ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 zariche HighFive ✳ la2 h5 Federation x15 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - Espadax15.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 Promil 114D. 8H. 2021-Jul-25 Doomcryer -
2 Brandy 106D. 0H. 2021-Jul-25 Spectral Dancer -
3 Sandrisx7 88D. 19H. 2021-Jul-27 Elemental Master -
4 Toffybd 87D. 0H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer -
5 Cone 50D. 13H. 2021-Jul-25 Sword Muse -
6 OzixDC 227D. 22H. 2021-Jul-31 Doomcryer -
7 iMamalakhs 292D. 11H. 2021-Jul-31 Doomcryer -
8 Ushii 254D. 2H. 2021-Jul-31 Sword Muse -
9 St1letto 201D. 4H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer -
10 JustToffy 12D. 15H. 2021-Jul-08 Soul hound -
11 IToffy 193D. 14H. 2021-Jul-31 Fortune Seeker -
12 Devilithier 190D. 21H. 2021-Jul-31 Soul hound -
13 IPerica 44D. 9H. 2021-Jul-31 Phoenix Knight -
14 JohnnyBlaze 62D. 2H. 2021-Jul-29 Duelist -
15 StoneBerry 23D. 18H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
16 RazorX 459D. 23H. 2021-Jul-31 Shillien Templar -
17 Luciferious 80D. 18H. 2021-Jul-31 Titan -
18 Severlna 88D. 17H. 2021-Jul-31 Cardinal -
19 GorkiListx3 36D. 23H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
20 OzixBD 300D. 4H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer -
21 DZIUMBASEK 325D. 4H. 2021-Jul-31 Hierophant -
22 lechx3 117D. 3H. 2021-Jul-31 Cardinal -
23 MIREXx3 867D. 2H. 2021-Jul-31 Grand Khavatari -
24 Saladrex 216D. 17H. 2021-Jul-31 Shillien Templar -
25 Soutzoukaki 96D. 6H. 2021-Jul-13 Titan -
26 DarkazZ 223D. 7H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer -
27 GusteruL 63D. 4H. 2021-Jul-31 Titan -
28 Gorki 349D. 3H. 2021-Jul-25 Spectral Dancer -
29 Khaosx7 122D. 4H. 2021-Jul-31 Grand Khavatari -
30 zaba1 171D. 0H. 2021-Jun-15 Arcana Lord -
31 Macketina 103D. 15H. 2021-Jul-31 Arcana Lord -
32 Kasija 94D. 22H. 2021-Jul-31 Sword Muse -
33 Maddie 193D. 20H. 2021-Jul-31 Sword Muse -
34 iRaduK 172D. 12H. 2021-Jul-31 Hierophant -
35 Kittys 178D. 14H. 2021-Jul-31 Arcana Lord -
36 ToffyPP 74D. 6H. 2021-Jul-31 Hierophant -
37 SerMile 33D. 13H. 2020-Mar-06 Titan -
38 RaduKz 192D. 4H. 2021-Jul-31 Grand Khavatari -
39 Razz0r 153D. 19H. 2021-Jul-31 Doomcryer -
40 Arabela 165D. 1H. 2021-Jul-31 Shillien Templar -
41 Pazaka 132D. 1H. 2021-Jul-31 Spectral Dancer -
42 Czapan 18D. 17H. 2021-Jul-25 Hierophant -
43 dolorres 337D. 7H. 2021-Jun-15 Hierophant -
44 Kotow 12D. 10H. 2021-Jul-22 Arcana Lord -
45 SILKE2 283D. 23H. 2021-Jun-17 Shillien Templar -
46 B1rdy 155D. 14H. 2021-Jul-13 Phoenix Knight -
47 StormSwM 149D. 4H. 2021-Jul-31 Sword Muse -
48 StormPP 171D. 10H. 2021-Jul-31 Hierophant -
49 SusanAny 116D. 9H. 2021-Mar-25 Soultaker -
50 Anci 62D. 4H. 2021-Jul-31 Soultaker -
51 menda3 252D. 7H. 2021-Jul-27 Doomcryer -
52 Zuzulina 90D. 23H. 2021-Jul-31 Shillien Saint -
53 Salentije 105D. 3H. 2021-Jul-31 Evas Saint -
54 ILjubica 5D. 5H. 2021-Jul-31 Phoenix Knight -
55 Ljubicas 5D. 1H. 2021-Jul-31 Phoenix Knight -
56 GorkiListxxx 5D. 20H. 2021-Jul-31 Doomcryer -
