ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 infinite odyssey HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Lao Classic PTS

ຕະກຸນ - ImmortalUnits.
ຊື່ ໃຊ້ເວລາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຊັ້ນ  
1 Astrelle 42D. 12H. 2021-May-18 Sword Muse -
2 Karesz 110D. 0H. 2021-Mar-24 Grand Khavatari -
3 Mengz 26D. 13H. 2021-May-18 Shillien Templar -
4 Slicer 68D. 1H. 2021-May-15 Spectral Dancer -
5 tanktohelp 102D. 19H. 2021-May-16 Evas Templar -
6 Iasonas 212D. 13H. 2021-May-18 Shillien Templar -
7 Stratocaster 129D. 14H. 2021-May-18 Grand Khavatari -
8 BiteFight 398D. 5H. 2021-May-18 Doomcryer -
9 Apachetomcat 124D. 9H. 2021-May-18 Shillien Saint -
10 Darkmage 91D. 1H. 2021-May-18 Soultaker -
11 IvSk 113D. 0H. 2021-May-17 Grand Khavatari -
12 Tipakos 70D. 22H. 2021-May-18 Ghost Hunter -
13 Lakuna 16D. 23H. 2021-May-18 Arcana Lord -
14 BackFromHeaven 135D. 19H. 2021-May-18 Cardinal -
15 HolySapphire 21D. 22H. 2021-May-18 Hierophant -
16 ImmortalUnit 180D. 7H. 2021-May-18 Hierophant -
17 Katadikh 78D. 0H. 2021-May-18 Titan -
18 IceClaw 51D. 0H. 2021-May-17 Grand Khavatari -
19 wcorciwc 270D. 22H. 2021-May-16 Doomcryer -
20 dancerblader 211D. 11H. 2021-May-16 Spectral Dancer -
21 Titanorcidi 287D. 22H. 2021-May-16 Titan -
22 MitBusster 51D. 19H. 2021-May-17 Soul hound -
23 Micutzu9 48D. 16H. 2021-May-15 Fortune Seeker -
24 DBLADEDANCER 352D. 17H. 2021-May-16 Spectral Dancer -
25 Lucifina 34D. 22H. 2021-May-12 Arcana Lord -
26 Volcanic 46D. 23H. 2021-May-13 Titan -
27 Stekakias 155D. 16H. 2021-May-15 Hell Knight -
28 BAFSUP 271D. 7H. 2021-May-16 Hierophant -
29 BAFFSUP 134D. 3H. 2021-May-16 Shillien Saint -
30 Axinte 117D. 12H. 2021-May-17 Titan -
31 KingMast3r 446D. 6H. 2021-May-17 Grand Khavatari -
32 ABCDEFGHIJKLMNOP 171D. 14H. 2021-May-16 Phoenix Knight -
33 dodlaba 68D. 7H. 2021-May-16 Soultaker -
34 iorcidi 54D. 11H. 2021-May-16 Grand Khavatari -
35 swmlaba 114D. 8H. 2021-May-16 Sword Muse -
36 TheCovenantSd 60D. 6H. 2021-May-16 Spectral Dancer -
37 iereia 43D. 19H. 2021-May-16 Hierophant -
38 noisetta 22D. 11H. 2021-May-16 Shillien Templar -
39 Xalybas 16D. 9H. 2021-May-18 Titan -
40 Nekromantis 34D. 14H. 2021-May-18 Soultaker -
41 cubetank 20D. 22H. 2021-May-16 Sword Muse -
42 Nake 37D. 7H. 2021-May-17 Shillien Templar -
43 SoyFea 13D. 11H. 2021-May-17 Dominator -
44 Soywapa 18D. 3H. 2021-May-17 Evas Saint -
45 Rp1 18D. 11H. 2021-May-12 Evas Saint -
46 xStampa 39D. 0H. 2021-May-18 Arcana Lord -
47 sostohelp 19D. 12H. 2021-May-16 Shillien Templar -
48 melode 16D. 1H. 2021-May-16 Sword Muse -
49 GreyFox 37D. 21H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
50 Cataleya 120D. 17H. 2021-May-17 Shillien Saint -
51 Renamed64580 73D. 1H. 2021-May-17 Doomcryer -
52 VlaskoKolo 207D. 16H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
