ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 elder guide High Five 🚭 L2 Servers ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - WMD.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 Sorceress 55D. 14H. 2021-Jan-17 Archmage -
2 Say 55D. 15H. 2021-Jan-17 Cardinal +
3 GoToHell 52D. 8H. 2021-Jan-17 Mystic Muse +
4 meh 44D. 0H. 2021-Jan-17 Dominator +
5 iPOE 59D. 3H. 2021-Jan-17 Archmage +
6 jghphhhf 53D. 20H. 2021-Jan-17 Archmage +
7 TOMOA 50D. 22H. 2021-Jan-17 Dominator +
8 GG 52D. 0H. 2021-Jan-17 Archmage +
9 MusE 49D. 3H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
10 Aquarii 38D. 21H. 2021-Jan-17 Archmage +
11 XaugaP 41D. 1H. 2021-Jan-17 Archmage +
12 AZ 40D. 4H. 2021-Jan-17 Archmage +
13 MicuTzu 56D. 3H. 2021-Jan-17 Cardinal +
14 ixLpina 49D. 17H. 2021-Jan-17 Archmage +
15 Bellmere 56D. 12H. 2021-Jan-17 Mystic Muse +
16 Danpir 57D. 2H. 2021-Jan-17 Archmage +
17 TOPzaSVOIdengi 57D. 1H. 2021-Jan-17 Dominator +
18 P 41D. 4H. 2021-Jan-17 Elemental Master +
19 Jptr 56D. 13H. 2021-Jan-17 Dominator +
20 WEGA 37D. 18H. 2021-Jan-17 Cardinal +
21 RiseAgainst 54D. 7H. 2021-Jan-17 Archmage +
22 gelino 50D. 14H. 2021-Jan-17 Cardinal +
23 iBelphegor 46D. 18H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
24 Damkee 54D. 22H. 2021-Jan-17 Grand Khavatari +
25 rAPE 54D. 2H. 2021-Jan-17 Mystic Muse +
26 Felot 55D. 11H. 2021-Jan-17 Dominator +
27 Dallas 53D. 17H. 2021-Jan-17 Archmage +
28 IOI 55D. 23H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
29 radostbomja 51D. 12H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
30 Alesana 44D. 17H. 2021-Jan-17 Mystic Muse +
31 Dudikof 55D. 18H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
32 Bystrc 37D. 22H. 2021-Jan-17 Cardinal +
33 beeGOODie 42D. 14H. 2021-Jan-17 Dominator +
34 7s 52D. 6H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
35 Zayka 54D. 11H. 2021-Jan-17 Cardinal +
36 VladKuvalda 50D. 14H. 2021-Jan-17 Cardinal +
37 MrZz 36D. 3H. 2021-Jan-17 Elemental Master -
38 ShowMaker 58D. 3H. 2021-Jan-17 Cardinal +
39 CarbonSkin 58D. 5H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
40 Bulava 56D. 20H. 2021-Jan-17 Cardinal +
41 di 49D. 23H. 2021-Jan-17 Archmage +
42 Kunitsa 50D. 9H. 2021-Jan-17 Archmage +
43 llllillillililll 56D. 8H. 2021-Jan-17 trickster +
44 Hekate 53D. 12H. 2021-Jan-17 Titan +
45 AWERT 54D. 11H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
46 Absinthe 58D. 3H. 2021-Jan-17 Soultaker +
47 S7stemD0wn 55D. 17H. 2021-Jan-17 Cardinal +
48 Cike 47D. 15H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
49 Gatto 42D. 18H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
50 Baby 50D. 8H. 2021-Jan-17 trickster +
51 100Vol 49D. 4H. 2021-Jan-17 Archmage +
52 Miyoko 50D. 16H. 2021-Jan-17 Shillien Saint +
53 lllillililllilll 55D. 20H. 2021-Jan-17 Moonlight Sentinel +
54 Soderjanka 49D. 8H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
55 Hawk 51D. 13H. 2021-Jan-17 Ghost Hunter +
56 Sing4B1tches 30D. 22H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
57 LizzyW 42D. 22H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
58 ShK 51D. 19H. 2021-Jan-17 Cardinal +
59 lllilllillililll 53D. 10H. 2021-Jan-17 Sagittarius +
60 Vivi 33D. 5H. 2021-Jan-17 Evas Saint +
61 Raz 50D. 22H. 2021-Jan-17 Doomcryer +
62 Mafucalife 47D. 2H. 2021-Jan-17 Shillien Templar +
63 llllilillillilll 57D. 3H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