57 Titanis 11D. 18H. 2021-Mar-06 Titan -
58 Mikica 58D. 23H. 2021-Jul-31 Shillien Templar -
59 iLjubicas 2D. 7H. 2021-Jun-30 Phoenix Knight -
60 Ljubicax 2D. 4H. 2021-Jun-30 Phoenix Knight -
61 iLjubicax 3D. 1H. 2021-Jun-30 Phoenix Knight -
62 Gusteru 8D. 14H. 2021-Jul-31 Titan -
63 iRaduq 3D. 4H. 2021-Jul-31 Titan -
64 IamProphet 10D. 15H. 2021-Jun-10 Hierophant -
65 Dangerous 33D. 18H. 2021-Jul-31 Titan -
66 Armata 11D. 15H. 2021-Jul-27 Titan -
67 HowYesNo 59D. 20H. 2021-Jul-25 Storm Screamer -
68 GGabrielaa 19D. 7H. 2021-Jul-24 Storm Screamer -
69 SekaAleksic 42D. 19H. 2021-Apr-07 Titan -
70 HELENA 38D. 18H. 2021-Apr-06 Phoenix Knight -
71 Arsenic 2D. 19H. 2021-Jun-17 Cardinal -
72 Namenka 58D. 18H. 2021-Jul-19 Shillien Saint -
73 iJUK 128D. 17H. 2021-Jul-31 Shillien Templar -
74 intensity 150D. 2H. 2021-Jun-23 Cardinal -
75 GorkiListxx 17D. 7H. 2021-Jul-15 Doomcryer -
76 Surgass 15D. 4H. 2021-Jul-15 Grand Khavatari -
77 Garmit 52D. 10H. 2021-Jul-19 Sagittarius -
78 GorkiList 167D. 11H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
79 Arandil 46D. 14H. 2021-Jul-27 Elemental Master -
80 Viktor7 46D. 9H. 2021-Jul-04 Grand Khavatari -
81 MaraSalvatruchaa 17D. 13H. 2021-Jul-31 Wind Rider -
82 Aeris 86D. 14H. 2021-Jul-27 Evas Saint -
83 Ljubica 14D. 17H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
84 oheal 12D. 4H. 2021-Mar-29 Cardinal -
85 Jalin 52D. 8H. 2021-Jul-25 Spectral Dancer -
86 Kas1a 22D. 22H. 2021-Jul-31 Grand Khavatari -
87 DoDisha 44D. 0H. 2021-Jul-31 Soultaker -
88 Laukine 182D. 7H. 2021-Jul-31 Titan -
89 Eilie 67D. 4H. 2021-Jul-25 Evas Saint -
90 dziadziax3 68D. 2H. 2021-Jul-25 Warlock -
91 GurilaX 68D. 16H. 2021-Jul-31 Trickster -
92 Arienka 34D. 2H. 2021-Jul-24 Soul hound -
93 VIIRION 334D. 5H. 2021-Jul-27 Grand Khavatari -
94 Colle 167D. 6H. 2021-Jul-31 Hell Knight -
95 Ywona 59D. 6H. 2021-Jul-25 Cardinal -
96 CaricaMilica 83D. 21H. 2021-Jul-31 Ghost Sentinel -
97 Henry 154D. 22H. 2021-Jul-31 Titan -
98 oMgl1ght 68D. 18H. 2021-Jul-13 Cardinal -
99 iMindControl 50D. 11H. 2021-Jul-01 Dominator -
100 dzordz3 36D. 23H. 2021-Jul-13 Titan -
101 HotOrNot 9D. 17H. 2021-Jul-26 Evas Saint -
102 MikiCica 23D. 18H. 2021-Jul-01 Elemental Master -
103 poldek 112D. 23H. 2021-Jul-25 Dominator -
104 Gaja 41D. 22H. 2021-Jul-31 Titan -
105 XioMei 24D. 14H. 2021-Jul-24 Cardinal -
106 Toffycat 58D. 22H. 2021-Jul-31 Arcana Lord -
107 ElGlupko 35D. 1H. 2021-Jul-19 Ghost Hunter -
108 Stasiek 15D. 12H. 2021-Jul-25 Sagittarius -
109 Street 59D. 17H. 2021-Jul-26 Mystic Muse -
110 Khalisa 154D. 12H. 2021-Jul-31 Evas Saint -
111 HeraklE 41D. 4H. 2021-Jul-27 Cardinal -
112 Kha0s 93D. 8H. 2021-Jul-28 Soul hound -
113 zajebantenk 14D. 9H. 2021-Jun-22 Shillien Templar -
114 bazylika 64D. 23H. 2021-Jul-31 Titan -
115 Faja 304D. 3H. 2021-Jul-25 Sword Muse -
116 xBasu 99D. 1H. 2021-Jul-25 Soultaker -
117 Wigo 143D. 2H. 2021-Jul-19 Cardinal -
118 NeverWanteD 84D. 10H. 2021-Jul-11 Titan -
119 Anum 120D. 13H. 2021-Jul-27 Ghost Hunter -
120 Jarila 49D. 10H. 2021-Jul-25 Sagittarius -
