ចំណងជើងទំព័រ៖ L2 Clan penalty game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Central Khmer Classic PTS

គណនី៖ ភ្ញៀវ ចូលជាអ្នកប្រើ
2021/04/22 18:27:04 Renamedz926: WTS\T ELEGIA LEATHER SET offer
2021/04/22 18:24:57 Newest: wts Eternal Core Sword
2021/04/22 18:23:54 Speccy: Хороший улов!
2021/04/22 18:23:51 Speccy: Оп оп галеностоп!
2021/04/22 18:23:28 Bloodrain: Охуенас!
2021/04/22 18:23:23 Swes: Аллилуя!
2021/04/22 18:23:21 Bloodrain: Латинас танцес
2021/04/22 18:23:16 Swes: Ну спой лучше мужлан
2021/04/22 18:23:14 Renamed1951201: Пошла жара!
2021/04/22 18:23:11 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 18:23:10 Renamed1951201: Поддадим!
2021/04/22 18:22:50 TREWKA: WTS Vesper Shoes Gloves Stockings
2021/04/22 18:22:49 TREWKA: wts Vesper MW Breastplate Tunic
2021/04/22 18:22:49 TREWKA: wts Vesper Helmet Gaunt Boots MW
2021/04/22 18:21:49 Elenberq: пройду академ
2021/04/22 18:19:46 Renamed1927491: wts Earring of Antharas
2021/04/22 18:18:03 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 18:16:48 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 18:16:15 MisterWarcryer: Я знаю пароль я вижу ориентир!!!
2021/04/22 18:16:13 MisterWarcryer: Мирила огонь и лёд небо солнце и грозы!
2021/04/22 18:16:11 MisterWarcryer: Жила была девочка золотистые косы
2021/04/22 18:16:10 MisterWarcryer: бывааает счастье????...
2021/04/22 18:16:09 MisterWarcryer: Знать...Не снах а на иву...Каким
2021/04/22 18:16:08 MisterWarcryer: части пока в нём есть любооовь!
2021/04/22 18:16:07 MisterWarcryer: Мир...В котором я живу не делится на
2021/04/22 18:13:11 Duskdawn: wtb mid dager+10+12
2021/04/22 18:12:44 zakl1: wtb icar heavy arms dyn crusher
2021/04/22 18:11:51 zakl1: wtb icar heavy arms dyn crusher
2021/04/22 18:11:28 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 18:10:53 Exalted: wts/t elegia h/r set
2021/04/22 18:07:35 Renamedz926: WTS\T ELEGIA LEATHER SET offer
2021/04/22 18:05:37 gnomx1: втт молот икара на клинок династии+4++
2021/04/22 18:05:24 7Wolf: wtb icar 2handed
2021/04/22 18:05:20 gnomx1: втт сет морай тяж+6 на веспер аналог+ад
2021/04/22 18:04:57 Duskdawn: wts th 30 skil
2021/04/22 18:04:50 Duskdawn: wtsВозмездие Венеры
2021/04/22 18:01:58 Exalted: wts/t elegia h/r set
2021/04/22 18:00:34 7Wolf: куплю крашер
2021/04/22 18:00:25 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 17:53:39 Exalted: wts/t elegia h/r set
2021/04/22 17:52:00 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 17:50:23 7Wolf: куплю крашер
2021/04/22 17:49:11 Duskdawn: wts th 30 skil
2021/04/22 17:48:59 Duskdawn: wtsВозмездие Венеры
2021/04/22 17:42:52 Ducu: wtb gc 400k each
2021/04/22 17:41:00 DENEG: крашер продаёт кто?
2021/04/22 17:39:35 Khorozar: WTS Agathion Auxiliary Stone: Enchant Armor (B-Grade)
2021/04/22 17:26:26 Exalted: wts/t elegia h/r set
2021/04/22 17:25:57 xTheresa: Есть у кого запись стрима хача с осад?) Хочу поорать с дауна в 3х гладов
2021/04/22 17:22:39 xTheresa: WTS MW MA Sigil Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS.
2021/04/22 17:18:18 aJIawar: wtb mamba edge pm!!!
2021/04/22 17:18:13 xTheresa: WTS MW MA Sigil Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS.
