Page Title: Lineage 2 not working HighFive l2 server Federation x15

Account: Guest Login as user
Clan - GoldenStark.
Name Use time Last Login Class  
1 Merged02047 93d. 23h. 2020-Jun-01 Cardinal -
2 Dismall 121d. 13h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
3 DevouringPlague 41d. 6h. 2020-May-30 Soultaker -
4 la2pp 58d. 2h. 2020-Jun-01 Hierophant -
5 JohnnyBeGood 143d. 20h. 2020-May-30 Dominator -
6 xxBEDMANxx 63d. 4h. 2020-May-31 Spectral Dancer -
7 FroggyDream 35d. 20h. 2020-Jun-01 Trickster -
8 X5SVS 81d. 4h. 2020-Jun-03 Sword Muse -
9 TigerNail 410d. 7h. 2020-May-31 Hell Knight -
10 Asgoth 75d. 10h. 2017-May-20 Grand Khavatari -
11 Merged0209918 67d. 6h. 2020-Mar-07 Grand Khavatari -
12 GuruCV 216d. 18h. 2017-Nov-10 Grand Khavatari -
13 TyrionL 130d. 16h. 2020-Jun-03 Fortune Seeker -
14 Varlam 141d. 18h. 2020-Jun-03 Shillien Saint -
15 Allnot4u 192d. 23h. 2020-Jun-03 Titan -
16 JohnSnow4 107d. 14h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
17 lMantana 17d. 0h. 2020-May-30 Sword Muse -
18 xxNPCxx 44d. 11h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
19 TempleKnights 38d. 0h. 2020-Jun-03 Titan -
20 Accolb 113d. 11h. 2020-Jun-01 Hierophant -
21 BikeDemon15 167d. 15h. 2020-Jun-04 Spectral Dancer -
22 Baffkko 173d. 17h. 2020-Jun-04 Doomcryer -
23 Drea 57d. 5h. 2020-Jun-01 Phoenix Knight -
24 ChargerSRT 21d. 10h. 2020-May-31 Doombringer -
25 Proteyc 132d. 7h. 2020-Jun-04 Cardinal -
26 Artakama 271d. 4h. 2020-Feb-21 Titan -
27 necr4 51d. 17h. 2020-Jun-03 Soultaker -
28 Catok4 43d. 15h. 2020-May-31 Arcana Lord -
29 Vopohka 51d. 12h. 2020-Jun-03 Evas Saint -
30 bish4 75d. 12h. 2020-Jun-03 Cardinal -
31 UBad 24d. 2h. 2020-Jun-02 Grand Khavatari -
32 Lipp 53d. 23h. 2020-Jun-04 Hierophant -
33 Renamed321443 112d. 17h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
34 lTank 84d. 10h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
35 BikeDernon 12d. 10h. 2020-Jun-04 Shillien Templar -
36 JohnSnow5 15d. 20h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
37 song5 13d. 16h. 2020-Jun-03 Sword Muse -
38 necr5 16d. 7h. 2020-Jun-03 Soultaker -
39 Belucci4 14d. 8h. 2020-Jun-03 Shillien Saint -
40 Beldibi 16d. 19h. 2020-Jun-03 Titan -
41 song6 12d. 15h. 2020-Jun-03 Swordsinger -
42 johnsnow6 15d. 2h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
43 Belucci5 13d. 8h. 2020-Jun-03 Shillien Elder -
44 necr6 14d. 17h. 2020-Jun-03 Soultaker -
45 margery5 15d. 20h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
46 margery6 16d. 9h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
47 BudaPower 14d. 11h. 2020-Jun-03 Titan -
48 margery7 16d. 14h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
49 margery8 14d. 8h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
50 margery9 12d. 8h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
51 margery0 10d. 19h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
52 johnsnow7 13d. 21h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
53 johnsnow8 12d. 5h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
54 johnsnow9 10d. 15h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
55 johnsnow0 11d. 13h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
56 Brexit 12d. 13h. 2020-Jun-03 Titan -
57 BoostUp 11d. 11h. 2020-Jun-03 Titan -
58 bish5 15d. 12h. 2020-Jun-03 Cardinal -