53 BdDance 60D. 21H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
54 NymphetamineGirl 44D. 16H. 2021-May-17 Cardinal -
55 WL1 8D. 16H. 2021-May-17 Dreadnought -
56 Pitica 45D. 3H. 2021-Feb-12 Fortune Seeker -
57 chantel 23D. 17H. 2021-May-16 Doomcryer -
58 ICONAMAN 23D. 10H. 2021-May-17 Shillien Templar -
59 TheXFactor 25D. 22H. 2021-May-17 Sword Muse -
60 Vpi 21D. 19H. 2021-May-17 Titan -
61 Renamed2227 43D. 14H. 2021-May-17 Duelist -
62 FancyPants 31D. 0H. 2021-May-11 Evas Saint -
63 BANANA 31D. 15H. 2021-May-10 Mystic Muse -
64 Kristanako 13D. 4H. 2021-May-17 Shillien Saint -
65 HeyYouCmon 48D. 8H. 2021-May-16 Adventurer -
66 DanteSwS 15D. 16H. 2021-May-17 Sword Muse -
67 DanteBD 21D. 7H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
68 merged156787 199D. 7H. 2021-May-16 Soultaker -
69 Siuan 26D. 2H. 2021-May-18 Spectral Dancer -
70 TsoglanaraS 231D. 17H. 2021-May-18 Doomcryer -
71 orcii 41D. 5H. 2021-May-16 Dominator -
72 Reloader 39D. 2H. 2021-May-17 Titan -
73 SaDiablo 62D. 4H. 2021-May-16 Doomcryer -
74 SealMySausage 21D. 19H. 2021-May-16 Dominator -
75 Subject1 5D. 1H. 2021-Mar-23 Dreadnought -
76 CenapaTucT 14D. 18H. 2021-May-17 Dreadnought -
77 CesgornCZ 62D. 11H. 2021-May-17 Duelist -
78 OneTakeOnly 450D. 21H. 2021-May-16 Hell Knight -
79 Jaenelle 101D. 20H. 2021-May-15 Shillien Saint -
80 h1Bro 274D. 19H. 2021-May-16 Grand Khavatari -
81 orccovorc 88D. 17H. 2021-May-16 Doomcryer -
82 ShadowPlayer 309D. 14H. 2021-May-18 Spectral Dancer -
83 Coriolis 77D. 1H. 2021-May-18 Evas Saint -
84 MezarCZ 8D. 19H. 2021-May-17 Phoenix Knight -
85 Swistun 68D. 10H. 2021-May-16 Sword Muse -
86 Mengs 24D. 22H. 2021-May-16 Mystic Muse -
87 SnakEyes 18D. 1H. 2021-May-17 Ghost Sentinel -
88 RechargeMeh 57D. 4H. 2021-May-17 Evas Saint -
89 Polemos 459D. 8H. 2021-May-18 Sword Muse -
90 Ebert 57D. 17H. 2021-May-14 Mystic Muse -
91 Smoother 79D. 15H. 2021-May-16 Evas Saint -
92 NastenkaEE 23D. 6H. 2021-Apr-01 Evas Saint -
93 HEHABUCTb 127D. 18H. 2021-May-17 Grand Khavatari -
94 FovosGR 24D. 3H. 2021-May-18 Mystic Muse -
95 IlIlseren1tyIllI 398D. 15H. 2021-May-16 Shillien Templar -
96 Blondutza 30D. 22H. 2021-May-02 Storm Screamer -
97 faith 81D. 13H. 2021-May-17 Cardinal -
98 CTPACTb 58D. 17H. 2021-May-15 Adventurer -
99 MyLittlePoney 21D. 19H. 2021-May-16 Elemental Master -
100 Romiki 17D. 15H. 2021-May-17 Hierophant -
101 BooPrince 56D. 19H. 2021-Feb-28 Titan -
102 SuMuchengBD 25D. 20H. 2021-May-11 Spectral Dancer -
103 Tyolka 12D. 19H. 2021-May-17 Shillien Templar -
104 LiMing 30D. 19H. 2021-Feb-28 Cardinal -
105 Puicuta 6D. 19H. 2021-Mar-01 Soul hound -
106 TolkinWC 36D. 15H. 2021-May-10 Doomcryer -
107 SuMucheng 28D. 23H. 2021-May-10 Mystic Muse -
108 perlanegra 9D. 11H. 2021-May-16 Spectral Dancer -
