ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 iphone 6 lag HighFive ❎ Servers L2 Federation x15 Lao Classic PTS

ຕະກຸນ - GearsOfWar.
ຊື່ ໃຊ້ເວລາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຊັ້ນ  
1 Guor 104D. 14H. 2021-Jan-12 Grand Khavatari -
2 sood25 94D. 19H. 2021-Jan-12 Spectral Dancer -
3 fo4 54D. 12H. 2021-Jan-12 Phoenix Knight -
4 EnsurE 175D. 2H. 2021-Jan-22 Evas Saint -
5 KJIepuk 129D. 13H. 2020-Dec-18 Sagittarius -
6 ShaggyMaster 55D. 10H. 2021-Jan-17 Phoenix Knight -
7 Maledia 55D. 5H. 2021-Jan-12 Spectral Dancer -
8 ShaggyBlack 39D. 11H. 2021-Jan-12 Shillien Templar -
9 ShaggyMmm 15D. 14H. 2021-Jan-12 Evas Templar -
10 Kyso 24D. 0H. 2021-Jan-17 Sword Muse -
11 ShaggyXmm 35D. 6H. 2021-Jan-17 Dreadnought -
12 Otgh 43D. 20H. 2021-Jan-17 Spectral Dancer -
13 Athelhild 12D. 12H. 2021-Jan-12 Soultaker -
14 MarucmpHayk 80D. 6H. 2021-Jan-17 Arcana Lord -
15 er 2D. 23H. 2020-Dec-20 Grand Khavatari -
16 ukl 2D. 10H. 2020-Nov-29 Grand Khavatari -
17 vbmn 3D. 5H. 2020-Nov-25 Shillien Templar -
18 wrh 2D. 11H. 2020-Nov-26 Shillien Templar -
19 iou 2D. 16H. 2020-Nov-26 Shillien Templar -
20 rp 2D. 1H. 2020-Nov-26 Shillien Templar -
21 htd 2D. 18H. 2020-Nov-25 Sword Muse -
22 gwr 2D. 19H. 2020-Nov-25 Spectral Dancer -
23 dodos7 2D. 20H. 2020-Nov-25 Soultaker -
24 ebr 3D. 5H. 2020-Dec-13 Doomcryer -
25 kwx 2D. 19H. 2020-Nov-25 Hierophant -
26 kmj 2D. 10H. 2020-Nov-04 Hierophant -
27 ndg 2D. 5H. 2020-Nov-04 Hierophant -
28 cbn 2D. 4H. 2020-Nov-25 Sword Muse -
29 dfv 2D. 4H. 2020-Nov-25 Spectral Dancer -
30 nhp 2D. 5H. 2020-Nov-04 Sword Muse -
31 yhj 2D. 8H. 2020-Dec-06 Doomcryer -
32 dyr 2D. 11H. 2020-Dec-06 Doomcryer -
33 bte 2D. 5H. 2020-Nov-04 Doomcryer -
34 rja 2D. 6H. 2020-Nov-25 Evas Saint -
35 hnz 2D. 5H. 2020-Nov-04 Evas Saint -
36 CmpeJIok 25D. 2H. 2021-Jan-12 Sagittarius -
37 Romuald1 82D. 22H. 2021-Jan-22 Fortune Seeker -
38 ShaggyChpok 52D. 22H. 2021-Jan-22 Grand Khavatari -
39 mgo 2D. 10H. 2020-Nov-04 Sword Muse -
40 PePPeRBox 120D. 1H. 2021-Jan-17 Hierophant -
41 Sahgui 3D. 6H. 2020-Nov-18 Spectral Master -
42 Mpoya1 95D. 4H. 2021-Jan-17 Doomcryer -
43 hmo 2D. 2H. 2020-Nov-26 Shillien Templar -
44 Romualdos 62D. 18H. 2021-Jan-18 Fortune Seeker -
45 Meriall 33D. 16H. 2021-Jan-12 Dominator -
46 Mpoya 147D. 4H. 2021-Jan-22 Doomcryer -
47 jhf 2D. 18H. 2020-Nov-25 Evas Saint -
48 sood30 32D. 16H. 2021-Jan-12 Ghost Hunter -
49 vf 2D. 8H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
50 Valette 41D. 0H. 2021-Jan-17 Hierophant -
51 Dodos4 14D. 18H. 2021-Jan-17 Soultaker -
52 fbh 2D. 11H. 2020-Nov-04 Spectral Dancer -
53 Hoash 39D. 19H. 2021-Jan-12 Shillien Templar -
54 3aeDok 132D. 23H. 2021-Jan-17 Sword Muse -
55 Romualdika 27D. 21H. 2021-Jan-12 Maestro -
56 3ae6ok 94D. 2H. 2021-Jan-22 Sword Muse -
57 tkr 2D. 5H. 2020-Nov-25 Hierophant -
58 Romuald 30D. 16H. 2021-Jan-12 Fortune Seeker -
59 SooD 103D. 10H. 2021-Jan-12 Spectral Dancer -