59 bish7 12d. 18h. 2020-Jun-03 Cardinal -
60 bish8 10d. 19h. 2020-Jun-03 Cardinal -
61 bish9 9d. 11h. 2020-Jun-03 Cardinal -
62 dance5 15d. 3h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
63 song7 14d. 4h. 2020-Jun-03 Swordsinger -
64 necr7 15d. 10h. 2020-Jun-03 Soultaker -
65 xNPC 11d. 8h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
66 song8 12d. 13h. 2020-Jun-03 Swordsinger -
67 necr8 14d. 0h. 2020-Jun-03 Soultaker -
68 song0 8d. 22h. 2020-Jun-03 Swordsinger -
69 necrb 10d. 22h. 2020-Jun-03 Soultaker -
70 Dabos 11d. 16h. 2020-May-31 Titan -
71 Salena4 11d. 7h. 2020-May-31 Doomcryer -
72 adrianna4 18d. 12h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
73 lilly4 9d. 18h. 2020-May-31 Swordsinger -
74 davos4 18d. 8h. 2020-May-31 Shillien Templar -
75 Maister4 17d. 7h. 2020-May-31 Soultaker -
76 Ashai 6d. 23h. 2020-May-31 Titan -
77 Salena5 6d. 8h. 2020-May-31 Doomcryer -
78 adrianna5 12d. 2h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
79 lilly5 5d. 22h. 2020-May-31 Swordsinger -
80 davos5 8d. 17h. 2020-May-31 Shillien Templar -
81 Maister5 9d. 1h. 2020-May-31 Soultaker -
82 Faaa 6d. 7h. 2020-Jun-01 Titan -
83 Salena6 5d. 11h. 2020-Jun-01 Doomcryer -
84 adrianna6 9d. 4h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
85 lilly6 4d. 19h. 2020-Jun-01 Swordsinger -
86 davos6 6d. 4h. 2020-Jun-01 Shillien Templar -
87 Maister6 6d. 10h. 2020-Jun-01 Soultaker -
88 Monero 5d. 22h. 2020-Jun-01 Titan -
89 LBRY 5d. 7h. 2020-Jun-01 Titan -
90 Bcoin 3d. 22h. 2020-Jun-01 Titan -
91 Bcash 4d. 23h. 2020-Jun-01 Titan -
92 Salena7 5d. 6h. 2020-Jun-01 Doomcryer -
93 adrianna7 8d. 17h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
94 lilly7 5d. 0h. 2020-Jun-01 Swordsinger -
95 davos7 6d. 0h. 2020-Jun-01 Shillien Templar -
96 Maister7 6d. 7h. 2020-Jun-01 Soultaker -
97 Salena8 5d. 1h. 2020-Jun-01 Doomcryer -
98 lilly8 4d. 6h. 2020-Jun-01 Swordsinger -
99 davos8 5d. 11h. 2020-Jun-01 Shillien Templar -
100 Maister8 5d. 16h. 2020-Jun-01 Soultaker -
101 Maister9 4d. 4h. 2020-Jun-01 Soultaker -
102 Maister0 3d. 17h. 2020-Jun-01 Soultaker -
103 davos9 3d. 22h. 2020-Jun-01 Shillien Templar -
104 davos0 4d. 15h. 2020-Jun-01 Shillien Templar -
105 lilly9 3d. 7h. 2020-Jun-01 Swordsinger -
106 lilly0 3d. 18h. 2020-Jun-01 Swordsinger -
107 Salena9 3d. 8h. 2020-Jun-01 Doomcryer -
108 Salena0 4d. 2h. 2020-Jun-01 Doomcryer -
109 beemol 7d. 4h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
110 adrianna8 7d. 3h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
111 zTIRz 97d. 19h. 2020-Jun-03 Grand Khavatari -
112 AStark 16d. 16h. 2020-Jun-03 Titan -
113 IgritS 15d. 6h. 2020-Jun-03 Titan -
114 xBed 12d. 3h. 2020-May-31 Spectral Dancer -
115 song9 10d. 13h. 2020-Jun-03 Swordsinger -
116 necr9 16d. 10h. 2020-Jun-03 Soultaker -
117 SppokyZ 10d. 21h. 2020-Jun-03 Shillien Templar -
118 mary4 5d. 3h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
119 giulia4 5d. 3h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
120 Starx 11d. 6h. 2020-Jun-02 Dreadnought -
121 Women3JIO 13d. 6h. 2020-Jun-03 Soultaker -
122 BlekTy4kA 10d. 3h. 2020-Jun-03 Cardinal -
123 xSkilx 5d. 4h. 2020-Jun-03 Grand Khavatari -
124 xCXPOHx 38d. 18h. 2020-Jun-03 Fortune Seeker -
125 Margery4 169d. 2h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
126 Stopocka 68d. 21h. 2020-Jun-04 Sword Muse -