121 Candlemass 77D. 16H. 2021-Jun-13 Titan -
122 proprioreceptor 389D. 9H. 2021-Jul-30 Dominator -
123 IVeselin 97D. 6H. 2021-Jul-14 Evas Saint -
124 BuffPuf 162D. 15H. 2021-Jul-31 Soul hound -
125 Mhtsos 69D. 13H. 2021-Jul-31 Titan -
126 MissPenrose 121D. 17H. 2021-Jul-13 Mystic Muse -
127 IKosta 44D. 23H. 2021-Jul-29 Archmage -
128 kzcz 68D. 13H. 2021-Jun-21 Titan -
129 WeiDeR 149D. 6H. 2021-Jul-31 Hell Knight -
130 ManosDePiedra 130D. 0H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
131 xXHyperionXx 8D. 3H. 2021-Jul-04 Titan -
132 iDebeliDacha 103D. 10H. 2021-Jul-19 Titan -
133 El1te1 215D. 21H. 2021-Jul-19 Shillien Templar -
134 LoveMeBaby 88D. 18H. 2021-Jul-24 Mystic Muse -
135 Ozix 738D. 10H. 2021-Jul-31 Maestro -
136 AspalaR 136D. 20H. 2021-Jun-13 Storm Screamer -
137 Ready2GO 382D. 12H. 2021-Jul-31 Shillien Saint -
138 Propert 5D. 20H. 2021-Jan-06 Hierophant -
139 Sunstreaker 52D. 20H. 2021-Jul-26 Adventurer -
140 StajireK 27D. 3H. 2021-Jul-25 Cardinal -
141 St0pka 36D. 16H. 2021-Jul-31 Shillien Templar -
142 MATIIX 5D. 5H. 2021-Jul-31 Archmage -
143 Wyter 66D. 3H. 2021-Jul-31 Sagittarius -
144 LCBO 249D. 0H. 2021-Jul-27 Mystic Muse -
145 JuggernalT 27D. 6H. 2021-Aug-01 Grand Khavatari -
146 Glusil 4D. 15H. 2021-Jul-19 Cardinal -
147 Cope 14D. 16H. 2021-Jul-26 Cardinal -
148 Pazurek 7D. 22H. 2021-Jul-17 Grand Khavatari -
149 Braven 5D. 9H. 2021-Jul-08 Adventurer -
150 Jalinx3 72D. 16H. 2021-Jul-25 Sword Muse -
151 CIBC 1361D. 8H. 2021-Jul-31 Soultaker +
152 slatkis 7D. 2H. 2021-Jun-22 Fortune Seeker -
153 opasnamalatenk 0D. 21H. 2021-May-03 Shillien Templar -
154 Mazikeeen 32D. 2H. 2021-Jan-23 Doomcryer -
155 Insriron 6D. 14H. 2021-Jul-26 Archmage -
156 godhand 6D. 23H. 2021-Jul-31 Ghost Hunter -
157 Shannar 20D. 7H. 2021-Mar-27 Soul hound -
158 Smert 27D. 1H. 2021-Jul-19 Shillien Templar -
159 Ma4ka 3D. 5H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
160 Grinderx3 190D. 12H. 2021-Jul-31 Judicator -
161 Maharadza 58D. 18H. 2021-Jul-31 Judicator -
162 Hirkania 7D. 7H. 2021-Jun-10 Soul hound -
163 XlilithX 0D. 14H. 2021-Jun-04 Cardinal -
164 OzixTitan 195D. 19H. 2021-Jul-31 Titan -
165 Bafchina 3D. 4H. 2020-Dec-27 Dominator -
166 Gajax 0D. 11H. 2021-Jun-14 Titan -
167 zajeban3 6D. 0H. 2021-Jun-22 Dreadnought -
168 RaduK 125D. 17H. 2021-Jul-31 Titan -
169 xGaja 8D. 11H. 2021-Jul-30 Titan -
170 iKasija 21D. 17H. 2021-Jul-14 Dreadnought -
171 Labelo 0D. 5H. 2021-Jan-18 Warlock -
172 pazakasong 46D. 13H. 2021-Aug-01 Destroyer +
173 CrushMeLikeUDo 6D. 18H. 2021-Jan-20 Shillien Knight -
174 magnus4 0D. 5H. 2021-May-14 Dark Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Espadax15 Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG L2 best clan L2 drop coal

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 IToffy
  • 02 KingMast3r
  • 03 DaqpHa
  • 04 archanqell
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Elicottero
  • 07 Colle
  • 08 Ozix
  • 09 Astettyq
  • 10 Heal100k

Ssq:
ಡಾನ್   100%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   0%
ದಿನ