ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage2 private server High Five 🚨 Servers L2 ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - iBlackArrow.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 Fallen 56D. 21H. 2021-Jan-21 Archmage -
2 hashtag 46D. 19H. 2021-Jan-20 Evas Saint -
3 Xtazy 57D. 17H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
4 Shepii 49D. 8H. 2021-Jan-20 Shillien Saint -
5 Frost 53D. 5H. 2021-Jan-20 Archmage +
6 Kriet 52D. 13H. 2021-Jan-20 Archmage +
7 iFFFFFFFFFFFFFF 49D. 13H. 2021-Jan-20 Cardinal +
8 TonyStark 38D. 7H. 2021-Jan-20 Soultaker -
9 ZombiaQ 61D. 18H. 2021-Jan-20 Archmage +
10 nufa 51D. 14H. 2021-Jan-20 Mystic Muse -
11 miouHERE 62D. 6H. 2021-Jan-21 Dominator +
12 TheFound 56D. 20H. 2021-Jan-20 Archmage +
13 ne2 49D. 11H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
14 v 55D. 1H. 2021-Jan-21 Archmage +
15 WillRol 54D. 16H. 2021-Jan-20 Mystic Muse -
16 RabiNOVi4 36D. 10H. 2021-Jan-20 Dominator +
17 Yuna 45D. 19H. 2021-Jan-21 Mystic Muse +
18 AJS 59D. 21H. 2021-Jan-20 Archmage +
19 Bea 58D. 21H. 2021-Jan-21 Evas Saint +
20 Setico 45D. 11H. 2021-Jan-20 Dominator -
21 Elvithralith 56D. 20H. 2021-Jan-21 Dominator +
22 ArabesQa 58D. 13H. 2021-Jan-20 Mystic Muse +
23 SmokeFC 46D. 17H. 2021-Jan-20 Archmage -
24 Roman1ch 46D. 7H. 2021-Jan-21 Cardinal +
25 HalfSATANA 36D. 19H. 2021-Jan-20 Elemental Master -
26 Blade4ever 47D. 19H. 2021-Jan-20 Cardinal +
27 Asuna 61D. 15H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
28 Raket4ica 59D. 1H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
29 Johna 54D. 1H. 2021-Jan-21 Sword Muse +
30 Yakuzaaa 55D. 14H. 2021-Jan-21 Archmage +
31 Madborn 53D. 23H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
32 Overok 56D. 6H. 2021-Jan-20 Dominator -
33 SBSN 57D. 6H. 2021-Jan-21 Archmage +
34 Dissident 52D. 10H. 2021-Jan-21 Cardinal -
35 Escan0r 56D. 0H. 2021-Jan-20 Archmage +
36 GoOZI 58D. 11H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
37 DedBaraded 45D. 23H. 2021-Jan-21 Fortune Seeker +
38 ZywOo 50D. 0H. 2021-Jan-21 Dominator +
39 Shizophrenia 55D. 9H. 2021-Jan-20 Evas Saint -
40 Endzik 47D. 7H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
41 Nastik 59D. 12H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
42 Keeper 49D. 10H. 2021-Jan-21 Dominator +
43 Serseya 61D. 7H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
44 Redempitorr 42D. 3H. 2021-Jan-20 Cardinal -
45 Belmondo85 53D. 6H. 2021-Jan-21 Mystic Muse +
46 Feann 59D. 14H. 2021-Jan-21 Archmage +
47 Loky 44D. 8H. 2021-Jan-20 Dominator +
48 Alaskalll 58D. 10H. 2021-Jan-20 Mystic Muse +
49 BlooD 60D. 1H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
50 Sibir9k 32D. 0H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer -
51 Buka 51D. 21H. 2021-Jan-20 Dreadnought +
52 StarButterfly 33D. 0H. 2021-Jan-21 Soul hound +
53 Byka 60D. 13H. 2021-Jan-20 Archmage +
54 Rokaly 42D. 22H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer -
55 Melistar 59D. 1H. 2021-Jan-20 Cardinal +
56 Nicell 53D. 23H. 2021-Jan-21 Cardinal -
57 Mawerick 52D. 12H. 2021-Jan-20 Mystic Muse +
58 DeadSoul 54D. 12H. 2021-Jan-21 Elemental Master +
59 Wizzard 55D. 14H. 2021-Jan-20 Cardinal -
60 M4xell 51D. 23H. 2021-Jan-20 Storm Screamer +
61 Sin 53D. 2H. 2021-Jan-21 Evas Saint +
62 Singtree 57D. 20H. 2021-Jan-20 Mystic Muse -
63 Kazuha 51D. 6H. 2021-Jan-21 Sword Muse +
64 IronLady 39D. 12H. 2021-Jan-21 Cardinal +
65 Winchester 60D. 0H. 2021-Jan-20 Cardinal +
66 Atlantis 51D. 15H. 2021-Jan-21 Mystic Muse -
