പേജ് ശീർഷകം: L2 Clan level up Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS

ഗെയിമിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല 60 ദിവസം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ കണക്കാക്കില്ല!

മികച്ച മോഹം മാന്ത്രിക വസ്ത്രം ധരിച്ച തുക മാന്ത്രിക വേഷം ധരിച്ച മാക്സ്

മോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പരമാവധി മുകളിൽ.
പേര് ക്ലാസ് ഇനം +   കുലം  
1 Error101 Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10 FPG FPG -
2 naffie Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+10 ArtOfWar ArtOfWar +
3 Kamikaze Резак Венеры
Vesper Cutter
+10   +
4 Ica Резак Венеры
Vesper Cutter
+10 peepoClown peepoClown -
5 AEF Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+9 DesperadoS DesperadoS -
6 Hajecan Острие Венеры
Vesper Shaper
+8 BrothersInArms BrothersInArms +
7 HacktorGrizzly Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 BrothersInArms BrothersInArms +
8 DeGardo Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 SuicideSquad SuicideSquad -
9 Frozzy Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7   -
10 rukav Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 try try +
11 MoriartyMax Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7   -
12 Kunitsa Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
13 TOMOA Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD +
14 P Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
15 Michonne Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+7   -
16 Figure09 Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+7 pressF pressF -
17 AncientEvil Жало Икара
Icarus Stinger
+7 SuicideSquad SuicideSquad +
18 Darv1n Резак Венеры
Vesper Cutter
+7 Гопота Гопота +
19 ShveD Клещи Венеры
Vesper Pincer
+7   -
20 Whiteb1rd Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+7 FPG FPG +
21 RAMPA Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+7   +
22 HacktorGrizzly Оскал Венеры
Vesper Nagan
+7 BrothersInArms BrothersInArms +
23 Dementor Бросок Венеры - Ясновидение - PvP
Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP}
+6 NorthRemembers NorthRemembers -
24 Pchelka Шлем Верпеса
Vorpal Helmet
+6 WMD WMD -
25 Error101 Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 FPG FPG -
26 balrog Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+6 Bejausmiai Bejausmiai -
27 WD40 Кираса Венеры
Vesper Breastplate
+6   +
28 Gendal Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
29 S7stemD0wn Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 FMD FMD -
30 Maforo Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
31 Nustra Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
32 Roman1ch Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
33 ArabesQa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
34 Mutyan Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6   +
35 Suguqa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 FPG FPG +
36 Potato Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 OtakuClub OtakuClub -
37 Suguqa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 FPG FPG +
38 Pchelka Сапоги Верпеса
Vorpal Boots
+6 WMD WMD -
39 Gendal Запечатанное Ожерелье Верпеса
Sealed Vorpal Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
40 CastIel Кольцо Венеры
Vesper Ring
+6 SuicideSquad SuicideSquad +
41 Roman1ch Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
42 Deltron Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+6 X X +
43 IUX Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+6 pressF pressF -
44 Pchelka Кираса Верпеса
Vorpal Breastplate
+6 WMD WMD -
45 Se4ka Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 OPG OPG +
46 DungeonMaster Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Карнавал Карнавал +
47 DungeonMaster Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Карнавал Карнавал +
48 Nustra Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
49 Nustra Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
50 OneWingSoul Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 FPG FPG -
51 Mordessa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Pain Pain +
52 Pchelka Рукавицы Верпеса
Vorpal Gauntlet
+6 WMD WMD -
53 NPR1ne Серьга Закена
Zakens Earring
+6 BarminVan BarminVan +
54 Pchelka Щит Верпеса
Vorpal Shield
+6 WMD WMD -
55 Pchelka Набедренники Верпеса
Vorpal Gaiter
+6 WMD WMD -
56 KaKoC Красивая Кожаная Кираса Венеры - PvP
Vesper Noble Leather Breastplate {PvP}
+6 NightRiders NightRiders +
57 Overok Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
58 DivaythFyr Острие Венеры
Vesper Shaper
+5 DesperadoS DesperadoS -
59 Lelick Перчатки Верпеса
Vorpal Gloves
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
60 Figure09 Красивые Рукавицы Венеры
Vesper Noble Gauntlet
+5 pressF pressF -
61 Xupypr Ожерелье Фреи
Freya Necklace
+5 WMD WMD -
62 Lelick Штаны Верпеса
Vorpal Stockings
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
63 kyne4ka Запечатанное Кольцо Венеры
Sealed Vesper Ring
+5 NightRiders NightRiders +
64 MTH Серьга Закена
Zakens Earring
+5 BarminVan BarminVan -
65 Bunde Серьга Закена
Zakens Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
66 Figure09 Красивый Шлем Венеры
Vesper Noble Helmet
+5 pressF pressF -
67 Sp0rt1k Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+5 SuicideSquad SuicideSquad +
68 CastIel Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 SuicideSquad SuicideSquad +
69 M4xell Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
70 Kriet Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
71 TOMOA Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD +
72 iEvE Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 BarminVan BarminVan -
73 SBSN Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
74 Suguqa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG +
75 ArabesQa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
76 WillRol Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
77 F250 Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG -
78 Alba Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD +
79 Metallica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG -
80 Phantasmogory Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
81 ArabesQa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
82 Phantasmogory Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
83 Deltron Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 X X +
84 SBSN Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
