പേജ് ശീർഷകം: Lineage ruck game chats High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS

2021/03/08 00:21:30 Spiner: Набор в клан соло играков
2021/03/08 00:13:53 LightToSeven:  марш квартиру купиш если ступлю ?
2021/03/08 00:13:25 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/08 00:13:23 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/08 00:09:42 NextTimeBeFaster: wtb tallum heavy set
2021/03/08 00:09:04 startesmetr: я на 2
2021/03/08 00:06:32 startesmetr: го
2021/03/08 00:02:37 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/08 00:02:34 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/08 00:01:30 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/08 00:01:29 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:58:07 HOTKA: удачного кача
2021/03/07 23:54:26 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:54:25 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:52:49 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:52:48 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:51:01 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/07 23:49:23 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:49:21 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:46:55 Spiner: Набор в клан соло играков
2021/03/07 23:45:35 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:45:34 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:44:50 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:44:49 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:41:53 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:41:53 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:41:31 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:41:28 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:39:06 Marsh: НВК NightRiders People + (Mumble)
2021/03/07 23:39:05 Marsh: Отряды с МР топ КС Недвижимость
2021/03/07 23:38:21 Spiner: Набор в клан соло играков
2021/03/07 23:34:16 Draka: esoo
2021/03/07 23:34:11 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/07 23:32:07 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/07 23:31:56 Rik4onok: какая из панд брес дает?)
2021/03/07 23:31:21 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/07 23:30:59 Kian: 33 дд
2021/03/07 23:30:08 Asfaloth:  Набор В Академию(до 16 лвл 500к)
2021/03/07 23:30:06 Asfaloth:  Набор В Клан ( скилы кх )
2021/03/07 23:29:58 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/07 23:29:55 Asfaloth:  Набор В Академию(до 16 лвл 500к)
2021/03/07 23:29:53 Asfaloth:  Набор В Клан ( скилы кх )
2021/03/07 23:28:55 Gru:  WTS VORPAL H SET 900
2021/03/07 23:28:50 Gru: Запечатанное Кольцо Дестино
2021/03/07 23:28:35 EXAUHAXUI: WTS лоу б пика +13 не рар
2021/03/07 23:26:36 eSports: WTB Cutter 300 holy pm
2021/03/07 23:26:36 eSports: WTB ATT +150 Holy pm
2021/03/07 23:26:36 eSports: WTB Freya/Frintezza/zak pm
2021/03/07 23:26:36 eSports: WTB ATT Dark/holy pm
2021/03/07 23:25:28 Or4ilo: WTB Axe A (common)
2021/03/07 23:24:16 Gru:  WTS VORPAL H SET 900
2021/03/07 23:23:38 balrog: S< VORPAL L BOOTS
2021/03/07 23:23:38 balrog: B< DOOM H ITEMS/SET
2021/03/07 23:23:37 balrog: B< SOES
2021/03/07 23:22:47 Nustra: B> green 16
2021/03/07 23:22:32 Or4ilo: WTB Axe A (common)
2021/03/07 23:21:03 Juggernaut: International Clan Recruiting 40+
2021/03/07 23:21:01 Or4ilo: WTB Axe A (common)
2021/03/07 23:19:53 Ligalise: Набор в клан ГОПОТА соло/кп .почта/лс.
2021/03/07 23:19:12 Ligalise: В кп 16(17)-20 нид БП Арба/хавк
2021/03/07 23:18:50 balrog: S< VORPAL L BOOTS
2021/03/07 23:18:50 balrog: B< DOOM H ITEMS/SET
2021/03/07 23:18:49 balrog: B< SOES
2021/03/07 23:18:45 spageti: wts Обычный Предмет - Большой Меч недорого
2021/03/07 23:17:39 spageti: wts Обычный Предмет - Большой Меч недорого)
2021/03/07 23:17:39 Gru: Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S)Свиток: Модифицировать Доспех (S)
2021/03/07 23:17:34 Gru: Запечатанное Кольцо Дестино
2021/03/07 23:17:16 Gru:  WTS VORPAL H SET 900
2021/03/07 23:16:28 spageti: wtt Обычный Предмет - Большой Меч недорого
2021/03/07 23:15:54 spageti: wtt Обычный Предмет - Большой Меч ytljhjuj)
2021/03/07 23:15:33 Or4ilo: WTB Axe A (common)
2021/03/07 23:13:16 eSports: WTB Cutter 300 holy pm
2021/03/07 23:13:15 eSports: WTB ATT +150 Holy pm
2021/03/07 23:13:15 eSports: WTB Freya/Frintezza/zak pm
2021/03/07 23:13:15 eSports: WTB ATT Dark/holy pm
2021/03/07 23:11:42 Ligalise: В кп 16(17)-20 нид БП Арба/хавк
2021/03/07 23:11:00 iFin:  WTS hd 150
2021/03/07 23:10:59 iFin:  WTS hd 150
2021/03/07 23:10:09 balrog: S< VORPAL L BOOTS
2021/03/07 23:10:09 balrog: B< DOOM H ITEMS/SET
2021/03/07 23:10:08 balrog: B< SOES
2021/03/07 23:09:55 PowerMetal: рек 40 на 40
2021/03/07 23:07:57 eSports: WTB Cutter 300 holy pm
2021/03/07 23:07:57 eSports: WTB ATT +150 Holy pm
2021/03/07 23:07:57 eSports: WTB Freya/Frintezza/zak pm
2021/03/07 23:07:57 eSports: WTB ATT Dark/holy pm
2021/03/07 23:07:48 balrog: S< VORPAL L BOOTS
2021/03/07 23:07:48 balrog: B< DOOM H ITEMS/SET
2021/03/07 23:07:47 balrog: B< SOES
2021/03/07 23:06:07 Gru: Запечатанное Кольцо Дестино
2021/03/07 23:05:54 Gru:  WTS VORPAL H SET 900
2021/03/07 23:05:30 eSports: WTB Cutter 300 holy pm
2021/03/07 23:05:30 eSports: WTB ATT +150 Holy pm
2021/03/07 23:05:29 eSports: WTB Freya/Frintezza/zak pm
2021/03/07 23:05:29 eSports: WTB ATT Dark/holy pm
2021/03/07 23:05:06 Jummy: "щя я перезайду
2021/03/07 23:03:42 iFin: Разделитель Небесfastom
2021/03/07 23:03:35 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/07 23:03:21 balrog: S< VORPAL L BOOTS
2021/03/07 23:03:19 balrog: B< DOOM H ITEMS/SET

RPG-CLUB.com

അവസാനത്തെ 10 സന്ദേശങ്ങളുടെ ഫയൽ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats1.htm

100 അവസാന സന്ദേശങ്ങളുടെ ഫയൽ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats1.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] game chats High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS Lineage 2 classic

RPG Lineage 2 xp farming Lineage 2 interlude x10

കളിക്കാർ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   100%
സന്ധ്യ   0%
ദിവസം