ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 olympiad server HighFive 🌟 lineage 2 server Federation x15 Lao Classic PTS

ຕະກຸນ - Blackbusterz.
ຊື່ ໃຊ້ເວລາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຊັ້ນ  
1 Nikota 40D. 7H. 2020-Dec-28 Grand Khavatari -
2 xBombeyx 72D. 8H. 2021-Jan-15 Arcana Lord -
3 Gabi2 15D. 0H. 2021-Jan-17 Shillien Saint +
4 Suzumia 243D. 8H. 2021-Jan-17 Shillien Templar +
5 Xandrias 324D. 0H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
6 Yasmi 29D. 17H. 2018-Dec-04 Sword Muse -
7 Ardiv 57D. 1H. 2021-Jan-10 Cardinal -
8 Niviett 243D. 19H. 2021-Jan-15 Evas Saint -
9 Mertiron 174D. 5H. 2021-Jan-12 Arcana Lord -
10 HisTail 103D. 11H. 2021-Jan-03 Shillien Saint -
11 KUKJlA4EV 360D. 15H. 2021-Jan-17 Arcana Lord +
12 2me4ax15 369D. 3H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
13 OkoNikA 45D. 1H. 2021-Jan-12 Elemental Master -
14 xGabi 125D. 18H. 2021-Jan-17 Shillien Saint +
15 TrololoWarc 5D. 2H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
16 CrystalHeart 15D. 14H. 2021-Jan-17 Soultaker +
17 Praon 159D. 9H. 2021-Jan-12 Hierophant -
18 Lornden 52D. 12H. 2021-Jan-12 Dreadnought -
19 Rockshield 141D. 1H. 2021-Jan-12 Shillien Templar -
20 Zogo 211D. 6H. 2021-Jan-16 Grand Khavatari -
21 xwxPPxwx 10D. 5H. 2021-Jan-17 Hierophant -
22 Anilmaldor 149D. 6H. 2021-Jan-16 Grand Khavatari -
23 pasol7 225D. 23H. 2021-Jan-16 Sword Muse -
24 zBDz 223D. 14H. 2021-Jan-16 Spectral Dancer -
25 zKOTz 191D. 7H. 2021-Jan-16 Arcana Lord -
26 zKRAFTz 191D. 12H. 2021-Jan-16 Maestro -
27 xIPPIx 182D. 2H. 2021-Jan-16 Hierophant -
28 B2zz 20D. 2H. 2020-Feb-18 Cardinal -
29 MrFisto 35D. 13H. 2021-Jan-17 Grand Khavatari +
30 Jeirdan 71D. 6H. 2021-Jan-17 Shillien Templar +
31 LadyBaf 82D. 10H. 2021-Jan-17 Hierophant +
32 Sevilina 79D. 15H. 2021-Jan-17 Sword Muse +
33 TeysaJr 83D. 23H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer +
34 LadyMyav 72D. 19H. 2021-Jan-17 Arcana Lord +
35 Toshy 43D. 12H. 2021-Jan-12 Shillien Templar -
36 Oxma 16D. 9H. 2021-Jan-03 Sword Muse -
37 Abrers 11D. 21H. 2021-Jan-06 Spectral Dancer -
38 JUUUj 58D. 10H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
39 zVARVARz 135D. 9H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
40 Nieka 21D. 5H. 2020-Dec-28 Hierophant -
41 Ladypr 26D. 8H. 2021-Jan-17 Elemental Master +
42 GloryHoly 54D. 15H. 2021-Jan-17 Adventurer -
43 Wamos 81D. 21H. 2021-Jan-17 Doomcryer +
44 4tosh 16D. 8H. 2021-Jan-17 Shillien Templar +
45 kotqq 10D. 6H. 2021-Jan-06 Arcana Lord -
46 Fiersa 9D. 2H. 2020-Dec-28 Spectral Master -
47 Fisto2 4D. 20H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
48 Fisto3 2D. 22H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
