTITAN Hydoi Mar 4 2021 11:46AM
28 Mitsuhashi Gabiota Mar 4 2021 3:58AM
29 Grok Gigante Mar 3 2021 10:21PM
30 Grok Zuy Mar 3 2021 9:49PM
31 LionHearted re11 Mar 3 2021 8:19PM
32 Зевс MysticMoose Mar 3 2021 5:11PM
33 Alpina Karlito Mar 3 2021 3:45PM
34 SonikSork ni96 Mar 3 2021 3:03PM
35 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 11:57AM
36 RediaKIN iCephei Mar 3 2021 11:57AM
37 iCephei RediaKIN Mar 3 2021 11:55AM
38 iCephei RediaKIN Mar 3 2021 11:50AM
39 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 11:44AM
40 Зевс RediaKIN Mar 3 2021 11:40AM
41 Зевс RediaKIN Mar 3 2021 11:33AM
42 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 11:31AM
43 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 11:07AM
44 RediaKIN Karlito Mar 3 2021 11:04AM
45 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 11:00AM
46 RediaKIN iCephei Mar 3 2021 10:55AM
47 RediaKIN iCephei Mar 3 2021 10:51AM
48 iCephei RediaKIN Mar 3 2021 10:51AM
49 RediaKIN iCephei Mar 3 2021 10:46AM
50 iCephei RediaKIN Mar 3 2021 10:45AM
51 iCephei RediaKIN Mar 3 2021 10:44AM
52 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 10:26AM
53 RediaKIN Karlito Mar 3 2021 10:24AM
54 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 10:15AM
55 RediaKIN Karlito Mar 3 2021 10:09AM
56 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 10:06AM
57 RediaKIN Karlito Mar 3 2021 10:02AM
58 RediaKIN Karlito Mar 3 2021 9:53AM
59 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 9:51AM
60 Karlito RediaKIN Mar 3 2021 9:46AM
61 GiranL2w Shpaga Mar 2 2021 11:39PM
62 Chunya Dimaster Mar 2 2021 11:32PM
63 Chunya ScBanDit Mar 2 2021 11:19PM
64 Chunya BiIIIH9L Mar 2 2021 11:06PM
65 RuNi ScorpionVZ Mar 2 2021 11:03PM
66 Chunya ScorpionVZ Mar 2 2021 11:03PM
67 Radamanthys e1entary Mar 2 2021 10:37PM
68 GaLLIuK 8mapta Mar 2 2021 10:27PM
69 GaLLIuK 8mapta Mar 2 2021 8:22PM
70 kumun toli Mar 2 2021 4:18PM
71 legalaz 100gr Mar 2 2021 4:03PM
72 RRiddik re3 Mar 2 2021 3:36PM
73 Gladiatorus iCephei Mar 2 2021 2:35PM
74 legalaz Gladiatorus Mar 2 2021 2:26PM
75 MrBOLG Gladiatorus Mar 2 2021 2:23PM
76 Gladiatorus Alpina Mar 2 2021 2:22PM
77 MrBOLG Alpina Mar 2 2021 2:22PM
78 Alpina Karlito Mar 2 2021 2:22PM
79 legalaz Cohones Mar 2 2021 2:13PM
80 legalaz MysticMoose Mar 2 2021 2:12PM
81 Alpina MrBOLG Mar 2 2021 2:10PM
82 OPKTITAN Hzkakoinik Mar 2 2021 12:31PM
83 OPKTITAN Hzkakoinik Mar 2 2021 12:25PM
84 OPKTITAN Hzkakoinik Mar 2 2021 12:14PM
85 iCephei Gladiatorus Mar 2 2021 11:41AM
86 legalaz Gladiatorus Mar 2 2021 11:21AM
87 legalaz nniger Mar 2 2021 11:17AM
88 legalaz hjdf Mar 2 2021 11:05AM
89 oXoTHuK rvrv Mar 2 2021 10:17AM
90 oXoTHuK Bukem Mar 2 2021 10:16AM
91 8mapta mostt Mar 2 2021 9:20AM
92 GaLLIuK 8mapta Mar 2 2021 7:43AM
93 Mitsuhashi Gabiota Mar 2 2021 2:59AM
94 Chunya ScBanDit Mar 1 2021 11:38PM
95 Chunya BiIIIH9L Mar 1 2021 11:37PM
96 RuNi BiIIIH9L Mar 1 2021 11:30PM
97 Chunya ScBanDit Mar 1 2021 11:02PM
98 Chunya ToxaSc Mar 1 2021 11:01PM
99 Tomasina Gozer Mar 1 2021 10:50PM
100 e1entary eLentary Mar 1 2021 10:38PM

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] PVP, PK, Kills and Dies top HF Part5 🎠 Top Server Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS Mmorpg

RPG L2 Clan shop l2 high five hunting zones

ખેલાડીઓ:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Зевс
  • 06 Люциан
  • 07 Chunya
  • 08 CorteZ
  • 09 ReebooK
  • 10 Disguise

Ssq:
પરો.   99.8%
સાંજ   0%
День  11