ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage2 h5 High Five 🍭 lineage 2 servers ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - FPG.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 StrongWoman 53D. 17H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
2 lola 61D. 13H. 2021-Jan-20 Arcana Lord +
3 WIN 58D. 20H. 2021-Jan-20 Moonlight Sentinel +
4 DrSoul 34D. 6H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
5 Gankata 62D. 15H. 2021-Jan-20 Spectral Master +
6 Poh 61D. 0H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
7 JIoIIIaDka 50D. 14H. 2021-Jan-20 Storm Screamer -
8 dvs 41D. 20H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
9 Kuca 56D. 2H. 2021-Jan-20 Arcana Lord +
10 byLord 42D. 8H. 2021-Jan-20 Storm Screamer +
11 Suguqa 56D. 15H. 2021-Jan-20 trickster +
12 F250 53D. 12H. 2021-Jan-21 Spectral Master -
13 Sex 60D. 1H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
14 kitto 54D. 10H. 2021-Jan-20 Soultaker +
15 kotto 50D. 13H. 2021-Jan-20 Shillien Templar +
16 Gwen 61D. 9H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
17 4ak 56D. 4H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari +
18 zoom 39D. 21H. 2021-Jan-20 Soultaker +
19 M1LF4 33D. 1H. 2021-Jan-21 Mystic Muse -
20 lm 60D. 12H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
21 skotobaza 47D. 22H. 2021-Jan-20 Arcana Lord +
22 Error101 45D. 7H. 2021-Jan-20 Doombringer +
23 Ogata 51D. 11H. 2021-Jan-20 Adventurer +
24 ZBR 54D. 11H. 2021-Jan-20 Titan +
25 Letun 47D. 0H. 2021-Jan-19 Mystic Muse -
26 makaruchka 28D. 9H. 2021-Jan-21 Shillien Templar +
27 ZatiG 30D. 9H. 2021-Jan-20 Storm Screamer +
28 ITM 43D. 11H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
29 Harkonnen 54D. 9H. 2021-Jan-21 Doomcryer +
30 PHARAON 51D. 1H. 2021-Jan-20 Doombringer +
31 Werdandy 60D. 6H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
32 F150 54D. 23H. 2021-Jan-20 Shillien Templar +
33 ElizavetaII 54D. 9H. 2021-Jan-20 Shillien Saint +
34 Liaman 24D. 17H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
35 KOMA 52D. 18H. 2021-Jan-20 Soul hound +
36 Original 59D. 10H. 2021-Jan-19 Cardinal -
37 Bigsant 45D. 3H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
38 GrayWolf 44D. 17H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
39 PongLenis 24D. 7H. 2021-Jan-20 Dominator +
40 Nef 34D. 3H. 2021-Jan-11 Grand Khavatari -
41 Regress 51D. 16H. 2021-Jan-20 Evas Saint -
42 MaDjaHeaD 12D. 18H. 2021-Jan-20 Phoenix Knight +
43 vasia 10D. 21H. 2021-Jan-20 Sword Muse -
44 TiranoZawr 32D. 17H. 2021-Jan-20 Titan +
45 MacKENA 51D. 17H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
46 Shwark 37D. 11H. 2021-Jan-21 Doomcryer +
47 Smouki 39D. 13H. 2021-Jan-20 Titan +
48 eratriel 26D. 17H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
49 Nekey 27D. 17H. 2021-Jan-20 Sword Muse -
50 SkyDance 15D. 2H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
51 AntiHeal 16D. 20H. 2021-Jan-20 Archmage +
52 Shakuran 37D. 17H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