85 Figure09 Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 pressF pressF -
86 Xupypr Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
87 Figure09 Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 pressF pressF -
88 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
89 ZywOo Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
90 Ica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 peepoClown peepoClown -
91 Atlantis Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
92 Figure09 Красивые Набедренники Венеры
Vesper Noble Gaiters
+5 pressF pressF -
93 Aquarii Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
94 M4xell Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
95 Metallica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG -
96 Meylim Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 NightRiders NightRiders +
97 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
98 Xupypr Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
99 Aquarii Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
100 Klinskoe Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 Карнавал Карнавал +
101 Deltron Бросок Венеры
Vesper Thrower
+5 X X +
102 iPOE Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD +
103 Jptr Красивая Туника Венеры
Vesper Noble Tunic
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
104 F250 Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 FPG FPG -
105 Schwed Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 OPG OPG +
106 Satuk Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 ArtOfWar ArtOfWar -
107 ixLpina Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD -
108 jghphhhf Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD -
109 Figure09 Красивые Сапоги Венеры
Vesper Noble Boots
+5 pressF pressF -
110 Lelick Туника Верпеса - PvP
Vorpal Tunic {PvP}
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
111 DedeDraggo Запечатанное Ожерелье Верпеса
Sealed Vorpal Necklace
+5 WMD WMD +
112 Aquarii Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
113 xFnd Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
114 WindRider Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал +
115 Malenyka Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
116 Aquarii Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
117 Metallica Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FPG FPG -
118 Gnomechester Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
119 Kriet Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
120 jghphhhf Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
121 MTH Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
122 MMK Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
123 ixLpina Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
124 Bunde Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
125 SBSN Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
126 Michonne Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
127 Deltron Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 X X +
128 Figure09 Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
129 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
130 SarcasmProv1der Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
131 DeathSpike Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
132 RAZOR Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai +
133 ArabesQa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
134 Kordiz Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал -
135 Werdandy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FMD FMD +
136 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD +
137 Incoa Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+5 Korotyshky Korotyshky +
138 3x3 Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 Happy3Friends Happy3Friends -
139 ixLpina Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
140 SBSN Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
141 F250 Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FPG FPG -
142 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD +
143 Werdandy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FMD FMD +
144 Gendal Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
145 ShveD Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5   -
146 Xupypr Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
147 LightBringer Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
148 Setico Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
149 Xupypr Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
150 DeathSpike Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
151 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
152 jghphhhf Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
153 Setico Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
154 YouNext Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Petrosyan Petrosyan -
155 Timbl Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
156 ANeVIL Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал -
157 LightBringer Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
158 Figure09 Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
159 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
160 YouNext Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Petrosyan Petrosyan -
161 Phantasmogory Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
162 Mordessa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Pain Pain +
163 Figure09 Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
164 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
165 Kriet Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
166 Metallica Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FPG FPG -
167 Figure09 Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 pressF pressF -
168 Spolka Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 NightRiders NightRiders -
169 AJS Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
170 MTH Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+5 BarminVan BarminVan -
171 Dementor Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
172 Gendal Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
173 MTH Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+5 BarminVan BarminVan -
174 TvoyOtchim Эспадон Венеры - Великая Буря
Vesper Slasher - Gale
+5 OVOSHI OVOSHI -

വസ്‌ത്രധാരണം ചെയ്‌ത എല്ലാ ഇനങ്ങളും മോഹിപ്പിക്കുന്ന തുകയുടെ മുകളിൽ.