109 SuMucheng2 19D. 10H. 2021-May-09 Soul hound -
110 Diavolo 80D. 12H. 2021-Apr-20 Soul hound -
111 SoS012 5D. 14H. 2021-May-17 Shillien Templar -
112 iSensitive 63D. 9H. 2021-May-17 Moonlight Sentinel -
113 HonzaroCZ 16D. 11H. 2021-May-17 Cardinal -
114 ARCHERx 59D. 15H. 2021-May-11 Sagittarius -
115 NoD0Dpls 5D. 7H. 2021-May-17 Soultaker -
116 EscortPPLady 4D. 5H. 2021-May-17 Hierophant -
117 Pomogaika 7D. 1H. 2021-May-17 Soul hound -
118 dodolici 14D. 23H. 2021-May-17 Soultaker -
119 XeniA007 119D. 4H. 2021-May-17 Sagittarius -
120 iSld 6D. 23H. 2021-May-17 Duelist -
121 ellff 15D. 19H. 2021-May-16 Mystic Muse -
122 AlexeiComrade 24D. 5H. 2021-May-13 Duelist +
123 Vanus 19D. 14H. 2021-May-17 Titan -
124 xGurila 35D. 7H. 2021-May-16 Trickster -
125 Jillllll 154D. 14H. 2021-Mar-09 Evas Templar -
126 Vandoom 41D. 1H. 2021-May-17 Doombringer -
127 MoarSongs 28D. 4H. 2021-May-17 Sword Muse -
128 Druzila 16D. 19H. 2021-May-17 Doomcryer -
129 Spectical 30D. 21H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
130 crispychicken 17D. 6H. 2021-May-01 Soul hound -
131 MoarBuffs 24D. 16H. 2021-May-17 Hierophant -
132 ShilenSoul 13D. 3H. 2021-May-17 Shillien Templar -
133 HumanNecr 1D. 14H. 2021-May-02 Soultaker -
134 KatieKat 24D. 10H. 2021-May-17 Arcana Lord -
135 DefLepard 12D. 3H. 2021-Apr-20 Doombringer -
136 Scrier 37D. 14H. 2021-May-16 Doomcryer -
137 JuLaba 4D. 0H. 2021-May-17 Sword Muse -
138 PsixoLaba 4D. 8H. 2021-May-16 Spectral Dancer -
139 Steksws 10D. 6H. 2021-May-10 Swordsinger -
140 MakeMeASandwich 47D. 3H. 2021-May-18 Titan -
141 chickensoup 16D. 14H. 2021-May-08 Judicator -
142 DanteJ 15D. 5H. 2021-May-17 Judicator -
143 PyKaJIuTcO 20D. 14H. 2021-May-17 Fortune Seeker -
144 Dreamsprite 147D. 18H. 2021-May-18 Doomcryer -
145 RichardBlade 18D. 3H. 2021-May-18 Titan -
146 Obs1dian 30D. 7H. 2021-Apr-04 Sword Muse -
147 orkidirb 79D. 12H. 2021-May-13 Titan -
148 Hydruss 3D. 21H. 2021-May-10 Titan -
149 CopieClare 2D. 4H. 2021-May-17 Arcana Lord -
150 PoltergeistX 20D. 8H. 2021-May-17 Titan -
151 SuMuchengEE 10D. 13H. 2021-May-11 Evas Saint -
152 SuMuchengCryer 9D. 10H. 2021-May-11 Doomcryer -
153 SuMuDDShKa 6D. 15H. 2021-May-10 Shillien Templar -
154 GRTrelas 4D. 12H. 2021-May-16 Fortune Seeker -
155 BobKontarakis 13D. 0H. 2021-May-14 Dreadnought -
156 Leahan 54D. 18H. 2021-May-17 Fortune Seeker -
157 GreenChopChop 50D. 0H. 2021-May-16 Grand Khavatari -
158 SuMuchengPP 4D. 16H. 2021-May-17 Prophet -
159 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
160 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
161 pyplot 1D. 10H. 2021-May-18 Shillien Knight -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 classic

RPG L2 ertheia infinite odyssey lineage 2 antharas

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
ອາລຸນ   0%
Dusk   0%
ມື້