49 Fisto4 2D. 6H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
50 Fisto5 1D. 23H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
51 Fisto6 1D. 18H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
52 Fisto7 1D. 23H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
53 Amos2 4D. 3H. 2021-Jan-07 Doomcryer -
54 Amos3 2D. 11H. 2021-Jan-07 Doomcryer -
55 Amos4 1D. 14H. 2021-Jan-07 Doomcryer -
56 Amos5 1D. 7H. 2021-Jan-07 Doomcryer -
57 Amos6 1D. 2H. 2021-Jan-07 Doomcryer -
58 SaSTyr 99D. 14H. 2021-Jan-17 Grand Khavatari -
59 stzak05 2D. 4H. 2021-Jan-16 Titan -
60 Subspace 205D. 10H. 2021-Jan-14 Sagittarius +
61 Tyany 10D. 14H. 2020-Jun-25 Doomcryer -
62 EveIina 6D. 1H. 2020-Jun-21 Fortune Seeker -
63 06e3b9lHa 2D. 5H. 2021-Jan-17 Dominator -
64 Hakana 0D. 17H. 2021-Jan-04 Spectral Dancer -
65 Sarhia 0D. 21H. 2021-Jan-04 Sword Muse -
66 Arhimag 28D. 1H. 2020-Aug-31 Archmage -
67 Necressa 17D. 21H. 2021-Jan-16 Soultaker +
68 MyHeart 35D. 10H. 2021-Jan-16 Grand Khavatari -
69 AnitaBleik 2D. 15H. 2021-Jan-15 Soultaker -
70 Dennsa 1D. 17H. 2021-Jan-08 Spectral Dancer -
71 Sonnga 1D. 13H. 2021-Jan-08 Sword Muse -
72 Necrana 1D. 16H. 2021-Jan-15 Soultaker -
73 overallo 27D. 0H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
74 Songa 20D. 13H. 2021-Jan-14 Sword Muse +
75 Amos7 0D. 23H. 2021-Jan-07 Doomcryer -
76 Horrific 29D. 10H. 2021-Jan-06 Storm Screamer -
77 Densa 23D. 9H. 2021-Jan-16 Spectral Dancer +
78 Taking 140D. 15H. 2021-Jan-14 Doomcryer -
79 GLADxNAGIBATOR 5D. 5H. 2020-Dec-28 Duelist -
80 Olgati 19D. 21H. 2021-Jan-09 Fortune Seeker -
81 Lafina 0D. 12H. 2021-Jan-15 Soul hound -
82 Archina 33D. 12H. 2021-Jan-03 Sagittarius -
83 Runeorc 34D. 3H. 2021-Jan-17 Dominator +
84 Cursen 30D. 15H. 2021-Jan-09 Soultaker -
85 MOLLlKA 13D. 7H. 2021-Jan-16 Elemental Master -
86 MrKingMaster 309D. 1H. 2021-Jan-15 Soultaker -
87 Srakli 4D. 10H. 2021-Jan-13 Soultaker -
88 Annah 76D. 4H. 2021-Jan-13 Titan -
89 Malicienta 5D. 19H. 2021-Jan-14 Storm Screamer -
90 Darknia 73D. 13H. 2021-Jan-12 Shillien Saint -
91 Kura100 47D. 16H. 2021-Jan-09 Trickster -
92 d0minati0n 49D. 15H. 2021-Jan-12 Adventurer -
93 Speedi 216D. 19H. 2021-Jan-12 Sword Muse -
94 Tetkasveslom 12D. 12H. 2021-Jan-17 Dreadnought +
95 Razori 221D. 1H. 2021-Jan-12 Spectral Dancer -
96 Necrena 0D. 15H. 2021-Jan-15 Soultaker -
97 Unita 1D. 6H. 2021-Jan-17 Shillien Templar -
98 Lafona 0D. 8H. 2021-Jan-09 Soul breaker -
99 Djegan 67D. 1H. 2021-Jan-15 Adventurer -
100 Necrella 1D. 1H. 2021-Jan-15 Soultaker -
101 MonFrenti 5D. 22H. 2019-Sep-22 Grand Khavatari -
102 Lafena 0D. 8H. 2021-Jan-09 Soul breaker -
103 W1ldWater 6D. 15H. 2021-Jan-07 Mystic Muse -
104 Croena 47D. 22H. 2021-Jan-12 Dominator -