പേര് Sum / Max ക്ലാസ്   കുലം  
1 Raket4ica +67 \ +6 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
2 NPR1ne +67 \ +6 Doombringer BarminVan BarminVan +
3 SBSN +64 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
4 AEF +57 \ +9 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
5 Kriet +56 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
6 WillRol +56 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
7 Xupypr +55 \ +6 Cardinal WMD WMD -
8 Deltron +54 \ +6 Spectral Master X X +
9 ZywOo +52 \ +6 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
10 Mordessa +51 \ +6 Elemental Master Pain Pain +
11 Elinia +50 \ +6 Evas Saint DesperadoS DesperadoS -
12 AJS +50 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
13 Figure09 +49 \ +7 Grand Khavatari pressF pressF -
14 Alesana +48 \ +6 Mystic Muse WMD WMD -
15 MTH +48 \ +5 Soul hound BarminVan BarminVan -
16 Aurum +48 \ +5 Duelist WMD WMD -
17 Roman1ch +47 \ +6 Cardinal iBlackArrow iBlackArrow +
18 DeGardo +46 \ +7 Ghost Hunter SuicideSquad SuicideSquad -
19 Atlantis +46 \ +5 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
20 Lelick +46 \ +5 Cardinal iBlackArrow iBlackArrow +
21 Ica +45 \ +10 Shillien Templar peepoClown peepoClown -
22 Kordiz +45 \ +6 Soultaker Карнавал Карнавал -
23 Suguqa +45 \ +6 trickster FPG FPG +
24 Azzaro +45 \ +6 Spectral Master   -
25 Sin +45 \ +6 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
26 Ka +45 \ +6 Doombringer   +
27 HacktorGrizzly +44 \ +7 Doombringer BrothersInArms BrothersInArms +
28 Saibot +44 \ +6 Spectral Master BarminVan BarminVan -
29 WIN +44 \ +6 Moonlight Sentinel FPG FPG +
30 Satuk +44 \ +6 Phoenix Knight ArtOfWar ArtOfWar -
31 3x3 +44 \ +6 Grand Khavatari Happy3Friends Happy3Friends -
32 Bunde +44 \ +6 Grand Khavatari Bejausmiai Bejausmiai -
33 RAGE +44 \ +6 Hell Knight FPG FPG +
34 iPOE +44 \ +5 Archmage WMD WMD +
35 Drezagull +44 \ +4 Archmage FPG FPG -
36 AntKing +44 \ +4 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
37 naffie +43 \ +10 Duelist ArtOfWar ArtOfWar +
38 Oculus +43 \ +6 Grand Khavatari FPG FPG -
39 ThandieNewton +43 \ +6 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
40 Loni +43 \ +4 Elemental Master BarminVan BarminVan -
41 ShveD +42 \ +7 Soul hound   -
42 Pchelka +42 \ +6 Sword Muse WMD WMD -
43 Spolka +42 \ +6 Dark Avenger NightRiders NightRiders -
44 Klinskoe +42 \ +6 trickster Карнавал Карнавал +
45 Escan0r +42 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
46 Popkorn +42 \ +6 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
47 Potato +42 \ +6 Adventurer OtakuClub OtakuClub -
48 Geamdrak +42 \ +5 Elemental Master NorthRemembers NorthRemembers -
49 Nastik +42 \ +5 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
50 DeathSpike +42 \ +4 Soultaker pressF pressF -
51 LightBringer +41 \ +6 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow +
52 MaDaM +41 \ +6 Ghost Hunter BarminVan BarminVan -
53 KONTINTAL +41 \ +6 Warlord   -
54 Acme +41 \ +6 Duelist BarminVan BarminVan -
55 ArabesQa +41 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
56 French +41 \ +6 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
57 mrdeanoss +41 \ +5 Soultaker Cripplers Cripplers +
58 Damkee +41 \ +5 Grand Khavatari WMD WMD +
59 Aquarii +41 \ +5 Archmage WMD WMD -
60 Error101 +40 \ +10 Doombringer FPG FPG -
61 Law +40 \ +10 Soul breaker ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne -
62 RAMPA +40 \ +7 Titan   +
63 Grindelwald +40 \ +6 Storm Screamer Cintra Cintra -
