പേജ് ശീർഷകം: Lineage 2 destruction High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS

കുലം - BarminVan.
പേര് സമയം ഉപയോഗിക്കുക അവസാന ലോഗിൻ ക്ലാസ്  
1 Acme 70D. 21H. 2021-Mar-07 Duelist -
2 iEvE 72D. 13H. 2021-Mar-07 Shillien Saint -
3 Loni 92D. 9H. 2021-Mar-02 Elemental Master -
4 MMK 95D. 14H. 2021-Mar-06 Evas Saint -
5 DramaTyrg 90D. 12H. 2021-Feb-28 Archmage -
6 MTH 88D. 12H. 2021-Mar-07 Soul hound -
7 Morrigan 75D. 16H. 2021-Mar-01 Sagittarius -
8 Linksme 96D. 23H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer +
9 Saibot 81D. 12H. 2021-Feb-15 Spectral Master -
10 SaDistka 90D. 7H. 2021-Feb-23 Ghost Hunter -
11 iamokay 89D. 18H. 2021-Mar-06 Arcana Lord -
12 Hilyao 89D. 14H. 2021-Mar-01 Cardinal -
13 7ദിവസംs 61D. 6H. 2021-Jan-22 Mystic Muse -
14 Macallan 67D. 9H. 2021-Feb-28 Duelist -
15 Malenyka 79D. 11H. 2021-Mar-03 Ghost Hunter -
16 Shelby 97D. 14H. 2021-Mar-07 Sword Muse +
17 Pirotess 85D. 19H. 2021-Feb-28 Shillien Saint -
18 Hatter 29D. 9H. 2021-Mar-02 Duelist -
19 Elmanso 73D. 14H. 2021-Mar-02 Hierophant -
20 Cam6yka 97D. 6H. 2021-Mar-07 Phoenix Knight +
21 Stelet 55D. 11H. 2021-Feb-28 Shillien Templar -
22 Raven 67D. 23H. 2021-Mar-05 Soul hound -
23 MaDaM 89D. 22H. 2021-Feb-23 Ghost Hunter -
24 LivingDeadBeat 85D. 14H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
25 PIAFF 89D. 23H. 2021-Mar-03 Spectral Dancer -
26 Heinz 52D. 6H. 2021-Feb-28 Elemental Master -
27 Demik 60D. 13H. 2021-Feb-28 Sword Muse -
28 NPR1ne 75D. 10H. 2021-Mar-07 Doombringer +
29 Avt0rutet 44D. 8H. 2021-Mar-07 Shillien Saint -
30 RedLine 32D. 21H. 2021-Mar-03 Cardinal -
31 tws 81D. 1H. 2021-Mar-05 Judicator -
32 MandyLane 85D. 11H. 2021-Mar-03 Judicator -
33 Bloodsimple 14D. 2H. 2021-Mar-06 Tyrant -
34 BarminVan 98D. 15H. 2021-Mar-06 Arbalester -
35 Gloomy 3D. 6H. 2021-Feb-13 Soul breaker -
36 bot 10D. 11H. 2021-Feb-03 Dark Avenger -
37 1kpd 2D. 17H. 2021-Feb-03 Dark Avenger -
38 Kapitan 2D. 18H. 2021-Feb-11 Dark Avenger -
39 dram 4D. 6H. 2021-Feb-03 Dark Avenger -
40 STOCKHOLM 4D. 14H. 2021-Feb-03 Dark Avenger -
41 STOCKHOLM1 3D. 0H. 2021-Feb-03 Dark Avenger -
42 ChelyabaStyle 94D. 3H. 2021-Mar-05 Phantom Summoner -
43 Akkord 2D. 0H. 2021-Feb-02 Abyss Walker -
44 MrJoker 16D. 1H. 2021-Mar-07 Bladedancer -
45 KiritoSenpai 1D. 3H. 2020-Dec-31 Elven Scout -
46 PaNDaMay 0D. 12H. 2021-Mar-07 Elven Knight -
47 MpForYou 1D. 9H. 2021-Mar-04 Oracle -
48 Inch 1D. 9H. 2021-Mar-04 Elven Wizard -
49 B0NNiE 0D. 9H. 2021-Mar-07 Rogue -
50 XV30 0D. 1H. 2021-Mar-07 Orc Shaman -
51 2eOkno 0D. 7H. 2021-Mar-07 Orc Shaman -
52 herdx 0D. 14H. 2021-Feb-19 Elven Knight -
53 NeRkUz 0D. 2H. 2021-Feb-24 Dark Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб BarminVan Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG Lineage pts lineage 2 xp rune

കളിക്കാർ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   100%
സന്ധ്യ   0%
ദിവസം