67 Eulogy 57D. 7H. 2021-Jan-21 Elemental Master +
68 Selina 55D. 22H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
69 BINANCE 48D. 2H. 2021-Jan-21 Fortune Seeker +
70 Mercurial 53D. 6H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
71 Kardok 38D. 12H. 2021-Jan-20 Sword Muse -
72 Dieselboy 21D. 10H. 2021-Jan-21 Phoenix Knight +
73 iRiu 38D. 16H. 2021-Jan-20 Soul hound -
74 MillReef 52D. 13H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
75 Dansy 45D. 6H. 2021-Jan-20 Cardinal +
76 Psyhopath 49D. 7H. 2021-Jan-21 Elemental Master +
77 KhanasUbigi 36D. 22H. 2021-Jan-20 Storm Screamer +
78 ThandieNewton 42D. 2H. 2021-Jan-20 Dominator -
79 GTX 55D. 10H. 2021-Jan-19 Archmage +
80 NoName 39D. 7H. 2021-Jan-20 Sword Muse -
81 T1amanT 53D. 23H. 2021-Jan-19 Spectral Dancer -
82 bd01 45D. 21H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
83 Nimbus2000 56D. 22H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
84 RG 48D. 22H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
85 TblKOBKA 46D. 1H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
86 montyano 57D. 12H. 2021-Jan-21 Cardinal +
87 TraxenTaxen 51D. 9H. 2021-Jan-20 Dominator +
88 Resonance 48D. 8H. 2021-Jan-20 Cardinal +
89 iPina4et 46D. 20H. 2021-Jan-20 Cardinal +
90 Amarae 41D. 19H. 2021-Jan-18 Cardinal -
91 Loczka 53D. 8H. 2021-Jan-20 Cardinal +
92 taksa 44D. 1H. 2021-Jan-21 Archmage +
93 TheSatan 58D. 7H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
94 Zaraznaya 46D. 7H. 2021-Jan-21 Fortune Seeker -
95 MoonSi 25D. 1H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker -
96 per4ik 39D. 23H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker -
97 QueenMaeve 49D. 17H. 2021-Jan-21 Elemental Master +
98 11ololo 27D. 23H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker -
99 KHoIIo4Ka 34D. 17H. 2021-Jan-18 Fortune Seeker -
100 UFOnaliM 52D. 2H. 2021-Jan-20 Storm Screamer +
101 DCP 21D. 15H. 2021-Jan-20 Storm Screamer -
102 Lana 40D. 12H. 2021-Jan-20 Judicator -
103 Tinder 54D. 19H. 2021-Jan-20 Necromancer +
104 Snak3 42D. 18H. 2021-Jan-17 Dark Avenger -
105 Olyashaa 45D. 23H. 2021-Jan-20 Swordsinger +
106 r20 51D. 23H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner +
107 Sosnowiec 45D. 2H. 2021-Jan-20 Bladedancer +
108 Reddoll 61D. 18H. 2021-Jan-20 Necromancer +
109 dolo 58D. 14H. 2021-Jan-20 Destroyer +
110 Milano 35D. 6H. 2021-Jan-20 Swordsinger +
111 TElKa 0D. 3H. 2021-Jan-17 Palus Knight -
112 miouCRP 0D. 3H. 2021-Jan-20 Trooper -
113 SSB 0D. 2H. 2021-Jan-17 Warder -
114 PrzejebanyKoks 59D. 9H. 2021-Jan-20 Artisan +
115 jajajaja 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
116 crp228 0D. 2H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
117 jajaja1 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
118 sup4ik 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
119 ZakenKakahen 0D. 2H. 2021-Jan-18 Elven Fighter -
120 MALENKUIxyi 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
121 YaEbalTvinkov 0D. 1H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
122 Zu1 0D. 1H. 2021-Jan-19 Knight -
123 Daniele 0D. 7H. 2021-Jan-11 Mage -
124 Kurosaki 0D. 0H. 2021-Jan-04 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб IBlackArrow Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG L2 clan ally crest

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 TonyStark
  • 06 Figure09
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

Ssq:
ಡಾನ್   96.39%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   3.61%
ದಿನ