64 Sp0rt1k +40 \ +6 Adventurer SuicideSquad SuicideSquad +
65 Ableton +40 \ +6 Storm Screamer FPG FPG +
66 DungeonMaster +40 \ +6 Dominator Карнавал Карнавал +
67 BlooD +40 \ +6 Spectral Dancer iBlackArrow iBlackArrow -
68 Setico +40 \ +5 Dominator   -
69 iEvE +40 \ +5 Shillien Saint BarminVan BarminVan -
70 IUX +40 \ +5 Shillien Templar pressF pressF -
71 Brunnis +40 \ +4 Cardinal NightRiders NightRiders +
72 DonTir +40 \ +4 Grand Khavatari NIRVANA NIRVANA -
73 AncientEvil +39 \ +7 Soul hound SuicideSquad SuicideSquad +
74 Feann +39 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
75 LightToSeven +39 \ +6 Hell Knight WMD WMD -
76 CastIel +39 \ +6 Shillien Templar SuicideSquad SuicideSquad +
77 Werdandy +39 \ +6 Evas Saint FMD FMD +
78 jghphhhf +39 \ +5 Archmage WMD WMD -
79 Medvidek +39 \ +5 Doomcryer BrothersInArms BrothersInArms +
80 Timbl +39 \ +5 Duelist WMD WMD -
81 MAPISHKA +39 \ +5 Knight   -
82 No13 +38 \ +6 Titan NightRiders NightRiders +
83 NextTimeBeFaster +38 \ +6 Adventurer Avengers Avengers +
84 Se4ka +38 \ +6 Wind Rider OPG OPG +
85 Meylim +38 \ +5 Wind Rider NightRiders NightRiders +
86 Gatos +38 \ +4 Shillien Templar NorthRemembers NorthRemembers +
87 KhanasUbigi +38 \ +4 Storm Screamer iBlackArrow iBlackArrow +
88 TITANO +38 \ +4 Spectral Dancer WMD WMD +
89 Satan +37 \ +7 Adventurer   -
90 lllillillllillll +37 \ +6 Shillien Saint BEZZUMNiE BEZZUMNiE -
91 4ak +37 \ +6 Grand Khavatari BloodyDestroyers BloodyDestroyers -
92 Dako +37 \ +5 Bounty Hunter BloodLine BloodLine +
93 Muxav +37 \ +5 Paladin ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne -
94 Schwed +37 \ +5 Titan OPG OPG +
95 Dao +37 \ +5 Spectral Master   -
96 LAVRYSHKA +37 \ +4 Sword Muse   -
97 StarButterfly +37 \ +4 Soul hound iBlackArrow iBlackArrow -
98 Gallo +37 \ +4 Mystic Muse BrothersInArms BrothersInArms +
99 Dallas +37 \ +3 Archmage WMD WMD -
100 SHKy +36 \ +7 Grand Khavatari   -

മോഹിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ ഇനങ്ങളുടെ പരമാവധി മുകളിൽ.
പേര് Max / Sum ക്ലാസ്   കുലം  
1 Urus +13 \ +21 Warlord SuicideSquad SuicideSquad -
2 EXAUHAXUI +12 \ +12 Warlord   -
3 Niurzga +12 \ +12 Tyrant   -
4 Desperik +12 \ +12 Wizard Strong Strong -
5 Ica +10 \ +45 Shillien Templar peepoClown peepoClown -
6 naffie +10 \ +43 Duelist ArtOfWar ArtOfWar +
7 Law +10 \ +40 Soul breaker ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne -
8 Error101 +10 \ +40 Doombringer FPG FPG -
9 TheSatan +10 \ +31 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
10 Kynka +10 \ +18 Bounty Hunter Oblivion Oblivion -
11 Complete +10 \ +11 Necromancer   -
12 CAMO3VAHKA +10 \ +11 Shillien Elder   -
13 Qkuryku +10 \ +10 Soultaker Roxa Roxa -
14 RottenDancing +10 \ +10 Bladedancer iFPG iFPG -
15 grumpy +10 \ +10 Arbalester   -
16 AEF +9 \ +57 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
17 ToMaToS +9 \ +18 Destroyer Narcosis Narcosis +
18 HeavenlyEnemy +9 \ +14 Soul breaker   -
19 CkayT +8 \ +32 trickster SuicideSquad SuicideSquad +
20 GreenDragon +8 \ +29 Bladedancer Гопота Гопота -
21 Lirik +8 \ +16 Shillien Knight   -
22 Jeddite +8 \ +15 Cardinal   +
23 dkdod4 +8 \ +8 Necromancer   -
24 Magicc +8 \ +8 Sorcerer Vertex Vertex -
25 Figure09 +7 \ +49 Grand Khavatari pressF pressF -
26 DeGardo +7 \ +46 Ghost Hunter SuicideSquad SuicideSquad -
27 HacktorGrizzly +7 \ +44 Doombringer BrothersInArms BrothersInArms +
28 ShveD +7 \ +42 Soul hound   -
29 RAMPA +7 \ +40 Titan   +
30 AncientEvil +7 \ +39 Soul hound SuicideSquad SuicideSquad +
31 Satan +7 \ +37 Adventurer   -
