പേജ് ശീർഷകം: L2 ertheia noble quest Castles High Five ☦ H5 la2 ARK x1 Malayalam Classic PTS

ശീർഷകം:Gludio Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon ArtOfWar
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:
ഉപരോധം:

ശീർഷകം:Dion Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon FMD
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Giran Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon PrayForBelarus
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Oren Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon Sloniki
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Aden Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon Карнавал
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:
ഉപരോധം:

ശീർഷകം:Innadril Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon RegroupTeam
നികുതി:10%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Goddard Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon RetroFM
നികുതി:13%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Rune Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon iBlackArrow
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:
Gludio പ്രദേശം
Dion പ്രദേശം
Giran പ്രദേശം
Oren പ്രദേശം
Aden പ്രദേശം
Innadril പ്രദേശം
Goddard പ്രദേശം
Rune പ്രദേശം
Schuttgart പ്രദേശം
ഉപരോധം:

ശീർഷകം:Schuttgart Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon SuicideSquad
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 14 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:
ഉപരോധം:

Fortress

പേര് Territory   കുലം
Shanty Fortress Gludio КРЕМЕНЬ КРЕМЕНЬ[НЕУДЕРЖИМЫЕ]
Southern Fortress Gludio Petrosyan Petrosyan
Hive Fortress Dion F F
Valley Fortress Giran  
Ivory Fortress Oren 113 113
Narsell Fortress Aden OPG OPG[ROMASHKA]
Bayou Fortress Aden pressF pressF
White Sands Fortress Innadril Gotica Gotica[KORIDOR]
Borderland Fortress Goddard NightRiders NightRiders[LovePeaceUnity]
Swamp Fortress Rune  
Archaic Fortress Schuttgart Kardashian Kardashian
Floran Fortress Dion  
Cloud Mountain Fortress Oren DesperadoS DesperadoS[111]
Tanor Fortress Dion FPG FPG[ORGY]
Dragonspine Fortress Oren Bejausmiai Bejausmiai[300]
Antharas' Fortress Oren  
Western Fortress Oren Гопота Гопота[упалоЗАБРАЛО]
Hunter's Fortress Aden Desolators Desolators[Brotherhood]
Aaru Fortress Innadril ThePeople ThePeople
Demon Fortress Goddard BloodyDestroyers BloodyDestroyers[PogChamp]
Monastic Fortress Rune BarminVan BarminVan[BarminVanAll]

കുലം Halls

പേര് Territory   കുലം
Fortress of Resistance Dion  
Moonstone Hall Gludio Гопота Гопота[упалоЗАБРАЛО]
Onyx Hall Gludio Gotica Gotica[KORIDOR]
Topaz Hall Gludio Holyguns Holyguns
Ruby Hall Gludio Just4Fun Just4Fun
Crystal Hall Gludin  
Onyx Hall Gludin  
Sapphire Hall Gludin  
Moonstone Hall Gludin GG GG[GG]
Emerald Hall Gludin WoodCutters WoodCutters[Outlaws]
The Atramental Barracks Dion Bejausmiai Bejausmiai[300]
The Scarlet Barracks Dion Kattegat Kattegat[VIKINGS]
The Viridian Barracks Dion Desire Desire
Devastated Castle Aden DesperadoS DesperadoS[111]
Bandit Stronghold Oren RetroFM RetroFM[Trololo]
The Golden Chamber Aden FuaElDiego FuaElDiego[HeroForFun]
The Silver Chamber Aden InnerHell InnerHell
The Mithril Chamber Aden BloodLine BloodLine[300]
Silver Manor Aden FPG FPG[ORGY]
Gold Manor Aden ArtOfWar ArtOfWar[77]
The Bronze Chamber Aden LastTime LastTime[TheBigBang]
The Golden Chamber Giran ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne[ORGY]
The Silver Chamber Giran X X[1]
The Mithril Chamber Giran Hybrid Hybrid[VsAll]
The Bronze Chamber Giran  
Silver Manor Giran Avengers Avengers
Moonstone Hall Goddard BrothersInArms BrothersInArms[77]
Onyx Hall Goddard AMD AMD[AllMustDie]
Emerald Hall Goddard Desolators Desolators[Brotherhood]
Sapphire Hall Goddard Killuminati Killuminati[NewWorldOrder]
Mont Chamber Rune Хмм Хмм[Ultimatum]
Astaire Chamber Rune Narcosis Narcosis[MystikWorld]
Aria Chamber Rune 13thBand 13thBand[SOBRANIE]
Yiana Chamber Rune LionHeart LionHeart
Roien Chamber Rune Карнавал Карнавал[LovePeaceUnity]
Luna Chamber Rune NightRiders NightRiders[LovePeaceUnity]
Traban Chamber Rune  
Eisen Hall Schuttgart AdventureTime AdventureTime[LandOfOoo]
Heavy Metal Hall Schuttgart BEZZUMNiE BEZZUMNiE
Molten Ore Hall Schuttgart SPARTA SPARTA
Titan Hall Schuttgart DUNE DUNE
Rainbow Springs Goddard RegroupTeam RegroupTeam[PartyRecall]
Wild Beast Reserve Rune iBlackArrow iBlackArrow[Shades]
Fortress of the Dead Rune SuicideSquad SuicideSquad[Vagabonds]

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Castles High Five ☦ H5 la2 ARK x1 Malayalam Classic PTS Mmorpg

RPG L2 drop giant codex L2 revolution monster drop

കളിക്കാർ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   100%
സന്ധ്യ   0%
ദിവസം