60 dodos11 2D. 4H. 2020-Nov-04 Soultaker -
61 hje 2D. 11H. 2020-Nov-04 Evas Saint -
62 dodos9 2D. 4H. 2020-Nov-25 Soultaker -
63 fgn 2D. 12H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
64 Dodos 53D. 5H. 2021-Jan-17 Soultaker -
65 Lampapulka 81D. 8H. 2020-Dec-19 Evas Saint -
66 dodos13 1D. 22H. 2020-Nov-04 Soultaker -
67 Dodos3 18D. 23H. 2021-Jan-12 Soultaker -
68 Dodos5 20D. 18H. 2021-Jan-17 Soultaker -
69 Dodos1 19D. 10H. 2021-Jan-12 Soultaker -
70 dcv 1D. 20H. 2020-Nov-04 Sword Muse -
71 jmg 2D. 4H. 2020-Nov-04 Spectral Dancer -
72 vfi 2D. 1H. 2020-Nov-04 Doomcryer -
73 Dodos2 16D. 13H. 2021-Jan-12 Soultaker -
74 nrx 1D. 22H. 2020-Nov-04 Evas Saint -
75 hhhp 2D. 10H. 2020-Nov-26 Shillien Templar -
76 xvb 1D. 23H. 2020-Nov-04 Hierophant -
77 nhg 1D. 23H. 2020-Nov-04 Spectral Dancer -
78 nhf 1D. 22H. 2020-Nov-04 Sword Muse -
79 dodos10 2D. 10H. 2020-Nov-04 Soultaker -
80 ydn 1D. 21H. 2020-Nov-04 Hierophant -
81 cvk 1D. 21H. 2020-Nov-04 Doomcryer -
82 dodos12 1D. 21H. 2020-Nov-04 Soultaker -
83 nhd 1D. 20H. 2020-Nov-04 Spectral Dancer -
84 mji 1D. 21H. 2020-Nov-04 Evas Saint -
85 vfg 1D. 22H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
86 sde 2D. 0H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
87 eehen 21D. 3H. 2021-Jan-27 Soul hound -
88 nhs 1D. 11H. 2020-Nov-04 Doomcryer -
89 iaf 1D. 9H. 2020-Nov-04 Sword Muse -
90 bvd 1D. 17H. 2020-Nov-04 Hierophant -
91 nhu 1D. 9H. 2020-Nov-04 Spectral Dancer -
92 zfd 1D. 12H. 2020-Nov-04 Evas Saint -
93 Dodos14 1D. 12H. 2020-Nov-04 Soultaker -
94 ehb 1D. 12H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
95 hdsf 1D. 18H. 2020-Nov-04 Shillien Templar -
96 yorj 14D. 8H. 2021-Jan-12 Shillien Templar -
97 Graciet 30D. 5H. 2021-Jan-12 Judicator -
98 pykaHa6eDpe 32D. 5H. 2021-Jan-12 Judicator -
99 ShaggyMilk 50D. 5H. 2021-Jan-12 Dreadnought -
100 mrRush 63D. 21H. 2021-Jan-12 Judicator -
101 Driam 39D. 20H. 2021-Jan-12 Duelist -
102 kakororiojlaX3 2D. 23H. 2021-Jan-17 Sword Muse -
103 Nadara 27D. 8H. 2021-Jan-12 Titan -
104 oyu 2D. 14H. 2021-Jan-17 Shillien Saint -
105 Utbald 22D. 20H. 2021-Jan-17 Judicator -
106 suf 3D. 0H. 2021-Jan-18 Shillien Templar -
107 DeathOfZaken 1D. 20H. 2021-Jan-17 Destroyer -
108 ShaggyMonstr 17D. 2H. 2021-Jan-18 Titan -
109 DeathOfZakenJr 1D. 12H. 2021-Jan-18 Destroyer -
110 RBVarka2rb 0D. 3H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
111 NekrPilgrim 0D. 2H. 2020-Sep-03 Phantom Summoner -
112 RBGCGorgolos 0D. 4H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
113 Kapuku2 0D. 1H. 2020-Oct-01 Elemental Summoner -
114 RBVarka1rb 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
115 RBKetraHecaton 0D. 4H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
116 RBmym2 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
117 RBHsBabocka 0D. 1H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