32 Darv1n +7 \ +36 Shillien Templar Гопота Гопота +
33 SHKy +7 \ +36 Grand Khavatari   -
34 MoriartyMax +7 \ +30 Archmage   -
35 TOMOA +7 \ +28 Dominator WMD WMD +
36 Espion +7 \ +28 Dreadnought   -
37 Matwik +7 \ +24 Bounty Hunter   -
38 Buc +7 \ +20 Soultaker WoodCutters WoodCutters -
39 VanHelsing +7 \ +19 Destroyer   -
40 UJOBISHCE +7 \ +16 Destroyer Narcosis Narcosis -
41 Liliann +7 \ +13 Spellhowler   -
42 P +7 \ +12 Elemental Master WMD WMD -
43 Frozzy +7 \ +11 Wind Rider   -
44 Mynka +7 \ +11 Warsmith Oblivion Oblivion -
45 Michonne +7 \ +10 Grand Khavatari   -
46 Washington +7 \ +10 Warsmith   -
47 Golemx +7 \ +10 Temple Knight   -
48 lZl +7 \ +9 Bladedancer   -
49 Buko +7 \ +7 Warsmith Cintra Cintra -
50 Kunitsa +7 \ +7 Archmage WMD WMD -
51 Phantasy +7 \ +7 Sorcerer Gotica Gotica -
52 Cairo +7 \ +7 Bladedancer   -
53 POWER +7 \ +7 Sword Muse Narcosis Narcosis -
54 stimorol +7 \ +7 Shillien Knight   -
55 Lanjeron +7 \ +7 Paladin Vertex Vertex -
56 IDes +7 \ +7 Warcryer   -
57 CrafterO4ek +7 \ +7 Warsmith   -
58 Raket4ica +6 \ +67 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
59 NPR1ne +6 \ +67 Doombringer BarminVan BarminVan +
60 SBSN +6 \ +64 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
61 WillRol +6 \ +56 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
62 Kriet +6 \ +56 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
63 Xupypr +6 \ +55 Cardinal WMD WMD -
64 Deltron +6 \ +54 Spectral Master X X +
65 ZywOo +6 \ +52 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
66 Mordessa +6 \ +51 Elemental Master Pain Pain +
67 AJS +6 \ +50 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
68 Elinia +6 \ +50 Evas Saint DesperadoS DesperadoS -
69 Alesana +6 \ +48 Mystic Muse WMD WMD -
70 Roman1ch +6 \ +47 Cardinal iBlackArrow iBlackArrow +
71 Kordiz +6 \ +45 Soultaker Карнавал Карнавал -
72 Azzaro +6 \ +45 Spectral Master   -
73 Suguqa +6 \ +45 trickster FPG FPG +
74 Ka +6 \ +45 Doombringer   +
75 Sin +6 \ +45 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
76 Bunde +6 \ +44 Grand Khavatari Bejausmiai Bejausmiai -
77 Saibot +6 \ +44 Spectral Master BarminVan BarminVan -
78 RAGE +6 \ +44 Hell Knight FPG FPG +
79 Satuk +6 \ +44 Phoenix Knight ArtOfWar ArtOfWar -
80 WIN +6 \ +44 Moonlight Sentinel FPG FPG +
81 3x3 +6 \ +44 Grand Khavatari Happy3Friends Happy3Friends -
82 ThandieNewton +6 \ +43 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
83 Oculus +6 \ +43 Grand Khavatari FPG FPG -
84 Klinskoe +6 \ +42 trickster Карнавал Карнавал +
85 Pchelka +6 \ +42 Sword Muse WMD WMD -
86 Potato +6 \ +42 Adventurer OtakuClub OtakuClub -
87 Popkorn +6 \ +42 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
88 Escan0r +6 \ +42 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
89 Spolka +6 \ +42 Dark Avenger NightRiders NightRiders -
90 French +6 \ +41 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
91 ArabesQa +6 \ +41 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
92 LightBringer +6 \ +41 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow +
93 MaDaM +6 \ +41 Ghost Hunter BarminVan BarminVan -
94 Acme +6 \ +41 Duelist BarminVan BarminVan -
95 KONTINTAL +6 \ +41 Warlord   -
96 Sp0rt1k +6 \ +40 Adventurer SuicideSquad SuicideSquad +
97 Grindelwald +6 \ +40 Storm Screamer Cintra Cintra -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS L2 server

RPG Lineage 2 ertheia installer lineage2 official servers

കളിക്കാർ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   99.6%
സന്ധ്യ   0.4%
ദിവസം