ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage2 agathion High Five ⚕ la2 h5 ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - Revival.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 tyalet 34D. 16H. 2021-Jan-16 Doomcryer +
2 Vega 47D. 5H. 2021-Jan-16 Evas Saint +
3 Preo 22D. 8H. 2021-Jan-16 Doomcryer +
4 Rovena 18D. 12H. 2021-Jan-16 Spectral Dancer +
5 Striga 29D. 15H. 2021-Jan-12 Warlock -
6 Slundra 28D. 2H. 2021-Jan-12 Elder -
7 ByFkA 15D. 9H. 2021-Jan-09 Warcryer -
8 drt 13D. 1H. 2021-Jan-12 Paladin -
9 ConstableGoody 8D. 8H. 2021-Jan-15 Paladin -
10 Sleepwalking 12D. 16H. 2021-Jan-12 Warcryer -
11 Angels 35D. 7H. 2021-Jan-16 Bishop +
12 Fletcher 13D. 8H. 2021-Jan-12 Warlord -
13 MicroUSB 23D. 16H. 2021-Jan-12 Warsmith +
14 ManOverboard 12D. 13H. 2021-Jan-12 Bladedancer -
15 4NonBlondes 12D. 23H. 2021-Jan-12 Swordsinger -
16 ZatiK 5D. 17H. 2021-Jan-03 Arbalester -
17 Warcman 12D. 14H. 2021-Jan-16 Warcryer -
18 Hellka 19D. 5H. 2021-Jan-12 Bounty Hunter +
19 Katelyn 22D. 15H. 2021-Jan-12 Prophet -
20 Godness 8D. 23H. 2021-Jan-11 Bladedancer -
21 Destroyer9000 7D. 1H. 2021-Jan-15 Warsmith -
22 Malefikarus 1D. 7H. 2021-Jan-16 Gladiator -
23 Doranox 2D. 19H. 2021-Jan-16 Silver Ranger -
24 Plotwa 21D. 14H. 2021-Jan-12 Shillien Elder -
25 Kanistra 2D. 11H. 2021-Jan-02 Elder -
26 Brase 4D. 8H. 2021-Jan-12 Bladedancer -
27 KordizDancer 1D. 4H. 2021-Jan-14 Bladedancer -
28 Vlarrad 3D. 12H. 2021-Jan-15 Overlord -
29 ClownColdun 2D. 3H. 2021-Jan-15 Necromancer -
30 XTrail 3D. 4H. 2021-Jan-16 Necromancer +
31 Fastrada 0D. 19H. 2021-Jan-15 Swordsinger -
32 Komaxoed 3D. 13H. 2021-Jan-16 Necromancer +
33 Alita 1D. 22H. 2021-Jan-12 Sorcerer -
34 asdeasdasf 0D. 22H. 2021-Jan-15 Sorcerer -
35 ZaZ 0D. 17H. 2021-Jan-16 Sorcerer -
36 UoL 1D. 4H. 2021-Jan-14 Sorcerer -
37 IIIabolda 1D. 14H. 2021-Jan-14 Sorcerer -
38 BlackForces 1D. 19H. 2021-Jan-14 Sorcerer -
39 Fleurette 3D. 5H. 2021-Jan-15 Soul breaker -
40 NaruAQ 0D. 21H. 2021-Jan-13 Sorcerer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Revival Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG Lineage 2 kekropus

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 GoingToHell
  • 02 WillRol
  • 03 Lelick
  • 04 Figure09
  • 05 TonyStark
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 Espion
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 AndrewSha

Ssq:
ಡಾನ್   47.92%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   52.08%
ದಿನ  12