118 RBVarkaOdinichka 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
119 kpena3 0D. 1H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
120 RBmym3 0D. 1H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
121 RBMOSAnais 0D. 9H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
122 CatHeretic 0D. 2H. 2020-Jul-07 Elemental Summoner -
123 CatWitch 0D. 1H. 2020-Jul-07 Elemental Summoner -
124 NekrDisciple 0D. 1H. 2020-Nov-09 Phantom Summoner -
125 NekrSacrifice 0D. 1H. 2020-Apr-02 Phantom Summoner -
126 RBGC3rb 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
127 Kapuku11 0D. 1H. 2020-Oct-01 Elemental Summoner -
128 kpena4 0D. 1H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
129 DVTrojki 0D. 2H. 2020-Oct-01 Elemental Summoner -
130 RBFogEmber 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
131 NekrMartyrdom 0D. 1H. 2020-Jul-21 Phantom Summoner -
132 CatDarkOmens 0D. 1H. 2020-May-11 Elemental Summoner -
133 RBmym 0D. 4H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
134 RBkakouto 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
135 RBKetraVnizy2 0D. 3H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
136 NekrPatriot 0D. 1H. 2020-Jul-21 Phantom Summoner -
137 FOG0 0D. 2H. 2020-Oct-01 Elemental Summoner -
138 CatForbiddenPath 0D. 1H. 2020-Jun-26 Elemental Summoner -
139 NekrSaint 0D. 1H. 2020-Jul-21 Phantom Summoner -
140 RBmym1 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
141 CatApostate 0D. 1H. 2020-Nov-09 Elemental Summoner -
142 NekrWorship 0D. 2H. 2020-Jul-21 Phantom Summoner -
143 NekrDevotion 0D. 1H. 2020-Jul-21 Phantom Summoner -
144 kpena1 0D. 7H. 2020-Nov-29 Elemental Summoner -
145 CatBranded 0D. 1H. 2020-Nov-09 Elemental Summoner -
146 Kapuku22 0D. 1H. 2020-Oct-28 Elemental Summoner -
147 GraciaVoda 0D. 4H. 2020-Oct-26 Elemental Summoner -
148 Kapuku1 0D. 1H. 2020-Oct-29 Elemental Summoner -
149 RBHeineGvindorr 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
150 RBGCUtenos 0D. 2H. 2020-Dec-06 Elemental Summoner -
151 RomualdARM3 0D. 16H. 2021-Jan-18 Bounty Hunter -
152 RomualdOTR 0D. 23H. 2021-Jan-22 Bounty Hunter -
153 RomualdbI4 0D. 21H. 2021-Jan-11 Warsmith -
154 RomualdARMS 0D. 13H. 2021-Jan-18 Bounty Hunter -
155 RomualdASS80 0D. 4H. 2021-Jan-11 Bounty Hunter -
156 RomualdARM2 0D. 8H. 2021-Jan-11 Warsmith -
157 RomualdASS84 0D. 12H. 2021-Jan-11 Bounty Hunter -
158 RomualdWep2 0D. 10H. 2021-Jan-11 Bounty Hunter -
159 RomualdXXX 17D. 1H. 2021-Jan-11 Bounty Hunter -
160 RomualdASS 0D. 18H. 2021-Jan-11 Bounty Hunter -
161 RomualdCP 0D. 9H. 2021-Jan-11 Warsmith -
162 RomualdARMA 0D. 14H. 2021-Jan-11 Bounty Hunter -
163 RomualdWEP 1D. 5H. 2021-Jan-22 Bounty Hunter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GearsOfWar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 multi skill server l2 high five mega

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
ອາລຸນ   100%
Dusk   0%
ມື້