ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 monster codex High Five 🚀 Servers L2 ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - NightRiders.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 No13 56D. 11H. 2021-Jan-20 Titan +
2 RamiR 55D. 8H. 2021-Jan-20 Archmage -
3 LAVRYSHKA 54D. 12H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
4 Baron 49D. 19H. 2021-Jan-20 Archmage +
5 Benka 57D. 1H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
6 SaDistka 47D. 14H. 2021-Jan-20 Ghost Hunter +
7 lllaurmen 57D. 20H. 2021-Jan-20 Doomcryer -
8 IRBIS 24D. 15H. 2021-Jan-17 Duelist -
9 NerV 41D. 12H. 2021-Jan-20 Dominator +
10 3AKOH 42D. 5H. 2021-Jan-18 Grand Khavatari -
11 AreS 56D. 17H. 2021-Jan-20 Spectral Master +
12 Deividuosius 57D. 10H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
13 MoMoNGa 58D. 15H. 2021-Jan-20 Doombringer +
14 lLisl 45D. 23H. 2021-Jan-15 Wind Rider -
15 Alias 34D. 21H. 2021-Jan-21 Titan +
16 RIGANINA 38D. 7H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
17 Moldik 56D. 13H. 2021-Jan-20 Spectral Master +
18 Horacijus 41D. 1H. 2021-Jan-20 Cardinal +
19 Bekara 53D. 1H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
20 Cazanova 43D. 4H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
21 K0BiD19 52D. 0H. 2021-Jan-19 Cardinal +
22 Dorogo 50D. 18H. 2021-Jan-20 Archmage +
23 YOUmy 48D. 19H. 2021-Jan-20 Arcana Lord -
24 OrGaNiK 48D. 17H. 2021-Jan-20 Spectral Master +
25 LuckyDevil 55D. 16H. 2021-Jan-21 Adventurer +
26 Annais 52D. 18H. 2021-Jan-21 Shillien Saint +
27 Irony 41D. 2H. 2021-Jan-20 Evas Saint -
28 suka 55D. 7H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
29 6a6yHKoHb 34D. 10H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
30 UnSun 42D. 23H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
31 mi 56D. 5H. 2021-Jan-20 Evas Saint -
32 Chakraborty 47D. 15H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
33 PACCBET 19D. 1H. 2021-Jan-11 Evas Saint -
34 GreenDaay 41D. 1H. 2021-Jan-21 Doomcryer -
35 Visma 46D. 8H. 2021-Jan-21 Spectral Master +
36 KraZ 32D. 19H. 2021-Jan-09 Elemental Master -
37 hella 57D. 6H. 2021-Jan-19 Archmage -
38 Mea 59D. 18H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
39 Fart 46D. 16H. 2021-Jan-20 Cardinal +
40 EJIO4KA 49D. 7H. 2021-Jan-21 Shillien Saint +
41 Marsh 49D. 6H. 2021-Jan-20 Dominator +
42 Asa 34D. 16H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer -
43 Gemopou 49D. 18H. 2021-Jan-20 Shillien Templar +
44 Shaxa 27D. 23H. 2021-Jan-20 Dominator +
45 kyne4ka 44D. 0H. 2021-Jan-20 Soultaker -
46 QX 54D. 3H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
47 MrBaaaaad 55D. 1H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
48 Frozen 52D. 21H. 2021-Jan-20 Mystic Muse -
49 kpi31c2020 52D. 6H. 2021-Jan-20 Dominator -
50 Butterfly 36D. 19H. 2021-Jan-19 Soul hound -
51 MoToR 46D. 3H. 2021-Jan-20 Arcana Lord +
52 Lags 37D. 14H. 2021-Jan-14 Spectral Dancer -
53 llllllllllllllll 56D. 8H. 2021-Jan-20 Cardinal +
54 BymBaraBym 35D. 11H. 2021-Jan-20 Phoenix Knight +
55 XOCT 40D. 18H. 2021-Jan-07 Grand Khavatari -
56 Wh1tePower 19D. 8H. 2021-Jan-20 Sword Muse -
57 Equlite 41D. 19H. 2021-Jan-21 Cardinal +
58 Brunnis 22D. 9H. 2021-Jan-19 Cardinal +
59 Leo 34D. 5H. 2021-Jan-21 Fortune Seeker +
60 Sin4i 28D. 21H. 2021-Jan-19 Sword Muse -
61 BaguM 57D. 12H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker +
62 BantikQQ 50D. 3H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
63 Jackal 42D. 5H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
64 Elff 32D. 1H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
65 Romka 16D. 16H. 2021-Jan-21 Sword Muse +
66 Nataly 32D. 23H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
67 Alishka 38D. 22H. 2021-Jan-20 Shillien Templar -