2021/04/22 17:17:43 Exalted: wts/t elegia h/r set
2021/04/22 17:17:08 Duskdawn: wtsВозмездие Венеры
2021/04/22 17:15:23 Khorozar: WTS Augmented Icarus Spirit
2021/04/22 17:15:19 gnomx1:  wtb а b chmot +6 по 150кк
2021/04/22 17:14:09 gnomx1: втт сет морай тяж+6 на веспер аналог+ад
2021/04/22 17:13:47 xTheresa: WTS MW MA Sigil Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS.
2021/04/22 17:10:26 Exalted: wts/t elegia h/r set
2021/04/22 17:09:20 xTheresa: WTS MW MA Sigil Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS.
2021/04/22 17:04:33 ALLGRADEITEMS: wts vesp nobl mage set +6
2021/04/22 17:04:32 ALLGRADEITEMS: wts eleg light set +6
2021/04/22 17:04:31 ALLGRADEITEMS: wtt neols80 ->eleg hv bp+gait
2021/04/22 16:53:50 xTheresa: WTS MW MA Sigil Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS.
2021/04/22 16:52:28 Duskdawn: wt th 30 skil
2021/04/22 16:52:18 Duskdawn: wtsВозмездие Венеры
2021/04/22 16:51:04 xTheresa: WTS MW MA Sigil Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS.
2021/04/22 16:50:11 gnomx1:  wtb а b chmot +6 по 150кк
2021/04/22 16:50:10 gnomx1:  wtb ворпал хеви части +6-1.8б
2021/04/22 16:47:53 Duskdawn: wts th 30 skil
2021/04/22 16:47:51 Speccy: Хороший улов!
2021/04/22 16:47:48 Speccy: Оп оп галеностоп!
2021/04/22 16:47:47 Duskdawn: wtsВозмездие Венеры
2021/04/22 16:47:38 Bloodrain: Охуенас!
2021/04/22 16:47:34 Swes: Аллилуя!
2021/04/22 16:47:30 Bloodrain: Латинас танцес
2021/04/22 16:47:27 Swes: Ну спой лучше мужлан
2021/04/22 16:47:25 Renamed1951201: Пошла жара!
2021/04/22 16:47:21 Renamed1951201: Поддадим!
2021/04/22 16:45:42 ALLGRADEITEMS: wts vesp nobl mage set +6
2021/04/22 16:45:41 ALLGRADEITEMS: wts eleg light set +6
2021/04/22 16:45:40 ALLGRADEITEMS: wtt neols80 ->eleg hv bp+gait
2021/04/22 16:39:30 Duskdawn: wts th 30 skil
2021/04/22 16:39:14 Duskdawn: wtsВозмездие Венеры
2021/04/22 16:35:23 Speccy: Хороший улов!
2021/04/22 16:35:19 Speccy: Оп оп галеностоп!
2021/04/22 16:35:01 Bloodrain: Охуенас!
2021/04/22 16:34:55 Swes: Аллилуя!
2021/04/22 16:34:51 Bloodrain: Латинас танцес
2021/04/22 16:34:50 Renamed1951201: От так вот!
2021/04/22 16:34:49 Swes: Ну спой лучше мужлан
2021/04/22 16:34:45 Renamed1951201: Поддадим!
2021/04/22 16:29:43 Speccy: Хороший улов!
2021/04/22 16:29:39 Speccy: Оп оп галеностоп!
2021/04/22 16:29:29 K0ntrabandist: WTS Очко Бармина
2021/04/22 16:29:27 Bloodrain: Охуенас!
2021/04/22 16:29:23 Swes: Аллилуя!
2021/04/22 16:29:21 Bloodrain: Латинас танцес
2021/04/22 16:29:20 Renamed1951201: От так вот!
2021/04/22 16:29:18 Swes: Ну спой лучше мужлан

RPG-CLUB.com

ឯកសារសារ ១០ ចុងក្រោយ៖
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

ឯកសារសារ ១០០ ចុងក្រោយ៖
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Central Khmer Classic PTS Lineage 2 high five

RPG L2 Clan quest lvl 5 l2 high five elemental master guide

អ្នកលេង:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 iOm
  • 04 CicaDraza
  • 05 iDemokrit
  • 06 isi1337
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Divine
  • 09 Elicottero
  • 10 Wiedzmin

Ssq៖
ព្រឹកព្រលឹម   100%
ព្រលប់   0%
ថ្ងៃ