64 Maslinka 52D. 19H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
65 lllillillllillll 57D. 12H. 2021-Jan-17 Shillien Saint +
66 niggercom 49D. 0H. 2021-Jan-17 Cardinal +
67 TopShE 52D. 9H. 2021-Jan-17 Shillien Saint +
68 LightToSeven 39D. 18H. 2021-Jan-17 Hell Knight +
69 Padusk 44D. 21H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
70 Afee 51D. 5H. 2021-Jan-17 Mystic Muse +
71 FlatWhite 33D. 0H. 2021-Jan-17 Phoenix Knight -
72 DedeDraggo 47D. 5H. 2021-Jan-17 Cardinal +
73 lllilillllililll 45D. 6H. 2021-Jan-17 Cardinal +
74 pro100klon 54D. 22H. 2021-Jan-17 Dominator +
75 3ae6y4ka 56D. 15H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
76 IIoJIJIu 35D. 15H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
77 ValerY 44D. 17H. 2021-Jan-17 Storm Screamer +
78 lllillillillilll 47D. 22H. 2021-Jan-17 Doomcryer +
79 DarkKnight 56D. 14H. 2021-Jan-16 Shillien Saint -
80 lllillilllililll 47D. 12H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
81 Fiore 58D. 0H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
82 povass 49D. 4H. 2021-Jan-17 Cardinal +
83 Pchelka 51D. 19H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
84 lllilillilllilll 55D. 10H. 2021-Jan-17 Cardinal +
85 Songstress 43D. 14H. 2021-Jan-17 Mystic Muse +
86 Toki 31D. 16H. 2021-Jan-17 Doombringer +
87 Aslayg 29D. 6H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
88 Qaa 40D. 10H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
89 Freddie 50D. 21H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
90 TITANO 41D. 20H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
91 Vitality 43D. 9H. 2021-Jan-10 Cardinal -
92 seWMD 42D. 7H. 2021-Jan-17 Shillien Saint -
93 MASSARI 54D. 19H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
94 Bubble 52D. 17H. 2021-Jan-17 Fortune Seeker +
95 Amsterdam 48D. 23H. 2021-Jan-17 Elemental Master +
96 Alba 51D. 9H. 2021-Jan-17 Soul hound +
97 Nacid 54D. 18H. 2021-Jan-16 Titan -
98 zz 35D. 21H. 2021-Jan-17 Elemental Master +
99 SaintAlex 38D. 22H. 2021-Jan-17 Sword Muse -
100 Katuks 21D. 11H. 2021-Jan-17 Soultaker +
101 SuperMario 30D. 15H. 2021-Jan-17 Shillien Saint +
102 Natashka 38D. 14H. 2021-Jan-17 Fortune Seeker +
103 Jude 48D. 20H. 2021-Jan-17 trickster +
104 DokFriemen 46D. 3H. 2021-Jan-16 Sword Muse -
105 WuTang 28D. 10H. 2021-Jan-17 Judicator +
106 Joz 52D. 20H. 2021-Jan-16 Shillien Templar -
107 MiniDOD 10D. 2H. 2021-Jan-17 Soultaker -
108 nobunaga 55D. 7H. 2021-Jan-17 Soultaker +
109 turboscam 22D. 8H. 2021-Jan-17 Fortune Seeker -
110 Abdicant 47D. 3H. 2021-Jan-16 Spectral Dancer -
111 JustDurka 49D. 21H. 2021-Jan-16 Adventurer -
112 1x 37D. 2H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
113 WMD 11D. 18H. 2021-Jan-17 Storm Screamer -
114 40vol 53D. 7H. 2021-Jan-17 Arbalester +
115 DOkFri 0D. 6H. 2021-Jan-03 Warrior -
116 JIEPA 0D. 20H. 2020-Dec-20 Warder -
117 Reket 0D. 15H. 2020-Dec-08 Orc Raider -
118 Topinis 0D. 10H. 2020-Dec-27 Scavenger -
119 A9IHAM4uk 0D. 1H. 2020-Dec-24 Dark Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб WMD Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Kamael Lineage 2 l2 clan status

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 GoingToHell
  • 02 WillRol
  • 03 Lelick
  • 04 Figure09
  • 05 TonyStark
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 Espion
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 AndrewSha

Ssq:
ಡಾನ್   47.92%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   52.08%
ದಿನ  13