68 Rusty 16D. 7H. 2021-Jan-11 Shillien Saint -
69 Kill 40D. 9H. 2021-Jan-20 Doombringer -
70 C0M 54D. 21H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari +
71 casttoyourface 23D. 15H. 2021-Jan-20 Archmage +
72 namars 22D. 12H. 2021-Jan-11 Phoenix Knight -
73 ImMe 19D. 1H. 2021-Jan-21 Titan +
74 Bondor 30D. 23H. 2021-Jan-21 Doomcryer +
75 Varker 21D. 23H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
76 Action 37D. 15H. 2021-Jan-16 Shillien Saint -
77 oSeeRo 16D. 7H. 2021-Jan-20 Sagittarius -
78 HIP11832A 19D. 21H. 2021-Jan-20 trickster -
79 ORSK 28D. 11H. 2021-Jan-03 Archmage -
80 Evelynn 11D. 17H. 2021-Jan-16 Shillien Templar -
81 Hulinado 15D. 6H. 2021-Jan-20 Shillien Knight +
82 Flo 20D. 0H. 2021-Jan-15 Sword Muse -
83 MATPAC 52D. 1H. 2021-Jan-20 Maestro -
84 HaJluBaJlo4Ka 39D. 12H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
85 recryt68 22D. 13H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari -
86 Modzilla 35D. 8H. 2021-Jan-20 Titan -
87 Linless 35D. 15H. 2021-Jan-20 Evas Templar +
88 HubbaBubba 43D. 1H. 2021-Jan-08 trickster -
89 idk 19D. 3H. 2021-Jan-16 Warlock -
90 DarkTimes 56D. 18H. 2021-Jan-21 Bounty Hunter +
91 Melisandra 54D. 21H. 2021-Jan-20 Phantom Summoner +
92 Dago 36D. 21H. 2021-Jan-20 Warlock +
93 Purpur 10D. 11H. 2020-Dec-16 Shillien Elder -
94 MigeLi 44D. 23H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
95 Ozzzyk 16D. 11H. 2021-Jan-20 Paladin +
96 ದಿನo 52D. 21H. 2021-Jan-20 Tyrant +
97 Mister 20D. 8H. 2021-Jan-12 Destroyer -
98 BAJIEPA 5D. 15H. 2021-Jan-21 Abyss Walker +
99 Fantasy 8D. 8H. 2020-Dec-06 Swordsinger -
100 BolenMozak 32D. 1H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
101 Brahma 10D. 12H. 2021-Jan-21 Phantom Summoner +
102 HIP13597A 13D. 17H. 2021-Jan-19 Phantom Summoner -
103 rogerpaips 52D. 21H. 2021-Jan-20 Warcryer -
104 Gonkana 19D. 1H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
105 Hotary 51D. 20H. 2021-Jan-20 Bishop +
106 MOJIb 49D. 16H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner +
107 rockHARD 3D. 1H. 2021-Jan-18 Spellsinger -
108 Sokil 38D. 14H. 2021-Jan-20 Soul breaker -
109 OnlyMeCanDoIt 42D. 4H. 2021-Jan-20 Spellsinger +
110 glFlush 45D. 14H. 2021-Jan-10 Shillien Elder -
111 Sazuha 53D. 6H. 2021-Jan-20 Abyss Walker +
112 shilena 4D. 20H. 2021-Jan-19 Shillien Elder +
113 tutumba 37D. 20H. 2021-Jan-20 Swordsinger +
114 HomoSapiens 5D. 11H. 2021-Jan-17 Bishop -
115 3akoHBopoBckou 1D. 16H. 2021-Jan-14 Bladedancer -
116 Archon 14D. 22H. 2021-Jan-20 Warcryer -
117 Ult1mate 39D. 20H. 2021-Jan-19 Soul breaker -
118 Expelliarmus 0D. 23H. 2021-Jan-19 Wizard -
119 lurc 0D. 13H. 2021-Jan-20 Orc Shaman +
120 Samantha 1D. 8H. 2021-Jan-15 Oracle -
121 2rbina 0D. 14H. 2021-Jan-20 Warder -
122 FlameGuard 1D. 22H. 2021-Jan-19 Wizard -
123 Jazzy 0D. 10H. 2021-Jan-19 Warrior -
124 Shelli 0D. 4H. 2021-Jan-17 Rogue -
125 Vedmed 0D. 8H. 2021-Jan-17 Palus Knight -
126 Acatora 0D. 5H. 2021-Jan-15 Warder -
127 Aquamenti 0D. 3H. 2021-Jan-18 Elven Wizard -
128 BJ1 0D. 1H. 2021-Jan-19 Fighter -
129 Silile 0D. 8H. 2021-Jan-19 Dwarven Fighter -
130 buffplzme 0D. 1H. 2021-Jan-21 Orc Mage +
131 Bellzebub 0D. 1H. 2021-Jan-15 Kamael soldier -
132 LegiPower 0D. 0H. 2021-Jan-21 Dark Fighter +
133 Saren 0D. 0H. 2021-Jan-21 Dark Fighter +
134 BASSHUNTER 0D. 0H. 2021-Jan-19 Orc Fighter -
135 KOTOBOD 0D. 0H. 2021-Jan-15 Mage -
136 OJIEHUXA 0D. 0H. 2021-Jan-19 Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб NightRiders Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 chronicles lineage com

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 TonyStark
  • 06 Figure09
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

Ssq:
ಡಾನ್   96.39%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   3.61%
ದಿನ