105 Lamiani 0D. 9H. 2021-Jan-06 Shillien Templar -
106 Redier 21D. 16H. 2021-Jan-09 Trickster -
107 Dem0niK 18D. 9H. 2021-Jan-17 Mystic Muse -
108 Necrina 2D. 10H. 2021-Jan-15 Soultaker -
109 InMars 10D. 3H. 2020-Jul-12 Trickster -
110 Devo4kaPP 3D. 7H. 2021-Jan-17 Hierophant +
111 LaBlondy 8D. 5H. 2020-Jul-12 Storm Screamer -
112 zKris 11D. 6H. 2019-Jul-03 Arcana Lord -
113 zKeli 11D. 13H. 2019-Jul-03 Hierophant -
114 zRis 11D. 8H. 2019-Jul-03 Evas Saint -
115 Dotm 12D. 8H. 2019-Jul-03 Shillien Templar -
116 Morfusha 12D. 0H. 2021-Jan-07 Storm Screamer -
117 gn0mk0 330D. 22H. 2021-Jan-17 Judicator +
118 Vezdebrito 21D. 11H. 2021-Jan-17 Judicator +
119 Margosha2 3D. 20H. 2021-Jan-16 Judicator -
120 Margosha1 19D. 1H. 2021-Jan-17 Judicator +
121 Kagur 42D. 3H. 2021-Jan-07 Grand Khavatari -
122 Winden 2D. 9H. 2020-Dec-26 Storm Screamer -
123 Crofti 27D. 20H. 2021-Jan-11 Warsmith -
124 Firsts 24D. 22H. 2021-Jan-03 Grand Khavatari -
125 Jarata 2D. 7H. 2020-Dec-25 Evas Saint -
126 Pes 3D. 21H. 2021-Jan-17 Grand Khavatari -
127 Brunna 25D. 21H. 2021-Jan-17 Titan -
128 Arakli 0D. 14H. 2020-Sep-07 Soultaker -
129 Xrakli 0D. 7H. 2020-Sep-02 Soultaker -
130 stzak03 24D. 5H. 2021-Jan-17 Titan -
131 Pivosos 1D. 11H. 2020-Sep-03 Fortune Seeker -
132 JILopukBapTaHoB 13D. 19H. 2021-Jan-11 Titan -
133 Qeria 1D. 10H. 2019-Oct-04 Archmage -
134 RedMagnus 3D. 0H. 2021-Jan-14 Grand Khavatari -
135 PascalSauvage 1D. 16H. 2020-Nov-18 Gladiator -
136 Fannko1 5D. 22H. 2020-Dec-13 Warcryer -
137 zIIEz 9D. 14H. 2021-Jan-17 Shillien Saint -
138 Tosh2 3D. 0H. 2021-Jan-06 Shillien Templar -
139 Cr0sis 2D. 12H. 2020-Oct-01 Shillien Elder -
140 Grhah 4D. 5H. 2020-Dec-21 Titan -
141 Venser 4D. 19H. 2021-Jan-17 Destroyer -
142 Joro 3D. 11H. 2020-Dec-28 Shillien Templar -
143 GarrukWild 6D. 19H. 2021-Jan-17 Titan -
144 55Annigilator 1D. 13H. 2021-Jan-17 Destroyer -
145 Dronna 1D. 18H. 2020-Dec-28 Tyrant -
146 mrFist 0D. 3H. 2020-Dec-28 Destroyer -
147 Kaprizik 5D. 19H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer -
148 antclub 7D. 15H. 2021-Jan-16 Archmage -
149 Reclam 6D. 4H. 2020-Dec-10 Archmage -
150 Ognemag 8D. 12H. 2021-Jan-17 Archmage -
151 Dr4eX 38D. 12H. 2021-Jan-07 Archmage -
152 Nekropupsik 10D. 16H. 2021-Jan-17 Soultaker -
153 AdvanRs 12D. 0H. 2020-Dec-27 Sorcerer -
154 ADVAQ 10D. 0H. 2021-Jan-17 Paladin -
155 Kufara 0D. 4H. 2020-Dec-28 Destroyer -
156 Bezzdna 0D. 12H. 2021-Jan-06 Tyrant -
157 Newbius 5D. 1H. 2020-Dec-10 Warsmith -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Blackbusterz Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 interlude

RPG

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
ອາລຸນ   76.12%
Dusk   23.88%
ມື້