127 Pro1OOMM 16d. 1h. 2020-Jun-02 Mystic Muse -
128 Bapuc 15d. 1h. 2020-May-30 Mystic Muse -
129 dance4 172d. 23h. 2020-Jun-03 Spectral Dancer -
130 9O 30d. 20h. 2020-Jun-01 Soul hound -
131 Roinus 30d. 3h. 2020-May-30 Titan -
132 Smailboss 102d. 0h. 2020-May-30 Fortune Seeker -
133 Street 56d. 6h. 2020-Jan-09 Mystic Muse -
134 song4 118d. 21h. 2020-Jun-03 Sword Muse -
135 Wrl 51d. 11h. 2020-Jun-04 Arcana Lord -
136 NZ27 4d. 0h. 2019-Nov-14 Dreadnought -
137 Darkona 74d. 21h. 2020-Jun-04 Soultaker -
138 KtoZdecb 50d. 22h. 2020-May-14 Grand Khavatari -
139 Dim4ixa 88d. 4h. 2020-May-30 Doomcryer -
140 SalubeRx5 53d. 7h. 2020-Jun-02 Hierophant -
141 Merged047817 48d. 12h. 2020-Jun-03 Doomcryer -
142 42 127d. 17h. 2020-Jun-04 Titan -
143 PEHAx15 46d. 7h. 2020-Jun-03 Archmage -
144 CaMoroN 56d. 12h. 2019-May-02 Arcana Lord -
145 Confederat 48d. 19h. 2020-May-24 Doomcryer -
146 KaNoRejKa 23d. 9h. 2020-Jun-03 Fortune Seeker -
147 iMaxIBrynn 134d. 10h. 2020-Mar-24 Storm Screamer -
148 X5Kot 61d. 2h. 2020-Jun-02 Arcana Lord -
149 DaHTucT 180d. 3h. 2020-Jun-01 Cardinal -
150 Serpentbloom 8d. 12h. 2020-Jun-04 Cardinal -
151 Baragun 44d. 20h. 2020-Jun-03 Hierophant -
152 HaJlC 27d. 3h. 2019-Nov-10 Titan -
153 Qwartz 48d. 7h. 2019-May-02 Doomcryer -
154 MEAKOH 7d. 1h. 2020-Jun-01 Evas Templar -
155 GLavaZeLeni 52d. 4h. 2020-May-30 Dominator -
156 Merged0306492 7d. 3h. 2020-Jan-10 Doombringer -
157 zK0nbz 6d. 22h. 2020-Jun-02 Elemental Master -
158 Nitrouse 32d. 15h. 2019-Oct-09 Mystic Muse -
159 Pro100d0d 26d. 8h. 2020-Jun-03 Soultaker -
160 WTF69 108d. 9h. 2020-May-21 Soul hound -
161 KREZITX 3d. 16h. 2020-Jun-01 Adventurer -
162 NZ22 18d. 6h. 2019-Mar-14 Soul hound -
163 Tealc4 17d. 0h. 2020-May-30 Adventurer -
164 Hokmun 32d. 6h. 2020-May-24 Spectral Dancer -
165 PrimusP 57d. 3h. 2020-Apr-23 Hierophant -
166 Merff 5d. 22h. 2020-May-30 Elemental Master -
167 Fortnite 10d. 20h. 2020-Jun-02 Moonlight Sentinel -
168 AcidDrop 5d. 18h. 2020-Jun-04 Fortune Seeker +
169 RASHWILD 10d. 18h. 2020-May-14 Doombringer -
170 dernon2 2d. 10h. 2020-Jun-01 Shillien Templar -
171 oOFoxyOo 8d. 7h. 2020-Jun-02 Sword Muse -
172 Alpochiny 19d. 13h. 2020-Jun-04 Grand Khavatari +
173 PK10 2d. 22h. 2020-May-30 Phoenix Knight -
174 KK10 8d. 11h. 2019-Feb-04 Hierophant -
175 Dori125 6d. 4h. 2020-Jun-03 Phoenix Knight -
176 BedlaM 29d. 16h. 2019-May-23 Doomcryer -
177 SkazDm 6d. 23h. 2020-Jun-03 Storm Screamer -
178 SpeedOFF 4d. 0h. 2019-Jan-12 Grand Khavatari -
179 CDneDVDmenya 12d. 22h. 2019-Jan-26 Sword Muse -
180 lDeviantl 21d. 22h. 2020-Jun-04 Spectral Dancer +
181 Merged038995 17d. 0h. 2019-Nov-18 Dreadnought -
182 X5PP 0d. 20h. 2020-Jun-03 Hierophant -
183 RecycleBin 112d. 2h. 2020-Jun-04 Titan -
184 Rabobaf 26d. 0h. 2019-Feb-04 Doomcryer -
185 Demention 11d. 16h. 2019-Oct-22 Sagittarius -
186 Renamedh225642x 1d. 19h. 2020-Apr-13 Elemental Master -
187 Bloodsy 17d. 2h. 2020-May-31 Judicator -
188 Slinky 11d. 3h. 2020-Jun-02 Bladedancer -
189 WhiteOrk 20d. 7h. 2020-May-24 Warcryer -
190 StillmansCask 0d. 16h. 2020-Jun-02 Elemental Summoner -
191 IKPEM 0d. 1h. 2020-May-22 Kamael soldier -

RPG Nos l2 drop

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 Divine
  • 06 Demokrit
  • 07 Greddys
  • 08 Ozix
  • 09 SilentFaith
  • 10 st1cs

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day