53 TriumF 24D. 5H. 2021-Jan-20 Shillien Saint -
54 Rozmarina 39D. 2H. 2021-Jan-20 Shillien Templar +
55 Ableton 21D. 19H. 2021-Jan-20 Storm Screamer +
56 Amstel 53D. 23H. 2021-Jan-20 Soultaker +
57 MONSTER321 31D. 9H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari +
58 EleanorWeb 17D. 13H. 2021-Jan-17 trickster -
59 Voorhees 37D. 18H. 2021-Jan-20 Titan -
60 D0minat0R 36D. 9H. 2021-Jan-20 Dominator -
61 ZasLonka 33D. 2H. 2021-Jan-21 Cardinal +
62 Babuta 28D. 10H. 2021-Jan-20 Necromancer +
63 Sataphirucusnodo 16D. 13H. 2021-Jan-20 Shillien Elder +
64 AndJusticeForAll 43D. 3H. 2021-Jan-20 Arbalester +
65 3BEPb 52D. 11H. 2021-Jan-20 Bounty Hunter -
66 Chupa 16D. 19H. 2021-Jan-20 Paladin +
67 Ilv 8D. 19H. 2021-Jan-20 Shillien Knight +
68 PlaDo 13D. 5H. 2021-Jan-20 Bishop +
69 Chups 19D. 4H. 2021-Jan-20 Tyrant +
70 mahorqa 23D. 17H. 2021-Jan-20 Necromancer +
71 Svizi 35D. 22H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
72 Hyundai 53D. 17H. 2021-Jan-21 Shillien Knight +
73 GODIVA 6D. 9H. 2021-Jan-20 Spellhowler -
74 MickeyMouse 22D. 22H. 2021-Jan-21 Paladin +
75 OneWingSoul 45D. 3H. 2021-Jan-20 Swordsinger +
76 OrangeJam 50D. 23H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
77 Cr3BEPb 8D. 19H. 2021-Jan-20 Warsmith +
78 4R 41D. 11H. 2021-Jan-20 Warlord +
79 NEKRIK 1D. 18H. 2021-Jan-12 Necromancer -
80 RUMULUS 56D. 18H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner +
81 DEDBDSM 38D. 1H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
82 KingIonuter 43D. 9H. 2021-Jan-20 Soul breaker +
83 FAQ 45D. 1H. 2021-Jan-20 Phantom Summoner +
84 Murki 56D. 10H. 2021-Jan-19 Bounty Hunter -
85 Rsinatters 12D. 5H. 2021-Jan-16 Bishop -
86 Sayana 35D. 15H. 2021-Jan-21 Paladin +
87 RazvY 47D. 5H. 2021-Jan-20 Swordsinger +
88 k1ko 27D. 9H. 2021-Jan-20 Paladin +
89 3JIO 31D. 14H. 2021-Jan-20 Dark Avenger -
90 Golova4Lena 21D. 4H. 2021-Jan-20 Berserker +
91 Dagi 1D. 5H. 2021-Jan-14 Wizard -
92 Thread 0D. 5H. 2021-Jan-16 Wizard -
93 Niklen 0D. 17H. 2021-Jan-21 Assassin +
94 Susan 0D. 18H. 2021-Jan-21 Orc Raider +
95 Divergent61 1D. 9H. 2021-Jan-20 Shillien Oracle +
96 BebrA 1D. 2H. 2021-Jan-19 Elven Knight -
97 HaTyCuK 3D. 17H. 2021-Jan-20 Oracle +
98 myCrafter 0D. 12H. 2021-Jan-15 Artisan -
99 abukar 3D. 13H. 2021-Jan-20 Wizard +
100 KucyJI9l 0D. 10H. 2021-Jan-19 Scavenger -
101 Eversjack 2D. 0H. 2021-Jan-20 Scavenger -
102 DrWatson 0D. 15H. 2021-Jan-20 Shillien Oracle -
103 MrsBuff 1D. 23H. 2021-Jan-20 Cleric -
104 Mai 15D. 21H. 2021-Jan-17 Wizard -
105 Skukota 0D. 4H. 2021-Jan-18 Wizard -
106 Beshketnyk 0D. 3H. 2021-Jan-19 Assassin -
107 Sabber 3D. 7H. 2021-Jan-20 Mage +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб FPG Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG L2 adamantite nugget drop spoil l2 drop asofe

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 TonyStark
  • 06 Figure09
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

Ssq:
ಡಾನ್   96.39%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   3.61%
ದಿನ